#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7055 تهران 1398-7-24 چهارشنبه 08:05 طبق برنامه
2 زاگرس 4051 تهران 1398-7-24 چهارشنبه 08:10 طبق برنامه
3 ایران ایر 3376 شیراز 1398-7-24 چهارشنبه 11:10 طبق برنامه
4 سپهران 4312 تهران 1398-7-24 چهارشنبه 11:25 طبق برنامه
5 آسمان 3804 شیراز 1398-7-24 چهارشنبه 11:45 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 6000 دبی 1398-7-24 چهارشنبه 08:45 پذیرش در میز (۱ ، ۲)
2 کیش ایر 7136 رشت 1398-7-24 چهارشنبه 09:00 طبق برنامه
3 زاگرس 4005 اصفهان 1398-7-24 چهارشنبه 09:00 طبق برنامه
4 ایران ایر 3352 بندرعباس 1398-7-24 چهارشنبه 11:45 طبق برنامه
5 آسمان 3805 شیراز 1398-7-24 چهارشنبه 12:15 طبق برنامه

پروازهای ورودی

#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
1 کیش ایر7055 تهران 08:05 طبق برنامه
2 زاگرس4051 تهران 08:10 طبق برنامه
3 ایران ایر3376 شیراز 11:10 طبق برنامه
4 سپهران4312 تهران 11:25 طبق برنامه
5 آسمان3804 شیراز 11:45 طبق برنامه
6 قشم1224 تهران 12:10 طبق برنامه
7 ایران ایر تور996 تهران 12:15 طبق برنامه
8 زاگرس4004 اصفهان 12:15 طبق برنامه
9 کیش ایر7125 تهران 12:35 طبق برنامه
10 زاگرس4003 تهران 14:00 طبق برنامه
11 کیش ایر7137 رشت 14:00 طبق برنامه
12 کیش ایر7053 تهران 14:30 طبق برنامه
13 وارش5822 تهران 15:00 طبق برنامه
14 کیش ایر6001 دبی 15:15 طبق برنامه
15 ماهان1043 تهران 15:55 طبق برنامه
16 ماهان1044 مشهد 16:15 طبق برنامه
17 ایران ایر3353 بندرعباس 16:55 طبق برنامه
18 ایران ایر تور972 تبریز 17:45 طبق برنامه
19 کیش ایر6053 مسقط 18:45 طبق برنامه
20 زاگرس4071 تهران 19:30 طبق برنامه
21 کیش ایر7023 اصفهان 19:45 طبق برنامه
22 کیش ایر7081 تهران 20:00 طبق برنامه
23 ماهان1013 تهران 20:45 طبق برنامه
24 کیش ایر7057 تهران 21:00 طبق برنامه
25 معراج2820 تهران 21:30 طبق برنامه
26 کیش ایر7061 شیراز 23:30 طبق برنامه

پروازهای خروجی

#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
1 کیش ایر6000 دبی 08:45 پذیرش در میز (۱ ، ۲)
2 کیش ایر7136 رشت 09:00 طبق برنامه
3 زاگرس4005 اصفهان 09:00 طبق برنامه
4 ایران ایر3352 بندرعباس 11:45 طبق برنامه
5 آسمان3805 شیراز 12:15 طبق برنامه
6 ایران ایر تور973 تبریز 12:45 طبق برنامه
7 قشم1225 تهران 12:50 طبق برنامه
8 زاگرس4050 تهران 13:00 طبق برنامه
9 سپهران4313 تهران 13:00 طبق برنامه
10 کیش ایر7134 مشهد 13:35 طبق برنامه
11 کیش ایر6052 مسقط 15:00 طبق برنامه
12 زاگرس4002 تهران 15:00 طبق برنامه
13 کیش ایر7054 تهران 15:30 طبق برنامه
14 وارش5823 تهران 16:00 طبق برنامه
15 کیش ایر7022 اصفهان 16:15 طبق برنامه
16 ماهان1042 تهران 17:05 طبق برنامه
17 ماهان1045 مشهد 17:30 طبق برنامه
18 ایران ایر3377 شیراز 17:30 طبق برنامه
19 ایران ایر تور997 تهران 18:45 طبق برنامه
20 کیش ایر7072 مشهد 19:45 طبق برنامه
21 زاگرس4070 تهران 20:30 طبق برنامه
22 کیش ایر7028 تهران 20:45 طبق برنامه
23 کیش ایر7060 شیراز 21:00 طبق برنامه
24 ماهان1012 تهران 22:00 طبق برنامه
25 کیش ایر7080 تهران 22:00 طبق برنامه
26 معراج2821 تهران 22:15 طبق برنامه

خرید بلیط هواپیما

استعلام بلیط صادره

نرخ نامه بلیط شرکت ها

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی