#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 زاگرس 4004 اصفهان 1398-6-25 دوشنبه 12:15 اعلام ورود (۱۲:۲۰)
2 تابان 6261 تهران 1398-6-25 دوشنبه 12:30 طبق برنامه
3 کاسپین 044 تهران 1398-6-25 دوشنبه 13:00 طبق برنامه
4 زاگرس 4003 تهران 1398-6-25 دوشنبه 14:00 طبق برنامه
5 کیش ایر 7053 تهران 1398-6-25 دوشنبه 14:30 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 آسمان 3849 بندرعباس 1398-6-25 دوشنبه 12:15 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۳) ، سوار شدن از درب خروج (۱)
2 کیش ایر 7060 شیراز 1398-6-25 دوشنبه 12:45 پذیرش در میز (۱۵) ، تشخیص هویت در میز (۱ ، ۲)
3 زاگرس 4050 تهران 1398-6-25 دوشنبه 13:00 پذیرش در میز (۹)
4 تابان 6262 تهران 1398-6-25 دوشنبه 13:30 پذیرش در میز (۱۱)
5 کاسپین 045 تهران 1398-6-25 دوشنبه 14:00 طبق برنامه

پروازهای ورودی

#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
1 کیش ایر7097 کرمانشاه 11:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۴)
2 کیش ایر7129 تهران 11:35 تحویل بار در تسمه نقاله (۶)
3 آسمان3804 شیراز 11:45 تحویل بار در تسمه نقاله (۱)
4 زاگرس4004 اصفهان 12:15 اعلام ورود (۱۲:۲۰)
5 تابان6261 تهران 12:30 طبق برنامه
6 کاسپین044 تهران 13:00 طبق برنامه
7 زاگرس4003 تهران 14:00 طبق برنامه
8 کیش ایر7053 تهران 14:30 طبق برنامه
9 سپهران4335 مشهد 14:35 طبق برنامه
10 آسمان3848 بندرعباس 14:45 طبق برنامه
11 کیش ایر7015 تهران 15:30 طبق برنامه
12 ماهان1043 تهران 15:55 طبق برنامه
13 وارش5824 تهران 16:30 طبق برنامه
14 کیش ایر7135 مشهد 16:35 طبق برنامه
15 کیش ایر6001 دبی 16:45 طبق برنامه
16 ایران ایر3361 بندرعباس 16:45 طبق برنامه
17 قشم1244 تهران 19:10 طبق برنامه
18 زاگرس4071 تهران 19:30 طبق برنامه
19 ایران ایر3376 شیراز 19:55 طبق برنامه
20 کیش ایر6053 مسقط 20:15 طبق برنامه
21 ماهان1044 مشهد 20:15 طبق برنامه
22 کیش ایر7061 شیراز 20:15 طبق برنامه
23 ماهان1013 تهران 20:45 طبق برنامه
24 کیش ایر7023 اصفهان 21:15 طبق برنامه
25 کیش ایر7081 تهران 22:20 طبق برنامه

پروازهای خروجی

#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
1 آسمان3849 بندرعباس 12:15 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۳) ، سوار شدن از درب خروج (۱)
2 کیش ایر7060 شیراز 12:45 پذیرش در میز (۱۵) ، تشخیص هویت در میز (۱ ، ۲)
3 زاگرس4050 تهران 13:00 پذیرش در میز (۹)
4 تابان6262 تهران 13:30 پذیرش در میز (۱۱)
5 کاسپین045 تهران 14:00 طبق برنامه
6 زاگرس4002 تهران 15:00 طبق برنامه
7 آسمان3805 شیراز 15:15 طبق برنامه
8 سپهران4334 مشهد 15:25 طبق برنامه
9 کیش ایر7052 تهران 15:30 طبق برنامه
10 کیش ایر6052 مسقط 16:30 طبق برنامه
11 ماهان1042 تهران 17:05 طبق برنامه
12 ایران ایر3360 بندرعباس 17:20 طبق برنامه
13 وارش5825 تهران 17:30 طبق برنامه
14 کیش ایر7054 تهران 17:35 طبق برنامه
15 کیش ایر7022 اصفهان 17:45 طبق برنامه
16 قشم1245 تهران 19:50 طبق برنامه
17 زاگرس4070 تهران 20:30 طبق برنامه
18 ایران ایر3377 شیراز 20:30 طبق برنامه
19 کیش ایر7128 تهران 21:30 طبق برنامه
20 ماهان1045 مشهد 21:30 طبق برنامه
21 ماهان1012 تهران 22:00 طبق برنامه
22 کیش ایر7080 تهران 22:00 طبق برنامه

خرید بلیط هواپیما

استعلام بلیط صادره

نرخ نامه بلیط شرکت ها

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی