#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7055 تهران 1398-9-16 شنبه 08:05 طبق برنامه
2 زاگرس 4051 تهران 1398-9-16 شنبه 08:10 طبق برنامه
3 کاسپین 044 تهران 1398-9-16 شنبه 08:35 طبق برنامه
4 وارش 5820 تهران 1398-9-16 شنبه 10:20 طبق برنامه
5 ایران ایر تور 996 تهران 1398-9-16 شنبه 10:30 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7124 تهران 1398-9-16 شنبه 09:00 طبق برنامه
2 زاگرس 4005 اصفهان 1398-9-16 شنبه 09:10 طبق برنامه
3 کیش ایر 7062 بندرعباس 1398-9-16 شنبه 09:30 طبق برنامه
4 کاسپین 6945 مشهد 1398-9-16 شنبه 09:35 طبق برنامه
5 ایران ایر تور 997 تهران 1398-9-16 شنبه 11:15 طبق برنامه

پروازهای ورودی

#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
1 کیش ایر7055 تهران 08:05 طبق برنامه
2 زاگرس4051 تهران 08:10 طبق برنامه
3 کاسپین044 تهران 08:35 طبق برنامه
4 وارش5820 تهران 10:20 طبق برنامه
5 ایران ایر تور996 تهران 10:30 طبق برنامه
6 کیش ایر7063 بندرعباس 11:30 طبق برنامه
7 زاگرس4004 اصفهان 12:15 طبق برنامه
8 ساها174 تهران 12:45 طبق برنامه
9 کیش ایر7057 تهران 13:30 طبق برنامه
10 زاگرس4003 تهران 13:45 طبق برنامه
11 کاسپین6944 مشهد 14:15 طبق برنامه
12 وارش5830 اصفهان 15:00 طبق برنامه
13 کیش ایر6053 مسقط 15:45 طبق برنامه
14 ماهان1043 تهران 16:00 طبق برنامه
15 کیش ایر7135 مشهد 16:35 طبق برنامه
16 کیش ایر7061 شیراز 17:00 طبق برنامه
17 زاگرس4107 مشهد 17:00 طبق برنامه
18 کیش ایر7125 تهران 17:15 طبق برنامه
19 ماهان4594 کرمان 18:00 طبق برنامه
20 ایران ایر352 تهران 18:35 طبق برنامه
21 زاگرس4071 تهران 19:15 طبق برنامه
22 کیش ایر7023 اصفهان 20:00 طبق برنامه
23 کیش ایر7161 شیراز 20:45 طبق برنامه
24 معراج2820 تهران 21:00 طبق برنامه
25 کیش ایر7081 تهران 22:10 طبق برنامه

پروازهای خروجی

#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
1 کیش ایر7124 تهران 09:00 طبق برنامه
2 زاگرس4005 اصفهان 09:10 طبق برنامه
3 کیش ایر7062 بندرعباس 09:30 طبق برنامه
4 کاسپین6945 مشهد 09:35 طبق برنامه
5 ایران ایر تور997 تهران 11:15 طبق برنامه
6 وارش5831 اصفهان 11:20 طبق برنامه
7 کیش ایر6052 مسقط 12:45 طبق برنامه
8 زاگرس4050 تهران 13:10 طبق برنامه
9 ساها175 تهران 13:45 طبق برنامه
10 کیش ایر7060 شیراز 14:30 طبق برنامه
11 زاگرس4002 تهران 14:35 طبق برنامه
12 کاسپین045 تهران 15:15 طبق برنامه
13 وارش5821 تهران 16:00 طبق برنامه
14 کیش ایر7022 اصفهان 16:45 طبق برنامه
15 ماهان1042 تهران 17:00 طبق برنامه
16 کیش ایر7054 تهران 17:35 طبق برنامه
17 زاگرس4106 مشهد 18:00 طبق برنامه
18 کیش ایر7160 شیراز 18:15 طبق برنامه
19 ماهان4595 کرمان 19:00 طبق برنامه
20 ایران ایر353 تهران 19:20 طبق برنامه
21 کیش ایر7052 تهران 20:00 طبق برنامه
22 زاگرس4070 تهران 20:05 طبق برنامه
23 کیش ایر7072 مشهد 20:45 طبق برنامه
24 کیش ایر7080 تهران 22:00 طبق برنامه
25 معراج2821 تهران 22:00 طبق برنامه

خرید بلیط هواپیما

استعلام بلیط صادره

نرخ نامه بلیط شرکت ها

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی