#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 کاسپین 044 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 16:40 اعلام ورود (۱۶:۵۰)
2 کیش ایر 7063 بندرعباس 1399-3-15 پنج شنبه 17:00 اعلام تاخیر (۲۲:۰۰)
3 کیش ایر 7129 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 18:00 طبق برنامه
4 ایران ایر 3376 شیراز 1399-3-15 پنج شنبه 18:10 طبق برنامه
5 کیش ایر 7023 اصفهان 1399-3-15 پنج شنبه 18:30 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر POSN دبی 1399-3-15 پنج شنبه 12:15 اعلام تاخیر (۱۷:۱۵)
2 آتا 5661 مشهد 1399-3-15 پنج شنبه 16:30 پایان پذیرش مسافر
3 ماهان 1042 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 17:00 درب خروج بسته شد
4 کیش ایر 7124 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 17:00 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۳)
5 کاسپین 045 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 17:40 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۴)

پروازهای ورودی

#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
1 کاسپین044 تهران 16:40 اعلام ورود (۱۶:۵۰)
2 کیش ایر7063 بندرعباس 17:00 اعلام تاخیر (۲۲:۰۰)
3 کیش ایر7129 تهران 18:00 طبق برنامه
4 ایران ایر3376 شیراز 18:10 طبق برنامه
5 کیش ایر7023 اصفهان 18:30 طبق برنامه
6 وارش5820 تهران 19:15 طبق برنامه
7 معراج2820 تهران 19:30 طبق برنامه
8 کیش ایر7081 تهران 20:00 طبق برنامه
9 کیش ایر7061 شیراز 20:45 اعلام تاخیر (۲۲:۰۰)
10 ایران ایر352 تهران 21:10 طبق برنامه
11 ایران ایر تور8096 تهران 21:30 طبق برنامه
12 کیش ایر7125 تهران 21:40 طبق برنامه
13 کیش ایر7049 مشهد 23:30 طبق برنامه

پروازهای خروجی

#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
1 کیش ایرPOSN دبی 12:15 اعلام تاخیر (۱۷:۱۵)
2 آتا5661 مشهد 16:30 پایان پذیرش مسافر
3 ماهان1042 تهران 17:00 درب خروج بسته شد
4 کیش ایر7124 تهران 17:00 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۳)
5 کاسپین045 تهران 17:40 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۴)
6 کیش ایر7060 شیراز 18:15 اعلام تاخیر (۱۹:۳۰)
7 کیش ایر7048 مشهد 18:45 طبق برنامه
8 ایران ایر3377 شیراز 18:45 طبق برنامه
9 کیش ایر7052 تهران 20:00 اعلام تاخیر (۲۱:۰۰)
10 وارش5821 تهران 20:15 طبق برنامه
11 معراج2821 تهران 20:30 طبق برنامه
12 کیش ایر7024 تهران 21:45 اعلام تاخیر (۲۳:۰۰)
13 ایران ایر353 تهران 21:55 طبق برنامه
14 ایران ایر تور8097 تهران 22:30 طبق برنامه
15 کیش ایر7080 تهران 22:40 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی