#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7055 تهران 1398-3-27 دوشنبه 08:05 اعلام ورود (۰۸:۴۵)
2 زاگرس 4051 تهران 1398-3-27 دوشنبه 08:10 اعلام ورود (۰۸:۳۵)
3 کیش ایر 7063 بندرعباس 1398-3-27 دوشنبه 09:00 اعلام ورود (۰۸:۴۰)
4 کیش ایر 7129 تهران 1398-3-27 دوشنبه 11:35 طبق برنامه
5 آسمان 3804 شیراز 1398-3-27 دوشنبه 11:45 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 زاگرس 4005 اصفهان 1398-3-27 دوشنبه 09:15 پذیرش در میز (۹)
2 کیش ایر 6000 دبی 1398-3-27 دوشنبه 09:45 طبق برنامه
3 کیش ایر 6052 مسقط 1398-3-27 دوشنبه 11:00 طبق برنامه
4 آسمان 3805 شیراز 1398-3-27 دوشنبه 12:15 طبق برنامه
5 معراج 2852 مشهد 1398-3-27 دوشنبه 12:30 طبق برنامه

پروازهای ورودی

#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
1 کیش ایر7055 تهران 08:05 اعلام ورود (۰۸:۴۵)
2 زاگرس4051 تهران 08:10 اعلام ورود (۰۸:۳۵)
3 کیش ایر7063 بندرعباس 09:00 اعلام ورود (۰۸:۴۰)
4 کیش ایر7129 تهران 11:35 طبق برنامه
5 آسمان3804 شیراز 11:45 طبق برنامه
6 معراج2853 مشهد 11:50 طبق برنامه
7 کیش ایر7097 کرمانشاه 12:00 طبق برنامه
8 زاگرس4004 اصفهان 13:15 طبق برنامه
9 زاگرس4003 تهران 13:45 طبق برنامه
10 کیش ایر7053 تهران 14:30 طبق برنامه
11 ماهان1043 تهران 15:55 طبق برنامه
12 کیش ایر6001 دبی 16:15 طبق برنامه
13 وارش5820 تهران 16:30 طبق برنامه
14 ایران ایر3361 بندرعباس 16:45 طبق برنامه
15 کیش ایر7081 تهران 19:00 طبق برنامه
16 زاگرس4071 تهران 19:30 طبق برنامه
17 زاگرس4107 مشهد 19:30 طبق برنامه
18 ایران ایر3376 شیراز 19:55 طبق برنامه
19 آسمان3880 تهران 20:00 طبق برنامه
20 کیش ایر7061 شیراز 20:15 طبق برنامه
21 کیش ایر6053 مسقط 20:15 طبق برنامه
22 ماهان1044 مشهد 20:15 طبق برنامه
23 ایران ایر تور996 تهران 20:40 طبق برنامه
24 ماهان1013 تهران 20:45 طبق برنامه
25 کیش ایر7023 اصفهان 21:15 طبق برنامه

پروازهای خروجی

#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
1 زاگرس4005 اصفهان 09:15 پذیرش در میز (۹)
2 کیش ایر6000 دبی 09:45 طبق برنامه
3 کیش ایر6052 مسقط 11:00 طبق برنامه
4 آسمان3805 شیراز 12:15 طبق برنامه
5 معراج2852 مشهد 12:30 طبق برنامه
6 کیش ایر7060 شیراز 12:45 طبق برنامه
7 زاگرس4050 تهران 14:15 طبق برنامه
8 کیش ایر7054 تهران 14:30 طبق برنامه
9 زاگرس4002 تهران 15:00 طبق برنامه
10 کیش ایر7052 تهران 15:30 طبق برنامه
11 ماهان1042 تهران 17:05 طبق برنامه
12 کیش ایر7022 اصفهان 17:15 طبق برنامه
13 ایران ایر3360 بندرعباس 17:20 طبق برنامه
14 وارش5821 تهران 17:30 طبق برنامه
15 ایران ایر3377 شیراز 20:30 طبق برنامه
16 زاگرس4070 تهران 20:30 طبق برنامه
17 زاگرس4106 مشهد 20:35 طبق برنامه
18 آسمان3881 تهران 20:45 طبق برنامه
19 ماهان1045 مشهد 21:30 طبق برنامه
20 ایران ایر تور997 تهران 21:30 طبق برنامه
21 کیش ایر7128 تهران 21:45 طبق برنامه
22 ماهان1012 تهران 22:00 طبق برنامه
23 کیش ایر7080 تهران 22:00 طبق برنامه

خرید بلیط هواپیما

استعلام بلیط صادره

نرخ نامه بلیط شرکت ها

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی