#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 ساها 174 تهران 1398-9-1 جمعه 07:25 طبق برنامه
2 کیش ایر 7055 تهران 1398-9-1 جمعه 08:05 طبق برنامه
3 زاگرس 4051 تهران 1398-9-1 جمعه 08:20 طبق برنامه
4 ایران ایر تور 998 مشهد 1398-9-1 جمعه 09:00 طبق برنامه
5 ایران ایر تور 996 تهران 1398-9-1 جمعه 09:45 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7020 تهران 1398-9-1 جمعه 07:30 طبق برنامه
2 ساها 180 مشهد 1398-9-1 جمعه 08:25 طبق برنامه
3 زاگرس 4005 اصفهان 1398-9-1 جمعه 09:10 طبق برنامه
4 کیش ایر 7128 تهران 1398-9-1 جمعه 09:30 طبق برنامه
5 ایران ایر تور 927 رشت 1398-9-1 جمعه 10:00 طبق برنامه

پروازهای ورودی

#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
1 ساها174 تهران 07:25 طبق برنامه
2 کیش ایر7055 تهران 08:05 طبق برنامه
3 زاگرس4051 تهران 08:20 طبق برنامه
4 ایران ایر تور998 مشهد 09:00 طبق برنامه
5 ایران ایر تور996 تهران 09:45 طبق برنامه
6 کاسپین6984 تهران 10:20 طبق برنامه
7 ایران ایر352 تهران 10:25 طبق برنامه
8 سپهران4335 مشهد 11:00 طبق برنامه
9 قشم1222 تهران 11:10 طبق برنامه
10 کیش ایر7021 تهران 12:05 طبق برنامه
11 زاگرس4004 اصفهان 12:25 طبق برنامه
12 ساها181 مشهد 13:25 طبق برنامه
13 کیش ایر7023 اصفهان 13:30 طبق برنامه
14 وارش5806 ساری 13:30 طبق برنامه
15 کیش ایر7129 تهران 13:45 طبق برنامه
16 زاگرس4003 تهران 13:55 طبق برنامه
17 کاسپین6954 یزد 14:20 طبق برنامه
18 ایران ایر تور926 رشت 14:30 طبق برنامه
19 کیش ایر7053 تهران 14:30 طبق برنامه
20 ماهان4594 کرمان 14:45 طبق برنامه
21 آتا5659 تهران 15:00 طبق برنامه
22 ماهان1043 تهران 16:00 طبق برنامه
23 ایران ایر تور972 تبریز 16:30 طبق برنامه
24 تابان6278 اصفهان 17:00 طبق برنامه
25 کیش ایر7029 تهران 17:15 طبق برنامه
26 ایران ایر3353 بندرعباس 17:15 طبق برنامه
27 تابان6263 تهران 17:30 طبق برنامه
28 ایران ایر420 اصفهان 18:30 طبق برنامه
29 کیش ایر7081 تهران 19:00 طبق برنامه
30 زاگرس4071 تهران 19:15 طبق برنامه
31 ساها154 تهران 19:30 طبق برنامه
32 کیش ایر7073 مشهد 19:30 طبق برنامه
33 ایران ایر350 تهران 20:25 طبق برنامه
34 کیش ایر7015pos تهران 20:30 طبق برنامه
35 کیش ایر7061 شیراز 20:45 طبق برنامه
36 ماهان1013 تهران 21:00 طبق برنامه
37 معراج2820 تهران 21:00 طبق برنامه
38 ایران ایر3448 بوشهر 21:40 طبق برنامه
39 کیش ایر6001 دبی 22:15 طبق برنامه
40 کیش ایر7125 تهران 00:30 طبق برنامه

پروازهای خروجی

#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
1 کیش ایر7020 تهران 07:30 طبق برنامه
2 ساها180 مشهد 08:25 طبق برنامه
3 زاگرس4005 اصفهان 09:10 طبق برنامه
4 کیش ایر7128 تهران 09:30 طبق برنامه
5 کیش ایر7022 اصفهان 10:00 طبق برنامه
6 ایران ایر تور927 رشت 10:00 طبق برنامه
7 ایران ایر تور973 تبریز 10:45 طبق برنامه
8 ایران ایر353 تهران 11:05 طبق برنامه
9 کاسپین6955 یزد 11:20 طبق برنامه
10 قشم1223 تهران 11:55 طبق برنامه
11 سپهران4334 مشهد 12:00 طبق برنامه
12 کیش ایر7134 مشهد 13:05 طبق برنامه
13 زاگرس4050 تهران 13:10 طبق برنامه
14 ساها175 تهران 14:25 طبق برنامه
15 کیش ایر7054 تهران 14:30 طبق برنامه
16 وارش5807 ساری 14:30 طبق برنامه
17 زاگرس4002 تهران 14:45 طبق برنامه
18 کیش ایر7072 مشهد 14:45 طبق برنامه
19 ایران ایر تور999 مشهد 15:30 طبق برنامه
20 کاسپین6985 تهران 15:30 طبق برنامه
21 ماهان4595 کرمان 15:45 طبق برنامه
22 آتا5660 تهران 16:00 طبق برنامه
23 کیش ایر7014 تهران 16:00 طبق برنامه
24 ماهان1042 تهران 17:00 طبق برنامه
25 ایران ایر3449 بوشهر 17:50 طبق برنامه
26 تابان6277 اصفهان 18:00 طبق برنامه
27 ایران ایر تور997 تهران 18:00 طبق برنامه
28 کیش ایر7060 شیراز 18:15 طبق برنامه
29 تابان6264 تهران 18:30 طبق برنامه
30 ایران ایر421 اصفهان 19:15 طبق برنامه
31 کیش ایر6000 دبی 19:45 طبق برنامه
32 زاگرس4070 تهران 20:05 طبق برنامه
33 کیش ایر7028 تهران 20:10 طبق برنامه
34 کیش ایر7124 تهران 20:15 طبق برنامه
35 ساها155 تهران 20:30 طبق برنامه
36 ایران ایر351 تهران 21:10 طبق برنامه
37 کیش ایر7052 تهران 21:30 طبق برنامه
38 کیش ایر7056 تهران 21:45 طبق برنامه
39 معراج2821 تهران 22:00 طبق برنامه
40 ماهان1012 تهران 22:10 طبق برنامه
41 ایران ایر3352 بندرعباس 22:15 طبق برنامه
42 کیش ایر7080 تهران 23:15 طبق برنامه

خرید بلیط هواپیما

استعلام بلیط صادره

نرخ نامه بلیط شرکت ها

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی