#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7055 تهران 1398-12-5 دوشنبه 08:05 طبق برنامه
2 زاگرس 4051 تهران 1398-12-5 دوشنبه 08:20 طبق برنامه
3 کاسپین 044 تهران 1398-12-5 دوشنبه 08:25 طبق برنامه
4 زاگرس 4004 اصفهان 1398-12-5 دوشنبه 12:25 طبق برنامه
5 وارش 5820 تهران 1398-12-5 دوشنبه 13:05 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7014 تهران 1398-12-5 دوشنبه 07:00 پذیرش در میز (۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۱) ، سوار شدن از درب خروج (۳)
2 کیش ایر 7096 کرمانشاه 1398-12-5 دوشنبه 08:50 طبق برنامه
3 زاگرس 4005 اصفهان 1398-12-5 دوشنبه 09:10 طبق برنامه
4 کیش ایر 6000 دبی 1398-12-5 دوشنبه 09:10 طبق برنامه
5 کاسپین 6945 مشهد 1398-12-5 دوشنبه 09:25 طبق برنامه

پروازهای ورودی

#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
1 کیش ایر7055 تهران 08:05 طبق برنامه
2 زاگرس4051 تهران 08:20 طبق برنامه
3 کاسپین044 تهران 08:25 طبق برنامه
4 زاگرس4004 اصفهان 12:25 طبق برنامه
5 وارش5820 تهران 13:05 طبق برنامه
6 کیش ایر7129 تهران 13:15 طبق برنامه
7 کاسپین6954 یزد 13:20 طبق برنامه
8 کیش ایر7097 کرمانشاه 13:30 طبق برنامه
9 زاگرس4003 تهران 13:45 طبق برنامه
10 سپهران4335 مشهد 14:05 طبق برنامه
11 کاسپین6944 مشهد 14:05 طبق برنامه
12 کیش ایر7053 تهران 14:30 طبق برنامه
13 کاسپین6984 تهران 14:45 طبق برنامه
14 کیش ایر7015 تهران 15:00 طبق برنامه
15 ماهان1043 تهران 15:35 طبق برنامه
16 ایران ایر تور998 مشهد 16:15 طبق برنامه
17 آتا5662 مشهد 16:40 طبق برنامه
18 کیش ایر6001 دبی 17:15 طبق برنامه
19 ماهان4594 کرمان 18:00 طبق برنامه
20 ایران ایر3361 بندرعباس 18:05 طبق برنامه
21 ایران ایر352 تهران 18:35 طبق برنامه
22 معراج2820 تهران 18:35 طبق برنامه
23 آتا5685 شیراز 18:50 طبق برنامه
24 کیش ایر7081 تهران 19:00 طبق برنامه
25 کاسپین6977 اصفهان 19:15 طبق برنامه
26 زاگرس4071 تهران 19:15 طبق برنامه
27 کیش ایر7049 مشهد 19:30 طبق برنامه
28 کیش ایر7099 ساری 20:45 طبق برنامه
29 ماهان1044 مشهد 20:45 طبق برنامه
30 قشم1244 تهران 21:15 طبق برنامه
31 ایران ایر3376 شیراز 21:45 طبق برنامه
32 کیش ایر7061 شیراز 22:15 طبق برنامه
33 کیش ایر7135 مشهد 23:15 طبق برنامه
34 کیش ایر7023 اصفهان 23:59 طبق برنامه

پروازهای خروجی

#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
1 کیش ایر7014 تهران 07:00 پذیرش در میز (۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۱) ، سوار شدن از درب خروج (۳)
2 کیش ایر7096 کرمانشاه 08:50 طبق برنامه
3 زاگرس4005 اصفهان 09:10 طبق برنامه
4 کیش ایر6000 دبی 09:10 طبق برنامه
5 کاسپین6945 مشهد 09:25 طبق برنامه
6 زاگرس4050 تهران 13:10 طبق برنامه
7 وارش5821 تهران 14:00 طبق برنامه
8 کیش ایر7060 شیراز 14:15 طبق برنامه
9 کاسپین6955 یزد 14:20 طبق برنامه
10 کیش ایر7054 تهران 14:30 طبق برنامه
11 کیش ایر7048 مشهد 14:30 طبق برنامه
12 زاگرس4002 تهران 14:35 طبق برنامه
13 سپهران4334 مشهد 15:05 طبق برنامه
14 کاسپین045 تهران 15:05 طبق برنامه
15 کیش ایر7052 تهران 15:30 طبق برنامه
16 کاسپین6976 اصفهان 15:45 طبق برنامه
17 کیش ایر7098 ساری 16:00 طبق برنامه
18 ماهان1042 تهران 17:00 طبق برنامه
19 ایران ایر تور999 مشهد 17:30 طبق برنامه
20 آتا5661 مشهد 17:30 طبق برنامه
21 کیش ایر7134 مشهد 18:15 طبق برنامه
22 ایران ایر3377 شیراز 18:40 طبق برنامه
23 ماهان4595 کرمان 19:00 طبق برنامه
24 ایران ایر353 تهران 19:20 طبق برنامه
25 معراج2821 تهران 19:25 طبق برنامه
26 آتا5686 شیراز 19:50 طبق برنامه
27 زاگرس4070 تهران 20:15 طبق برنامه
28 کاسپین6985 تهران 20:15 طبق برنامه
29 کیش ایر7128 تهران 20:15 طبق برنامه
30 کیش ایر7022 اصفهان 20:30 طبق برنامه
31 ماهان1045 مشهد 22:00 طبق برنامه
32 قشم1245 تهران 22:00 طبق برنامه
33 ایران ایر3360 بندرعباس 22:20 طبق برنامه
34 کیش ایر7080 تهران 23:15 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی