# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 آتا 5659 تهران 1399-12-19 سه شنبه 11:50 اعلام ورود (۱۲:۰۰)
2 ایران ایر تور 996 تهران 1399-12-19 سه شنبه 12:00 اعلام ورود (۱۱:۵۵)
3 زاگرس 4004 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 12:40 طبق برنامه
4 ایران ایر 3533 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 13:00 طبق برنامه
5 زاگرس 4107 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 13:15 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 سپهران 4334 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 10:55 آماده پرواز
2 ایران ایر تور 973 تبریز 1399-12-19 سه شنبه 11:30 آماده پرواز
3 آسمان 3721 گرگان 1399-12-19 سه شنبه 11:30 آماده پرواز
4 کیش ایر 7136 رشت 1399-12-19 سه شنبه 12:00 پذیرش در میز (۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۲) ، سوار شدن از درب خروج (۳)
5 آتا 5686 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 12:50 پذیرش در میز (۱۳)

مشاهده تمام پروازهای خروجی

پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
1 آتا 5659 تهران 11:50 اعلام ورود (۱۲:۰۰)
2 ایران ایر تور 996 تهران 12:00 اعلام ورود (۱۱:۵۵)
3 زاگرس 4004 اصفهان 12:40 طبق برنامه
4 ایران ایر 3533 مشهد 13:00 طبق برنامه
5 زاگرس 4107 مشهد 13:15 طبق برنامه
6 کیش ایر 7053 تهران 13:30 طبق برنامه
7 کیش ایر 7135 مشهد 13:30 طبق برنامه
8 کاسپین 044 تهران 13:50 طبق برنامه
9 زاگرس 4003 تهران 13:50 طبق برنامه
10 تابان 6263 تهران 14:15 طبق برنامه
11 معراج 2820 تهران 15:30 طبق برنامه
12 سپهران 4345 مشهد 15:50 طبق برنامه
13 آتا 5685 شیراز 15:50 طبق برنامه
14 ماهان 1043 تهران 15:55 طبق برنامه
15 ایران ایر 350 تهران 16:30 طبق برنامه
16 فلای پرشیا 7406 شیراز 16:50 طبق برنامه
17 ایران ایر تور 972 تبریز 17:00 طبق برنامه
18 کیش ایر 7137 رشت 17:00 طبق برنامه
19 آسمان 3804 شیراز 17:00 طبق برنامه
20 ایران ایر 3361 بندرعباس 17:25 طبق برنامه
21 ایران ایر تور 998 مشهد 18:30 طبق برنامه
22 کیش ایر 7023 اصفهان 18:30 طبق برنامه
23 ماهان 4594 کرمان 18:45 طبق برنامه
24 کیش ایر 7081 تهران 19:00 طبق برنامه
25 تابان 6261 تهران 19:20 طبق برنامه
26 زاگرس 4071 تهران 19:25 طبق برنامه
27 کیش ایر 7073 مشهد 19:45 طبق برنامه
28 معراج 2864 اصفهان 19:50 طبق برنامه
29 ایران ایر 420 اصفهان 20:20 طبق برنامه
30 ایران ایر 352 تهران 20:25 طبق برنامه
31 ایران ایر 3376 شیراز 21:05 طبق برنامه
32 فلای پرشیا 7419 اصفهان 21:30 طبق برنامه
33 کیش ایر 7125 تهران 22:45 طبق برنامه
34 کیش ایر 7113 اصفهان 23:00 طبق برنامه
35 کیش ایر 7061 شیراز 23:15 طبق برنامه

پروازهای خروجی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 سپهران 4334 مشهد 10:55 آماده پرواز
2 ایران ایر تور 973 تبریز 11:30 آماده پرواز
3 آسمان 3721 گرگان 11:30 آماده پرواز
4 کیش ایر 7136 رشت 12:00 پذیرش در میز (۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۲) ، سوار شدن از درب خروج (۳)
5 آتا 5686 شیراز 12:50 پذیرش در میز (۱۳)
6 زاگرس 4050 تهران 13:00 طبق برنامه
7 ایران ایر تور 999 مشهد 13:00 پذیرش در میز (۹)
8 زاگرس 4106 مشهد 14:00 طبق برنامه
9 کیش ایر 7054 تهران 14:30 طبق برنامه
10 ایران ایر 3531 اصفهان 14:35 اعلام تاخیر (۱۵:۳۵)
11 کیش ایر 7072 مشهد 14:45 طبق برنامه
12 کاسپین 045 تهران 14:55 طبق برنامه
13 زاگرس 4002 تهران 15:00 طبق برنامه
14 تابان 6264 تهران 15:15 طبق برنامه
15 وارش 5823 تهران 16:00 طبق برنامه
16 معراج 2865 اصفهان 16:20 طبق برنامه
17 سپهران 4344 مشهد 16:40 طبق برنامه
18 آتا 5660 تهران 16:50 طبق برنامه
19 ماهان 1042 تهران 17:00 طبق برنامه
20 ایران ایر 421 اصفهان 17:15 طبق برنامه
21 آسمان 3805 شیراز 17:30 طبق برنامه
22 فلای پرشیا 7418 اصفهان 17:50 طبق برنامه
23 ایران ایر 3377 شیراز 18:00 طبق برنامه
24 کیش ایر 7020 تهران 18:00 طبق برنامه
25 ایران ایر تور 917 تهران 18:00 طبق برنامه
26 ایران ایر تور 997 تهران 19:30 طبق برنامه
27 کیش ایر 7112 اصفهان 19:30 طبق برنامه
28 ماهان 4595 کرمان 19:45 طبق برنامه
29 کیش ایر 7052 تهران 20:00 طبق برنامه
30 زاگرس 4070 تهران 20:15 طبق برنامه
31 تابان 6262 تهران 20:20 طبق برنامه
32 معراج 2821 تهران 20:40 طبق برنامه
33 کیش ایر 7060 شیراز 20:45 طبق برنامه
34 ایران ایر 351 تهران 21:05 طبق برنامه
35 ایران ایر 353 تهران 21:10 طبق برنامه
36 ایران ایر 3360 بندرعباس 21:40 طبق برنامه
37 فلای پرشیا 7407 شیراز 22:20 طبق برنامه
38 کیش ایر 7080 تهران 23:45 طبق برنامه
39 کیش ایر 7124 تهران 23:59 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارسال پیام
درخواست ملاقات

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی

مشاهده راه های ارتباطی