#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7125 تهران 1398-5-1 سه شنبه 18:25 اعلام ورود (۱۹:۱۵) ، تاخیر دارد
2 کیش ایر 7081 تهران 1398-5-1 سه شنبه 19:00 طبق برنامه
3 معراج 2820 تهران 1398-5-1 سه شنبه 19:30 طبق برنامه
4 ایران ایر 3376 شیراز 1398-5-1 سه شنبه 19:55 طبق برنامه
5 آسمان 3880 تهران 1398-5-1 سه شنبه 20:00 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7052 تهران 1398-5-1 سه شنبه 19:25 پذیرش در میز (۱۷) ، اعلام تاخیر (۲۰:۱۰)
2 کیش ایر 7060 شیراز 1398-5-1 سه شنبه 20:00 پذیرش در میز (۱۵)
3 کیش ایر 7128 تهران 1398-5-1 سه شنبه 20:05 پذیرش در میز (۱۹)
4 معراج 2821 تهران 1398-5-1 سه شنبه 20:15 پذیرش در میز (۳ ، ۴)
5 ایران ایر 3377 شیراز 1398-5-1 سه شنبه 20:30 طبق برنامه

پروازهای ورودی

#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
1 کیش ایر7125 تهران 18:25 اعلام ورود (۱۹:۱۵) ، تاخیر دارد
2 کیش ایر7081 تهران 19:00 طبق برنامه
3 کیش ایر7099 ساری 19:00 تحویل بار در تسمه نقاله (۴)
4 معراج2820 تهران 19:30 طبق برنامه
5 ایران ایر3376 شیراز 19:55 طبق برنامه
6 آسمان3880 تهران 20:00 طبق برنامه
7 کیش ایر7073 مشهد 20:30 طبق برنامه
8 ماهان1013 تهران 20:45 طبق برنامه
9 ایران ایر420 اصفهان 21:25 طبق برنامه
10 کیش ایر7023 اصفهان 21:45 طبق برنامه
11 کیش ایر7061 شیراز 22:15 طبق برنامه
12 کیش ایر7129 تهران 23:59 طبق برنامه

پروازهای خروجی

#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
1 کیش ایر7052 تهران 19:25 پذیرش در میز (۱۷) ، اعلام تاخیر (۲۰:۱۰)
2 کیش ایر7060 شیراز 20:00 پذیرش در میز (۱۵)
3 کیش ایر7128 تهران 20:05 پذیرش در میز (۱۹)
4 معراج2821 تهران 20:15 پذیرش در میز (۳ ، ۴)
5 ایران ایر3377 شیراز 20:30 طبق برنامه
6 آسمان3881 تهران 20:45 طبق برنامه
7 کیش ایر7124 تهران 21:30 طبق برنامه
8 ایران ایر351 تهران 22:00 طبق برنامه
9 ماهان1012 تهران 22:00 طبق برنامه
10 کیش ایر7056 تهران 22:45 طبق برنامه
11 کیش ایر7080 تهران 23:15 طبق برنامه

خرید بلیط هواپیما

استعلام بلیط صادره

نرخ نامه بلیط شرکت ها

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی