#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7073 مشهد 1399-5-19 یکشنبه 23:00 اعلام ورود (۲۳:۰۰)
2 کیش ایر 7055 تهران 1399-5-20 دوشنبه 08:05 طبق برنامه
3 وارش 5822 تهران 1399-5-20 دوشنبه 08:15 طبق برنامه
4 زاگرس 4051 تهران 1399-5-20 دوشنبه 08:25 طبق برنامه
5 ایران ایر تور 996 تهران 1399-5-20 دوشنبه 10:40 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7080 تهران 1399-5-19 یکشنبه 23:30 پذیرش در میز (۱۵) ، تشخیص هویت در میز (۲)
2 کیش ایر 7062 بندرعباس 1399-5-20 دوشنبه 09:00 طبق برنامه
3 زاگرس 4005 اصفهان 1399-5-20 دوشنبه 09:10 طبق برنامه
4 وارش 5823 تهران 1399-5-20 دوشنبه 09:30 طبق برنامه
5 کیش ایر 7022 اصفهان 1399-5-20 دوشنبه 10:00 طبق برنامه

پروازهای ورودی

#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
1 کیش ایر7061 شیراز 22:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۴)
2 کیش ایر7073 مشهد 23:00 اعلام ورود (۲۳:۰۰)
3 کیش ایر7055 تهران 08:05 طبق برنامه
4 وارش5822 تهران 08:15 طبق برنامه
5 زاگرس4051 تهران 08:25 طبق برنامه
6 ایران ایر تور996 تهران 10:40 طبق برنامه
7 کیش ایر7063 بندرعباس 11:15 طبق برنامه
8 زاگرس4004 اصفهان 12:25 طبق برنامه
9 ایران ایر تور926 رشت 13:30 طبق برنامه
10 کیش ایر7023 اصفهان 13:30 طبق برنامه
11 زاگرس4003 تهران 13:45 طبق برنامه
12 کیش ایر7053 تهران 14:30 طبق برنامه
13 ایران ایر تور8096 تهران 15:15 طبق برنامه
14 آتا5662 مشهد 16:50 طبق برنامه
15 ایران ایر تور998 مشهد 16:55 طبق برنامه
16 کیش ایر7049 مشهد 17:15 طبق برنامه
17 ایران ایر3353 بندرعباس 17:55 طبق برنامه
18 کیش ایر7081 تهران 19:00 طبق برنامه
19 زاگرس4071 تهران 19:35 طبق برنامه
20 ایران ایر تور8098 مشهد 21:30 طبق برنامه
21 کیش ایر7061 شیراز 22:30 طبق برنامه

پروازهای خروجی

#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
1 کیش ایر7080 تهران 23:30 پذیرش در میز (۱۵) ، تشخیص هویت در میز (۲)
2 کیش ایر7062 بندرعباس 09:00 طبق برنامه
3 زاگرس4005 اصفهان 09:10 طبق برنامه
4 وارش5823 تهران 09:30 طبق برنامه
5 کیش ایر7022 اصفهان 10:00 طبق برنامه
6 ایران ایر تور999 مشهد 11:55 طبق برنامه
7 کیش ایر7048 مشهد 12:15 طبق برنامه
8 زاگرس4050 تهران 13:10 طبق برنامه
9 ایران ایر تور927 رشت 14:30 طبق برنامه
10 کیش ایر7054 تهران 14:30 طبق برنامه
11 زاگرس4002 تهران 14:35 طبق برنامه
12 کیش ایر7052 تهران 15:30 طبق برنامه
13 ایران ایر تور8099 مشهد 16:30 طبق برنامه
14 آتا5661 مشهد 17:40 طبق برنامه
15 ایران ایر تور997 تهران 17:55 طبق برنامه
16 ایران ایر3352 بندرعباس 18:30 طبق برنامه
17 کیش ایر7060 شیراز 20:00 طبق برنامه
18 زاگرس4070 تهران 20:20 طبق برنامه
19 ایران ایر تور8097 تهران 22:30 طبق برنامه
20 کیش ایر7080 تهران 23:30 طبق برنامه

آخرین اخبار

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی