ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
کیش ایر 7097 کرمانشاه 1397-12-27 دوشنبه 12:15 تاخیر دارد
کیش ایر 6053 مسقط 1397-12-27 دوشنبه 16:15 اعلام ورود (18:20)
کاسپین 6977 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 17:25 اعلام ورود (18:23) , تاخیر دارد
قشم 1238 کرمانشاه 1397-12-27 دوشنبه 18:20 اعلام ورود (18:20)
معراج 2860 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 19:00 طبق برنامه

ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
کیش ایر 7096 کرمانشاه 1397-12-27 دوشنبه 07:30 سوار شدن از درب خروج (۳)
وارش 5813 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 16:05 آماده پرواز
تابان 6298 تهران 1397-12-27 دوشنبه 16:30 سوار شدن از درب خروج (۱)
زاگرس 4014 تهران 1397-12-27 دوشنبه 17:45 آماده پرواز
آتا 5661 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 18:00 پذیرش در میز (۹)

پروازهای ورودی

ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
کیش ایر7055 تهران 08:05 پایان تحویل بار
زاگرس4051 تهران 08:10 پایان تحویل بار
وارش5820 تهران 08:40 پایان تحویل بار
ایران ایر تور8096 تهران 08:50 پایان تحویل بار
کیش ایر7025 تهران 09:00 پایان تحویل بار
کیش ایر7129 تهران 09:45 پایان تحویل بار
کاسپین6944 مشهد 10:30 پایان تحویل بار
آسمان3804 شیراز 10:40 پایان تحویل بار
آتا5659 تهران 11:00 پایان تحویل بار
کیش ایر7121 یزد 12:00 پایان تحویل بار
کیش ایر7097 کرمانشاه 12:15 تاخیر دارد
زاگرس4015 تهران 12:40 پایان تحویل بار
کیش ایر7063 بندرعباس 12:45 پایان تحویل بار
زاگرس4003 تهران 12:45 پایان تحویل بار
قشم1222 تهران 13:00 نشست
کاسپین044 تهران 13:05 پایان تحویل بار
زاگرس4094 اهواز 13:15 پایان تحویل بار
وارش5830 اصفهان 13:15 پایان تحویل بار
قشم1224 تهران 13:40 پایان تحویل بار
تابان6280 اصفهان 13:40 پایان تحویل بار
معراج2820 تهران 14:15 پایان تحویل بار
کیش ایر7053 تهران 14:30 پایان تحویل بار
تابان6263 تهران 15:00 پایان تحویل بار
وارش5812 مشهد 15:00 پایان تحویل بار
تابان6297 تهران 15:30 پایان تحویل بار
آتا5704 اصفهان 15:40 پایان تحویل بار
کیش ایر6001 دبی 15:45 نشست
ماهان1043 تهران 15:55 پایان تحویل بار
سپهران4312 تهران 16:10 پایان تحویل بار
وارش5824 تهران 16:15 پایان تحویل بار
کیش ایر6053 مسقط 16:15 اعلام ورود (18:20)
کیش ایر7023 اصفهان 16:30 پایان تحویل بار
زاگرس4096 شیراز 16:45 پایان تحویل بار
آتا5662 مشهد 17:10 تحویل بار در تسمه نقاله (۴)
کاسپین6977 اصفهان 17:25 اعلام ورود (18:23) , تاخیر دارد
آسمان3880 تهران 17:25 پایان تحویل بار
قشم1312 شیراز 17:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۲)
ماهان4594 کرمان 17:45 تحویل بار در تسمه نقاله (۱)
ایران ایر3361 بندرعباس 18:00 تحویل بار در تسمه نقاله (۳)
قشم1238 کرمانشاه 18:20 اعلام ورود (18:20)
معراج2860 اصفهان 19:00 طبق برنامه
زاگرس4071 تهران 19:15 طبق برنامه
زاگرس4107 مشهد 19:30 طبق برنامه
کیش ایر7081 تهران 20:00 طبق برنامه
کیش ایر7161 شیراز 20:00 طبق برنامه
ماهان1013 تهران 20:10 طبق برنامه
ماهان1044 مشهد 20:15 طبق برنامه
وارش5844 اهواز 20:45 طبق برنامه
کیش ایر7061 شیراز 21:15 طبق برنامه
ایران ایر تور996 تهران 21:30 طبق برنامه
آتا5712 تهران 21:35 طبق برنامه
ایران ایر3376 شیراز 21:40 طبق برنامه
کیش ایر7015 تهران 22:50 طبق برنامه
کیش ایر7099 ساری 00:30 طبق برنامه

پروازهای خروجی

ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
کیش ایر7096 کرمانشاه 07:30 سوار شدن از درب خروج (۳)
کیش ایر7120 یزد 08:30 پرواز کرد (08:33)
کیش ایر6000 دبی 09:10 پرواز کرد (09:52)
زاگرس4095 اهواز 09:15 پرواز کرد (10:24)
وارش5831 اصفهان 09:40 پرواز کرد (10:09)
کیش ایر7024 تهران 10:00 پرواز کرد (10:46)
ایران ایر تور8097 تهران 10:05 پرواز کرد (10:34)
کیش ایر7062 بندرعباس 10:45 پرواز کرد (11:09)
آسمان3805 شیراز 11:10 پرواز کرد (12:02)
کاسپین6945 مشهد 11:20 پرواز کرد (12:15)
آتا5705 اصفهان 12:00 پرواز کرد (12:11)
کیش ایر7022 اصفهان 13:00 پرواز کرد (13:30)
کیش ایر6052 مسقط 13:15 پرواز کرد (15:35)
قشم1239 کرمانشاه 13:40 پرواز کرد (14:05)
زاگرس4097 شیراز 13:45 پرواز کرد (14:01)
کیش ایر7060 شیراز 13:50 پرواز کرد (14:12)
زاگرس4002 تهران 14:00 پرواز کرد (14:29)
کاسپین6976 اصفهان 14:05 پرواز کرد (15:13)
وارش5821 تهران 14:10 پرواز کرد (14:24)
زاگرس4050 تهران 14:15 پرواز کرد (14:26)
قشم1313 شیراز 14:30 پرواز کرد (15:08)
تابان6279 اصفهان 14:40 پرواز کرد (14:55)
معراج2861 اصفهان 15:00 پرواز کرد (16:06)
کیش ایر7054 تهران 15:30 پرواز کرد (16:04)
تابان6264 تهران 16:00 پرواز کرد (17:13)
وارش5813 مشهد 16:05 آماده پرواز
تابان6298 تهران 16:30 سوار شدن از درب خروج (۱)
آتا5660 تهران 16:40 پرواز کرد (16:47)
ماهان1042 تهران 17:05 پرواز کرد (17:22)
سپهران4313 تهران 17:10 پرواز کرد (17:44)
وارش5845 اهواز 17:15 پرواز کرد (17:27)
کیش ایر7160 شیراز 17:30 پرواز کرد (17:52)
زاگرس4014 تهران 17:45 آماده پرواز
آتا5661 مشهد 18:00 پذیرش در میز (۹)
قشم1225 تهران 18:10 پذیرش در میز (۷)
آسمان3881 تهران 18:20 سوار شدن از درب خروج (۴)
کاسپین045 تهران 18:25 پذیرش در میز (۱۵) , تشخیص هویت , اعلام تاخیر (19:05)
ایران ایر3377 شیراز 18:35 پذیرش در میز (۵)
ماهان4595 کرمان 18:45 پذیرش در میز (۱)
قشم1223 تهران 19:00 طبق برنامه
کیش ایر7098 ساری 19:40 طبق برنامه
معراج2821 تهران 19:45 طبق برنامه
زاگرس4070 تهران 20:15 طبق برنامه
زاگرس4106 مشهد 20:30 طبق برنامه
کیش ایر7052 تهران 21:00 طبق برنامه
ماهان1045 مشهد 21:30 طبق برنامه
ماهان1012 تهران 21:40 طبق برنامه
وارش5825 تهران 21:45 طبق برنامه
کیش ایر7128 تهران 22:15 طبق برنامه
ایران ایر3360 بندرعباس 22:20 طبق برنامه
آتا5713 تهران 22:30 طبق برنامه
کیش ایر7080 تهران 23:15 طبق برنامه
ایران ایر تور997 تهران 23:55 طبق برنامه

خرید بلیط هواپیما

استعلام بلیط صادره

نرخ نامه بلیط شرکت ها

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی