#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 آسمان 3804 شیراز 1398-3-2 پنج شنبه 11:45 طبق برنامه
2 کیش ایر 7097 کرمانشاه 1398-3-2 پنج شنبه 12:00 طبق برنامه
3 معراج 2853 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 12:25 طبق برنامه
4 ایران ایر تور 996 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 12:50 طبق برنامه
5 زاگرس 4004 اصفهان 1398-3-2 پنج شنبه 13:15 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7062 بندرعباس 1398-3-2 پنج شنبه 12:00 طبق برنامه
2 آسمان 3805 شیراز 1398-3-2 پنج شنبه 12:15 طبق برنامه
3 معراج 2852 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 13:15 طبق برنامه
4 ایران ایر تور 997 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 14:00 طبق برنامه
5 زاگرس 4050 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 14:15 طبق برنامه

پروازهای ورودی

#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
1 آسمان3804 شیراز 11:45 طبق برنامه
2 کیش ایر7097 کرمانشاه 12:00 طبق برنامه
3 معراج2853 مشهد 12:25 طبق برنامه
4 ایران ایر تور996 تهران 12:50 طبق برنامه
5 زاگرس4004 اصفهان 13:15 طبق برنامه
6 کیش ایر7129 تهران 13:15 طبق برنامه
7 کیش ایر7053 تهران 14:30 طبق برنامه
8 ماهان1043 تهران 15:00 طبق برنامه
9 ایران ایر3361 بندرعباس 16:30 طبق برنامه
10 وارش5822 تهران 16:30 طبق برنامه
11 کیش ایر7023 اصفهان 17:30 طبق برنامه
12 کیش ایر7063 بندرعباس 18:00 طبق برنامه
13 کیش ایر7125 تهران 18:30 طبق برنامه
14 کیش ایر7081 تهران 19:00 طبق برنامه
15 ایران ایر3376 شیراز 19:10 طبق برنامه
16 زاگرس4071 تهران 19:30 طبق برنامه
17 زاگرس4107 مشهد 19:30 طبق برنامه
18 آسمان3880 تهران 20:00 طبق برنامه
19 ماهان1044 مشهد 21:10 طبق برنامه
20 وارش5812 مشهد 22:15 طبق برنامه
21 کیش ایر7061 شیراز 22:30 طبق برنامه

پروازهای خروجی

#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
1 کیش ایر7062 بندرعباس 12:00 طبق برنامه
2 آسمان3805 شیراز 12:15 طبق برنامه
3 معراج2852 مشهد 13:15 طبق برنامه
4 ایران ایر تور997 تهران 14:00 طبق برنامه
5 زاگرس4050 تهران 14:15 طبق برنامه
6 کیش ایر7124 تهران 14:15 طبق برنامه
7 کیش ایر7054 تهران 14:30 طبق برنامه
8 کیش ایر7052 تهران 15:30 طبق برنامه
9 ماهان1045 مشهد 16:00 طبق برنامه
10 ایران ایر3360 بندرعباس 17:05 طبق برنامه
11 وارش5813 مشهد 17:25 طبق برنامه
12 ایران ایر3377 شیراز 19:45 طبق برنامه
13 کیش ایر7060 شیراز 20:00 طبق برنامه
14 زاگرس4106 مشهد 20:30 طبق برنامه
15 زاگرس4070 تهران 20:30 طبق برنامه
16 آسمان3881 تهران 20:45 طبق برنامه
17 کیش ایر7080 تهران 22:00 طبق برنامه
18 ماهان1012 تهران 22:10 طبق برنامه
19 وارش5823 تهران 23:15 طبق برنامه
20 کیش ایر7128 تهران 23:15 طبق برنامه

خرید بلیط هواپیما

استعلام بلیط صادره

نرخ نامه بلیط شرکت ها

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی