#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7055 تهران 1398-6-4 دوشنبه 08:05 طبق برنامه
2 زاگرس 4051 تهران 1398-6-4 دوشنبه 08:10 طبق برنامه
3 ایران ایر تور 998 مشهد 1398-6-4 دوشنبه 10:30 طبق برنامه
4 کیش ایر 7097 کرمانشاه 1398-6-4 دوشنبه 11:30 طبق برنامه
5 کیش ایر 7129 تهران 1398-6-4 دوشنبه 11:35 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7096 کرمانشاه 1398-6-4 دوشنبه 07:00 طبق برنامه
2 زاگرس 4005 اصفهان 1398-6-4 دوشنبه 09:00 طبق برنامه
3 کیش ایر 6000 دبی 1398-6-4 دوشنبه 09:45 طبق برنامه
4 کیش ایر 6052 مسقط 1398-6-4 دوشنبه 11:00 طبق برنامه
5 ایران ایر تور 999 مشهد 1398-6-4 دوشنبه 11:45 طبق برنامه

پروازهای ورودی

#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
1 کیش ایر7055 تهران 08:05 طبق برنامه
2 زاگرس4051 تهران 08:10 طبق برنامه
3 ایران ایر تور998 مشهد 10:30 طبق برنامه
4 کیش ایر7097 کرمانشاه 11:30 طبق برنامه
5 کیش ایر7129 تهران 11:35 طبق برنامه
6 زاگرس4004 اصفهان 12:15 طبق برنامه
7 زاگرس4003 تهران 14:00 طبق برنامه
8 کیش ایر7053 تهران 14:30 طبق برنامه
9 سپهران4335 مشهد 14:35 طبق برنامه
10 آسمان3804 شیراز 14:50 طبق برنامه
11 ماهان1043 تهران 15:55 طبق برنامه
12 ایران ایر3361 بندرعباس 16:45 طبق برنامه
13 کیش ایر6001 دبی 16:45 طبق برنامه
14 کیش ایر7081 تهران 19:00 طبق برنامه
15 قشم1244 تهران 19:10 طبق برنامه
16 زاگرس4071 تهران 19:30 طبق برنامه
17 ایران ایر3376 شیراز 19:55 طبق برنامه
18 ماهان1044 مشهد 20:15 طبق برنامه
19 کیش ایر7061 شیراز 20:15 طبق برنامه
20 کیش ایر6053 مسقط 20:15 طبق برنامه
21 ماهان1013 تهران 20:45 طبق برنامه
22 کیش ایر7023 اصفهان 21:15 طبق برنامه

پروازهای خروجی

#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
1 کیش ایر7096 کرمانشاه 07:00 طبق برنامه
2 زاگرس4005 اصفهان 09:00 طبق برنامه
3 کیش ایر6000 دبی 09:45 طبق برنامه
4 کیش ایر6052 مسقط 11:00 طبق برنامه
5 ایران ایر تور999 مشهد 11:45 طبق برنامه
6 کیش ایر7060 شیراز 12:45 طبق برنامه
7 زاگرس4050 تهران 13:00 طبق برنامه
8 کیش ایر7054 تهران 14:30 طبق برنامه
9 زاگرس4002 تهران 15:00 طبق برنامه
10 آسمان3805 شیراز 15:20 طبق برنامه
11 سپهران4334 مشهد 15:25 طبق برنامه
12 کیش ایر7052 تهران 15:30 طبق برنامه
13 ماهان1042 تهران 17:05 طبق برنامه
14 ایران ایر3360 بندرعباس 17:20 طبق برنامه
15 کیش ایر7022 اصفهان 17:45 طبق برنامه
16 قشم1245 تهران 19:50 طبق برنامه
17 کیش ایر7124 تهران 20:00 طبق برنامه
18 ایران ایر3377 شیراز 20:30 طبق برنامه
19 زاگرس4070 تهران 20:30 طبق برنامه
20 کیش ایر7128 تهران 21:30 طبق برنامه
21 ماهان1045 مشهد 21:30 طبق برنامه
22 کیش ایر7080 تهران 22:00 طبق برنامه
23 ماهان1012 تهران 22:15 طبق برنامه

خرید بلیط هواپیما

استعلام بلیط صادره

نرخ نامه بلیط شرکت ها

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی