# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7055 تهران 1400-4-4 جمعه 08:05 طبق برنامه
2 وارش 5820 تهران 1400-4-4 جمعه 08:35 طبق برنامه
3 زاگرس 4051 تهران 1400-4-4 جمعه 08:40 طبق برنامه
4 آسمان 3804 شیراز 1400-4-4 جمعه 09:10 طبق برنامه
5 زاگرس 4107 مشهد 1400-4-4 جمعه 09:30 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 وارش 5807 ساری 1400-4-4 جمعه 09:15 طبق برنامه
2 زاگرس 4005 اصفهان 1400-4-4 جمعه 09:20 طبق برنامه
3 آسمان 3849 بندرعباس 1400-4-4 جمعه 09:40 طبق برنامه
4 کیش ایر 7022 اصفهان 1400-4-4 جمعه 10:00 طبق برنامه
5 کیش ایر 7134 مشهد 1400-4-4 جمعه 10:00 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای خروجی

پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7055 تهران 08:05 طبق برنامه
2 وارش 5820 تهران 08:35 طبق برنامه
3 زاگرس 4051 تهران 08:40 طبق برنامه
4 آسمان 3804 شیراز 09:10 طبق برنامه
5 زاگرس 4107 مشهد 09:30 طبق برنامه
6 ایران ایر تور 948 مشهد 10:00 طبق برنامه
7 ایران ایر تور 916 تهران 10:50 طبق برنامه
8 کیش ایر 7021 تهران 11:00 طبق برنامه
9 ساها 174 تهران 11:20 طبق برنامه
10 کیش ایر 7053 تهران 11:45 طبق برنامه
11 آسمان 3848 بندرعباس 12:05 طبق برنامه
12 آسمان 3720 گرگان 12:15 طبق برنامه
13 زاگرس 4004 اصفهان 12:40 طبق برنامه
14 کیش ایر 7023 اصفهان 13:15 طبق برنامه
15 زاگرس 4036 کرمانشاه 14:45 طبق برنامه
16 ماهان 4594 کرمان 14:45 طبق برنامه
17 کیش ایر 7135 مشهد 15:00 طبق برنامه
18 ایران ایر تور 926 رشت 15:45 طبق برنامه
19 سپهران 4345 مشهد 15:50 طبق برنامه
20 ماهان 1043 تهران 15:55 طبق برنامه
21 ایران ایر 350 تهران 16:05 طبق برنامه
22 ایران ایر تور 972 تبریز 17:00 طبق برنامه
23 کیش ایر 7061 شیراز 17:00 طبق برنامه
24 معراج 2820 تهران 17:45 طبق برنامه
25 وارش 5806 ساری 17:45 طبق برنامه
26 آتا 5659 تهران 17:50 طبق برنامه
27 ایران ایر 3361 بندرعباس 18:40 طبق برنامه
28 وارش 5822 تهران 20:05 طبق برنامه
29 تابان 6297 تهران 20:30 طبق برنامه
30 ایران ایر 420 اصفهان 20:40 طبق برنامه
31 زاگرس 4071 تهران 20:55 طبق برنامه
32 آتا 5685 شیراز 21:00 طبق برنامه
33 کیش ایر 7073 مشهد 21:00 طبق برنامه
34 کیش ایر 7057 تهران 21:30 طبق برنامه
35 کیش ایر 7129 تهران 22:15 طبق برنامه
36 ایران ایر 3376 شیراز 22:20 طبق برنامه
37 کیش ایر 7081 تهران 22:30 طبق برنامه
38 معراج 2853 مشهد 22:45 طبق برنامه

پروازهای خروجی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 وارش 5807 ساری 09:15 طبق برنامه
2 زاگرس 4005 اصفهان 09:20 طبق برنامه
3 آسمان 3849 بندرعباس 09:40 طبق برنامه
4 کیش ایر 7134 مشهد 10:00 طبق برنامه
5 کیش ایر 7022 اصفهان 10:00 طبق برنامه
6 زاگرس 4037 کرمانشاه 10:15 طبق برنامه
7 ایران ایر تور 927 رشت 10:45 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 973 تبریز 11:45 طبق برنامه
9 کیش ایر 7112 اصفهان 12:00 طبق برنامه
10 ساها 175 تهران 12:15 طبق برنامه
11 آسمان 3805 شیراز 12:35 طبق برنامه
12 آسمان 3721 گرگان 12:45 طبق برنامه
13 زاگرس 4050 تهران 13:25 طبق برنامه
14 کیش ایر 7060 شیراز 14:30 طبق برنامه
15 زاگرس 4106 مشهد 15:30 طبق برنامه
16 ماهان 4595 کرمان 15:45 طبق برنامه
17 کیش ایر 7072 مشهد 16:00 طبق برنامه
18 کیش ایر 7056 تهران 16:30 طبق برنامه
19 سپهران 4344 مشهد 16:40 طبق برنامه
20 ایران ایر تور 949 مشهد 16:45 طبق برنامه
21 ایران ایر 351 تهران 16:50 طبق برنامه
22 ماهان 1042 تهران 17:00 طبق برنامه
23 کیش ایر 7020 تهران 17:45 طبق برنامه
24 کیش ایر 7054 تهران 18:00 طبق برنامه
25 ایران ایر تور 917 تهران 18:00 طبق برنامه
26 معراج 2852 مشهد 18:30 طبق برنامه
27 آتا 5686 شیراز 18:40 طبق برنامه
28 وارش 5821 تهران 18:45 طبق برنامه
29 ایران ایر 3377 شیراز 19:15 طبق برنامه
30 وارش 5823 تهران 20:45 طبق برنامه
31 تابان 6298 تهران 21:30 طبق برنامه
32 ایران ایر 421 اصفهان 21:30 طبق برنامه
33 آتا 5660 تهران 21:40 طبق برنامه
34 زاگرس 4070 تهران 21:40 طبق برنامه
35 کیش ایر 7080 تهران 22:30 طبق برنامه
36 ایران ایر 3360 بندرعباس 22:55 طبق برنامه
37 کیش ایر 7124 تهران 23:15 طبق برنامه
38 معراج 2821 تهران 23:30 طبق برنامه
39 کیش ایر 7052 تهران 23:30 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارسال پیام
درخواست ملاقات

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی

مشاهده راه های ارتباطی