#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7129 تهران 1399-4-18 چهارشنبه 20:20 طبق برنامه
2 کیش ایر 7061 شیراز 1399-4-18 چهارشنبه 22:30 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر 7060 شیراز 1399-4-18 چهارشنبه 20:00 درب خروج بسته شد
2 زاگرس 4070 تهران 1399-4-18 چهارشنبه 20:20 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۴ ، ۵)
3 کیش ایر 7080 تهران 1399-4-18 چهارشنبه 22:00 طبق برنامه

پروازهای ورودی

#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمبداساعتوضعیت
1 زاگرس4071 تهران 19:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۱)
2 کیش ایر7129 تهران 20:20 طبق برنامه
3 کیش ایر7061 شیراز 22:30 طبق برنامه

پروازهای خروجی

#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
1 کیش ایر7060 شیراز 20:00 درب خروج بسته شد
2 زاگرس4070 تهران 20:20 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۴ ، ۵)
3 کیش ایر7080 تهران 22:00 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی