# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 معراج 2818 تهران 1399-9-9 یکشنبه 15:10 طبق برنامه
2 سپهران 4345 مشهد 1399-9-9 یکشنبه 17:20 طبق برنامه
3 کاسپین 044 تهران 1399-9-9 یکشنبه 17:30 طبق برنامه
4 زاگرس 4036 کرمانشاه 1399-9-9 یکشنبه 17:30 طبق برنامه
5 کیش ایر 7063 بندرعباس 1399-9-9 یکشنبه 18:15 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7072 مشهد 1399-9-9 یکشنبه 15:30 پذیرش در میز (۱۵) ، تشخیص هویت در میز (۲)
2 معراج 2865 اصفهان 1399-9-9 یکشنبه 16:00 پذیرش در میز (۳ ، ۴)
3 کیش ایر 7124 تهران 1399-9-9 یکشنبه 18:00 طبق برنامه
4 زاگرس 4002 تهران 1399-9-9 یکشنبه 18:15 طبق برنامه
5 سپهران 4344 مشهد 1399-9-9 یکشنبه 18:20 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای خروجی

پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7053 تهران 14:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۴)
2 معراج 2818 تهران 15:10 طبق برنامه
3 سپهران 4345 مشهد 17:20 طبق برنامه
4 زاگرس 4036 کرمانشاه 17:30 طبق برنامه
5 کاسپین 044 تهران 17:30 طبق برنامه
6 کیش ایر 7063 بندرعباس 18:15 طبق برنامه
7 تابان 6261 تهران 18:30 طبق برنامه
8 زاگرس 4107 مشهد 19:00 طبق برنامه
9 کیش ایر 7081 تهران 19:00 طبق برنامه
10 وارش 5822 تهران 19:15 طبق برنامه
11 معراج 2864 اصفهان 19:20 طبق برنامه
12 ایران ایر تور 998 مشهد 19:45 طبق برنامه
13 کیش ایر 7073 مشهد 20:30 طبق برنامه
14 ساها 174 تهران 21:40 طبق برنامه
15 کیش ایر 7029 تهران 22:10 طبق برنامه
16 کیش ایر 7025 تهران 22:30 طبق برنامه
17 کیش ایر 7061 شیراز 23:59 طبق برنامه
18 کیش ایر 7129 تهران 23:59 طبق برنامه

پروازهای خروجی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7072 مشهد 15:30 پذیرش در میز (۱۵) ، تشخیص هویت در میز (۲)
2 معراج 2865 اصفهان 16:00 پذیرش در میز (۳ ، ۴)
3 کیش ایر 7124 تهران 18:00 طبق برنامه
4 زاگرس 4002 تهران 18:15 طبق برنامه
5 سپهران 4344 مشهد 18:20 طبق برنامه
6 کاسپین 045 تهران 18:45 طبق برنامه
7 تابان 6262 تهران 19:30 طبق برنامه
8 کیش ایر 7128 تهران 19:30 طبق برنامه
9 زاگرس 4106 مشهد 19:50 طبق برنامه
10 معراج 2819 تهران 20:10 طبق برنامه
11 وارش 5823 تهران 20:15 طبق برنامه
12 ایران ایر تور 997 تهران 20:45 طبق برنامه
13 کیش ایر 7060 شیراز 21:30 طبق برنامه
14 کیش ایر 7080 تهران 22:00 طبق برنامه
15 ساها 175 تهران 22:40 طبق برنامه
16 کیش ایر 7028 تهران 23:10 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارسال پیام
درخواست ملاقات

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی

مشاهده راه های ارتباطی