# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7025 تهران 1399-8-5 دوشنبه 12:00 اعلام ورود (۱۱:۵۰)
2 زاگرس 4107 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 12:00 اعلام ورود (۱۲:۰۰)
3 کیش ایر 7063 بندرعباس 1399-8-5 دوشنبه 12:00 طبق برنامه
4 آتا 5654 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 12:30 اعلام ورود (۱۲:۲۰)
5 زاگرس 4004 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 12:35 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 زاگرس 4106 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 12:45 پذیرش در میز (۱۳)
2 کیش ایر 7048 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 13:00 پذیرش در میز (۱۷)
3 زاگرس 4050 تهران 1399-8-5 دوشنبه 13:20 طبق برنامه
4 آتا 5653 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 13:30 طبق برنامه
5 کاسپین 6945 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 14:10 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای خروجی

پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7063 بندرعباس 12:00 طبق برنامه
2 کیش ایر 7025 تهران 12:00 اعلام ورود (۱۱:۵۰)
3 زاگرس 4107 مشهد 12:00 اعلام ورود (۱۲:۰۰)
4 آتا 5654 اصفهان 12:30 اعلام ورود (۱۲:۲۰)
5 زاگرس 4004 اصفهان 12:35 طبق برنامه
6 ایران ایر تور 996 تهران 12:45 طبق برنامه
7 کاسپین 044 تهران 13:10 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 926 رشت 13:30 اعلام ورود (۱۳:۰۰)
9 زاگرس 4003 تهران 13:50 طبق برنامه
10 کاسپین 6984 تهران 14:00 طبق برنامه
11 معراج 2818 تهران 14:00 طبق برنامه
12 کیش ایر 7053 تهران 14:30 طبق برنامه
13 وارش 5822 تهران 15:15 طبق برنامه
14 ماهان 1043 تهران 15:55 طبق برنامه
15 تابان 6263 تهران 16:00 طبق برنامه
16 ایران ایر تور 972 تبریز 16:05 طبق برنامه
17 ایران ایر 3353 بندرعباس 17:35 طبق برنامه
18 کیش ایر 7049 مشهد 18:00 طبق برنامه
19 ماهان 4594 کرمان 18:00 طبق برنامه
20 آتا 5662 مشهد 18:10 طبق برنامه
21 کاسپین 6944 مشهد 18:45 طبق برنامه
22 کیش ایر 7081 تهران 19:00 طبق برنامه
23 کیش ایر 7023 اصفهان 19:00 طبق برنامه
24 وارش 5820 تهران 19:15 طبق برنامه
25 زاگرس 4071 تهران 19:20 طبق برنامه
26 سپهران 4335 مشهد 20:00 طبق برنامه
27 ایران ایر تور 998 مشهد 20:15 طبق برنامه
28 کیش ایر 7061 شیراز 20:45 طبق برنامه
29 معراج 2820 تهران 21:00 طبق برنامه
30 ایران ایر 3376 شیراز 21:15 طبق برنامه
31 فلای پرشیا 7406 شیراز 22:00 طبق برنامه
32 کیش ایر 7191 اصفهان 22:30 طبق برنامه

پروازهای خروجی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 زاگرس 4106 مشهد 12:45 پذیرش در میز (۱۳)
2 کیش ایر 7048 مشهد 13:00 پذیرش در میز (۱۷)
3 زاگرس 4050 تهران 13:20 طبق برنامه
4 آتا 5653 اصفهان 13:30 طبق برنامه
5 کاسپین 6945 مشهد 14:10 طبق برنامه
6 کیش ایر 7054 تهران 14:30 طبق برنامه
7 ایران ایر تور 999 مشهد 14:30 طبق برنامه
8 زاگرس 4002 تهران 14:40 طبق برنامه
9 ایران ایر تور 927 رشت 14:45 طبق برنامه
10 کاسپین 6985 تهران 15:00 طبق برنامه
11 معراج 2819 تهران 15:00 طبق برنامه
12 کیش ایر 7022 اصفهان 15:30 طبق برنامه
13 وارش 5823 تهران 16:00 طبق برنامه
14 تابان 6264 تهران 17:00 طبق برنامه
15 ماهان 1042 تهران 17:00 طبق برنامه
16 ایران ایر تور 917 تهران 17:15 طبق برنامه
17 ایران ایر 3377 شیراز 18:10 طبق برنامه
18 کیش ایر 7060 شیراز 18:15 طبق برنامه
19 ماهان 4595 کرمان 19:00 طبق برنامه
20 کیش ایر 7190 اصفهان 19:00 طبق برنامه
21 آتا 5661 مشهد 19:10 طبق برنامه
22 کاسپین 045 تهران 19:45 طبق برنامه
23 کیش ایر 7052 تهران 20:00 طبق برنامه
24 زاگرس 4070 تهران 20:10 طبق برنامه
25 وارش 5821 تهران 20:15 طبق برنامه
26 سپهران 4334 مشهد 21:00 طبق برنامه
27 ایران ایر تور 997 تهران 21:45 طبق برنامه
28 ایران ایر 3352 بندرعباس 21:50 طبق برنامه
29 معراج 2821 تهران 22:00 طبق برنامه
30 کیش ایر 7080 تهران 22:00 طبق برنامه
31 فلای پرشیا 7407 شیراز 22:40 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارسال پیام
درخواست ملاقات

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی

مشاهده راه های ارتباطی