//ارایه سرویس کنترل ترافیک هوایی به پروازهای نوروزی توسط برج مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی کیش

ارایه سرویس کنترل ترافیک هوایی به پروازهای نوروزی توسط برج مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی کیش

از مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ لغایت ۹۶/۰۱/۰۸ به ۱۵۴۴ پرواز ورودی و خروجی فرودگاه بین المللی کیش سرویس کنترل ترافیک هوایی توسط کارکنان برج مراقبت پرواز ارایه گردید.
تعداد نشست و برخاست در فرودگاه بین المللی کیش در مدت مذکور با میانگین ۱۱۰ پرواز در روز در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با ۱۴ درصد رشد همراه بوده است.
شایان ذکر است که کلیه هواپیما ها در فرودگاه کیش از زمان روشن کردن موتور و سپس خزش به سمت باند و در نهایت بلند شدن از باند برای پروازهای خروجی و هم چنین از فاصله ۵۰ مایلی فرودگاه کیش تا لحظه فرود و پس از آن ورود به رمپ پروازی و در نهایت خاموش نمودن موتور برای پروازهای ورودی ، همواره تحت نظارت ، پایش و دریافت سرویس های مختلف کنترل ترافیک هوایی از برج مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی کیش می باشند.

۱۳۹۶/۱/۲۵ ۲۱:۰۸:۳۷ ۱۱:۴۰ ۱۳۹۶-۰۱-۰۹|