/ارتباط با مدیر ایمنی
ارتباط با مدیر ایمنی ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱۸:۲۷:۲۱

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی

۱- شماره فکس : ۰۷۶۴۴۴۴۳۳۲۹
۲- شماره ثابت : ۰۷۶۴۴۴۴۳۲۰۰ – داخلی ۱۱۱
۳- شماره همراه : ۰۹۳۴۷۶۹۷۰۱۴ (آقای شاهرخی)
۴- ایمیل : safety@kishairport.ir
۵- سامانه پیامکی : ۳۰۰۰۶۳۶۴۵۵