اشیا گمشده و جامانده

1- اشیا و اموال پیدا شده در سالن ورودی و سالن تحویل بار و دریافت کارت پرواز ، به پلیس فرودگاه تحویل داده می شود.
شماره تلفن 44443200-076

2- اشیا و اموال پیدا شده در سالن ترانزیت ، به سپاه فرودگاه تحویل داده می شود.

3- اشیا و اموال پیدا شده در هواپیما و هم­چنین اموال دارای برچسب بار به امور جامه دان شرکت هواپیمایی مربوطه تحویل داده می شود.
شماره تلفن : 44440523-076