اولین باران بهاری و روز پرکار در اپرون فرودگاه کیش

در روز ابری و بارانی جمعه چهارم فروردین ماه ، اپرون فرودگاه کیش شاهد نشست و برخاست 130 پرواز بود.

4 فروردین 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 36