دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی

1-ابطال پرواز

الف- ابطال پرواز از زمان خرید تا یک هفته قبل از انجام پرواز :
پرداخت کامل وجه بلیط توسط شرکتهای هواپیمایی

ب- ابطال پرواز 6 روز تا 24 ساعت
پرداخت کامل وجه بلیط وارائه یک فقره بلیط مشابه با 30./. تخفیف از لحاظ مسیر وکلاس پروازی به مسافر توسط شرکتهای هواپیمایی.

د- ابطال پرواز به دلیل شرایط جوی فرودگاه مبداء مقصد ومسیر:
پرداخت کامل وجه بلیط توسط شرکت هواپیمایی

2) تاخیر پرواز :

الف – تاخیر یک تا دو ساعت :
انجام پذیرایی ارائه این پذیرایی مشروط به وجود زمان کافی جهت پذیرایی وعدم ایجاد تاخیر بیشتر در پرواز می باشد.

ب – تاخیر بیشتر از 2 ساعت تا 4 ساعت :
انجام پذیرایی واقدامات لازم جهت اعزام با سایرشرکتهای هواپیمایی ویا انتقال به مقصد نهایی از طریق مسیرهای جایگزین ونهایتا پرداخت کامل وجه بلیط درصورت انصراف مسافر از ادامه پرواز توسط شرکتهای هواپیمایی

ج – تاخیر بیش از چهار ساعت :
در صورتی که منجر به انجام پرواز شود:ارائه یک فقره بلیط مشابه با تخفیف 30./. مشابه از لحاظ مسیر وکلاس پروازی توسط شرکتهای هواپیمایی

درصورتی که منجر به ابطال پرواز شود:
پرداخت کامل وجه بلیط وارائه یک فقره بلیط با تخفیف 50./. مشابه ازلحاظ مسیر وکلاس پروازی توسط شرکت هواپیمایی,