خدمات بار

خدمات امانت بار مسافران
غرفه نگهداری بار مسافران در سالن ورودی پروازهای داخلی بوده و از 6 صبح تا 23 آماده ارایه خدمات می باشد.

خدمات بسته بندی بار همراه مسافر
غرفه بسته بندی بار همراه مسافر در ترمینال خروجی پروازهای داخلی ، سالن دریافت کارت پرواز بوده و به مسافرین خدمات ارایه می نماید.

خدمات ارسال و دریافت بار بدون مسافر
جهت ارسال بارهایی که بدون مسافر می باشند ، می بایست پس از تاییدیه گمرگ به دفاتر شرکت های هواپیمایی مراجعه نمود. ضمنا در صورت تمایل ، متقاضیان می توانند ارسال بار را از طریق شرکت های حمل و نقل و باربری ها انجام دهند. اسامی و شماره تلفن شرکت ها به شرح ذیل می باشد.

ردیفنام شرکتنام مسوول / مدیرشماره تماس
1کیش ایرآقای هراتی

آقای صادقی

076-44444088

076-44444087

2ایران ایرآقای رحیمی فرد

آقای میرناتری

076-44443277

7644455681

3ماهان و ماهان اکسپرسآقای اسپرجانی

آقای نبی لو

076-44442560

09347693150

4بانی مهرگان کیش (زاگرس)آقای نصیری09336910075