خدمات بار

/خدمات بار
خدمات بار ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۱:۵۸:۰۴

خدمات بار

خدمات امانت بار مسافران
غرفه نگهداری بار مسافران در سالن ورودی پروازهای داخلی بوده و از ۶ صبح تا ۲۳ آماده ارایه خدمات می باشد.

خدمات بسته بندی بار همراه مسافر
غرفه بسته بندی بار همراه مسافر در ترمینال خروجی پروازهای داخلی ، سالن دریافت کارت پرواز بوده و به مسافرین خدمات ارایه می نماید.

خدمات ارسال و دریافت بار بدون مسافر
جهت ارسال بارهایی که بدون مسافر می باشند ، می بایست پس از تاییدیه گمرگ به دفاتر شرکت های هواپیمایی مراجعه نمود. ضمنا در صورت تمایل ، متقاضیان می توانند ارسال بار را از طریق شرکت های حمل و نقل و باربری ها انجام دهند. اسامی و شماره تلفن شرکت ها به شرح ذیل می باشد.

ردیفنام شرکتنام مسوول / مدیرشماره تماس
۱کیش ایرآقای هراتی

آقای صادقی

۰۷۶-۴۴۴۴۴۰۸۸

۰۷۶-۴۴۴۴۴۰۸۷

۲ایران ایرآقای رحیمی فرد

آقای میرناتری

۰۷۶-۴۴۴۴۳۲۷۷

۷۶۴۴۴۵۵۶۸۱

۳ماهان و ماهان اکسپرسآقای اسپرجانی

آقای نبی لو

۰۷۶-۴۴۴۴۲۵۶۰
۴سرعت رسانخانم آلاسی

خانم آذری

۰۷۶-۴۴۴۴۳۵۲۵