تلفن دفتر مدیر کل فرودگاه :۴۴۴۴۳۳۰۰-۰۷۶
نمابر دفتر مدیر کل : 44443329-076

آدرس : جزیره کیش – فرودگاه بین ­المللی کیش – ساختمان اداره کل فرودگاه
کدپستی 63355-79419