شرکت­های هواپیمایی فعال در فرودگاه کیش

ردیفنام شرکتنام رئیس ایستگاه
1شرکت هواپیمایی کیشآقای رفعت
2شرکت هواپیمایی زاگرسآقای افتخاری
3شرکت هواپیمایی ماهانآقای فیروزبخت
4شرکت هواپیمایی وارشآقای فروزان
5شرکت هواپیمایی تابانآقای شماعی
6شرکت هواپیمایی کاسپینآقای کسرایی
7شرکت هواپیمایی کارونآقای اخلاقی
8شرکت هواپیمایی آتاآقای فتحی
9شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایرانآقای نظامی
10شرکت هواپیمایی ایرتورآقای مهدوی
11شرکت هواپیمایی آسمانخانم راستی آموز
12شرکت هواپیمایی قشمآقای عطایی
13شرکت هواپیمایی ساهاآقای ملک
14شرکت هواپیمایی معراجآقای سعادت
15شرکت هواپیمایی سپهرانآقای محمدیان
16شرکت هواپیمایی فلای پرشیاآقای اخلاقی

شرکت­های هلی کوپتری فعال در فرودگاه کیش

ردیف

نام شرکتنام رئیس ایستگاه
1شرکت هلیکوپتری ایرانآقایان برجی و کاظمی
2شرکت هلیکوپتری پرشین گلف (پاسکو)آقای پهلوان زاده
3شرکت هلی کوپتری هلی آریاآقای رحمتی
4شرکت هلی کوپتری پاسارگاد پرواز کیشآقای عربیان