شرکت­های هلی کوپتری فعال در فرودگاه کیش

ردیف

نام شرکتنام رئیس ایستگاه
1شرکت هلیکوپتری ایرانآقایان برجی و کاظمی
2شرکت هلیکوپتری پرشین گلف (پاسکو)آقای پهلوان زاده
3شرکت هلی کوپتری هلی آریاآقای رحمتی
4شرکت هلی کوپتری پاسارگاد پرواز کیشآقای عربیان