بانک های داری شعبه در فرودگاه

بانک ملی ایران در ترمینال ورودی پروازهای داخلی دارای شعبه می باشد و دیگر بانک ها شعبه ای ندارند.

خودپردازهای مستقر در فرودگاه

ردیف نام بانک محل استقرار
1   سالن ورودی پروازهای داخلی

سالن خروجی پروازهای بین المللی

2   سالن خروجی پروازهای داخلی
3   سالن خروجی پروازهای داخلی
4   سالن خروجی پروازهای داخلی
5   سالن خروجی پروازهای داخلی
سالن ورودی پروازهای داخلی
ساختمان اداری
6   سالن خروجی پروازهای داخلی
7   سالن خروجی پروازهای داخلی
سالن ترانزیت پروازهای داخلی
8   سالن ورودی پروازهای بین المللی
9   سالن ورودی پروازهای بین المللی
10   سالن ورودی پروزاهای داخلی
11   سالن خروجی پروازهای داخلی