شعب بانکی

/شعب بانکی
شعب بانکی ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۸:۰۹:۳۳

بانک های داری شعبه در فرودگاه

بانک ملی ایران در ترمینال ورودی پروازهای داخلی دارای شعبه می باشد و دیگر بانک ها شعبه ای ندارند.

خودپردازهای مستقر در فرودگاه

ردیفنام بانکمحل استقرار
۱ سالن ورودی پروازهای داخلی

سالن خروجی پروازهای بین المللی

۲ سالن خروجی پروازهای داخلی
۳ سالن خروجی پروازهای داخلی
۴ سالن خروجی پروازهای داخلی
۵ سالن خروجی پروازهای داخلی
سالن ورودی پروازهای داخلی
ساختمان اداری
۶ سالن خروجی پروازهای داخلی
۷ سالن خروجی پروازهای داخلی
سالن ترانزیت پروازهای داخلی
۸ سالن ورودی پروازهای بین المللی
۹ سالن ورودی پروازهای بین المللی
۱۰ سالن ورودی پروزاهای داخلی
۱۱ سالن خروجی پروازهای داخلی