شعب بانکی

/شعب بانکی
شعب بانکی ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۸:۰۹:۳۳

بانک های داری شعبه در فرودگاه

بانک ملی ایران در ترمینال ورودی پروازهای داخلی دارای شعبه می باشد و دیگر بانک ها شعبه ای ندارند.

خودپردازهای مستقر در فرودگاه

ردیف نام بانک محل استقرار
۱   سالن ورودی پروازهای داخلی

سالن خروجی پروازهای بین المللی

۲   سالن خروجی پروازهای داخلی
۳   سالن خروجی پروازهای داخلی
۴   سالن خروجی پروازهای داخلی
۵   سالن خروجی پروازهای داخلی
سالن ورودی پروازهای داخلی
ساختمان اداری
۶   سالن خروجی پروازهای داخلی
۷   سالن خروجی پروازهای داخلی
سالن ترانزیت پروازهای داخلی
۸   سالن ورودی پروازهای بین المللی
۹   سالن ورودی پروازهای بین المللی
۱۰   سالن ورودی پروزاهای داخلی
۱۱   سالن خروجی پروازهای داخلی