بانک های داری شعبه در فرودگاه

بانک ملی ایران در ترمینال ورودی پروازهای داخلی دارای شعبه می باشد و دیگر بانک ها شعبه ای ندارند.

خودپردازهای مستقر در فرودگاه

ردیفنام بانکمحل استقرار
1 سالن ورودی پروازهای داخلی

سالن خروجی پروازهای بین المللی

2 سالن خروجی پروازهای داخلی
3 سالن خروجی پروازهای داخلی
4 سالن خروجی پروازهای داخلی
5 سالن خروجی پروازهای داخلی
سالن ورودی پروازهای داخلی
ساختمان اداری
6 سالن خروجی پروازهای داخلی
7 سالن خروجی پروازهای داخلی
سالن ترانزیت پروازهای داخلی
8 سالن ورودی پروازهای بین المللی
9 سالن ورودی پروازهای بین المللی
10 سالن ورودی پروزاهای داخلی
11 سالن خروجی پروازهای داخلی