صفحه اصلی/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۷:۰۹:۰۱

لیست تمام پروازها

 ایرلاین شماره پروازمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
زاگرس۴۰۰۴اصفهان۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۳:۱۵نشست(۱۳:۰۱)-پایان تحویل بار
سپهران۴۳۳۰تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۳:۲۵نشست(۱۳:۱۷)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۰۲۱تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۴:۱۵نشست(۱۴:۱۲)-پایان تحویل بار
تابان۶۲۶۳تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۴:۳۰نشست(۱۴:۳۳)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۰۵۳تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۴:۳۰نشست(۱۴:۲۲) - پایان تحویل بار
نفت۲۵۳۱اهواز۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۵:۲۰نشست(۱۶:۰۶)-پایان تحویل بار
ماهان۱۰۴۳تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۶:۱۵نشست(۱۶:۲۶)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۰۶۳بندر عباس۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۶:۱۵نشست(۱۶:۱۱)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۱۴۳دبی۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۸:۱۵نشست(۱۶:۴۶)
کیش ایر۷۰۸۱تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۹:۰۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۷۱تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۹:۱۵طبق برنامه
آسمان۳۸۴۵شیراز۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۹:۲۰طبق برنامه
سپهران۴۳۱۲تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۹:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۱تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۲۰:۴۵طبق برنامه
نفت۲۶۲۹اهواز۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۲۱:۱۰طبق برنامه
معراج۲۸۲۰تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۲۱:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۴۵۳تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۲۳:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۲۳اصفهان۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۲۳:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۴۶۱شیراز۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۲۳:۵۹طبق برنامه
کیش ایر۷۰۷۳مشهد۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۲۳:۵۹طبق برنامه

 ایرلاین شماره پروازمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
ساها۱۶۵مشهد۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۲:۲۵پرواز کرد(۱۲:۲۹)
زاگرس۴۰۵۰تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۴:۱۵پرواز کرد(۱۴:۱۲)
سپهران۴۳۳۱تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۴:۲۰پرواز کرد(۱۴:۱۷)
کیش ایر۷۰۵۴تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۴:۳۰پرواز کرد(۱۴:۴۲)
کیش ایر۷۰۲۲اصفهان۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۵:۱۵پرواز کرد(۱۷:۲۴)
کیش ایر۷۰۵۲تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۵:۳۰پرواز کرد(۱۵:۳۳)
تابان۶۲۶۴تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۵:۴۵پرواز کرد(۱۶:۰۸)
نفت۲۵۳۰اهواز۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۵:۵۵پرواز کرد(۱۶:۵۲)
ماهان۱۰۴۲تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۷:۱۵پرواز کرد(۱۷:۴۰)
کیش ایر۷۴۶۰شیراز۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۷:۳۰پرواز کرد(۱۷:۳۷)
کیش ایر۷۰۷۲مشهد۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۹:۰۰پذیرش مسافر در میز (۱۷)-
آسمان۳۸۴۶شیراز۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۱۹:۵۰طبق برنامه
سپهران۴۳۱۳تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۲۰:۳۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۷۰تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۲۰:۳۵طبق برنامه
کیش ایر۷۴۲۴تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۲۱:۰۰طبق برنامه
نفت۲۶۲۸اهواز۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۲۱:۴۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۰تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۲۱:۴۵طبق برنامه
معراج۲۸۲۱تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۲۲:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۸۰تهران۱۳۹۶/۰۷/۰۱شنبه۲۳:۳۰اعلام تاخیر(۰۱:۰۰)