لیست تمام پروازها

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 وارش5820 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 09:45 طبق برنامه
2 کیش ایر7053 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 14:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۳)
3 آتا5662 مشهد 1399-3-15 پنج شنبه 15:40 طبق برنامه
4 ماهان1043 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 16:00 طبق برنامه
5 کیش ایر7073 مشهد 1399-3-15 پنج شنبه 16:00 طبق برنامه
6 کاسپین044 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 16:40 طبق برنامه
7 کیش ایر7063 بندرعباس 1399-3-15 پنج شنبه 17:00 اعلام تاخیر (۲۲:۰۰)
8 کیش ایر7129 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 18:00 طبق برنامه
9 ایران ایر3376 شیراز 1399-3-15 پنج شنبه 18:10 طبق برنامه
10 کیش ایر7023 اصفهان 1399-3-15 پنج شنبه 18:30 طبق برنامه
11 وارش5820 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 19:15 طبق برنامه
12 معراج2820 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 19:30 طبق برنامه
13 کیش ایر7081 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 20:00 طبق برنامه
14 کیش ایر7061 شیراز 1399-3-15 پنج شنبه 20:45 اعلام تاخیر (۲۲:۰۰)
15 ایران ایر352 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 21:10 طبق برنامه
16 ایران ایر تور8096 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 21:30 طبق برنامه
17 کیش ایر7125 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 21:40 طبق برنامه
18 کیش ایر7049 مشهد 1399-3-15 پنج شنبه 23:30 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایرPOSN دبی 1399-3-15 پنج شنبه 12:15 اعلام تاخیر (۱۷:۱۵)
2 کیش ایر7054 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 15:30 پذیرش در میز (۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۱)
3 ماهان1042 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 17:00 طبق برنامه
4 کیش ایر7124 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 17:00 طبق برنامه
5 کاسپین045 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 17:40 طبق برنامه
6 کیش ایر7060 شیراز 1399-3-15 پنج شنبه 18:15 اعلام تاخیر (۱۹:۳۰)
7 کیش ایر7048 مشهد 1399-3-15 پنج شنبه 18:45 طبق برنامه
8 ایران ایر3377 شیراز 1399-3-15 پنج شنبه 18:45 طبق برنامه
9 کیش ایر7052 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 20:00 اعلام تاخیر (۲۱:۰۰)
10 وارش5821 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 20:15 طبق برنامه
11 معراج2821 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 20:30 طبق برنامه
12 کیش ایر7024 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 21:45 اعلام تاخیر (۲۳:۰۰)
13 ایران ایر353 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 21:55 طبق برنامه
14 ایران ایر تور8097 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 22:30 طبق برنامه
15 کیش ایر7080 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 22:40 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 وارش5820 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 09:45 طبق برنامه
2 کیش ایر7053 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 14:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۳)
3 آتا5662 مشهد 1399-3-15 پنج شنبه 15:40 طبق برنامه
4 ماهان1043 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 16:00 طبق برنامه
5 کیش ایر7073 مشهد 1399-3-15 پنج شنبه 16:00 طبق برنامه
6 کاسپین044 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 16:40 طبق برنامه
7 کیش ایر7063 بندرعباس 1399-3-15 پنج شنبه 17:00 اعلام تاخیر (۲۲:۰۰)
8 کیش ایر7129 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 18:00 طبق برنامه
9 ایران ایر3376 شیراز 1399-3-15 پنج شنبه 18:10 طبق برنامه
10 کیش ایر7023 اصفهان 1399-3-15 پنج شنبه 18:30 طبق برنامه
11 وارش5820 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 19:15 طبق برنامه
12 معراج2820 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 19:30 طبق برنامه
13 کیش ایر7081 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 20:00 طبق برنامه
14 کیش ایر7061 شیراز 1399-3-15 پنج شنبه 20:45 اعلام تاخیر (۲۲:۰۰)
15 ایران ایر352 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 21:10 طبق برنامه
16 ایران ایر تور8096 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 21:30 طبق برنامه
17 کیش ایر7125 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 21:40 طبق برنامه
18 کیش ایر7049 مشهد 1399-3-15 پنج شنبه 23:30 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایرPOSN دبی 1399-3-15 پنج شنبه 12:15 اعلام تاخیر (۱۷:۱۵)
2 کیش ایر7054 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 15:30 پذیرش در میز (۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۱)
3 ماهان1042 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 17:00 طبق برنامه
4 کیش ایر7124 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 17:00 طبق برنامه
5 کاسپین045 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 17:40 طبق برنامه
6 کیش ایر7060 شیراز 1399-3-15 پنج شنبه 18:15 اعلام تاخیر (۱۹:۳۰)
7 کیش ایر7048 مشهد 1399-3-15 پنج شنبه 18:45 طبق برنامه
8 ایران ایر3377 شیراز 1399-3-15 پنج شنبه 18:45 طبق برنامه
9 کیش ایر7052 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 20:00 اعلام تاخیر (۲۱:۰۰)
10 وارش5821 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 20:15 طبق برنامه
11 معراج2821 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 20:30 طبق برنامه
12 کیش ایر7024 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 21:45 اعلام تاخیر (۲۳:۰۰)
13 ایران ایر353 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 21:55 طبق برنامه
14 ایران ایر تور8097 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 22:30 طبق برنامه
15 کیش ایر7080 تهران 1399-3-15 پنج شنبه 22:40 طبق برنامه