لیست تمام پروازها

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 آتا5662 مشهد 1398-10-30 دوشنبه 16:40 تاخیر دارد
2 کاسپین6977 اصفهان 1398-10-30 دوشنبه 17:00 تاخیر دارد
3 وارش5822 تهران 1398-10-30 دوشنبه 17:45 اعلام ورود (۱۸:۱۰)
4 کیش ایر7049 مشهد 1398-10-30 دوشنبه 17:45 اعلام ورود (۱۸:۱۰)
5 ماهان4594 کرمان 1398-10-30 دوشنبه 18:00 اعلام ورود (۱۸:۰۰)
6 ایران ایر3361 بندرعباس 1398-10-30 دوشنبه 18:05 اعلام ورود (۱۸:۰۵)
7 ایران ایر352 تهران 1398-10-30 دوشنبه 18:35 طبق برنامه
8 کاسپین6944 مشهد 1398-10-30 دوشنبه 18:40 طبق برنامه
9 زاگرس4071 تهران 1398-10-30 دوشنبه 19:15 طبق برنامه
10 کیش ایر7023 اصفهان 1398-10-30 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
11 کیش ایر7099 ساری 1398-10-30 دوشنبه 20:45 طبق برنامه
12 کیش ایر7061 شیراز 1398-10-30 دوشنبه 20:45 طبق برنامه
13 ماهان1044 مشهد 1398-10-30 دوشنبه 20:45 طبق برنامه
14 ماهان1013 تهران 1398-10-30 دوشنبه 21:00 طبق برنامه
15 ایران ایر3376 شیراز 1398-10-30 دوشنبه 21:45 طبق برنامه
16 کیش ایر7081 تهران 1398-10-30 دوشنبه 22:20 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 آتا5661 مشهد 1398-10-30 دوشنبه 17:30 پذیرش در میز (۷) ، تشخیص هویت در میز (۱) ، اعلام تاخیر (۱۸:۴۵)
2 کیش ایر7054 تهران 1398-10-30 دوشنبه 17:35 آماده پرواز
3 کاسپین6985 تهران 1398-10-30 دوشنبه 18:00 اعلام تاخیر (۱۹:۳۰)
4 وارش5823 تهران 1398-10-30 دوشنبه 18:30 پذیرش در میز (۹)
5 ایران ایر3377 شیراز 1398-10-30 دوشنبه 18:40 پذیرش در میز (۵) ، تشخیص هویت در میز (۱)
6 ماهان4595 کرمان 1398-10-30 دوشنبه 19:00 پذیرش در میز (۱۱)
7 کیش ایر7128 تهران 1398-10-30 دوشنبه 19:00 پذیرش در میز (۱۵)
8 ایران ایر353 تهران 1398-10-30 دوشنبه 19:20 اعلام تاخیر (۲۰:۰۵)
9 کاسپین045 تهران 1398-10-30 دوشنبه 19:30 طبق برنامه
10 زاگرس4070 تهران 1398-10-30 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
11 کیش ایر7080 تهران 1398-10-30 دوشنبه 22:00 طبق برنامه
12 ماهان1045 مشهد 1398-10-30 دوشنبه 22:00 طبق برنامه
13 ماهان1012 تهران 1398-10-30 دوشنبه 22:10 طبق برنامه
14 ایران ایر3360 بندرعباس 1398-10-30 دوشنبه 22:20 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 آتا5662 مشهد 1398-10-30 دوشنبه 16:40 تاخیر دارد
2 کاسپین6977 اصفهان 1398-10-30 دوشنبه 17:00 تاخیر دارد
3 وارش5822 تهران 1398-10-30 دوشنبه 17:45 اعلام ورود (۱۸:۱۰)
4 کیش ایر7049 مشهد 1398-10-30 دوشنبه 17:45 اعلام ورود (۱۸:۱۰)
5 ماهان4594 کرمان 1398-10-30 دوشنبه 18:00 اعلام ورود (۱۸:۰۰)
6 ایران ایر3361 بندرعباس 1398-10-30 دوشنبه 18:05 اعلام ورود (۱۸:۰۵)
7 ایران ایر352 تهران 1398-10-30 دوشنبه 18:35 طبق برنامه
8 کاسپین6944 مشهد 1398-10-30 دوشنبه 18:40 طبق برنامه
9 زاگرس4071 تهران 1398-10-30 دوشنبه 19:15 طبق برنامه
10 کیش ایر7023 اصفهان 1398-10-30 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
11 کیش ایر7099 ساری 1398-10-30 دوشنبه 20:45 طبق برنامه
12 کیش ایر7061 شیراز 1398-10-30 دوشنبه 20:45 طبق برنامه
13 ماهان1044 مشهد 1398-10-30 دوشنبه 20:45 طبق برنامه
14 ماهان1013 تهران 1398-10-30 دوشنبه 21:00 طبق برنامه
15 ایران ایر3376 شیراز 1398-10-30 دوشنبه 21:45 طبق برنامه
16 کیش ایر7081 تهران 1398-10-30 دوشنبه 22:20 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 آتا5661 مشهد 1398-10-30 دوشنبه 17:30 پذیرش در میز (۷) ، تشخیص هویت در میز (۱) ، اعلام تاخیر (۱۸:۴۵)
2 کیش ایر7054 تهران 1398-10-30 دوشنبه 17:35 آماده پرواز
3 کاسپین6985 تهران 1398-10-30 دوشنبه 18:00 اعلام تاخیر (۱۹:۳۰)
4 وارش5823 تهران 1398-10-30 دوشنبه 18:30 پذیرش در میز (۹)
5 ایران ایر3377 شیراز 1398-10-30 دوشنبه 18:40 پذیرش در میز (۵) ، تشخیص هویت در میز (۱)
6 ماهان4595 کرمان 1398-10-30 دوشنبه 19:00 پذیرش در میز (۱۱)
7 کیش ایر7128 تهران 1398-10-30 دوشنبه 19:00 پذیرش در میز (۱۵)
8 ایران ایر353 تهران 1398-10-30 دوشنبه 19:20 اعلام تاخیر (۲۰:۰۵)
9 کاسپین045 تهران 1398-10-30 دوشنبه 19:30 طبق برنامه
10 زاگرس4070 تهران 1398-10-30 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
11 کیش ایر7080 تهران 1398-10-30 دوشنبه 22:00 طبق برنامه
12 ماهان1045 مشهد 1398-10-30 دوشنبه 22:00 طبق برنامه
13 ماهان1012 تهران 1398-10-30 دوشنبه 22:10 طبق برنامه
14 ایران ایر3360 بندرعباس 1398-10-30 دوشنبه 22:20 طبق برنامه