لیست تمام پروازها

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر7081 تهران 1399-4-18 چهارشنبه 19:00 طبق برنامه
2 زاگرس4071 تهران 1399-4-18 چهارشنبه 19:30 طبق برنامه
3 کیش ایر7129 تهران 1399-4-18 چهارشنبه 20:20 طبق برنامه
4 کیش ایر7061 شیراز 1399-4-18 چهارشنبه 22:30 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر7060 شیراز 1399-4-18 چهارشنبه 20:00 طبق برنامه
2 زاگرس4070 تهران 1399-4-18 چهارشنبه 20:20 طبق برنامه
3 کیش ایر7080 تهران 1399-4-18 چهارشنبه 22:00 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر7081 تهران 1399-4-18 چهارشنبه 19:00 طبق برنامه
2 زاگرس4071 تهران 1399-4-18 چهارشنبه 19:30 طبق برنامه
3 کیش ایر7129 تهران 1399-4-18 چهارشنبه 20:20 طبق برنامه
4 کیش ایر7061 شیراز 1399-4-18 چهارشنبه 22:30 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر7060 شیراز 1399-4-18 چهارشنبه 20:00 طبق برنامه
2 زاگرس4070 تهران 1399-4-18 چهارشنبه 20:20 طبق برنامه
3 کیش ایر7080 تهران 1399-4-18 چهارشنبه 22:00 طبق برنامه