/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱۲:۱۲:۰۸

لیست تمام پروازها

شماره پروازایرلاینمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شنبه ۲۲:۱۵ نشست(۰۰:۰۸)-پایان تحویل بار
۱۲۲۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شنبه ۲۲:۴۰ نشست(۲۳:۲۱)-پایان تحویل بار
۳۳۵۳ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۷:۱۵ طبق برنامه
۷۰۵۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۷:۴۵ طبق برنامه
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۸:۰۵ طبق برنامه
۴۰۵۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۸:۱۰ طبق برنامه
۶۹۰۹ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۹:۳۰ طبق برنامه
۵۸۴۸ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۰:۲۵ طبق برنامه
۵۸۲۴ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۰:۵۵ طبق برنامه
۹۹۶ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۱:۱۰ طبق برنامه
۰۴۴ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۱:۴۵ طبق برنامه
۲۸۱۸ معراج تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۲:۰۰ طبق برنامه
۱۲۴۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۲:۳۵ طبق برنامه
۵۸۲۰ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۲:۳۵ طبق برنامه
۴۰۰۳ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۲:۴۵ طبق برنامه
۴۰۰۴ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۳:۱۵ طبق برنامه
۷۱۳۷ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۳:۱۵ طبق برنامه
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۳:۱۵ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۳:۳۰ طبق برنامه
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۶۲۶۳ تابان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۵:۱۵ طبق برنامه
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۵۸۰۸ وارش کرمانشاه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۵:۵۰ طبق برنامه
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۵:۵۵ طبق برنامه
۵۸۱۲ وارش مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۷:۰۵ طبق برنامه
۴۵۹۴ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۷:۱۵ طبق برنامه
۹۷۲ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۷:۳۰ طبق برنامه
۴۱۰۷ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۵۸۲۲ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۴۵ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۶۹۴۴ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۷۱۰۳ کیش ایر گرگان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۲۸۶۰ معراج اصفهان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۴۵ طبق برنامه
۱۰۱۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۰:۲۰ طبق برنامه
۵۸۴۶ وارش شیراز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۱:۴۵ طبق برنامه
۷۱۳۱ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۳:۵۹ طبق برنامه

شماره پروازایرلاینمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۶۹۸۷ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شنبه ۲۱:۵۰ پرواز کرد(۲۲:۵۷)
۶۲۷۹ تابان اصفهان ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شنبه ۲۲:۰۰ پرواز کرد(۲۳:۴۵)
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شنبه ۲۳:۰۰ درب خروج بسته شد-
۱۲۲۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شنبه ۲۳:۲۰ پرواز کرد(۰۰:۳۰)
۷۰۶۲ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۷:۰۰ طبق برنامه
۳۳۵۲ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۷:۵۰ طبق برنامه
۷۱۳۶ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۹:۰۰ طبق برنامه
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۹:۱۰ طبق برنامه
۴۰۰۵ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۹:۱۵ طبق برنامه
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۰:۰۰ طبق برنامه
۶۹۰۸ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۰:۲۰ طبق برنامه
۵۸۰۹ وارش کرمانشاه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۱:۲۵ طبق برنامه
۵۸۱۳ وارش مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۱:۵۵ طبق برنامه
۹۷۳ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۲:۱۵ طبق برنامه
۰۴۵ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۲:۴۵ طبق برنامه
۲۸۱۹ معراج تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۳:۰۰ طبق برنامه
۱۲۴۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۳:۱۵ طبق برنامه
۵۸۲۱ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۳:۳۰ طبق برنامه
۷۱۰۲ کیش ایر گرگان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۴:۰۰ طبق برنامه
۴۰۰۲ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۴:۰۵ طبق برنامه
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۴:۱۵ طبق برنامه
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۲۸۶۱ معراج اصفهان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۵:۴۵ طبق برنامه
۶۲۶۴ تابان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۶:۱۵ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۶:۴۰ طبق برنامه
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۶:۴۵ طبق برنامه
۵۸۴۹ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۶:۵۰ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۷:۰۵ طبق برنامه
۵۸۲۵ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۰۵ طبق برنامه
۴۵۹۵ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۱۵ طبق برنامه
۹۹۷ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۳۰ طبق برنامه
۷۱۳۰ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۴۵ طبق برنامه
۴۱۰۶ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۵۸۴۷ وارش شیراز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۰۵ طبق برنامه
۶۹۴۵ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۴۰ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۴۵ طبق برنامه
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۱۰۱۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۱:۴۰ طبق برنامه
۵۸۲۳ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۲:۳۰ طبق برنامه
۷۰۵۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۲:۴۵ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه

شماره پروازایرلاینمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شنبه ۲۲:۱۵ نشست(۰۰:۰۸)-پایان تحویل بار
۱۲۲۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شنبه ۲۲:۴۰ نشست(۲۳:۲۱)-پایان تحویل بار
۳۳۵۳ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۷:۱۵ طبق برنامه
۷۰۵۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۷:۴۵ طبق برنامه
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۸:۰۵ طبق برنامه
۴۰۵۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۸:۱۰ طبق برنامه
۶۹۰۹ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۹:۳۰ طبق برنامه
۵۸۴۸ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۰:۲۵ طبق برنامه
۵۸۲۴ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۰:۵۵ طبق برنامه
۹۹۶ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۱:۱۰ طبق برنامه
۰۴۴ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۱:۴۵ طبق برنامه
۲۸۱۸ معراج تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۲:۰۰ طبق برنامه
۱۲۴۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۲:۳۵ طبق برنامه
۵۸۲۰ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۲:۳۵ طبق برنامه
۴۰۰۳ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۲:۴۵ طبق برنامه
۴۰۰۴ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۳:۱۵ طبق برنامه
۷۱۳۷ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۳:۱۵ طبق برنامه
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۳:۱۵ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۳:۳۰ طبق برنامه
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۶۲۶۳ تابان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۵:۱۵ طبق برنامه
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۵۸۰۸ وارش کرمانشاه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۵:۵۰ طبق برنامه
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۵:۵۵ طبق برنامه
۵۸۱۲ وارش مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۷:۰۵ طبق برنامه
۴۵۹۴ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۷:۱۵ طبق برنامه
۹۷۲ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۷:۳۰ طبق برنامه
۴۱۰۷ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۵۸۲۲ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۴۵ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۶۹۴۴ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۷۱۰۳ کیش ایر گرگان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۲۸۶۰ معراج اصفهان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۴۵ طبق برنامه
۱۰۱۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۰:۲۰ طبق برنامه
۵۸۴۶ وارش شیراز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۱:۴۵ طبق برنامه
۷۱۳۱ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۳:۵۹ طبق برنامه

شماره پروازایرلاینمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۶۹۸۷ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شنبه ۲۱:۵۰ پرواز کرد(۲۲:۵۷)
۶۲۷۹ تابان اصفهان ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شنبه ۲۲:۰۰ پرواز کرد(۲۳:۴۵)
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شنبه ۲۳:۰۰ درب خروج بسته شد-
۱۲۲۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شنبه ۲۳:۲۰ پرواز کرد(۰۰:۳۰)
۷۰۶۲ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۷:۰۰ طبق برنامه
۳۳۵۲ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۷:۵۰ طبق برنامه
۷۱۳۶ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۹:۰۰ طبق برنامه
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۹:۱۰ طبق برنامه
۴۰۰۵ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۰۹:۱۵ طبق برنامه
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۰:۰۰ طبق برنامه
۶۹۰۸ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۰:۲۰ طبق برنامه
۵۸۰۹ وارش کرمانشاه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۱:۲۵ طبق برنامه
۵۸۱۳ وارش مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۱:۵۵ طبق برنامه
۹۷۳ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۲:۱۵ طبق برنامه
۰۴۵ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۲:۴۵ طبق برنامه
۲۸۱۹ معراج تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۳:۰۰ طبق برنامه
۱۲۴۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۳:۱۵ طبق برنامه
۵۸۲۱ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۳:۳۰ طبق برنامه
۷۱۰۲ کیش ایر گرگان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۴:۰۰ طبق برنامه
۴۰۰۲ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۴:۰۵ طبق برنامه
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۴:۱۵ طبق برنامه
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۲۸۶۱ معراج اصفهان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۵:۴۵ طبق برنامه
۶۲۶۴ تابان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۶:۱۵ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۶:۴۰ طبق برنامه
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۶:۴۵ طبق برنامه
۵۸۴۹ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۶:۵۰ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۷:۰۵ طبق برنامه
۵۸۲۵ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۰۵ طبق برنامه
۴۵۹۵ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۱۵ طبق برنامه
۹۹۷ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۳۰ طبق برنامه
۷۱۳۰ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۸:۴۵ طبق برنامه
۴۱۰۶ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۵۸۴۷ وارش شیراز ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۰۵ طبق برنامه
۶۹۴۵ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۴۰ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۱۹:۴۵ طبق برنامه
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۱۰۱۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۱:۴۰ طبق برنامه
۵۸۲۳ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۲:۳۰ طبق برنامه
۷۰۵۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۲:۴۵ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ یک شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه