لیست تمام پروازها

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر7061 شیراز 1399-5-19 یکشنبه 22:30 طبق برنامه
2 کیش ایر7073 مشهد 1399-5-19 یکشنبه 23:00 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر7080 تهران 1399-5-19 یکشنبه 23:30 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر7061 شیراز 1399-5-19 یکشنبه 22:30 طبق برنامه
2 کیش ایر7073 مشهد 1399-5-19 یکشنبه 23:00 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر7080 تهران 1399-5-19 یکشنبه 23:30 طبق برنامه