لیست تمام پروازها

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 ساها174 تهران 1398-9-1 جمعه 07:25 طبق برنامه
2 کیش ایر7055 تهران 1398-9-1 جمعه 08:05 طبق برنامه
3 زاگرس4051 تهران 1398-9-1 جمعه 08:20 طبق برنامه
4 ایران ایر تور998 مشهد 1398-9-1 جمعه 09:00 طبق برنامه
5 ایران ایر تور996 تهران 1398-9-1 جمعه 09:45 طبق برنامه
6 کاسپین6984 تهران 1398-9-1 جمعه 10:20 طبق برنامه
7 ایران ایر352 تهران 1398-9-1 جمعه 10:25 طبق برنامه
8 سپهران4335 مشهد 1398-9-1 جمعه 11:00 طبق برنامه
9 قشم1222 تهران 1398-9-1 جمعه 11:10 طبق برنامه
10 کیش ایر7021 تهران 1398-9-1 جمعه 12:05 طبق برنامه
11 زاگرس4004 اصفهان 1398-9-1 جمعه 12:25 طبق برنامه
12 ساها181 مشهد 1398-9-1 جمعه 13:25 طبق برنامه
13 کیش ایر7023 اصفهان 1398-9-1 جمعه 13:30 طبق برنامه
14 وارش5806 ساری 1398-9-1 جمعه 13:30 طبق برنامه
15 کیش ایر7129 تهران 1398-9-1 جمعه 13:45 طبق برنامه
16 زاگرس4003 تهران 1398-9-1 جمعه 13:55 طبق برنامه
17 کاسپین6954 یزد 1398-9-1 جمعه 14:20 طبق برنامه
18 ایران ایر تور926 رشت 1398-9-1 جمعه 14:30 طبق برنامه
19 کیش ایر7053 تهران 1398-9-1 جمعه 14:30 طبق برنامه
20 ماهان4594 کرمان 1398-9-1 جمعه 14:45 طبق برنامه
21 آتا5659 تهران 1398-9-1 جمعه 15:00 طبق برنامه
22 ماهان1043 تهران 1398-9-1 جمعه 16:00 طبق برنامه
23 ایران ایر تور972 تبریز 1398-9-1 جمعه 16:30 طبق برنامه
24 تابان6278 اصفهان 1398-9-1 جمعه 17:00 طبق برنامه
25 ایران ایر3353 بندرعباس 1398-9-1 جمعه 17:15 طبق برنامه
26 کیش ایر7029 تهران 1398-9-1 جمعه 17:15 طبق برنامه
27 تابان6263 تهران 1398-9-1 جمعه 17:30 طبق برنامه
28 ایران ایر420 اصفهان 1398-9-1 جمعه 18:30 طبق برنامه
29 کیش ایر7081 تهران 1398-9-1 جمعه 19:00 طبق برنامه
30 زاگرس4071 تهران 1398-9-1 جمعه 19:15 طبق برنامه
31 ساها154 تهران 1398-9-1 جمعه 19:30 طبق برنامه
32 کیش ایر7073 مشهد 1398-9-1 جمعه 19:30 طبق برنامه
33 ایران ایر350 تهران 1398-9-1 جمعه 20:25 طبق برنامه
34 کیش ایر7015pos تهران 1398-9-1 جمعه 20:30 طبق برنامه
35 کیش ایر7061 شیراز 1398-9-1 جمعه 20:45 طبق برنامه
36 ماهان1013 تهران 1398-9-1 جمعه 21:00 طبق برنامه
37 معراج2820 تهران 1398-9-1 جمعه 21:00 طبق برنامه
38 ایران ایر3448 بوشهر 1398-9-1 جمعه 21:40 طبق برنامه
39 کیش ایر6001 دبی 1398-9-1 جمعه 22:15 طبق برنامه
40 کیش ایر7125 تهران 1398-9-1 جمعه 00:30 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر7020 تهران 1398-9-1 جمعه 07:30 طبق برنامه
2 ساها180 مشهد 1398-9-1 جمعه 08:25 طبق برنامه
3 زاگرس4005 اصفهان 1398-9-1 جمعه 09:10 طبق برنامه
4 کیش ایر7128 تهران 1398-9-1 جمعه 09:30 طبق برنامه
5 کیش ایر7022 اصفهان 1398-9-1 جمعه 10:00 طبق برنامه
6 ایران ایر تور927 رشت 1398-9-1 جمعه 10:00 طبق برنامه
7 ایران ایر تور973 تبریز 1398-9-1 جمعه 10:45 طبق برنامه
8 ایران ایر353 تهران 1398-9-1 جمعه 11:05 طبق برنامه
9 کاسپین6955 یزد 1398-9-1 جمعه 11:20 طبق برنامه
10 قشم1223 تهران 1398-9-1 جمعه 11:55 طبق برنامه
11 سپهران4334 مشهد 1398-9-1 جمعه 12:00 طبق برنامه
12 کیش ایر7134 مشهد 1398-9-1 جمعه 13:05 طبق برنامه
13 زاگرس4050 تهران 1398-9-1 جمعه 13:10 طبق برنامه
14 ساها175 تهران 1398-9-1 جمعه 14:25 طبق برنامه
15 کیش ایر7054 تهران 1398-9-1 جمعه 14:30 طبق برنامه
16 وارش5807 ساری 1398-9-1 جمعه 14:30 طبق برنامه
17 زاگرس4002 تهران 1398-9-1 جمعه 14:45 طبق برنامه
18 کیش ایر7072 مشهد 1398-9-1 جمعه 14:45 طبق برنامه
19 ایران ایر تور999 مشهد 1398-9-1 جمعه 15:30 طبق برنامه
20 کاسپین6985 تهران 1398-9-1 جمعه 15:30 طبق برنامه
21 ماهان4595 کرمان 1398-9-1 جمعه 15:45 طبق برنامه
22 آتا5660 تهران 1398-9-1 جمعه 16:00 طبق برنامه
23 کیش ایر7014 تهران 1398-9-1 جمعه 16:00 طبق برنامه
24 ماهان1042 تهران 1398-9-1 جمعه 17:00 طبق برنامه
25 ایران ایر3449 بوشهر 1398-9-1 جمعه 17:50 طبق برنامه
26 تابان6277 اصفهان 1398-9-1 جمعه 18:00 طبق برنامه
27 ایران ایر تور997 تهران 1398-9-1 جمعه 18:00 طبق برنامه
28 کیش ایر7060 شیراز 1398-9-1 جمعه 18:15 طبق برنامه
29 تابان6264 تهران 1398-9-1 جمعه 18:30 طبق برنامه
30 ایران ایر421 اصفهان 1398-9-1 جمعه 19:15 طبق برنامه
31 کیش ایر6000 دبی 1398-9-1 جمعه 19:45 طبق برنامه
32 زاگرس4070 تهران 1398-9-1 جمعه 20:05 طبق برنامه
33 کیش ایر7028 تهران 1398-9-1 جمعه 20:10 طبق برنامه
34 کیش ایر7124 تهران 1398-9-1 جمعه 20:15 طبق برنامه
35 ساها155 تهران 1398-9-1 جمعه 20:30 طبق برنامه
36 ایران ایر351 تهران 1398-9-1 جمعه 21:10 طبق برنامه
37 کیش ایر7052 تهران 1398-9-1 جمعه 21:30 طبق برنامه
38 کیش ایر7056 تهران 1398-9-1 جمعه 21:45 طبق برنامه
39 معراج2821 تهران 1398-9-1 جمعه 22:00 طبق برنامه
40 ماهان1012 تهران 1398-9-1 جمعه 22:10 طبق برنامه
41 ایران ایر3352 بندرعباس 1398-9-1 جمعه 22:15 طبق برنامه
42 کیش ایر7080 تهران 1398-9-1 جمعه 23:15 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 ساها174 تهران 1398-9-1 جمعه 07:25 طبق برنامه
2 کیش ایر7055 تهران 1398-9-1 جمعه 08:05 طبق برنامه
3 زاگرس4051 تهران 1398-9-1 جمعه 08:20 طبق برنامه
4 ایران ایر تور998 مشهد 1398-9-1 جمعه 09:00 طبق برنامه
5 ایران ایر تور996 تهران 1398-9-1 جمعه 09:45 طبق برنامه
6 کاسپین6984 تهران 1398-9-1 جمعه 10:20 طبق برنامه
7 ایران ایر352 تهران 1398-9-1 جمعه 10:25 طبق برنامه
8 سپهران4335 مشهد 1398-9-1 جمعه 11:00 طبق برنامه
9 قشم1222 تهران 1398-9-1 جمعه 11:10 طبق برنامه
10 کیش ایر7021 تهران 1398-9-1 جمعه 12:05 طبق برنامه
11 زاگرس4004 اصفهان 1398-9-1 جمعه 12:25 طبق برنامه
12 ساها181 مشهد 1398-9-1 جمعه 13:25 طبق برنامه
13 کیش ایر7023 اصفهان 1398-9-1 جمعه 13:30 طبق برنامه
14 وارش5806 ساری 1398-9-1 جمعه 13:30 طبق برنامه
15 کیش ایر7129 تهران 1398-9-1 جمعه 13:45 طبق برنامه
16 زاگرس4003 تهران 1398-9-1 جمعه 13:55 طبق برنامه
17 کاسپین6954 یزد 1398-9-1 جمعه 14:20 طبق برنامه
18 ایران ایر تور926 رشت 1398-9-1 جمعه 14:30 طبق برنامه
19 کیش ایر7053 تهران 1398-9-1 جمعه 14:30 طبق برنامه
20 ماهان4594 کرمان 1398-9-1 جمعه 14:45 طبق برنامه
21 آتا5659 تهران 1398-9-1 جمعه 15:00 طبق برنامه
22 ماهان1043 تهران 1398-9-1 جمعه 16:00 طبق برنامه
23 ایران ایر تور972 تبریز 1398-9-1 جمعه 16:30 طبق برنامه
24 تابان6278 اصفهان 1398-9-1 جمعه 17:00 طبق برنامه
25 ایران ایر3353 بندرعباس 1398-9-1 جمعه 17:15 طبق برنامه
26 کیش ایر7029 تهران 1398-9-1 جمعه 17:15 طبق برنامه
27 تابان6263 تهران 1398-9-1 جمعه 17:30 طبق برنامه
28 ایران ایر420 اصفهان 1398-9-1 جمعه 18:30 طبق برنامه
29 کیش ایر7081 تهران 1398-9-1 جمعه 19:00 طبق برنامه
30 زاگرس4071 تهران 1398-9-1 جمعه 19:15 طبق برنامه
31 ساها154 تهران 1398-9-1 جمعه 19:30 طبق برنامه
32 کیش ایر7073 مشهد 1398-9-1 جمعه 19:30 طبق برنامه
33 ایران ایر350 تهران 1398-9-1 جمعه 20:25 طبق برنامه
34 کیش ایر7015pos تهران 1398-9-1 جمعه 20:30 طبق برنامه
35 کیش ایر7061 شیراز 1398-9-1 جمعه 20:45 طبق برنامه
36 ماهان1013 تهران 1398-9-1 جمعه 21:00 طبق برنامه
37 معراج2820 تهران 1398-9-1 جمعه 21:00 طبق برنامه
38 ایران ایر3448 بوشهر 1398-9-1 جمعه 21:40 طبق برنامه
39 کیش ایر6001 دبی 1398-9-1 جمعه 22:15 طبق برنامه
40 کیش ایر7125 تهران 1398-9-1 جمعه 00:30 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر7020 تهران 1398-9-1 جمعه 07:30 طبق برنامه
2 ساها180 مشهد 1398-9-1 جمعه 08:25 طبق برنامه
3 زاگرس4005 اصفهان 1398-9-1 جمعه 09:10 طبق برنامه
4 کیش ایر7128 تهران 1398-9-1 جمعه 09:30 طبق برنامه
5 کیش ایر7022 اصفهان 1398-9-1 جمعه 10:00 طبق برنامه
6 ایران ایر تور927 رشت 1398-9-1 جمعه 10:00 طبق برنامه
7 ایران ایر تور973 تبریز 1398-9-1 جمعه 10:45 طبق برنامه
8 ایران ایر353 تهران 1398-9-1 جمعه 11:05 طبق برنامه
9 کاسپین6955 یزد 1398-9-1 جمعه 11:20 طبق برنامه
10 قشم1223 تهران 1398-9-1 جمعه 11:55 طبق برنامه
11 سپهران4334 مشهد 1398-9-1 جمعه 12:00 طبق برنامه
12 کیش ایر7134 مشهد 1398-9-1 جمعه 13:05 طبق برنامه
13 زاگرس4050 تهران 1398-9-1 جمعه 13:10 طبق برنامه
14 ساها175 تهران 1398-9-1 جمعه 14:25 طبق برنامه
15 کیش ایر7054 تهران 1398-9-1 جمعه 14:30 طبق برنامه
16 وارش5807 ساری 1398-9-1 جمعه 14:30 طبق برنامه
17 زاگرس4002 تهران 1398-9-1 جمعه 14:45 طبق برنامه
18 کیش ایر7072 مشهد 1398-9-1 جمعه 14:45 طبق برنامه
19 ایران ایر تور999 مشهد 1398-9-1 جمعه 15:30 طبق برنامه
20 کاسپین6985 تهران 1398-9-1 جمعه 15:30 طبق برنامه
21 ماهان4595 کرمان 1398-9-1 جمعه 15:45 طبق برنامه
22 آتا5660 تهران 1398-9-1 جمعه 16:00 طبق برنامه
23 کیش ایر7014 تهران 1398-9-1 جمعه 16:00 طبق برنامه
24 ماهان1042 تهران 1398-9-1 جمعه 17:00 طبق برنامه
25 ایران ایر3449 بوشهر 1398-9-1 جمعه 17:50 طبق برنامه
26 تابان6277 اصفهان 1398-9-1 جمعه 18:00 طبق برنامه
27 ایران ایر تور997 تهران 1398-9-1 جمعه 18:00 طبق برنامه
28 کیش ایر7060 شیراز 1398-9-1 جمعه 18:15 طبق برنامه
29 تابان6264 تهران 1398-9-1 جمعه 18:30 طبق برنامه
30 ایران ایر421 اصفهان 1398-9-1 جمعه 19:15 طبق برنامه
31 کیش ایر6000 دبی 1398-9-1 جمعه 19:45 طبق برنامه
32 زاگرس4070 تهران 1398-9-1 جمعه 20:05 طبق برنامه
33 کیش ایر7028 تهران 1398-9-1 جمعه 20:10 طبق برنامه
34 کیش ایر7124 تهران 1398-9-1 جمعه 20:15 طبق برنامه
35 ساها155 تهران 1398-9-1 جمعه 20:30 طبق برنامه
36 ایران ایر351 تهران 1398-9-1 جمعه 21:10 طبق برنامه
37 کیش ایر7052 تهران 1398-9-1 جمعه 21:30 طبق برنامه
38 کیش ایر7056 تهران 1398-9-1 جمعه 21:45 طبق برنامه
39 معراج2821 تهران 1398-9-1 جمعه 22:00 طبق برنامه
40 ماهان1012 تهران 1398-9-1 جمعه 22:10 طبق برنامه
41 ایران ایر3352 بندرعباس 1398-9-1 جمعه 22:15 طبق برنامه
42 کیش ایر7080 تهران 1398-9-1 جمعه 23:15 طبق برنامه