لیست تمام پروازها

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 ایران ایر تور8098 مشهد 1399-7-4 جمعه 14:15 نشست (۱۴:۴۹)
2 وارش5806 ساری 1399-7-4 جمعه 15:45 تحویل بار در تسمه نقاله (۶)
3 ایران ایر350 تهران 1399-7-4 جمعه 15:55 اعلام ورود (۱۵:۴۵)
4 ماهان1043 تهران 1399-7-4 جمعه 15:55 اعلام ورود (۱۵:۵۵)
5 کیش ایر7137 رشت 1399-7-4 جمعه 16:15 اعلام ورود (۱۶:۰۵)
6 معراج2853 مشهد 1399-7-4 جمعه 16:45 طبق برنامه
7 زاگرس4036 کرمانشاه 1399-7-4 جمعه 17:05 طبق برنامه
8 ایران ایر تور972 تبریز 1399-7-4 جمعه 17:55 طبق برنامه
9 فلای پرشیا7406 شیراز 1399-7-4 جمعه 18:20 طبق برنامه
10 زاگرس4008 اهواز 1399-7-4 جمعه 18:20 طبق برنامه
11 کیش ایر7129 تهران 1399-7-4 جمعه 18:30 طبق برنامه
12 کیش ایر7081 تهران 1399-7-4 جمعه 19:00 طبق برنامه
13 ایران ایر420 اصفهان 1399-7-4 جمعه 19:10 طبق برنامه
14 ایران ایر3361 بندرعباس 1399-7-4 جمعه 19:25 طبق برنامه
15 زاگرس4071 تهران 1399-7-4 جمعه 19:30 طبق برنامه
16 آتا5659 تهران 1399-7-4 جمعه 19:40 طبق برنامه
17 آتا5685 شیراز 1399-7-4 جمعه 19:40 طبق برنامه
18 قشم1275 گرگان 1399-7-4 جمعه 19:45 طبق برنامه
19 کیش ایر7073 مشهد 1399-7-4 جمعه 20:30 طبق برنامه
20 وارش5822 تهران 1399-7-4 جمعه 21:45 طبق برنامه
21 کیش ایر7191 اصفهان 1399-7-4 جمعه 21:45 طبق برنامه
22 کیش ایر7061 شیراز 1399-7-4 جمعه 22:30 طبق برنامه
23 ایران ایر3376 شیراز 1399-7-4 جمعه 23:05 طبق برنامه
24 کیش ایر7125 تهران 1399-7-4 جمعه 23:59 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 ایران ایر تور8097 تهران 1399-7-4 جمعه 15:15 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۳) ، اعلام تاخیر (۱۵:۴۵)
2 ماهان4595 کرمان 1399-7-4 جمعه 15:45 پرواز کرد (۱۵:۴۵)
3 تابان6262 تهران 1399-7-4 جمعه 15:45 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۱)
4 ایران ایر351 تهران 1399-7-4 جمعه 16:40 پذیرش در میز (۵ ، ۷) ، تشخیص هویت در میز (۱)
5 وارش5821 تهران 1399-7-4 جمعه 16:45 پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۴)
6 ماهان1042 تهران 1399-7-4 جمعه 17:00 پذیرش در میز (۱ ، ۲ ، ۳)
7 معراج2821 تهران 1399-7-4 جمعه 17:35 طبق برنامه
8 زاگرس4002 تهران 1399-7-4 جمعه 17:45 طبق برنامه
9 کیش ایر7190 اصفهان 1399-7-4 جمعه 18:15 طبق برنامه
10 ایران ایر تور997 تهران 1399-7-4 جمعه 19:05 اعلام تاخیر (۲۰:۰۰)
11 فلای پرشیا7407 شیراز 1399-7-4 جمعه 19:10 طبق برنامه
12 زاگرس4009 اهواز 1399-7-4 جمعه 19:10 طبق برنامه
13 کیش ایر7124 تهران 1399-7-4 جمعه 19:30 طبق برنامه
14 ایران ایر421 اصفهان 1399-7-4 جمعه 19:55 طبق برنامه
15 ایران ایر3377 شیراز 1399-7-4 جمعه 20:00 طبق برنامه
16 کیش ایر7060 شیراز 1399-7-4 جمعه 20:00 طبق برنامه
17 زاگرس4070 تهران 1399-7-4 جمعه 20:20 طبق برنامه
18 قشم1225 تهران 1399-7-4 جمعه 20:30 طبق برنامه
19 آتا5686 شیراز 1399-7-4 جمعه 20:30 طبق برنامه
20 آتا5660 تهران 1399-7-4 جمعه 20:30 طبق برنامه
21 کیش ایر7080 تهران 1399-7-4 جمعه 22:00 طبق برنامه
22 وارش5823 تهران 1399-7-4 جمعه 22:45 طبق برنامه
23 کیش ایر7052 تهران 1399-7-4 جمعه 23:30 طبق برنامه
24 ایران ایر3360 بندرعباس 1399-7-4 جمعه 23:40 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 ایران ایر تور8098 مشهد 1399-7-4 جمعه 14:15 نشست (۱۴:۴۹)
2 وارش5806 ساری 1399-7-4 جمعه 15:45 تحویل بار در تسمه نقاله (۶)
3 ایران ایر350 تهران 1399-7-4 جمعه 15:55 اعلام ورود (۱۵:۴۵)
4 ماهان1043 تهران 1399-7-4 جمعه 15:55 اعلام ورود (۱۵:۵۵)
5 کیش ایر7137 رشت 1399-7-4 جمعه 16:15 اعلام ورود (۱۶:۰۵)
6 معراج2853 مشهد 1399-7-4 جمعه 16:45 طبق برنامه
7 زاگرس4036 کرمانشاه 1399-7-4 جمعه 17:05 طبق برنامه
8 ایران ایر تور972 تبریز 1399-7-4 جمعه 17:55 طبق برنامه
9 فلای پرشیا7406 شیراز 1399-7-4 جمعه 18:20 طبق برنامه
10 زاگرس4008 اهواز 1399-7-4 جمعه 18:20 طبق برنامه
11 کیش ایر7129 تهران 1399-7-4 جمعه 18:30 طبق برنامه
12 کیش ایر7081 تهران 1399-7-4 جمعه 19:00 طبق برنامه
13 ایران ایر420 اصفهان 1399-7-4 جمعه 19:10 طبق برنامه
14 ایران ایر3361 بندرعباس 1399-7-4 جمعه 19:25 طبق برنامه
15 زاگرس4071 تهران 1399-7-4 جمعه 19:30 طبق برنامه
16 آتا5659 تهران 1399-7-4 جمعه 19:40 طبق برنامه
17 آتا5685 شیراز 1399-7-4 جمعه 19:40 طبق برنامه
18 قشم1275 گرگان 1399-7-4 جمعه 19:45 طبق برنامه
19 کیش ایر7073 مشهد 1399-7-4 جمعه 20:30 طبق برنامه
20 وارش5822 تهران 1399-7-4 جمعه 21:45 طبق برنامه
21 کیش ایر7191 اصفهان 1399-7-4 جمعه 21:45 طبق برنامه
22 کیش ایر7061 شیراز 1399-7-4 جمعه 22:30 طبق برنامه
23 ایران ایر3376 شیراز 1399-7-4 جمعه 23:05 طبق برنامه
24 کیش ایر7125 تهران 1399-7-4 جمعه 23:59 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 ایران ایر تور8097 تهران 1399-7-4 جمعه 15:15 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۳) ، اعلام تاخیر (۱۵:۴۵)
2 ماهان4595 کرمان 1399-7-4 جمعه 15:45 پرواز کرد (۱۵:۴۵)
3 تابان6262 تهران 1399-7-4 جمعه 15:45 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۱)
4 ایران ایر351 تهران 1399-7-4 جمعه 16:40 پذیرش در میز (۵ ، ۷) ، تشخیص هویت در میز (۱)
5 وارش5821 تهران 1399-7-4 جمعه 16:45 پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۴)
6 ماهان1042 تهران 1399-7-4 جمعه 17:00 پذیرش در میز (۱ ، ۲ ، ۳)
7 معراج2821 تهران 1399-7-4 جمعه 17:35 طبق برنامه
8 زاگرس4002 تهران 1399-7-4 جمعه 17:45 طبق برنامه
9 کیش ایر7190 اصفهان 1399-7-4 جمعه 18:15 طبق برنامه
10 ایران ایر تور997 تهران 1399-7-4 جمعه 19:05 اعلام تاخیر (۲۰:۰۰)
11 فلای پرشیا7407 شیراز 1399-7-4 جمعه 19:10 طبق برنامه
12 زاگرس4009 اهواز 1399-7-4 جمعه 19:10 طبق برنامه
13 کیش ایر7124 تهران 1399-7-4 جمعه 19:30 طبق برنامه
14 ایران ایر421 اصفهان 1399-7-4 جمعه 19:55 طبق برنامه
15 ایران ایر3377 شیراز 1399-7-4 جمعه 20:00 طبق برنامه
16 کیش ایر7060 شیراز 1399-7-4 جمعه 20:00 طبق برنامه
17 زاگرس4070 تهران 1399-7-4 جمعه 20:20 طبق برنامه
18 قشم1225 تهران 1399-7-4 جمعه 20:30 طبق برنامه
19 آتا5686 شیراز 1399-7-4 جمعه 20:30 طبق برنامه
20 آتا5660 تهران 1399-7-4 جمعه 20:30 طبق برنامه
21 کیش ایر7080 تهران 1399-7-4 جمعه 22:00 طبق برنامه
22 وارش5823 تهران 1399-7-4 جمعه 22:45 طبق برنامه
23 کیش ایر7052 تهران 1399-7-4 جمعه 23:30 طبق برنامه
24 ایران ایر3360 بندرعباس 1399-7-4 جمعه 23:40 طبق برنامه