/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱۲:۱۲:۰۸

لیست تمام پروازها

شماره پروازایرلاینمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۷۱۳۷ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۶:۱۵ نشست(۱۶:۱۳)-پایان تحویل بار
۴۵۹۴ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۷:۱۵ نشست(۱۸:۲۵)-پایان تحویل بار
۸۴۸ آسمان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۷:۲۰ نشست(۱۷:۰۷)-پایان تحویل بار
۹۷۲ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۸:۰۰ نشست(۱۸:۳۴)-پایان تحویل بار
۵۸۲۲ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۸:۰۰ نشست(۱۷:۵۰)-پایان تحویل بار
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۸:۰۰ نشست(۱۷:۵۷)-پایان تحویل بار
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۰۰ نشست(۱۸:۴۷)-پایان تحویل بار
۶۹۴۴ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۰۰ نشست(۱۹:۵۱)-پایان تحویل بار
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۱۵ نشست(۱۹:۲۴)-پایان تحویل بار
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۱۵ نشست(۱۹:۳۲)-پایان تحویل بار
۵۸۱۲ وارش مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۳۰ نشست(۱۹:۵۶)-پایان تحویل بار
۴۱۰۷ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۴۰ نشست(۱۹:۲۷)-پایان تحویل بار
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۰۰ نشست(۲۰:۰۶)-پایان تحویل بار
۱۰۱۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۲۰ نشست(۲۱:۰۴)-پایان تحویل بار
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۱:۰۰ نشست(۲۱:۴۶)-پایان تحویل بار
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۱:۰۰ نشست(۲۱:۵۱)-پایان تحویل بار
۷۱۳۱ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۲:۱۵ لغو شد
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۳:۵۹ نشست(۰۰:۱۹)-تحویل بار از تسمه نقاله(۳)
۷۰۵۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۷:۴۵ طبق برنامه
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۸:۰۵ طبق برنامه
۴۰۵۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۸:۱۰ طبق برنامه
۵۸۲۰ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۸:۴۰ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۹:۴۵ طبق برنامه
۶۹۴۴ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۰:۳۰ طبق برنامه
۳۸۰۴ آسمان شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۰:۴۰ طبق برنامه
۷۰۹۷ کیش ایر کرمانشاه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۱:۰۰ طبق برنامه
۷۱۳۱ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۱:۴۵ طبق برنامه
۴۰۰۳ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۳:۰۰ طبق برنامه
۰۴۴ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۳:۰۵ طبق برنامه
۵۸۳۰ وارش اصفهان ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۳:۱۵ طبق برنامه
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۳:۳۰ طبق برنامه
۶۰۵۳ کیش ایر مسقط ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۳:۴۵ طبق برنامه
۴۱۰۷ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۴:۰۰ طبق برنامه
۶۲۶۳ تابان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۷۱۳۳ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۵:۱۵ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۵:۴۵ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۶:۱۰ طبق برنامه
۶۹۷۷ کاسپین اصفهان ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۷:۲۵ طبق برنامه
۸۴۸ آسمان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۷:۲۵ طبق برنامه
۳۳۶۱ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۵۸۲۲ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۸:۵۰ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۱۰۱۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۰:۱۰ طبق برنامه
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۱:۱۵ طبق برنامه
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۱:۱۵ طبق برنامه
۳۳۷۶ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۱:۴۰ طبق برنامه
۷۰۹۹ کیش ایر ساری ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۳:۵۰ طبق برنامه

شماره پروازایرلاینمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۶۲۶۴ تابان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۶:۰۰ پرواز کرد(۱۶:۱۸)
۵۸۲۵ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۶:۳۰ پرواز کرد(۱۶:۲۷)
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۶:۳۰ پرواز کرد(۱۷:۱۲)
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۶:۴۰ پرواز کرد(۱۶:۴۴)
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۷:۰۰ پرواز کرد(۱۷:۰۵)
۴۵۹۵ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۸:۱۵ پرواز کرد(۱۹:۲۹)
۸۴۹ آسمان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۸:۲۰ پرواز کرد(۱۸:۲۰)
۷۱۳۰ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۸:۴۵ لغو شد
۵۸۲۳ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۰۰ پرواز کرد(۱۹:۰۵)
۹۹۷ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۰۰ پرواز کرد(۱۹:۴۰)
۶۹۴۵ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۴۰ پرواز کرد(۲۰:۳۸)
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۰۰ پرواز کرد(۲۰:۱۰)
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۰۰ پرواز کرد(۲۰:۲۱)
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۱۵ پرواز کرد(۲۰:۲۳)
۵۸۱۳ وارش مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۲۰ پرواز کرد(۲۱:۰۲)
۴۱۰۶ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۳۰ پرواز کرد(۲۰:۲۸)
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۵۰ پرواز کرد(۲۱:۱۷)
۱۰۱۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۱:۴۰ پرواز کرد(۲۲:۳۵)
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۲:۱۰ پرواز کرد(۲۲:۵۰)
۷۰۵۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۲:۴۵ پرواز کرد(۲۳:۰۰)
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۳:۰۰ پرواز کرد(۲۳:۱۰)
۷۰۹۶ کیش ایر کرمانشاه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۷:۰۵ طبق برنامه
۷۱۳۰ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۸:۳۰ طبق برنامه
۴۱۰۶ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۹:۰۰ طبق برنامه
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۹:۱۰ طبق برنامه
۵۸۳۱ وارش اصفهان ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۹:۴۰ طبق برنامه
۶۰۵۲ کیش ایر مسقط ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۰:۴۵ طبق برنامه
۳۸۰۵ آسمان شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۱:۱۰ طبق برنامه
۶۹۴۵ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۱:۲۰ طبق برنامه
۷۰۶۲ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۱:۴۵ طبق برنامه
۷۱۳۲ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۲:۰۰ طبق برنامه
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۲:۳۰ طبق برنامه
۴۰۰۲ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۴:۰۰ طبق برنامه
۶۹۷۶ کاسپین اصفهان ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۴:۰۵ طبق برنامه
۵۸۲۱ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۴:۱۰ طبق برنامه
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۶۲۶۴ تابان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۶:۴۵ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۷:۱۰ طبق برنامه
۸۴۹ آسمان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۸:۲۰ طبق برنامه
۰۴۵ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۸:۲۵ طبق برنامه
۳۳۷۷ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۸:۳۵ طبق برنامه
۷۰۹۸ کیش ایر ساری ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۹:۴۵ طبق برنامه
۵۸۲۳ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۹:۵۰ طبق برنامه
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۱۰۱۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۱:۴۰ طبق برنامه
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۱:۴۵ طبق برنامه
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۳۳۶۰ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۲:۲۰ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه

شماره پروازایرلاینمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۷۱۳۷ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۶:۱۵ نشست(۱۶:۱۳)-پایان تحویل بار
۴۵۹۴ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۷:۱۵ نشست(۱۸:۲۵)-پایان تحویل بار
۸۴۸ آسمان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۷:۲۰ نشست(۱۷:۰۷)-پایان تحویل بار
۹۷۲ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۸:۰۰ نشست(۱۸:۳۴)-پایان تحویل بار
۵۸۲۲ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۸:۰۰ نشست(۱۷:۵۰)-پایان تحویل بار
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۸:۰۰ نشست(۱۷:۵۷)-پایان تحویل بار
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۰۰ نشست(۱۸:۴۷)-پایان تحویل بار
۶۹۴۴ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۰۰ نشست(۱۹:۵۱)-پایان تحویل بار
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۱۵ نشست(۱۹:۲۴)-پایان تحویل بار
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۱۵ نشست(۱۹:۳۲)-پایان تحویل بار
۵۸۱۲ وارش مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۳۰ نشست(۱۹:۵۶)-پایان تحویل بار
۴۱۰۷ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۴۰ نشست(۱۹:۲۷)-پایان تحویل بار
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۰۰ نشست(۲۰:۰۶)-پایان تحویل بار
۱۰۱۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۲۰ نشست(۲۱:۰۴)-پایان تحویل بار
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۱:۰۰ نشست(۲۱:۴۶)-پایان تحویل بار
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۱:۰۰ نشست(۲۱:۵۱)-پایان تحویل بار
۷۱۳۱ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۲:۱۵ لغو شد
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۳:۵۹ نشست(۰۰:۱۹)-تحویل بار از تسمه نقاله(۳)
۷۰۵۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۷:۴۵ طبق برنامه
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۸:۰۵ طبق برنامه
۴۰۵۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۸:۱۰ طبق برنامه
۵۸۲۰ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۸:۴۰ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۹:۴۵ طبق برنامه
۶۹۴۴ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۰:۳۰ طبق برنامه
۳۸۰۴ آسمان شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۰:۴۰ طبق برنامه
۷۰۹۷ کیش ایر کرمانشاه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۱:۰۰ طبق برنامه
۷۱۳۱ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۱:۴۵ طبق برنامه
۴۰۰۳ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۳:۰۰ طبق برنامه
۰۴۴ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۳:۰۵ طبق برنامه
۵۸۳۰ وارش اصفهان ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۳:۱۵ طبق برنامه
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۳:۳۰ طبق برنامه
۶۰۵۳ کیش ایر مسقط ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۳:۴۵ طبق برنامه
۴۱۰۷ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۴:۰۰ طبق برنامه
۶۲۶۳ تابان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۷۱۳۳ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۵:۱۵ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۵:۴۵ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۶:۱۰ طبق برنامه
۶۹۷۷ کاسپین اصفهان ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۷:۲۵ طبق برنامه
۸۴۸ آسمان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۷:۲۵ طبق برنامه
۳۳۶۱ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۵۸۲۲ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۸:۵۰ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۱۰۱۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۰:۱۰ طبق برنامه
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۱:۱۵ طبق برنامه
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۱:۱۵ طبق برنامه
۳۳۷۶ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۱:۴۰ طبق برنامه
۷۰۹۹ کیش ایر ساری ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۳:۵۰ طبق برنامه

شماره پروازایرلاینمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۶۲۶۴ تابان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۶:۰۰ پرواز کرد(۱۶:۱۸)
۵۸۲۵ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۶:۳۰ پرواز کرد(۱۶:۲۷)
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۶:۳۰ پرواز کرد(۱۷:۱۲)
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۶:۴۰ پرواز کرد(۱۶:۴۴)
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۷:۰۰ پرواز کرد(۱۷:۰۵)
۴۵۹۵ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۸:۱۵ پرواز کرد(۱۹:۲۹)
۸۴۹ آسمان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۸:۲۰ پرواز کرد(۱۸:۲۰)
۷۱۳۰ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۸:۴۵ لغو شد
۵۸۲۳ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۰۰ پرواز کرد(۱۹:۰۵)
۹۹۷ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۰۰ پرواز کرد(۱۹:۴۰)
۶۹۴۵ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۱۹:۴۰ پرواز کرد(۲۰:۳۸)
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۰۰ پرواز کرد(۲۰:۱۰)
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۰۰ پرواز کرد(۲۰:۲۱)
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۱۵ پرواز کرد(۲۰:۲۳)
۵۸۱۳ وارش مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۲۰ پرواز کرد(۲۱:۰۲)
۴۱۰۶ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۳۰ پرواز کرد(۲۰:۲۸)
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۰:۵۰ پرواز کرد(۲۱:۱۷)
۱۰۱۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۱:۴۰ پرواز کرد(۲۲:۳۵)
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۲:۱۰ پرواز کرد(۲۲:۵۰)
۷۰۵۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۲:۴۵ پرواز کرد(۲۳:۰۰)
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ یک شنبه ۲۳:۰۰ پرواز کرد(۲۳:۱۰)
۷۰۹۶ کیش ایر کرمانشاه ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۷:۰۵ طبق برنامه
۷۱۳۰ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۸:۳۰ طبق برنامه
۴۱۰۶ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۹:۰۰ طبق برنامه
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۹:۱۰ طبق برنامه
۵۸۳۱ وارش اصفهان ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۰۹:۴۰ طبق برنامه
۶۰۵۲ کیش ایر مسقط ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۰:۴۵ طبق برنامه
۳۸۰۵ آسمان شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۱:۱۰ طبق برنامه
۶۹۴۵ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۱:۲۰ طبق برنامه
۷۰۶۲ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۱:۴۵ طبق برنامه
۷۱۳۲ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۲:۰۰ طبق برنامه
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۲:۳۰ طبق برنامه
۴۰۰۲ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۴:۰۰ طبق برنامه
۶۹۷۶ کاسپین اصفهان ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۴:۰۵ طبق برنامه
۵۸۲۱ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۴:۱۰ طبق برنامه
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۶۲۶۴ تابان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۶:۴۵ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۷:۱۰ طبق برنامه
۸۴۹ آسمان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۸:۲۰ طبق برنامه
۰۴۵ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۸:۲۵ طبق برنامه
۳۳۷۷ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۸:۳۵ طبق برنامه
۷۰۹۸ کیش ایر ساری ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۹:۴۵ طبق برنامه
۵۸۲۳ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۱۹:۵۰ طبق برنامه
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۱۰۱۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۱:۴۰ طبق برنامه
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۱:۴۵ طبق برنامه
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۳۳۶۰ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۲:۲۰ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ دو شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه