لیست تمام پروازها

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 پارس 4420 شیراز 1400-3-31 دوشنبه 19:35 تاخیر دارد
2 کیش ایر 7015 تهران 1400-3-31 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
3 کیش ایر 7073 مشهد 1400-3-31 دوشنبه 20:30 اعلام ورود (۲۰:۱۵)
4 قشم 1224 تهران 1400-3-31 دوشنبه 21:05 طبق برنامه
5 کیش ایر 7125 تهران 1400-3-31 دوشنبه 22:10 طبق برنامه
6 کیش ایر 7129 تهران 1400-3-31 دوشنبه 23:59 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 پارس 4421 شیراز 1400-3-31 دوشنبه 20:20 پذیرش در میز (۱۱) ، اعلام تاخیر (۲۱:۰۵)
2 زاگرس 4070 تهران 1400-3-31 دوشنبه 20:20 پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۴ ، ۵) ، سوار شدن از درب خروج (۳)
3 کیش ایر 7052 تهران 1400-3-31 دوشنبه 21:30 طبق برنامه
4 قشم 1225 تهران 1400-3-31 دوشنبه 21:50 طبق برنامه
5 کیش ایر 7080 تهران 1400-3-31 دوشنبه 23:00 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 پارس 4420 شیراز 1400-3-31 دوشنبه 19:35 تاخیر دارد
2 کیش ایر 7015 تهران 1400-3-31 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
3 کیش ایر 7073 مشهد 1400-3-31 دوشنبه 20:30 اعلام ورود (۲۰:۱۵)
4 قشم 1224 تهران 1400-3-31 دوشنبه 21:05 طبق برنامه
5 کیش ایر 7125 تهران 1400-3-31 دوشنبه 22:10 طبق برنامه
6 کیش ایر 7129 تهران 1400-3-31 دوشنبه 23:59 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 پارس 4421 شیراز 1400-3-31 دوشنبه 20:20 پذیرش در میز (۱۱) ، اعلام تاخیر (۲۱:۰۵)
2 زاگرس 4070 تهران 1400-3-31 دوشنبه 20:20 پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۴ ، ۵) ، سوار شدن از درب خروج (۳)
3 کیش ایر 7052 تهران 1400-3-31 دوشنبه 21:30 طبق برنامه
4 قشم 1225 تهران 1400-3-31 دوشنبه 21:50 طبق برنامه
5 کیش ایر 7080 تهران 1400-3-31 دوشنبه 23:00 طبق برنامه