لیست تمام پروازها

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7025 تهران 1399-8-5 دوشنبه 12:00 طبق برنامه
2 زاگرس 4107 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 12:00 طبق برنامه
3 کیش ایر 7063 بندرعباس 1399-8-5 دوشنبه 12:00 طبق برنامه
4 آتا 5654 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 12:30 طبق برنامه
5 زاگرس 4004 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 12:35 طبق برنامه
6 ایران ایر تور 996 تهران 1399-8-5 دوشنبه 12:45 طبق برنامه
7 کاسپین 044 تهران 1399-8-5 دوشنبه 13:10 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 926 رشت 1399-8-5 دوشنبه 13:30 طبق برنامه
9 زاگرس 4003 تهران 1399-8-5 دوشنبه 13:50 طبق برنامه
10 کاسپین 6984 تهران 1399-8-5 دوشنبه 14:00 طبق برنامه
11 معراج 2818 تهران 1399-8-5 دوشنبه 14:00 طبق برنامه
12 کیش ایر 7053 تهران 1399-8-5 دوشنبه 14:30 طبق برنامه
13 وارش 5822 تهران 1399-8-5 دوشنبه 15:15 طبق برنامه
14 ماهان 1043 تهران 1399-8-5 دوشنبه 15:55 طبق برنامه
15 تابان 6263 تهران 1399-8-5 دوشنبه 16:00 طبق برنامه
16 ایران ایر تور 972 تبریز 1399-8-5 دوشنبه 16:05 طبق برنامه
17 ایران ایر 3353 بندرعباس 1399-8-5 دوشنبه 17:35 طبق برنامه
18 کیش ایر 7049 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 18:00 طبق برنامه
19 ماهان 4594 کرمان 1399-8-5 دوشنبه 18:00 طبق برنامه
20 آتا 5662 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 18:10 طبق برنامه
21 کاسپین 6944 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 18:45 طبق برنامه
22 کیش ایر 7023 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
23 کیش ایر 7081 تهران 1399-8-5 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
24 وارش 5820 تهران 1399-8-5 دوشنبه 19:15 طبق برنامه
25 زاگرس 4071 تهران 1399-8-5 دوشنبه 19:20 طبق برنامه
26 سپهران 4335 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 20:00 طبق برنامه
27 ایران ایر تور 998 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
28 کیش ایر 7061 شیراز 1399-8-5 دوشنبه 20:45 طبق برنامه
29 معراج 2820 تهران 1399-8-5 دوشنبه 21:00 طبق برنامه
30 ایران ایر 3376 شیراز 1399-8-5 دوشنبه 21:15 طبق برنامه
31 فلای پرشیا 7406 شیراز 1399-8-5 دوشنبه 22:00 طبق برنامه
32 کیش ایر 7191 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 22:30 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7062 بندرعباس 1399-8-5 دوشنبه 10:00 آماده پرواز
2 ایران ایر تور 973 تبریز 1399-8-5 دوشنبه 10:30 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۳)
3 زاگرس 4106 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 12:45 طبق برنامه
4 کیش ایر 7048 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 13:00 طبق برنامه
5 زاگرس 4050 تهران 1399-8-5 دوشنبه 13:20 طبق برنامه
6 آتا 5653 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 13:30 طبق برنامه
7 کاسپین 6945 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 14:10 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 999 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 14:30 طبق برنامه
9 کیش ایر 7054 تهران 1399-8-5 دوشنبه 14:30 طبق برنامه
10 زاگرس 4002 تهران 1399-8-5 دوشنبه 14:40 طبق برنامه
11 ایران ایر تور 927 رشت 1399-8-5 دوشنبه 14:45 طبق برنامه
12 معراج 2819 تهران 1399-8-5 دوشنبه 15:00 طبق برنامه
13 کاسپین 6985 تهران 1399-8-5 دوشنبه 15:00 طبق برنامه
14 کیش ایر 7022 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 15:30 طبق برنامه
15 وارش 5823 تهران 1399-8-5 دوشنبه 16:00 طبق برنامه
16 ماهان 1042 تهران 1399-8-5 دوشنبه 17:00 طبق برنامه
17 تابان 6264 تهران 1399-8-5 دوشنبه 17:00 طبق برنامه
18 ایران ایر تور 917 تهران 1399-8-5 دوشنبه 17:15 طبق برنامه
19 ایران ایر 3377 شیراز 1399-8-5 دوشنبه 18:10 طبق برنامه
20 کیش ایر 7060 شیراز 1399-8-5 دوشنبه 18:15 طبق برنامه
21 کیش ایر 7190 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
22 ماهان 4595 کرمان 1399-8-5 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
23 آتا 5661 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 19:10 طبق برنامه
24 کاسپین 045 تهران 1399-8-5 دوشنبه 19:45 طبق برنامه
25 کیش ایر 7052 تهران 1399-8-5 دوشنبه 20:00 طبق برنامه
26 زاگرس 4070 تهران 1399-8-5 دوشنبه 20:10 طبق برنامه
27 وارش 5821 تهران 1399-8-5 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
28 سپهران 4334 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 21:00 طبق برنامه
29 ایران ایر تور 997 تهران 1399-8-5 دوشنبه 21:45 طبق برنامه
30 ایران ایر 3352 بندرعباس 1399-8-5 دوشنبه 21:50 طبق برنامه
31 کیش ایر 7080 تهران 1399-8-5 دوشنبه 22:00 طبق برنامه
32 معراج 2821 تهران 1399-8-5 دوشنبه 22:00 طبق برنامه
33 فلای پرشیا 7407 شیراز 1399-8-5 دوشنبه 22:40 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7025 تهران 1399-8-5 دوشنبه 12:00 طبق برنامه
2 زاگرس 4107 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 12:00 طبق برنامه
3 کیش ایر 7063 بندرعباس 1399-8-5 دوشنبه 12:00 طبق برنامه
4 آتا 5654 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 12:30 طبق برنامه
5 زاگرس 4004 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 12:35 طبق برنامه
6 ایران ایر تور 996 تهران 1399-8-5 دوشنبه 12:45 طبق برنامه
7 کاسپین 044 تهران 1399-8-5 دوشنبه 13:10 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 926 رشت 1399-8-5 دوشنبه 13:30 طبق برنامه
9 زاگرس 4003 تهران 1399-8-5 دوشنبه 13:50 طبق برنامه
10 کاسپین 6984 تهران 1399-8-5 دوشنبه 14:00 طبق برنامه
11 معراج 2818 تهران 1399-8-5 دوشنبه 14:00 طبق برنامه
12 کیش ایر 7053 تهران 1399-8-5 دوشنبه 14:30 طبق برنامه
13 وارش 5822 تهران 1399-8-5 دوشنبه 15:15 طبق برنامه
14 ماهان 1043 تهران 1399-8-5 دوشنبه 15:55 طبق برنامه
15 تابان 6263 تهران 1399-8-5 دوشنبه 16:00 طبق برنامه
16 ایران ایر تور 972 تبریز 1399-8-5 دوشنبه 16:05 طبق برنامه
17 ایران ایر 3353 بندرعباس 1399-8-5 دوشنبه 17:35 طبق برنامه
18 کیش ایر 7049 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 18:00 طبق برنامه
19 ماهان 4594 کرمان 1399-8-5 دوشنبه 18:00 طبق برنامه
20 آتا 5662 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 18:10 طبق برنامه
21 کاسپین 6944 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 18:45 طبق برنامه
22 کیش ایر 7023 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
23 کیش ایر 7081 تهران 1399-8-5 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
24 وارش 5820 تهران 1399-8-5 دوشنبه 19:15 طبق برنامه
25 زاگرس 4071 تهران 1399-8-5 دوشنبه 19:20 طبق برنامه
26 سپهران 4335 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 20:00 طبق برنامه
27 ایران ایر تور 998 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
28 کیش ایر 7061 شیراز 1399-8-5 دوشنبه 20:45 طبق برنامه
29 معراج 2820 تهران 1399-8-5 دوشنبه 21:00 طبق برنامه
30 ایران ایر 3376 شیراز 1399-8-5 دوشنبه 21:15 طبق برنامه
31 فلای پرشیا 7406 شیراز 1399-8-5 دوشنبه 22:00 طبق برنامه
32 کیش ایر 7191 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 22:30 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7062 بندرعباس 1399-8-5 دوشنبه 10:00 آماده پرواز
2 ایران ایر تور 973 تبریز 1399-8-5 دوشنبه 10:30 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۳)
3 زاگرس 4106 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 12:45 طبق برنامه
4 کیش ایر 7048 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 13:00 طبق برنامه
5 زاگرس 4050 تهران 1399-8-5 دوشنبه 13:20 طبق برنامه
6 آتا 5653 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 13:30 طبق برنامه
7 کاسپین 6945 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 14:10 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 999 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 14:30 طبق برنامه
9 کیش ایر 7054 تهران 1399-8-5 دوشنبه 14:30 طبق برنامه
10 زاگرس 4002 تهران 1399-8-5 دوشنبه 14:40 طبق برنامه
11 ایران ایر تور 927 رشت 1399-8-5 دوشنبه 14:45 طبق برنامه
12 معراج 2819 تهران 1399-8-5 دوشنبه 15:00 طبق برنامه
13 کاسپین 6985 تهران 1399-8-5 دوشنبه 15:00 طبق برنامه
14 کیش ایر 7022 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 15:30 طبق برنامه
15 وارش 5823 تهران 1399-8-5 دوشنبه 16:00 طبق برنامه
16 ماهان 1042 تهران 1399-8-5 دوشنبه 17:00 طبق برنامه
17 تابان 6264 تهران 1399-8-5 دوشنبه 17:00 طبق برنامه
18 ایران ایر تور 917 تهران 1399-8-5 دوشنبه 17:15 طبق برنامه
19 ایران ایر 3377 شیراز 1399-8-5 دوشنبه 18:10 طبق برنامه
20 کیش ایر 7060 شیراز 1399-8-5 دوشنبه 18:15 طبق برنامه
21 کیش ایر 7190 اصفهان 1399-8-5 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
22 ماهان 4595 کرمان 1399-8-5 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
23 آتا 5661 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 19:10 طبق برنامه
24 کاسپین 045 تهران 1399-8-5 دوشنبه 19:45 طبق برنامه
25 کیش ایر 7052 تهران 1399-8-5 دوشنبه 20:00 طبق برنامه
26 زاگرس 4070 تهران 1399-8-5 دوشنبه 20:10 طبق برنامه
27 وارش 5821 تهران 1399-8-5 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
28 سپهران 4334 مشهد 1399-8-5 دوشنبه 21:00 طبق برنامه
29 ایران ایر تور 997 تهران 1399-8-5 دوشنبه 21:45 طبق برنامه
30 ایران ایر 3352 بندرعباس 1399-8-5 دوشنبه 21:50 طبق برنامه
31 کیش ایر 7080 تهران 1399-8-5 دوشنبه 22:00 طبق برنامه
32 معراج 2821 تهران 1399-8-5 دوشنبه 22:00 طبق برنامه
33 فلای پرشیا 7407 شیراز 1399-8-5 دوشنبه 22:40 طبق برنامه