لیست تمام پروازها

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 916 تهران 1400-11-4 دوشنبه 11:45 تحویل بار در تسمه نقاله (۵)
2 معراج 2818 تهران 1400-11-4 دوشنبه 12:45 پایان تحویل بار (۱۳:۳۴)
3 ایران ایر 441 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 13:15 پایان تحویل بار (۱۳:۳۴)
4 کیش ایر 7073 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 13:30 اعلام ورود (۱۳:۳۴)
5 کیش ایر 7023 اصفهان 1400-11-4 دوشنبه 13:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۳)
6 ایران ایر تور 926 رشت 1400-11-4 دوشنبه 14:30 طبق برنامه
7 کیش ایر 7053 تهران 1400-11-4 دوشنبه 14:30 طبق برنامه
8 آسمان 3848 بندرعباس 1400-11-4 دوشنبه 14:35 طبق برنامه
9 زاگرس 4036 کرمانشاه 1400-11-4 دوشنبه 15:00 طبق برنامه
10 آتا 5659 تهران 1400-11-4 دوشنبه 15:35 طبق برنامه
11 تابان 6263 تهران 1400-11-4 دوشنبه 15:50 تاخیر دارد
12 ماهان 1043 تهران 1400-11-4 دوشنبه 15:55 طبق برنامه
13 ساها 174 تهران 1400-11-4 دوشنبه 16:05 طبق برنامه
14 کاسپین 6984 تهران 1400-11-4 دوشنبه 16:55 طبق برنامه
15 کیش ایر 7061 شیراز 1400-11-4 دوشنبه 17:00 طبق برنامه
16 معراج 2864 اصفهان 1400-11-4 دوشنبه 17:45 طبق برنامه
17 ایران ایر تور 972 تبریز 1400-11-4 دوشنبه 18:15 طبق برنامه
18 کیش ایر 7081 تهران 1400-11-4 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
19 آسمان 3806 شیراز 1400-11-4 دوشنبه 19:05 طبق برنامه
20 تابان 6297 تهران 1400-11-4 دوشنبه 19:10 طبق برنامه
21 زاگرس 4071 تهران 1400-11-4 دوشنبه 19:40 طبق برنامه
22 سپهران 4345 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 19:50 تاخیر دارد
23 آتا 5654 اصفهان 1400-11-4 دوشنبه 19:50 طبق برنامه
24 معراج 2820 تهران 1400-11-4 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
25 کیش ایر 7099 ساری 1400-11-4 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
26 فلای پرشیا 7416 تهران 1400-11-4 دوشنبه 20:40 طبق برنامه
27 قشم 1224 تهران 1400-11-4 دوشنبه 22:20 طبق برنامه
28 کیش ایر 7125 تهران 1400-11-4 دوشنبه 22:30 طبق برنامه
29 کیش ایر 7129 تهران 1400-11-4 دوشنبه 23:45 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 973 تبریز 1400-11-4 دوشنبه 12:45 پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۵) ، اعلام تاخیر (۱۴:۰۰)
2 کاسپین 045 تهران 1400-11-4 دوشنبه 13:15 پرواز کرد (۱۳:۳۴)
3 کیش ایر 7124 تهران 1400-11-4 دوشنبه 13:15 آماده پرواز
4 زاگرس 4050 تهران 1400-11-4 دوشنبه 13:30 سوار شدن از درب خروج (۳)
5 معراج 2865 اصفهان 1400-11-4 دوشنبه 13:45 سوار شدن از درب خروج (۴)
6 ایران ایر 440 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 14:10 پذیرش در میز (۵ ، ۷) ، تشخیص هویت در میز (۱)
7 کیش ایر 7060 شیراز 1400-11-4 دوشنبه 14:30 پذیرش در میز (۱۵)
8 کیش ایر 7054 تهران 1400-11-4 دوشنبه 14:30 پذیرش در میز (۱۷)
9 آسمان 3805 شیراز 1400-11-4 دوشنبه 15:10 طبق برنامه
10 ایران ایر تور 949 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 15:30 طبق برنامه
11 کیش ایر 7098 ساری 1400-11-4 دوشنبه 15:30 اعلام تاخیر (۱۶:۴۵)
12 زاگرس 4106 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 15:55 طبق برنامه
13 آتا 5653 اصفهان 1400-11-4 دوشنبه 16:20 طبق برنامه
14 تابان 6264 تهران 1400-11-4 دوشنبه 16:30 اعلام تاخیر (۱۸:۰۰)
15 ماهان 1042 تهران 1400-11-4 دوشنبه 17:00 طبق برنامه
16 ساها 175 تهران 1400-11-4 دوشنبه 17:05 طبق برنامه
17 کیش ایر 7024 تهران 1400-11-4 دوشنبه 18:00 طبق برنامه
18 کاسپین 6985 تهران 1400-11-4 دوشنبه 18:10 طبق برنامه
19 معراج 2819 تهران 1400-11-4 دوشنبه 18:45 طبق برنامه
20 ایران ایر تور 917 تهران 1400-11-4 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
21 آسمان 3807 شیراز 1400-11-4 دوشنبه 19:35 طبق برنامه
22 کیش ایر 7128 تهران 1400-11-4 دوشنبه 20:00 طبق برنامه
23 تابان 6298 تهران 1400-11-4 دوشنبه 20:20 طبق برنامه
24 زاگرس 4070 تهران 1400-11-4 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
25 سپهران 4344 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 20:40 اعلام تاخیر (۲۲:۴۰)
26 آتا 5660 تهران 1400-11-4 دوشنبه 20:40 طبق برنامه
27 معراج 2821 تهران 1400-11-4 دوشنبه 21:15 طبق برنامه
28 کیش ایر 7052 تهران 1400-11-4 دوشنبه 21:30 اعلام تاخیر (۲۲:۴۵)
29 فلای پرشیا 7417 تهران 1400-11-4 دوشنبه 21:40 طبق برنامه
30 قشم 1225 تهران 1400-11-4 دوشنبه 23:05 طبق برنامه
31 کیش ایر 7080 تهران 1400-11-4 دوشنبه 23:30 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 916 تهران 1400-11-4 دوشنبه 11:45 تحویل بار در تسمه نقاله (۵)
2 معراج 2818 تهران 1400-11-4 دوشنبه 12:45 پایان تحویل بار (۱۳:۳۴)
3 ایران ایر 441 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 13:15 پایان تحویل بار (۱۳:۳۴)
4 کیش ایر 7073 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 13:30 اعلام ورود (۱۳:۳۴)
5 کیش ایر 7023 اصفهان 1400-11-4 دوشنبه 13:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۳)
6 ایران ایر تور 926 رشت 1400-11-4 دوشنبه 14:30 طبق برنامه
7 کیش ایر 7053 تهران 1400-11-4 دوشنبه 14:30 طبق برنامه
8 آسمان 3848 بندرعباس 1400-11-4 دوشنبه 14:35 طبق برنامه
9 زاگرس 4036 کرمانشاه 1400-11-4 دوشنبه 15:00 طبق برنامه
10 آتا 5659 تهران 1400-11-4 دوشنبه 15:35 طبق برنامه
11 تابان 6263 تهران 1400-11-4 دوشنبه 15:50 تاخیر دارد
12 ماهان 1043 تهران 1400-11-4 دوشنبه 15:55 طبق برنامه
13 ساها 174 تهران 1400-11-4 دوشنبه 16:05 طبق برنامه
14 کاسپین 6984 تهران 1400-11-4 دوشنبه 16:55 طبق برنامه
15 کیش ایر 7061 شیراز 1400-11-4 دوشنبه 17:00 طبق برنامه
16 معراج 2864 اصفهان 1400-11-4 دوشنبه 17:45 طبق برنامه
17 ایران ایر تور 972 تبریز 1400-11-4 دوشنبه 18:15 طبق برنامه
18 کیش ایر 7081 تهران 1400-11-4 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
19 آسمان 3806 شیراز 1400-11-4 دوشنبه 19:05 طبق برنامه
20 تابان 6297 تهران 1400-11-4 دوشنبه 19:10 طبق برنامه
21 زاگرس 4071 تهران 1400-11-4 دوشنبه 19:40 طبق برنامه
22 سپهران 4345 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 19:50 تاخیر دارد
23 آتا 5654 اصفهان 1400-11-4 دوشنبه 19:50 طبق برنامه
24 معراج 2820 تهران 1400-11-4 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
25 کیش ایر 7099 ساری 1400-11-4 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
26 فلای پرشیا 7416 تهران 1400-11-4 دوشنبه 20:40 طبق برنامه
27 قشم 1224 تهران 1400-11-4 دوشنبه 22:20 طبق برنامه
28 کیش ایر 7125 تهران 1400-11-4 دوشنبه 22:30 طبق برنامه
29 کیش ایر 7129 تهران 1400-11-4 دوشنبه 23:45 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 973 تبریز 1400-11-4 دوشنبه 12:45 پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۵) ، اعلام تاخیر (۱۴:۰۰)
2 کاسپین 045 تهران 1400-11-4 دوشنبه 13:15 پرواز کرد (۱۳:۳۴)
3 کیش ایر 7124 تهران 1400-11-4 دوشنبه 13:15 آماده پرواز
4 زاگرس 4050 تهران 1400-11-4 دوشنبه 13:30 سوار شدن از درب خروج (۳)
5 معراج 2865 اصفهان 1400-11-4 دوشنبه 13:45 سوار شدن از درب خروج (۴)
6 ایران ایر 440 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 14:10 پذیرش در میز (۵ ، ۷) ، تشخیص هویت در میز (۱)
7 کیش ایر 7060 شیراز 1400-11-4 دوشنبه 14:30 پذیرش در میز (۱۵)
8 کیش ایر 7054 تهران 1400-11-4 دوشنبه 14:30 پذیرش در میز (۱۷)
9 آسمان 3805 شیراز 1400-11-4 دوشنبه 15:10 طبق برنامه
10 ایران ایر تور 949 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 15:30 طبق برنامه
11 کیش ایر 7098 ساری 1400-11-4 دوشنبه 15:30 اعلام تاخیر (۱۶:۴۵)
12 زاگرس 4106 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 15:55 طبق برنامه
13 آتا 5653 اصفهان 1400-11-4 دوشنبه 16:20 طبق برنامه
14 تابان 6264 تهران 1400-11-4 دوشنبه 16:30 اعلام تاخیر (۱۸:۰۰)
15 ماهان 1042 تهران 1400-11-4 دوشنبه 17:00 طبق برنامه
16 ساها 175 تهران 1400-11-4 دوشنبه 17:05 طبق برنامه
17 کیش ایر 7024 تهران 1400-11-4 دوشنبه 18:00 طبق برنامه
18 کاسپین 6985 تهران 1400-11-4 دوشنبه 18:10 طبق برنامه
19 معراج 2819 تهران 1400-11-4 دوشنبه 18:45 طبق برنامه
20 ایران ایر تور 917 تهران 1400-11-4 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
21 آسمان 3807 شیراز 1400-11-4 دوشنبه 19:35 طبق برنامه
22 کیش ایر 7128 تهران 1400-11-4 دوشنبه 20:00 طبق برنامه
23 تابان 6298 تهران 1400-11-4 دوشنبه 20:20 طبق برنامه
24 زاگرس 4070 تهران 1400-11-4 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
25 سپهران 4344 مشهد 1400-11-4 دوشنبه 20:40 اعلام تاخیر (۲۲:۴۰)
26 آتا 5660 تهران 1400-11-4 دوشنبه 20:40 طبق برنامه
27 معراج 2821 تهران 1400-11-4 دوشنبه 21:15 طبق برنامه
28 کیش ایر 7052 تهران 1400-11-4 دوشنبه 21:30 اعلام تاخیر (۲۲:۴۵)
29 فلای پرشیا 7417 تهران 1400-11-4 دوشنبه 21:40 طبق برنامه
30 قشم 1225 تهران 1400-11-4 دوشنبه 23:05 طبق برنامه
31 کیش ایر 7080 تهران 1400-11-4 دوشنبه 23:30 طبق برنامه