/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱۲:۱۲:۰۸

لیست تمام پروازها

شماره پروازایرلاینمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۱۹:۳۰ نشست(۲۰:۰۱)-پایان تحویل بار
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۰:۱۵ نشست(۲۰:۰۶)-پایان تحویل بار
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۰:۱۵ نشست(۲۰:۱۳)-پایان تحویل بار
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۱:۴۵ نشست(۲۱:۴۸)-پایان تحویل بار
۷۰۹۹ کیش ایر ساری ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۳:۵۵ نشست(۰۰:۱۷)-پایان تحویل بار
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۳:۵۹ نشست(۰۱:۰۱)-تحویل بار از تسمه نقاله(۴)
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۱:۰۰ نشست(۰۰:۵۵)-پایان تحویل بار
۳۳۵۳ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۷:۱۵ طبق برنامه
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۸:۰۵ طبق برنامه
۴۰۵۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۸:۱۰ طبق برنامه
۱۲۴۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۰:۵۰ طبق برنامه
۳۳۷۶ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۰:۵۵ طبق برنامه
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۱:۱۵ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۱:۱۵ طبق برنامه
۷۱۷۱ کیش ایر کرمان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۱:۳۰ طبق برنامه
۴۰۰۴ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۲:۳۰ طبق برنامه
۴۰۰۳ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۳:۰۰ طبق برنامه
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۴۵۹۴ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۸:۱۵ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۷۱۱۹ کیش ایر تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۴۱۰۷ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۸۰۹۶ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۳:۵۹ طبق برنامه

شماره پروازایرلاینمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۱۷:۱۰ پرواز کرد(۲۰:۰۴)
۷۰۹۸ کیش ایر ساری ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۱۹:۱۵ پرواز کرد(۱۹:۵۱)
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۰:۰۰ پرواز کرد(۲۰:۴۳)
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۰:۱۵ پرواز کرد(۲۰:۲۴)
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۰:۲۰ پرواز کرد(۲۰:۴۶)
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۰:۳۰ پرواز کرد(۲۱:۰۳)
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۱:۰۰ پرواز کرد(۲۱:۱۶)
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۱:۳۰ پرواز کرد(۲۱:۳۰)
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۲:۴۵ پرواز کرد(۲۲:۵۵)
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۱:۰۰ آماده پرواز
۷۰۶۲ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۷:۰۰ طبق برنامه
۳۳۷۷ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۷:۵۰ طبق برنامه
۷۱۷۰ کیش ایر کرمان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۸:۳۰ طبق برنامه
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۸:۴۵ طبق برنامه
۴۰۰۵ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۹:۰۰ طبق برنامه
۱۲۴۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۱:۳۰ طبق برنامه
۳۳۵۲ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۱:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۲:۲۰ طبق برنامه
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۳:۲۰ طبق برنامه
۴۰۰۲ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۴:۰۰ طبق برنامه
۷۱۱۸ کیش ایر تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۴:۰۰ طبق برنامه
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۷:۱۰ طبق برنامه
۴۵۹۵ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۹:۴۵ طبق برنامه
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۰:۲۰ طبق برنامه
۴۱۰۶ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۸۰۹۷ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه

شماره پروازایرلاینمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۱۹:۳۰ نشست(۲۰:۰۱)-پایان تحویل بار
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۰:۱۵ نشست(۲۰:۰۶)-پایان تحویل بار
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۰:۱۵ نشست(۲۰:۱۳)-پایان تحویل بار
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۱:۴۵ نشست(۲۱:۴۸)-پایان تحویل بار
۷۰۹۹ کیش ایر ساری ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۳:۵۵ نشست(۰۰:۱۷)-پایان تحویل بار
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۳:۵۹ نشست(۰۱:۰۱)-تحویل بار از تسمه نقاله(۴)
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۱:۰۰ نشست(۰۰:۵۵)-پایان تحویل بار
۳۳۵۳ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۷:۱۵ طبق برنامه
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۸:۰۵ طبق برنامه
۴۰۵۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۸:۱۰ طبق برنامه
۱۲۴۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۰:۵۰ طبق برنامه
۳۳۷۶ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۰:۵۵ طبق برنامه
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۱:۱۵ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۱:۱۵ طبق برنامه
۷۱۷۱ کیش ایر کرمان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۱:۳۰ طبق برنامه
۴۰۰۴ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۲:۳۰ طبق برنامه
۴۰۰۳ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۳:۰۰ طبق برنامه
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۴۵۹۴ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۸:۱۵ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۷۱۱۹ کیش ایر تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۴۱۰۷ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۸۰۹۶ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۳:۵۹ طبق برنامه

شماره پروازایرلاینمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۰:۳۰ پرواز کرد(۲۱:۰۳)
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۱:۰۰ پرواز کرد(۲۱:۱۶)
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۱:۳۰ پرواز کرد(۲۱:۳۰)
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دو شنبه ۲۲:۴۵ پرواز کرد(۲۲:۵۵)
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۱:۰۰ آماده پرواز
۷۰۶۲ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۷:۰۰ طبق برنامه
۳۳۷۷ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۷:۵۰ طبق برنامه
۷۱۷۰ کیش ایر کرمان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۸:۳۰ طبق برنامه
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۸:۴۵ طبق برنامه
۴۰۰۵ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۰۹:۰۰ طبق برنامه
۳۳۵۲ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۱:۳۰ طبق برنامه
۱۲۴۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۱:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۲:۲۰ طبق برنامه
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۳:۲۰ طبق برنامه
۴۰۰۲ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۴:۰۰ طبق برنامه
۷۱۱۸ کیش ایر تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۴:۰۰ طبق برنامه
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۷:۱۰ طبق برنامه
۴۵۹۵ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۹:۴۵ طبق برنامه
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۰:۲۰ طبق برنامه
۴۱۰۶ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۸۰۹۷ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه