/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۷/۳/۲۷ ۲۱:۳۹:۰۱

لیست تمام پروازها

شماره پرواز ایرلاین مبدا تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۴:۳۰ نشست(۱۴:۲۶)-پایان تحویل بار
۳۵۰ ایران ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۷:۰۵ نشست(۱۷:۴۱)-تحویل بار از تسمه نقاله(۲)
۷۰۲۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۷:۱۵ نشست(۱۶:۵۹)-پایان تحویل بار
۷۱۱۹ کیش ایر تبریز ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۷:۴۵ نشست(۱۷:۳۵)-تحویل بار از تسمه نقاله(۳)
۴۵۹۴ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۸:۱۵ اعلام ورود(۱۸:۰۵)
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۰:۳۵ طبق برنامه
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۰:۴۵ طبق برنامه
۴۳۳۵ سپهران مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۳:۴۵ طبق برنامه
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ چهار شنبه ۰۰:۳۰ طبق برنامه

شماره پرواز ایرلاین مقصد تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۲:۰۰ پرواز کرد(۱۲:۲۴)
۳۵۱ ایران ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۲:۳۰ پرواز کرد(۱۳:۰۰)
۷۰۲۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۲:۴۵ پرواز کرد(۱۲:۵۳)
۱۶۵ ساها مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۳:۱۰ پرواز کرد(۱۳:۱۳)
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۳:۲۰ پرواز کرد(۱۳:۲۱)
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۴:۳۰ پرواز کرد(۱۴:۳۲)
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۵:۳۰ پرواز کرد(۱۵:۳۲)
۴۲۱ ایران ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۷:۵۰ پایان پذیرش مسافر-تشخیص هویت
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۸:۰۰ درب خروج بسته شد-
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۹:۰۰ پذیرش مسافر در میز (۱۵)-
۴۵۹۵ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۹:۱۵ پذیرش مسافر در میز (۹)-
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۰:۲۰ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۱:۲۰ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۱:۵۵ طبق برنامه
۷۱۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۲:۰۰ طبق برنامه
۴۳۰۷ سپهران شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۳:۵۰ طبق برنامه

شماره پرواز ایرلاین مبدا تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۴:۳۰ نشست(۱۴:۲۶)-پایان تحویل بار
۳۵۰ ایران ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۷:۰۵ نشست(۱۷:۴۱)-تحویل بار از تسمه نقاله(۲)
۷۰۲۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۷:۱۵ نشست(۱۶:۵۹)-پایان تحویل بار
۷۱۱۹ کیش ایر تبریز ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۷:۴۵ نشست(۱۷:۳۵)-تحویل بار از تسمه نقاله(۳)
۴۵۹۴ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۸:۱۵ اعلام ورود(۱۸:۰۵)
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۰:۳۵ طبق برنامه
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۰:۴۵ طبق برنامه
۴۳۳۵ سپهران مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۳:۴۵ طبق برنامه
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ چهار شنبه ۰۰:۳۰ طبق برنامه

شماره پرواز ایرلاین مقصد تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۲:۰۰ پرواز کرد(۱۲:۲۴)
۳۵۱ ایران ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۲:۳۰ پرواز کرد(۱۳:۰۰)
۷۰۲۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۲:۴۵ پرواز کرد(۱۲:۵۳)
۱۶۵ ساها مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۳:۱۰ پرواز کرد(۱۳:۱۳)
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۳:۲۰ پرواز کرد(۱۳:۲۱)
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۴:۳۰ پرواز کرد(۱۴:۳۲)
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۵:۳۰ پرواز کرد(۱۵:۳۲)
۴۲۱ ایران ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۷:۵۰ پایان پذیرش مسافر-تشخیص هویت
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۸:۰۰ درب خروج بسته شد-
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۹:۰۰ پذیرش مسافر در میز (۱۵)-
۴۵۹۵ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۱۹:۱۵ پذیرش مسافر در میز (۹)-
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۰:۲۰ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۱:۲۰ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۱:۵۵ طبق برنامه
۷۱۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۲:۰۰ طبق برنامه
۴۳۰۷ سپهران شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سه شنبه ۲۳:۵۰ طبق برنامه