/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۷/۳/۲۷ ۲۱:۳۹:۰۱

لیست تمام پروازها

شماره پرواز ایرلاین مبدا تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۸:۰۵ نشست(۰۸:۳۰)-پایان تحویل بار
۴۰۵۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۸:۱۰ نشست(۰۸:۰۰)-پایان تحویل بار
۷۰۲۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۹:۵۰ نشست(۰۹:۴۴)-پایان تحویل بار
۷۱۳۱ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۰:۱۵ اعلام ورود(۱۰:۳۰)
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۱:۱۵ طبق برنامه
۳۸۰۴ آسمان شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۱:۴۰ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۲:۰۵ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۲:۱۵ طبق برنامه
۳۳۵۳ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۳:۵۰ طبق برنامه
۴۱۰۷ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۳:۵۵ طبق برنامه
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۵:۴۵ طبق برنامه
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۷۰۹۷ کیش ایر کرمانشاه ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۶:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۷:۳۰ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۱:۱۵ طبق برنامه
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۲:۴۰ طبق برنامه
۷۰۹۹ کیش ایر ساری ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۳:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ سه شنبه ۰۰:۱۵ طبق برنامه

شماره پرواز ایرلاین مقصد تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۹۶ کیش ایر کرمانشاه ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۶:۳۰ پرواز کرد(۰۶:۴۹)
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۷:۰۰ پرواز کرد(۰۷:۱۰)
۷۰۶۲ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۷:۰۰ پرواز کرد(۰۷:۰۶)
۷۱۳۰ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۷:۰۰ پرواز کرد(۰۷:۳۴)
۴۱۰۶ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۹:۰۰ پرواز کرد(۰۸:۵۸)
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۹:۴۵ آماده پرواز
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۱:۱۵ پذیرش مسافر در میز (۱۷)-تشخیص هویت
۳۸۰۵ آسمان شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۲:۱۰ طبق برنامه
۷۰۲۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۳:۰۰ طبق برنامه
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۴:۰۰ طبق برنامه
۳۳۵۲ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۴:۲۵ طبق برنامه
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۴:۴۵ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۶:۴۵ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۷:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۸:۱۵ طبق برنامه
۷۰۹۸ کیش ایر ساری ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۸:۴۵ طبق برنامه
۷۰۵۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۷۱۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۷۰۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه

شماره پرواز ایرلاین مبدا تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۸:۰۵ نشست(۰۸:۳۰)-پایان تحویل بار
۴۰۵۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۸:۱۰ نشست(۰۸:۰۰)-پایان تحویل بار
۷۰۲۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۹:۵۰ نشست(۰۹:۴۴)-پایان تحویل بار
۷۱۳۱ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۰:۱۵ اعلام ورود(۱۰:۳۰)
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۱:۱۵ طبق برنامه
۳۸۰۴ آسمان شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۱:۴۰ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۲:۰۵ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۲:۱۵ طبق برنامه
۳۳۵۳ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۳:۵۰ طبق برنامه
۴۱۰۷ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۳:۵۵ طبق برنامه
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۵:۴۵ طبق برنامه
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۷۰۹۷ کیش ایر کرمانشاه ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۶:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۷:۳۰ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۱:۱۵ طبق برنامه
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۲:۴۰ طبق برنامه
۷۰۹۹ کیش ایر ساری ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۳:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ سه شنبه ۰۰:۱۵ طبق برنامه

شماره پرواز ایرلاین مقصد تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۹۶ کیش ایر کرمانشاه ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۶:۳۰ پرواز کرد(۰۶:۴۹)
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۷:۰۰ پرواز کرد(۰۷:۱۰)
۷۰۶۲ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۷:۰۰ پرواز کرد(۰۷:۰۶)
۷۱۳۰ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۷:۰۰ پرواز کرد(۰۷:۳۴)
۴۱۰۶ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۹:۰۰ پرواز کرد(۰۸:۵۸)
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۰۹:۴۵ آماده پرواز
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۱:۱۵ پذیرش مسافر در میز (۱۷)-تشخیص هویت
۳۸۰۵ آسمان شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۲:۱۰ طبق برنامه
۷۰۲۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۳:۰۰ طبق برنامه
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۴:۰۰ طبق برنامه
۳۳۵۲ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۴:۲۵ طبق برنامه
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۴:۴۵ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۶:۴۵ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۷:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۸:۱۵ طبق برنامه
۷۰۹۸ کیش ایر ساری ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۸:۴۵ طبق برنامه
۷۰۵۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۷۱۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۷۰۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ دو شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه