لیست تمام پروازها

ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
کیش ایر7055 تهران 1397-12-27 دوشنبه 08:05 پایان تحویل بار
زاگرس4051 تهران 1397-12-27 دوشنبه 08:10 پایان تحویل بار
وارش5820 تهران 1397-12-27 دوشنبه 08:40 پایان تحویل بار
ایران ایر تور8096 تهران 1397-12-27 دوشنبه 08:50 پایان تحویل بار
کیش ایر7025 تهران 1397-12-27 دوشنبه 09:00 پایان تحویل بار
کیش ایر7129 تهران 1397-12-27 دوشنبه 09:45 پایان تحویل بار
کاسپین6944 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 10:30 پایان تحویل بار
آسمان3804 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 10:40 پایان تحویل بار
آتا5659 تهران 1397-12-27 دوشنبه 11:00 پایان تحویل بار
کیش ایر7121 یزد 1397-12-27 دوشنبه 12:00 پایان تحویل بار
کیش ایر7097 کرمانشاه 1397-12-27 دوشنبه 12:15 تاخیر دارد
زاگرس4015 تهران 1397-12-27 دوشنبه 12:40 پایان تحویل بار
کیش ایر7063 بندرعباس 1397-12-27 دوشنبه 12:45 پایان تحویل بار
زاگرس4003 تهران 1397-12-27 دوشنبه 12:45 پایان تحویل بار
قشم1222 تهران 1397-12-27 دوشنبه 13:00 نشست
کاسپین044 تهران 1397-12-27 دوشنبه 13:05 پایان تحویل بار
زاگرس4094 اهواز 1397-12-27 دوشنبه 13:15 پایان تحویل بار
وارش5830 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 13:15 پایان تحویل بار
قشم1224 تهران 1397-12-27 دوشنبه 13:40 پایان تحویل بار
تابان6280 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 13:40 پایان تحویل بار
معراج2820 تهران 1397-12-27 دوشنبه 14:15 پایان تحویل بار
کیش ایر7053 تهران 1397-12-27 دوشنبه 14:30 پایان تحویل بار
تابان6263 تهران 1397-12-27 دوشنبه 15:00 پایان تحویل بار
وارش5812 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 15:00 پایان تحویل بار
تابان6297 تهران 1397-12-27 دوشنبه 15:30 اعلام ورود (17:20) , تاخیر دارد
آتا5704 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 15:40 پایان تحویل بار
کیش ایر6001 دبی 1397-12-27 دوشنبه 15:45 نشست
ماهان1043 تهران 1397-12-27 دوشنبه 15:55 پایان تحویل بار
سپهران4312 تهران 1397-12-27 دوشنبه 16:10 تحویل بار در تسمه نقاله (۴)
وارش5824 تهران 1397-12-27 دوشنبه 16:15 پایان تحویل بار
کیش ایر6053 مسقط 1397-12-27 دوشنبه 16:15 تاخیر دارد
کیش ایر7023 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 16:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۳)
زاگرس4096 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 16:45 اعلام ورود (16:55)
آتا5662 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 17:10 طبق برنامه
کاسپین6977 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 17:25 طبق برنامه
آسمان3880 تهران 1397-12-27 دوشنبه 17:25 اعلام ورود (17:20)
قشم1312 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 17:30 اعلام ورود (17:30)
ماهان4594 کرمان 1397-12-27 دوشنبه 17:45 طبق برنامه
ایران ایر3361 بندرعباس 1397-12-27 دوشنبه 18:00 اعلام ورود (18:10)
قشم1238 کرمانشاه 1397-12-27 دوشنبه 18:20 طبق برنامه
معراج2860 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
زاگرس4071 تهران 1397-12-27 دوشنبه 19:15 طبق برنامه
زاگرس4107 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 19:30 طبق برنامه
کیش ایر7081 تهران 1397-12-27 دوشنبه 20:00 طبق برنامه
کیش ایر7161 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 20:00 طبق برنامه
ماهان1013 تهران 1397-12-27 دوشنبه 20:10 طبق برنامه
ماهان1044 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
وارش5844 اهواز 1397-12-27 دوشنبه 20:45 طبق برنامه
کیش ایر7061 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 21:15 طبق برنامه
ایران ایر تور996 تهران 1397-12-27 دوشنبه 21:30 طبق برنامه
آتا5712 تهران 1397-12-27 دوشنبه 21:35 طبق برنامه
ایران ایر3376 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 21:40 طبق برنامه
کیش ایر7015 تهران 1397-12-27 دوشنبه 22:50 طبق برنامه
کیش ایر7099 ساری 1397-12-27 دوشنبه 00:30 طبق برنامه

ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
کیش ایر7096 کرمانشاه 1397-12-27 دوشنبه 07:30 پایان پذیرش مسافر , اعلام تاخیر (17:00)
کیش ایر7120 یزد 1397-12-27 دوشنبه 08:30 پرواز کرد (08:33)
کیش ایر6000 دبی 1397-12-27 دوشنبه 09:10 پرواز کرد (09:52)
زاگرس4095 اهواز 1397-12-27 دوشنبه 09:15 پرواز کرد (10:24)
وارش5831 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 09:40 پرواز کرد (10:09)
کیش ایر7024 تهران 1397-12-27 دوشنبه 10:00 پرواز کرد (10:46)
ایران ایر تور8097 تهران 1397-12-27 دوشنبه 10:05 پرواز کرد (10:34)
کیش ایر7062 بندرعباس 1397-12-27 دوشنبه 10:45 پرواز کرد (11:09)
آسمان3805 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 11:10 پرواز کرد (12:02)
کاسپین6945 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 11:20 پرواز کرد (12:15)
آتا5705 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 12:00 پرواز کرد (12:11)
کیش ایر7022 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 13:00 پرواز کرد (13:30)
کیش ایر6052 مسقط 1397-12-27 دوشنبه 13:15 پرواز کرد (15:35)
قشم1239 کرمانشاه 1397-12-27 دوشنبه 13:40 پرواز کرد (14:05)
زاگرس4097 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 13:45 پرواز کرد (14:01)
کیش ایر7060 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 13:50 پرواز کرد (14:12)
زاگرس4002 تهران 1397-12-27 دوشنبه 14:00 پرواز کرد (14:29)
کاسپین6976 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 14:05 پرواز کرد (15:13)
وارش5821 تهران 1397-12-27 دوشنبه 14:10 پرواز کرد (14:24)
زاگرس4050 تهران 1397-12-27 دوشنبه 14:15 پرواز کرد (14:26)
قشم1313 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 14:30 پرواز کرد (15:08)
تابان6279 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 14:40 پرواز کرد (14:55)
معراج2861 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 15:00 پرواز کرد (16:06)
کیش ایر7054 تهران 1397-12-27 دوشنبه 15:30 پرواز کرد (16:04)
تابان6264 تهران 1397-12-27 دوشنبه 16:00 آماده پرواز
وارش5813 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 16:05 آماده پرواز
تابان6298 تهران 1397-12-27 دوشنبه 16:30 پایان پذیرش مسافر , تشخیص هویت , اعلام تاخیر (18:00)
آتا5660 تهران 1397-12-27 دوشنبه 16:40 پرواز کرد (16:47)
ماهان1042 تهران 1397-12-27 دوشنبه 17:05 سوار شدن از درب خروج (۴)
سپهران4313 تهران 1397-12-27 دوشنبه 17:10 سوار شدن از درب خروج (۱)
وارش5845 اهواز 1397-12-27 دوشنبه 17:15 سوار شدن از درب خروج (۳)
کیش ایر7160 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 17:30 پذیرش در میز (۱۷) , تشخیص هویت
زاگرس4014 تهران 1397-12-27 دوشنبه 17:45 پذیرش در میز (۱۳) , تشخیص هویت
آتا5661 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 18:00 پذیرش در میز (۹)
قشم1225 تهران 1397-12-27 دوشنبه 18:10 پذیرش در میز (۵ , ۷)
آسمان3881 تهران 1397-12-27 دوشنبه 18:20 پذیرش در میز (۱۱)
کاسپین045 تهران 1397-12-27 دوشنبه 18:25 طبق برنامه
ایران ایر3377 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 18:35 طبق برنامه
ماهان4595 کرمان 1397-12-27 دوشنبه 18:45 طبق برنامه
قشم1223 تهران 1397-12-27 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
کیش ایر7098 ساری 1397-12-27 دوشنبه 19:40 طبق برنامه
معراج2821 تهران 1397-12-27 دوشنبه 19:45 طبق برنامه
زاگرس4070 تهران 1397-12-27 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
زاگرس4106 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
کیش ایر7052 تهران 1397-12-27 دوشنبه 21:00 طبق برنامه
ماهان1045 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 21:30 طبق برنامه
ماهان1012 تهران 1397-12-27 دوشنبه 21:40 طبق برنامه
وارش5825 تهران 1397-12-27 دوشنبه 21:45 طبق برنامه
کیش ایر7128 تهران 1397-12-27 دوشنبه 22:15 طبق برنامه
ایران ایر3360 بندرعباس 1397-12-27 دوشنبه 22:20 طبق برنامه
آتا5713 تهران 1397-12-27 دوشنبه 22:30 طبق برنامه
کیش ایر7080 تهران 1397-12-27 دوشنبه 23:15 طبق برنامه
ایران ایر تور997 تهران 1397-12-27 دوشنبه 23:55 طبق برنامه

ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
کیش ایر7055 تهران 1397-12-27 دوشنبه 08:05 پایان تحویل بار
زاگرس4051 تهران 1397-12-27 دوشنبه 08:10 پایان تحویل بار
وارش5820 تهران 1397-12-27 دوشنبه 08:40 پایان تحویل بار
ایران ایر تور8096 تهران 1397-12-27 دوشنبه 08:50 پایان تحویل بار
کیش ایر7025 تهران 1397-12-27 دوشنبه 09:00 پایان تحویل بار
کیش ایر7129 تهران 1397-12-27 دوشنبه 09:45 پایان تحویل بار
کاسپین6944 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 10:30 پایان تحویل بار
آسمان3804 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 10:40 پایان تحویل بار
آتا5659 تهران 1397-12-27 دوشنبه 11:00 پایان تحویل بار
کیش ایر7121 یزد 1397-12-27 دوشنبه 12:00 پایان تحویل بار
کیش ایر7097 کرمانشاه 1397-12-27 دوشنبه 12:15 تاخیر دارد
زاگرس4015 تهران 1397-12-27 دوشنبه 12:40 پایان تحویل بار
کیش ایر7063 بندرعباس 1397-12-27 دوشنبه 12:45 پایان تحویل بار
زاگرس4003 تهران 1397-12-27 دوشنبه 12:45 پایان تحویل بار
قشم1222 تهران 1397-12-27 دوشنبه 13:00 نشست
کاسپین044 تهران 1397-12-27 دوشنبه 13:05 پایان تحویل بار
زاگرس4094 اهواز 1397-12-27 دوشنبه 13:15 پایان تحویل بار
وارش5830 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 13:15 پایان تحویل بار
قشم1224 تهران 1397-12-27 دوشنبه 13:40 پایان تحویل بار
تابان6280 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 13:40 پایان تحویل بار
معراج2820 تهران 1397-12-27 دوشنبه 14:15 پایان تحویل بار
کیش ایر7053 تهران 1397-12-27 دوشنبه 14:30 پایان تحویل بار
تابان6263 تهران 1397-12-27 دوشنبه 15:00 پایان تحویل بار
وارش5812 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 15:00 پایان تحویل بار
تابان6297 تهران 1397-12-27 دوشنبه 15:30 اعلام ورود (17:20) , تاخیر دارد
آتا5704 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 15:40 پایان تحویل بار
کیش ایر6001 دبی 1397-12-27 دوشنبه 15:45 نشست
ماهان1043 تهران 1397-12-27 دوشنبه 15:55 پایان تحویل بار
سپهران4312 تهران 1397-12-27 دوشنبه 16:10 تحویل بار در تسمه نقاله (۴)
وارش5824 تهران 1397-12-27 دوشنبه 16:15 پایان تحویل بار
کیش ایر6053 مسقط 1397-12-27 دوشنبه 16:15 تاخیر دارد
کیش ایر7023 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 16:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۳)
زاگرس4096 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 16:45 اعلام ورود (16:55)
آتا5662 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 17:10 طبق برنامه
کاسپین6977 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 17:25 طبق برنامه
آسمان3880 تهران 1397-12-27 دوشنبه 17:25 اعلام ورود (17:20)
قشم1312 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 17:30 اعلام ورود (17:30)
ماهان4594 کرمان 1397-12-27 دوشنبه 17:45 طبق برنامه
ایران ایر3361 بندرعباس 1397-12-27 دوشنبه 18:00 اعلام ورود (18:10)
قشم1238 کرمانشاه 1397-12-27 دوشنبه 18:20 طبق برنامه
معراج2860 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
زاگرس4071 تهران 1397-12-27 دوشنبه 19:15 طبق برنامه
زاگرس4107 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 19:30 طبق برنامه
کیش ایر7081 تهران 1397-12-27 دوشنبه 20:00 طبق برنامه
کیش ایر7161 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 20:00 طبق برنامه
ماهان1013 تهران 1397-12-27 دوشنبه 20:10 طبق برنامه
ماهان1044 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
وارش5844 اهواز 1397-12-27 دوشنبه 20:45 طبق برنامه
کیش ایر7061 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 21:15 طبق برنامه
ایران ایر تور996 تهران 1397-12-27 دوشنبه 21:30 طبق برنامه
آتا5712 تهران 1397-12-27 دوشنبه 21:35 طبق برنامه
ایران ایر3376 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 21:40 طبق برنامه
کیش ایر7015 تهران 1397-12-27 دوشنبه 22:50 طبق برنامه
کیش ایر7099 ساری 1397-12-27 دوشنبه 00:30 طبق برنامه

ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
کیش ایر7096 کرمانشاه 1397-12-27 دوشنبه 07:30 پایان پذیرش مسافر , اعلام تاخیر (17:00)
کیش ایر7120 یزد 1397-12-27 دوشنبه 08:30 پرواز کرد (08:33)
کیش ایر6000 دبی 1397-12-27 دوشنبه 09:10 پرواز کرد (09:52)
زاگرس4095 اهواز 1397-12-27 دوشنبه 09:15 پرواز کرد (10:24)
وارش5831 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 09:40 پرواز کرد (10:09)
کیش ایر7024 تهران 1397-12-27 دوشنبه 10:00 پرواز کرد (10:46)
ایران ایر تور8097 تهران 1397-12-27 دوشنبه 10:05 پرواز کرد (10:34)
کیش ایر7062 بندرعباس 1397-12-27 دوشنبه 10:45 پرواز کرد (11:09)
آسمان3805 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 11:10 پرواز کرد (12:02)
کاسپین6945 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 11:20 پرواز کرد (12:15)
آتا5705 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 12:00 پرواز کرد (12:11)
کیش ایر7022 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 13:00 پرواز کرد (13:30)
کیش ایر6052 مسقط 1397-12-27 دوشنبه 13:15 پرواز کرد (15:35)
قشم1239 کرمانشاه 1397-12-27 دوشنبه 13:40 پرواز کرد (14:05)
زاگرس4097 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 13:45 پرواز کرد (14:01)
کیش ایر7060 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 13:50 پرواز کرد (14:12)
زاگرس4002 تهران 1397-12-27 دوشنبه 14:00 پرواز کرد (14:29)
کاسپین6976 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 14:05 پرواز کرد (15:13)
وارش5821 تهران 1397-12-27 دوشنبه 14:10 پرواز کرد (14:24)
زاگرس4050 تهران 1397-12-27 دوشنبه 14:15 پرواز کرد (14:26)
قشم1313 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 14:30 پرواز کرد (15:08)
تابان6279 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 14:40 پرواز کرد (14:55)
معراج2861 اصفهان 1397-12-27 دوشنبه 15:00 پرواز کرد (16:06)
کیش ایر7054 تهران 1397-12-27 دوشنبه 15:30 پرواز کرد (16:04)
تابان6264 تهران 1397-12-27 دوشنبه 16:00 آماده پرواز
وارش5813 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 16:05 آماده پرواز
تابان6298 تهران 1397-12-27 دوشنبه 16:30 پایان پذیرش مسافر , تشخیص هویت , اعلام تاخیر (18:00)
آتا5660 تهران 1397-12-27 دوشنبه 16:40 پرواز کرد (16:47)
ماهان1042 تهران 1397-12-27 دوشنبه 17:05 سوار شدن از درب خروج (۴)
سپهران4313 تهران 1397-12-27 دوشنبه 17:10 سوار شدن از درب خروج (۱)
وارش5845 اهواز 1397-12-27 دوشنبه 17:15 سوار شدن از درب خروج (۳)
کیش ایر7160 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 17:30 پذیرش در میز (۱۷) , تشخیص هویت
زاگرس4014 تهران 1397-12-27 دوشنبه 17:45 پذیرش در میز (۱۳) , تشخیص هویت
آتا5661 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 18:00 پذیرش در میز (۹)
قشم1225 تهران 1397-12-27 دوشنبه 18:10 پذیرش در میز (۵ , ۷)
آسمان3881 تهران 1397-12-27 دوشنبه 18:20 پذیرش در میز (۱۱)
کاسپین045 تهران 1397-12-27 دوشنبه 18:25 طبق برنامه
ایران ایر3377 شیراز 1397-12-27 دوشنبه 18:35 طبق برنامه
ماهان4595 کرمان 1397-12-27 دوشنبه 18:45 طبق برنامه
قشم1223 تهران 1397-12-27 دوشنبه 19:00 طبق برنامه
کیش ایر7098 ساری 1397-12-27 دوشنبه 19:40 طبق برنامه
معراج2821 تهران 1397-12-27 دوشنبه 19:45 طبق برنامه
زاگرس4070 تهران 1397-12-27 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
زاگرس4106 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
کیش ایر7052 تهران 1397-12-27 دوشنبه 21:00 طبق برنامه
ماهان1045 مشهد 1397-12-27 دوشنبه 21:30 طبق برنامه
ماهان1012 تهران 1397-12-27 دوشنبه 21:40 طبق برنامه
وارش5825 تهران 1397-12-27 دوشنبه 21:45 طبق برنامه
کیش ایر7128 تهران 1397-12-27 دوشنبه 22:15 طبق برنامه
ایران ایر3360 بندرعباس 1397-12-27 دوشنبه 22:20 طبق برنامه
آتا5713 تهران 1397-12-27 دوشنبه 22:30 طبق برنامه
کیش ایر7080 تهران 1397-12-27 دوشنبه 23:15 طبق برنامه
ایران ایر تور997 تهران 1397-12-27 دوشنبه 23:55 طبق برنامه