/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱۲:۱۲:۰۸

لیست تمام پروازها

شماره پروازایرلاینمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۵۸۲۰ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۵:۴۵ نشست(۱۵:۲۵)-پایان تحویل بار
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۵:۵۵ نشست(۱۶:۲۰)-پایان تحویل بار
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۶:۰۰ نشست(۱۵:۵۰)-پایان تحویل بار
۵۸۰۹ وارش کرمانشاه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۶:۲۵ نشست(۱۶:۳۶)-پایان تحویل بار
۶۲۸۰ تابان اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۶:۴۰ نشست(۱۷:۰۱)-پایان تحویل بار
۳۵۰ ایران ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۶:۵۵ نشست(۱۸:۱۲)-پایان تحویل بار
۳۳۵۳ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۰۵ نشست(۱۸:۰۳)-پایان تحویل بار
۶۹۸۴ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۰۵ نشست(۱۷:۵۱)-پایان تحویل بار
۴۵۹۴ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۱۵ نشست(۱۷:۱۰)-پایان تحویل بار
۱۲۲۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۲۰ نشست(۱۷:۵۹)-پایان تحویل بار
۸۴۸ آسمان تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۸:۱۰ نشست(۱۸:۴۶)-تحویل بار از تسمه نقاله(۲)
۹۷۲ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۸:۱۵ نشست(۱۸:۲۸)-پایان تحویل بار
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۸:۴۰ نشست(۱۹:۰۲)-تحویل بار از تسمه نقاله(۱)
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۰۰ نشست(۱۸:۵۳)-تحویل بار از تسمه نقاله(۴)
۷۱۱۹ کیش ایر تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۱۵ اعلام ورود(۱۹:۱۵)
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۱۵ اعلام ورود(۱۹:۳۵)
۴۱۰۷ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۴۰ طبق برنامه
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۱۳۱۲ هواپیمایی قشم شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۰:۴۰ طبق برنامه
۳۳۷۶ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۰:۴۵ طبق برنامه
۶۹۵۷ کاسپین یزد ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۰:۵۵ طبق برنامه
۴۲۰ ایران ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۱:۲۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۲:۰۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۳:۵۹ طبق برنامه

شماره پروازایرلاینمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۳:۵۰ پرواز کرد(۱۴:۳۰)
۴۰۰۲ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۴:۰۰ پرواز کرد(۱۴:۰۲)
۷۱۱۸ کیش ایر تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۴:۰۰ پرواز کرد(۱۴:۱۰)
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۴:۱۵ پرواز کرد(۱۴:۱۴)
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۴:۳۰ پرواز کرد(۱۴:۳۵)
۵۸۲۱ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۶:۳۰ پرواز کرد(۱۶:۳۱)
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۰۰ پرواز کرد(۱۷:۱۱)
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۰۵ پرواز کرد(۱۷:۳۴)
۵۸۰۷ وارش ساری ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۲۵ پرواز کرد(۱۷:۴۳)
۴۲۱ ایران ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۳۰ آماده پرواز
۳۳۷۷ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۴۰ پرواز کرد(۱۹:۰۷)
۶۲۷۹ تابان اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۴۰ پرواز کرد(۱۷:۵۴)
۶۹۵۶ کاسپین یزد ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۵۰ پرواز کرد(۱۸:۴۲)
۱۳۱۳ هواپیمایی قشم شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۸:۰۰ پرواز کرد(۱۸:۵۵)
۴۵۹۵ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۸:۱۵ پرواز کرد(۱۸:۰۲)
۸۴۹ آسمان تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۱۰ در حال سوار شدن از درب خروج(۱)-
۴۳۳۴ سپهران مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۲۵ پایان پذیرش مسافر-تشخیص هویت
۹۹۷ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۳۰ پذیرش مسافر در میز (۱,۲)-در حال سوار شدن از درب خروج(۴)
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۴۵ پذیرش مسافر در میز (۱۷)-تشخیص هویت
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۰:۰۰ پذیرش مسافر در میز (۱۹)-تشخیص هویت
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۰:۱۵ پذیرش مسافر در میز (۱۱)-تشخیص هویت
۴۱۰۶ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۰:۳۰ پذیرش مسافر در میز (۱۳)-
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۳۳۵۲ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۱:۲۰ اعلام تاخیر(۲۲:۵۰)
۱۲۲۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۱:۲۰ طبق برنامه
۶۹۸۵ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۱:۵۵ طبق برنامه
۳۵۱ ایران ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۱:۵۵ طبق برنامه
۷۰۵۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۲:۴۵ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه

شماره پروازایرلاینمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۵۸۲۰ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۵:۴۵ نشست(۱۵:۲۵)-پایان تحویل بار
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۵:۵۵ نشست(۱۶:۲۰)-پایان تحویل بار
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۶:۰۰ نشست(۱۵:۵۰)-پایان تحویل بار
۵۸۰۹ وارش کرمانشاه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۶:۲۵ نشست(۱۶:۳۶)-پایان تحویل بار
۶۲۸۰ تابان اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۶:۴۰ نشست(۱۷:۰۱)-پایان تحویل بار
۳۵۰ ایران ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۶:۵۵ نشست(۱۸:۱۲)-پایان تحویل بار
۳۳۵۳ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۰۵ نشست(۱۸:۰۳)-پایان تحویل بار
۶۹۸۴ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۰۵ نشست(۱۷:۵۱)-پایان تحویل بار
۴۵۹۴ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۱۵ نشست(۱۷:۱۰)-پایان تحویل بار
۱۲۲۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۲۰ نشست(۱۷:۵۹)-پایان تحویل بار
۸۴۸ آسمان تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۸:۱۰ نشست(۱۸:۴۶)-تحویل بار از تسمه نقاله(۲)
۹۷۲ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۸:۱۵ نشست(۱۸:۲۸)-پایان تحویل بار
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۸:۴۰ نشست(۱۹:۰۲)-تحویل بار از تسمه نقاله(۱)
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۰۰ نشست(۱۸:۵۳)-تحویل بار از تسمه نقاله(۴)
۷۱۱۹ کیش ایر تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۱۵ اعلام ورود(۱۹:۱۵)
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۱۵ اعلام ورود(۱۹:۳۵)
۴۱۰۷ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۴۰ طبق برنامه
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۱۳۱۲ هواپیمایی قشم شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۰:۴۰ طبق برنامه
۳۳۷۶ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۰:۴۵ طبق برنامه
۶۹۵۷ کاسپین یزد ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۰:۵۵ طبق برنامه
۴۲۰ ایران ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۱:۲۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۲:۰۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۳:۵۹ طبق برنامه

شماره پروازایرلاینمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۳:۵۰ پرواز کرد(۱۴:۳۰)
۴۰۰۲ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۴:۰۰ پرواز کرد(۱۴:۰۲)
۷۱۱۸ کیش ایر تبریز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۴:۰۰ پرواز کرد(۱۴:۱۰)
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۴:۱۵ پرواز کرد(۱۴:۱۴)
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۴:۳۰ پرواز کرد(۱۴:۳۵)
۵۸۲۱ وارش تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۶:۳۰ پرواز کرد(۱۶:۳۱)
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۰۰ پرواز کرد(۱۷:۱۱)
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۰۵ پرواز کرد(۱۷:۳۴)
۵۸۰۷ وارش ساری ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۲۵ پرواز کرد(۱۷:۴۳)
۴۲۱ ایران ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۳۰ آماده پرواز
۳۳۷۷ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۴۰ پرواز کرد(۱۹:۰۷)
۶۲۷۹ تابان اصفهان ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۴۰ پرواز کرد(۱۷:۵۴)
۶۹۵۶ کاسپین یزد ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۷:۵۰ پرواز کرد(۱۸:۴۲)
۱۳۱۳ هواپیمایی قشم شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۸:۰۰ پرواز کرد(۱۸:۵۵)
۴۵۹۵ ماهان کرمان ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۸:۱۵ پرواز کرد(۱۸:۰۲)
۸۴۹ آسمان تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۱۰ در حال سوار شدن از درب خروج(۱)-
۴۳۳۴ سپهران مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۲۵ پایان پذیرش مسافر-تشخیص هویت
۹۹۷ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۳۰ پذیرش مسافر در میز (۱,۲)-در حال سوار شدن از درب خروج(۴)
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۱۹:۴۵ پذیرش مسافر در میز (۱۷)-تشخیص هویت
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۰:۰۰ پذیرش مسافر در میز (۱۹)-تشخیص هویت
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۰:۱۵ پذیرش مسافر در میز (۱۱)-تشخیص هویت
۴۱۰۶ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۰:۳۰ پذیرش مسافر در میز (۱۳)-
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۳۳۵۲ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۱:۲۰ اعلام تاخیر(۲۲:۵۰)
۱۲۲۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۱:۲۰ طبق برنامه
۶۹۸۵ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۱:۵۵ طبق برنامه
۳۵۱ ایران ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۱:۵۵ طبق برنامه
۷۰۵۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۲:۴۵ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ سه شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه