لیست تمام پروازها

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 آسمان3804 شیراز 1398-3-2 پنج شنبه 11:45 طبق برنامه
2 کیش ایر7097 کرمانشاه 1398-3-2 پنج شنبه 12:00 طبق برنامه
3 معراج2853 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 12:25 طبق برنامه
4 ایران ایر تور996 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 12:50 طبق برنامه
5 زاگرس4004 اصفهان 1398-3-2 پنج شنبه 13:15 طبق برنامه
6 کیش ایر7129 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 13:15 طبق برنامه
7 کیش ایر7053 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 14:30 طبق برنامه
8 ماهان1043 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 15:00 طبق برنامه
9 ایران ایر3361 بندرعباس 1398-3-2 پنج شنبه 16:30 طبق برنامه
10 وارش5822 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 16:30 طبق برنامه
11 کیش ایر7023 اصفهان 1398-3-2 پنج شنبه 17:30 طبق برنامه
12 کیش ایر7063 بندرعباس 1398-3-2 پنج شنبه 18:00 طبق برنامه
13 کیش ایر7125 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 18:30 طبق برنامه
14 کیش ایر7081 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 19:00 طبق برنامه
15 ایران ایر3376 شیراز 1398-3-2 پنج شنبه 19:10 طبق برنامه
16 زاگرس4071 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 19:30 طبق برنامه
17 زاگرس4107 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 19:30 طبق برنامه
18 آسمان3880 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 20:00 طبق برنامه
19 ماهان1044 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 21:10 طبق برنامه
20 وارش5812 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 22:15 طبق برنامه
21 کیش ایر7061 شیراز 1398-3-2 پنج شنبه 22:30 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر7022 اصفهان 1398-3-2 پنج شنبه 09:00 آماده پرواز
2 زاگرس4005 اصفهان 1398-3-2 پنج شنبه 09:15 سوار شدن از درب خروج (۴)
3 کیش ایر7062 بندرعباس 1398-3-2 پنج شنبه 12:00 طبق برنامه
4 آسمان3805 شیراز 1398-3-2 پنج شنبه 12:15 طبق برنامه
5 معراج2852 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 13:15 طبق برنامه
6 ایران ایر تور997 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 14:00 طبق برنامه
7 زاگرس4050 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 14:15 طبق برنامه
8 کیش ایر7124 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 14:15 طبق برنامه
9 کیش ایر7054 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 14:30 طبق برنامه
10 کیش ایر7052 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 15:30 طبق برنامه
11 ماهان1045 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 16:00 طبق برنامه
12 ایران ایر3360 بندرعباس 1398-3-2 پنج شنبه 17:05 طبق برنامه
13 وارش5813 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 17:25 طبق برنامه
14 ایران ایر3377 شیراز 1398-3-2 پنج شنبه 19:45 طبق برنامه
15 کیش ایر7060 شیراز 1398-3-2 پنج شنبه 20:00 طبق برنامه
16 زاگرس4106 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 20:30 طبق برنامه
17 زاگرس4070 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 20:30 طبق برنامه
18 آسمان3881 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 20:45 طبق برنامه
19 کیش ایر7080 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 22:00 طبق برنامه
20 ماهان1012 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 22:10 طبق برنامه
21 وارش5823 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 23:15 طبق برنامه
22 کیش ایر7128 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 23:15 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 آسمان3804 شیراز 1398-3-2 پنج شنبه 11:45 طبق برنامه
2 کیش ایر7097 کرمانشاه 1398-3-2 پنج شنبه 12:00 طبق برنامه
3 معراج2853 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 12:25 طبق برنامه
4 ایران ایر تور996 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 12:50 طبق برنامه
5 زاگرس4004 اصفهان 1398-3-2 پنج شنبه 13:15 طبق برنامه
6 کیش ایر7129 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 13:15 طبق برنامه
7 کیش ایر7053 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 14:30 طبق برنامه
8 ماهان1043 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 15:00 طبق برنامه
9 ایران ایر3361 بندرعباس 1398-3-2 پنج شنبه 16:30 طبق برنامه
10 وارش5822 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 16:30 طبق برنامه
11 کیش ایر7023 اصفهان 1398-3-2 پنج شنبه 17:30 طبق برنامه
12 کیش ایر7063 بندرعباس 1398-3-2 پنج شنبه 18:00 طبق برنامه
13 کیش ایر7125 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 18:30 طبق برنامه
14 کیش ایر7081 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 19:00 طبق برنامه
15 ایران ایر3376 شیراز 1398-3-2 پنج شنبه 19:10 طبق برنامه
16 زاگرس4071 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 19:30 طبق برنامه
17 زاگرس4107 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 19:30 طبق برنامه
18 آسمان3880 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 20:00 طبق برنامه
19 ماهان1044 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 21:10 طبق برنامه
20 وارش5812 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 22:15 طبق برنامه
21 کیش ایر7061 شیراز 1398-3-2 پنج شنبه 22:30 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 کیش ایر7022 اصفهان 1398-3-2 پنج شنبه 09:00 آماده پرواز
2 زاگرس4005 اصفهان 1398-3-2 پنج شنبه 09:15 سوار شدن از درب خروج (۴)
3 کیش ایر7062 بندرعباس 1398-3-2 پنج شنبه 12:00 طبق برنامه
4 آسمان3805 شیراز 1398-3-2 پنج شنبه 12:15 طبق برنامه
5 معراج2852 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 13:15 طبق برنامه
6 ایران ایر تور997 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 14:00 طبق برنامه
7 زاگرس4050 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 14:15 طبق برنامه
8 کیش ایر7124 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 14:15 طبق برنامه
9 کیش ایر7054 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 14:30 طبق برنامه
10 کیش ایر7052 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 15:30 طبق برنامه
11 ماهان1045 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 16:00 طبق برنامه
12 ایران ایر3360 بندرعباس 1398-3-2 پنج شنبه 17:05 طبق برنامه
13 وارش5813 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 17:25 طبق برنامه
14 ایران ایر3377 شیراز 1398-3-2 پنج شنبه 19:45 طبق برنامه
15 کیش ایر7060 شیراز 1398-3-2 پنج شنبه 20:00 طبق برنامه
16 زاگرس4106 مشهد 1398-3-2 پنج شنبه 20:30 طبق برنامه
17 زاگرس4070 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 20:30 طبق برنامه
18 آسمان3881 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 20:45 طبق برنامه
19 کیش ایر7080 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 22:00 طبق برنامه
20 ماهان1012 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 22:10 طبق برنامه
21 وارش5823 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 23:15 طبق برنامه
22 کیش ایر7128 تهران 1398-3-2 پنج شنبه 23:15 طبق برنامه