/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱۲:۱۲:۰۸

لیست تمام پروازها

شماره پروازایرلاینمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۸:۰۵ نشست(۰۷:۵۴)-پایان تحویل بار
۴۰۵۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۸:۱۰ نشست(۰۸:۳۵)-پایان تحویل بار
۵۸۲۰ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۸:۴۰ نشست(۰۹:۱۰)-پایان تحویل بار
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۸:۴۵ نشست(۰۸:۴۴)-پایان تحویل بار
۳۳۷۶ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۰:۲۵ نشست(۱۰:۱۳)-پایان تحویل بار
۰۴۴ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۰:۲۵ نشست(۱۰:۳۶)-پایان تحویل بار
۱۲۴۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۱:۰۰ نشست(۱۱:۳۲)-پایان تحویل بار
۳۸۰۴ آسمان شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۱:۴۰ نشست(۱۱:۳۸)-پایان تحویل بار
۹۹۶ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۱:۴۰ نشست(۱۲:۰۲)-پایان تحویل بار
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۱:۵۵ نشست(۱۱:۴۸)-پایان تحویل بار
۵۸۴۶ وارش شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۲:۱۵ نشست(۱۲:۱۹)-پایان تحویل بار
۴۰۰۳ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۲:۴۵ نشست(۱۳:۰۵)-تحویل بار از تسمه نقاله(۲)
۴۰۰۴ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۳:۱۵ نشست(۱۳:۰۸)-تحویل بار از تسمه نقاله(۱)
۷۱۳۷ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۳:۴۵ طبق برنامه
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۴:۴۰ طبق برنامه
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۶۲۶۳ تابان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۶۹۸۶ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۲۰ طبق برنامه
۵۸۲۴ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۵۵ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۶:۱۵ طبق برنامه
۳۳۶۱ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۶:۴۵ طبق برنامه
۸۴۸ آسمان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۷:۲۰ طبق برنامه
۹۷۲ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۷:۳۰ طبق برنامه
۶۰۵۳ کیش ایر مسقط ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۵۸۲۲ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۸:۰۵ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۲۸۶۰ معراج اصفهان ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۴۱۰۷ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۴۰ طبق برنامه
۱۰۱۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۵۵ طبق برنامه
۵۸۱۲ وارش مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۰:۱۰ طبق برنامه
۶۹۰۹ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۰:۴۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه

شماره پروازایرلاینمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۹:۱۰ پرواز کرد(۱۰:۱۲)
۴۰۰۵ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۹:۱۵ پرواز کرد(۰۹:۳۱)
۷۱۳۶ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۹:۳۰ پرواز کرد(۰۹:۳۸)
۵۸۴۷ وارش شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۹:۴۵ پرواز کرد(۱۰:۰۱)
۳۳۷۷ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۱:۰۰ پرواز کرد(۱۱:۰۶)
۰۴۵ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۱:۳۰ پرواز کرد(۱۱:۳۰)
۱۲۴۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۱:۴۵ پرواز کرد(۱۲:۲۵)
۳۸۰۵ آسمان شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۲:۱۰ پرواز کرد(۱۲:۲۷)
۹۷۳ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۲:۳۵ پرواز کرد(۱۳:۰۰)
۵۸۲۱ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۳:۱۵ در حال سوار شدن از درب خروج(۳)-
۴۰۰۲ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۴:۰۰ پذیرش مسافر در میز (۹)-تشخیص هویت
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۴:۱۵ پذیرش مسافر در میز (۱۱)-تشخیص هویت
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۴:۳۰ پذیرش مسافر در میز (۱۷)-
۶۰۵۲ کیش ایر مسقط ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۲۸۶۱ معراج اصفهان ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۴۵ طبق برنامه
۶۲۶۴ تابان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۶۹۰۸ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۶:۲۰ طبق برنامه
۵۸۲۵ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۶:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۶:۴۰ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۶:۵۰ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۷:۱۵ طبق برنامه
۳۳۶۰ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۷:۲۰ طبق برنامه
۸۴۹ آسمان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۸:۲۰ طبق برنامه
۹۹۷ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۸:۲۵ طبق برنامه
۵۸۲۳ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۰۵ طبق برنامه
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۴۵ طبق برنامه
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۰:۰۵ طبق برنامه
۷۰۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۰:۱۰ طبق برنامه
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۴۱۰۶ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۵۸۱۳ وارش مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۱:۰۵ طبق برنامه
۷۱۳۰ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۶۹۸۷ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۱:۴۰ طبق برنامه
۱۰۱۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۱:۴۰ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه

شماره پروازایرلاینمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۸:۰۵ نشست(۰۷:۵۴)-پایان تحویل بار
۴۰۵۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۸:۱۰ نشست(۰۸:۳۵)-پایان تحویل بار
۵۸۲۰ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۸:۴۰ نشست(۰۹:۱۰)-پایان تحویل بار
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۸:۴۵ نشست(۰۸:۴۴)-پایان تحویل بار
۳۳۷۶ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۰:۲۵ نشست(۱۰:۱۳)-پایان تحویل بار
۰۴۴ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۰:۲۵ نشست(۱۰:۳۶)-پایان تحویل بار
۱۲۴۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۱:۰۰ نشست(۱۱:۳۲)-پایان تحویل بار
۳۸۰۴ آسمان شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۱:۴۰ نشست(۱۱:۳۸)-پایان تحویل بار
۹۹۶ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۱:۴۰ نشست(۱۲:۰۲)-پایان تحویل بار
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۱:۵۵ نشست(۱۱:۴۸)-پایان تحویل بار
۵۸۴۶ وارش شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۲:۱۵ نشست(۱۲:۱۹)-پایان تحویل بار
۴۰۰۳ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۲:۴۵ نشست(۱۳:۰۵)-تحویل بار از تسمه نقاله(۲)
۴۰۰۴ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۳:۱۵ نشست(۱۳:۰۸)-تحویل بار از تسمه نقاله(۱)
۷۱۳۷ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۳:۴۵ طبق برنامه
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۴:۴۰ طبق برنامه
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۶۲۶۳ تابان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۶۹۸۶ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۲۰ طبق برنامه
۵۸۲۴ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۵۵ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۶:۱۵ طبق برنامه
۳۳۶۱ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۶:۴۵ طبق برنامه
۸۴۸ آسمان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۷:۲۰ طبق برنامه
۹۷۲ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۷:۳۰ طبق برنامه
۶۰۵۳ کیش ایر مسقط ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۵۸۲۲ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۸:۰۵ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۲۸۶۰ معراج اصفهان ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۴۱۰۷ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۴۰ طبق برنامه
۱۰۱۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۵۵ طبق برنامه
۵۸۱۲ وارش مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۰:۱۰ طبق برنامه
۶۹۰۹ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۰:۴۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه

شماره پروازایرلاینمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۹:۱۰ پرواز کرد(۱۰:۱۲)
۴۰۰۵ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۹:۱۵ پرواز کرد(۰۹:۳۱)
۷۱۳۶ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۹:۳۰ پرواز کرد(۰۹:۳۸)
۵۸۴۷ وارش شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۰۹:۴۵ پرواز کرد(۱۰:۰۱)
۳۳۷۷ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۱:۰۰ پرواز کرد(۱۱:۰۶)
۰۴۵ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۱:۳۰ پرواز کرد(۱۱:۳۰)
۱۲۴۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۱:۴۵ پرواز کرد(۱۲:۲۵)
۳۸۰۵ آسمان شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۲:۱۰ پرواز کرد(۱۲:۲۷)
۹۷۳ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۲:۳۵ پرواز کرد(۱۳:۰۰)
۵۸۲۱ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۳:۱۵ در حال سوار شدن از درب خروج(۳)-
۴۰۰۲ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۴:۰۰ پذیرش مسافر در میز (۹)-تشخیص هویت
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۴:۱۵ پذیرش مسافر در میز (۱۱)-تشخیص هویت
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۴:۳۰ پذیرش مسافر در میز (۱۷)-
۶۰۵۲ کیش ایر مسقط ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۲۸۶۱ معراج اصفهان ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۵:۴۵ طبق برنامه
۶۲۶۴ تابان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۶۹۰۸ کاسپین مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۶:۲۰ طبق برنامه
۵۸۲۵ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۶:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۶:۴۰ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۶:۵۰ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۷:۱۵ طبق برنامه
۳۳۶۰ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۷:۲۰ طبق برنامه
۸۴۹ آسمان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۸:۲۰ طبق برنامه
۹۹۷ ایران ایر تور تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۸:۲۵ طبق برنامه
۵۸۲۳ وارش تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۰۵ طبق برنامه
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۱۹:۴۵ طبق برنامه
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۰:۰۵ طبق برنامه
۷۰۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۰:۱۰ طبق برنامه
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۴۱۰۶ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۵۸۱۳ وارش مشهد ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۱:۰۵ طبق برنامه
۷۱۳۰ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۶۹۸۷ کاسپین تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۱:۴۰ طبق برنامه
۱۰۱۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۱:۴۰ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ چهار شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه