/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۷/۳/۲۷ ۲۱:۳۹:۰۱

لیست تمام پروازها

شماره پرواز ایرلاین مبدا تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۰۸:۰۵ نشست(۰۸:۰۵)-پایان تحویل بار
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۰۹:۰۰ نشست(۰۹:۱۳)-پایان تحویل بار
۱۲۴۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۰:۵۰ نشست(۱۰:۵۷)-پایان تحویل بار
۷۱۳۷ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۱:۰۰ تاخیر دارد
۳۳۵۳ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۱:۲۵ نشست(۱۱:۰۰)-پایان تحویل بار
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۱:۵۵ نشست(۱۱:۳۹)-تحویل بار از تسمه نقاله(۴)
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۲:۱۵ طبق برنامه
۴۱۲۱ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۳:۳۵ طبق برنامه
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۸۰۵۴ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۶۲۶۳ تابان تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۴:۴۵ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۴:۴۵ طبق برنامه
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۴۰۰۴ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۶:۳۵ طبق برنامه
۶۰۵۳ کیش ایر مسقط ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۸:۳۰ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۰:۴۵ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۳:۳۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۳:۵۹ طبق برنامه
۷۰۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ پنج شنبه ۰۰:۳۰ طبق برنامه

شماره پرواز ایرلاین مقصد تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۶۲ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۰۷:۰۰ پرواز کرد(۰۷:۱۹)
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۰۸:۴۵ پرواز کرد(۰۹:۰۵)
۷۱۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۰:۰۰ پرواز کرد(۱۰:۰۷)
۱۲۴۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۱:۳۵ پرواز کرد(۱۱:۳۲)
۳۳۵۲ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۲:۰۰ درب خروج بسته شد-
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۲:۰۰ پذیرش مسافر در میز (۱۷)-تاخیر دارد
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۳:۰۰ پذیرش مسافر در میز (۱۹)-
۴۱۲۰ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۴:۲۵ طبق برنامه
۶۰۵۲ کیش ایر مسقط ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۸۰۵۵ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۶۲۶۴ تابان تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۵:۴۵ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۷:۱۰ طبق برنامه
۴۰۰۵ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۷:۲۵ طبق برنامه
۷۰۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ پنج شنبه ۰۰:۳۰ طبق برنامه

شماره پرواز ایرلاین مبدا تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۰۸:۰۵ نشست(۰۸:۰۵)-پایان تحویل بار
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۰۹:۰۰ نشست(۰۹:۱۳)-پایان تحویل بار
۱۲۴۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۰:۵۰ نشست(۱۰:۵۷)-پایان تحویل بار
۷۱۳۷ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۱:۰۰ تاخیر دارد
۳۳۵۳ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۱:۲۵ نشست(۱۱:۰۰)-پایان تحویل بار
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۱:۵۵ نشست(۱۱:۳۹)-تحویل بار از تسمه نقاله(۴)
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۲:۱۵ طبق برنامه
۴۱۲۱ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۳:۳۵ طبق برنامه
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۸۰۵۴ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۶۲۶۳ تابان تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۴:۴۵ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۴:۴۵ طبق برنامه
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۴۰۰۴ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۶:۳۵ طبق برنامه
۶۰۵۳ کیش ایر مسقط ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۸:۳۰ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۰:۴۵ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۳:۳۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۳:۵۹ طبق برنامه
۷۰۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ پنج شنبه ۰۰:۳۰ طبق برنامه

شماره پرواز ایرلاین مقصد تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۶۲ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۰۷:۰۰ پرواز کرد(۰۷:۱۹)
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۰۸:۴۵ پرواز کرد(۰۹:۰۵)
۷۱۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۰:۰۰ پرواز کرد(۱۰:۰۷)
۱۲۴۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۱:۳۵ پرواز کرد(۱۱:۳۲)
۳۳۵۲ ایران ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۲:۰۰ درب خروج بسته شد-
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۲:۰۰ پذیرش مسافر در میز (۱۷)-تاخیر دارد
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۳:۰۰ پذیرش مسافر در میز (۱۹)-
۴۱۲۰ زاگرس مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۴:۲۵ طبق برنامه
۶۰۵۲ کیش ایر مسقط ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۸۰۵۵ ایران ایر تور تبریز ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۶۲۶۴ تابان تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۵:۴۵ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۷:۱۰ طبق برنامه
۴۰۰۵ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۱۷:۲۵ طبق برنامه
۷۰۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ چهار شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ پنج شنبه ۰۰:۳۰ طبق برنامه