لیست تمام پروازها

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 تابان 6297 تهران 1400-1-21 شنبه 15:00 پایان تحویل بار (۱۵:۴۳)
2 پارس 4405 شیراز 1400-1-21 شنبه 15:10 تحویل بار در تسمه نقاله (۴)
3 کیش ایر 7063 بندرعباس 1400-1-21 شنبه 15:30 تاخیر دارد
4 سپهران 4345 مشهد 1400-1-21 شنبه 15:50 اعلام ورود (۱۶:۰۰)
5 ماهان 1043 تهران 1400-1-21 شنبه 15:55 اعلام ورود (۱۵:۵۰)
6 آسمان 3804 شیراز 1400-1-21 شنبه 16:10 اعلام ورود (۱۵:۴۵)
7 فلای پرشیا 7419 اصفهان 1400-1-21 شنبه 16:30 اعلام ورود (۱۶:۲۰)
8 زاگرس 4147 مشهد 1400-1-21 شنبه 16:45 اعلام ورود (۱۶:۳۵)
9 کیش ایر 7023 اصفهان 1400-1-21 شنبه 17:45 طبق برنامه
10 آتا 5700 تهران 1400-1-21 شنبه 18:00 طبق برنامه
11 آتا 5654 اصفهان 1400-1-21 شنبه 18:40 طبق برنامه
12 ایران ایر تور 996 تهران 1400-1-21 شنبه 18:45 طبق برنامه
13 کیش ایر 7081 تهران 1400-1-21 شنبه 19:00 طبق برنامه
14 ایران ایر 3376 شیراز 1400-1-21 شنبه 19:10 طبق برنامه
15 زاگرس 4071 تهران 1400-1-21 شنبه 19:20 طبق برنامه
16 تابان 6261 تهران 1400-1-21 شنبه 19:30 طبق برنامه
17 ایران ایر تور 998 مشهد 1400-1-21 شنبه 20:30 طبق برنامه
18 کیش ایر 7125 تهران 1400-1-21 شنبه 20:35 طبق برنامه
19 آتا 5659 تهران 1400-1-21 شنبه 21:00 طبق برنامه
20 قشم 1224 تهران 1400-1-21 شنبه 21:05 طبق برنامه
21 کیش ایر 7061 شیراز 1400-1-21 شنبه 21:15 طبق برنامه
22 کیش ایر 7057 تهران 1400-1-21 شنبه 22:20 طبق برنامه
23 کیش ایر 7191 اصفهان 1400-1-21 شنبه 23:30 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 تابان 6264 تهران 1400-1-21 شنبه 15:30 آماده پرواز
2 پارس 4404 شیراز 1400-1-21 شنبه 15:50 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۱)
3 وارش 5821 تهران 1400-1-21 شنبه 16:00 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۴)
4 تابان 6298 تهران 1400-1-21 شنبه 16:15 پذیرش در میز (۱۱) ، تشخیص هویت در میز () ، سوار شدن از درب خروج (۳)
5 آسمان 3805 شیراز 1400-1-21 شنبه 16:40 پذیرش در میز (۹)
6 سپهران 4344 مشهد 1400-1-21 شنبه 16:40 پذیرش در میز (۱۷)
7 کیش ایر 7056 تهران 1400-1-21 شنبه 17:00 پذیرش در میز (۱۵)
8 ماهان 1042 تهران 1400-1-21 شنبه 17:00 پذیرش در میز (۱ ، ۲ ، ۳)
9 فلای پرشیا 7407 شیراز 1400-1-21 شنبه 17:30 طبق برنامه
10 زاگرس 4146 مشهد 1400-1-21 شنبه 17:30 طبق برنامه
11 آتا 5701 تهران 1400-1-21 شنبه 18:40 طبق برنامه
12 کیش ایر 7060 شیراز 1400-1-21 شنبه 18:45 طبق برنامه
13 آتا 5653 اصفهان 1400-1-21 شنبه 19:30 طبق برنامه
14 ایران ایر تور 949 مشهد 1400-1-21 شنبه 19:45 طبق برنامه
15 ایران ایر 3377 شیراز 1400-1-21 شنبه 19:45 طبق برنامه
16 کیش ایر 7190 اصفهان 1400-1-21 شنبه 20:00 طبق برنامه
17 زاگرس 4070 تهران 1400-1-21 شنبه 20:05 طبق برنامه
18 تابان 6262 تهران 1400-1-21 شنبه 20:30 طبق برنامه
19 کیش ایر 7124 تهران 1400-1-21 شنبه 21:30 طبق برنامه
20 ایران ایر تور 917 تهران 1400-1-21 شنبه 21:30 طبق برنامه
21 قشم 1225 تهران 1400-1-21 شنبه 21:50 طبق برنامه
22 کیش ایر 7080 تهران 1400-1-21 شنبه 22:00 طبق برنامه
23 آتا 5660 تهران 1400-1-21 شنبه 22:00 طبق برنامه
24 کیش ایر 7024 تهران 1400-1-21 شنبه 23:15 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 تابان 6297 تهران 1400-1-21 شنبه 15:00 پایان تحویل بار (۱۵:۴۳)
2 پارس 4405 شیراز 1400-1-21 شنبه 15:10 تحویل بار در تسمه نقاله (۴)
3 کیش ایر 7063 بندرعباس 1400-1-21 شنبه 15:30 تاخیر دارد
4 سپهران 4345 مشهد 1400-1-21 شنبه 15:50 اعلام ورود (۱۶:۰۰)
5 ماهان 1043 تهران 1400-1-21 شنبه 15:55 اعلام ورود (۱۵:۵۰)
6 آسمان 3804 شیراز 1400-1-21 شنبه 16:10 اعلام ورود (۱۵:۴۵)
7 فلای پرشیا 7419 اصفهان 1400-1-21 شنبه 16:30 اعلام ورود (۱۶:۲۰)
8 زاگرس 4147 مشهد 1400-1-21 شنبه 16:45 اعلام ورود (۱۶:۳۵)
9 کیش ایر 7023 اصفهان 1400-1-21 شنبه 17:45 طبق برنامه
10 آتا 5700 تهران 1400-1-21 شنبه 18:00 طبق برنامه
11 آتا 5654 اصفهان 1400-1-21 شنبه 18:40 طبق برنامه
12 ایران ایر تور 996 تهران 1400-1-21 شنبه 18:45 طبق برنامه
13 کیش ایر 7081 تهران 1400-1-21 شنبه 19:00 طبق برنامه
14 ایران ایر 3376 شیراز 1400-1-21 شنبه 19:10 طبق برنامه
15 زاگرس 4071 تهران 1400-1-21 شنبه 19:20 طبق برنامه
16 تابان 6261 تهران 1400-1-21 شنبه 19:30 طبق برنامه
17 ایران ایر تور 998 مشهد 1400-1-21 شنبه 20:30 طبق برنامه
18 کیش ایر 7125 تهران 1400-1-21 شنبه 20:35 طبق برنامه
19 آتا 5659 تهران 1400-1-21 شنبه 21:00 طبق برنامه
20 قشم 1224 تهران 1400-1-21 شنبه 21:05 طبق برنامه
21 کیش ایر 7061 شیراز 1400-1-21 شنبه 21:15 طبق برنامه
22 کیش ایر 7057 تهران 1400-1-21 شنبه 22:20 طبق برنامه
23 کیش ایر 7191 اصفهان 1400-1-21 شنبه 23:30 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 تابان 6264 تهران 1400-1-21 شنبه 15:30 آماده پرواز
2 پارس 4404 شیراز 1400-1-21 شنبه 15:50 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۱)
3 وارش 5821 تهران 1400-1-21 شنبه 16:00 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۴)
4 تابان 6298 تهران 1400-1-21 شنبه 16:15 پذیرش در میز (۱۱) ، تشخیص هویت در میز () ، سوار شدن از درب خروج (۳)
5 آسمان 3805 شیراز 1400-1-21 شنبه 16:40 پذیرش در میز (۹)
6 سپهران 4344 مشهد 1400-1-21 شنبه 16:40 پذیرش در میز (۱۷)
7 کیش ایر 7056 تهران 1400-1-21 شنبه 17:00 پذیرش در میز (۱۵)
8 ماهان 1042 تهران 1400-1-21 شنبه 17:00 پذیرش در میز (۱ ، ۲ ، ۳)
9 فلای پرشیا 7407 شیراز 1400-1-21 شنبه 17:30 طبق برنامه
10 زاگرس 4146 مشهد 1400-1-21 شنبه 17:30 طبق برنامه
11 آتا 5701 تهران 1400-1-21 شنبه 18:40 طبق برنامه
12 کیش ایر 7060 شیراز 1400-1-21 شنبه 18:45 طبق برنامه
13 آتا 5653 اصفهان 1400-1-21 شنبه 19:30 طبق برنامه
14 ایران ایر تور 949 مشهد 1400-1-21 شنبه 19:45 طبق برنامه
15 ایران ایر 3377 شیراز 1400-1-21 شنبه 19:45 طبق برنامه
16 کیش ایر 7190 اصفهان 1400-1-21 شنبه 20:00 طبق برنامه
17 زاگرس 4070 تهران 1400-1-21 شنبه 20:05 طبق برنامه
18 تابان 6262 تهران 1400-1-21 شنبه 20:30 طبق برنامه
19 کیش ایر 7124 تهران 1400-1-21 شنبه 21:30 طبق برنامه
20 ایران ایر تور 917 تهران 1400-1-21 شنبه 21:30 طبق برنامه
21 قشم 1225 تهران 1400-1-21 شنبه 21:50 طبق برنامه
22 کیش ایر 7080 تهران 1400-1-21 شنبه 22:00 طبق برنامه
23 آتا 5660 تهران 1400-1-21 شنبه 22:00 طبق برنامه
24 کیش ایر 7024 تهران 1400-1-21 شنبه 23:15 طبق برنامه