صفحه اصلی/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۷:۰۹:۰۱

لیست تمام پروازها

 ایرلاین شماره پروازمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
کیش ایر۷۰۲۹تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۵چهار شنبه۲۲:۱۵نشست(۰۱:۱۷)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۴۵۳تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۵چهار شنبه۲۳:۰۰نشست(۰۳:۱۲)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۰۷۳مشهد۱۳۹۶/۰۵/۲۵چهار شنبه۲۳:۰۰نشست(۰۱:۳۴)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۴۶۱شیراز۱۳۹۶/۰۵/۲۵چهار شنبه۲۳:۵۹نشست(۰۱:۲۸)-پایان تحویل بار
زاگرس۴۰۵۱تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۰۷:۵۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۵تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۰۸:۰۵طبق برنامه
کیش ایر۷۴۳۱اهواز۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۰:۱۵طبق برنامه
کاسپین۰۴۴تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۱:۱۰طبق برنامه
کیش ایر۷۴۲۵تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۲:۰۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۰۴اصفهان۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۳:۱۵طبق برنامه
تابان۶۲۶۳تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۴:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۳تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۴:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۴۲۳اصفهان۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۴:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۶۳بندر عباس۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۵:۴۵طبق برنامه
ماهان۴۵۹۴کرمان۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۶:۰۰طبق برنامه
ماهان۱۰۴۳تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۶:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۱۴۳دبی۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۶:۱۵طبق برنامه
ایران ایر۳۵۰تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۷:۰۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۹۷کرمانشاه۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۷:۲۰طبق برنامه
ماهان۱۰۴۴مشهد۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۷:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۸۱تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۹:۰۰طبق برنامه
سپهران۴۳۱۲تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۹:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۴۵۳تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۲۰:۳۰طبق برنامه
معراج۲۸۲۰تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۲۱:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۹۹ساری۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۲۲:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۲۵تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۲۲:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۱۳۹دبی۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۲۳:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۴۶۱شیراز۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۲۳:۵۹طبق برنامه

 ایرلاین شماره پروازمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
کیش ایر۷۰۸۰تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۵چهار شنبه۲۳:۵۰پرواز کرد(۰۲:۳۸)
کیش ایر۷۴۳۰اهواز۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۰۷:۰۰پذیرش مسافر در میز (۱۵)-
کیش ایر۷۰۶۲بندر عباس۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۰۷:۰۵پذیرش مسافر در میز (۱۹)-
کیش ایر۷۰۹۶کرمانشاه۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۰۷:۱۰پذیرش مسافر در میز (۱۷)-
زاگرس۴۰۰۵اصفهان۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۰۹:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۱۴۲دبی۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۰۹:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۴۲۲اصفهان۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۱:۱۵طبق برنامه
کاسپین۰۴۵تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۲:۱۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۵۰تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۴:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۴تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۴:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۲تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۵:۳۰طبق برنامه
تابان۶۲۶۴تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۵:۴۵طبق برنامه
ماهان۴۵۹۵کرمان۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۶:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۴۶۰شیراز۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۷:۰۰طبق برنامه
ماهان۱۰۴۲تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۷:۱۵طبق برنامه
ایران ایر۴۲۱اصفهان۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۷:۵۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۹۸ساری۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۸:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۲۴تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۸:۱۵طبق برنامه
ماهان۱۰۴۵مشهد۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۱۹:۰۰طبق برنامه
سپهران۴۳۱۳تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۲۰:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۱۳۸دبی۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۲۰:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۴۵۲تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۲۱:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۴۲۴تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۲۱:۳۰طبق برنامه
معراج۲۸۲۱تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۲۲:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۸۰تهران۱۳۹۶/۰۵/۲۶پنج شنبه۲۳:۵۰طبق برنامه