لیست تمام پروازها

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7081 تهران 1401-7-14 پنج شنبه 23:00 اعلام ورود (۰۰:۰۰) ، تاخیر دارد
2 پارس 4481 یزد 1401-7-14 پنج شنبه 23:45 طبق برنامه
3 ساها 176 تهران 1401-7-15 جمعه 07:20 طبق برنامه
4 آتا 5659 تهران 1401-7-15 جمعه 07:40 طبق برنامه
5 کیش ایر 7055 تهران 1401-7-15 جمعه 08:05 طبق برنامه
6 وارش 5820 تهران 1401-7-15 جمعه 08:35 طبق برنامه
7 زاگرس 4051 تهران 1401-7-15 جمعه 08:45 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 996 تهران 1401-7-15 جمعه 09:45 طبق برنامه
9 کیش ایر 7053 تهران 1401-7-15 جمعه 09:50 طبق برنامه
10 ساها 178 شیراز 1401-7-15 جمعه 10:50 طبق برنامه
11 ساها 174 تهران 1401-7-15 جمعه 11:20 طبق برنامه
12 آتا 5685 شیراز 1401-7-15 جمعه 11:40 طبق برنامه
13 چابهار ایر 8778 تهران 1401-7-15 جمعه 12:00 طبق برنامه
14 تابان 6297 تهران 1401-7-15 جمعه 12:35 طبق برنامه
15 زاگرس 4004 اصفهان 1401-7-15 جمعه 13:00 طبق برنامه
16 پارس 4458 تهران 1401-7-15 جمعه 13:15 طبق برنامه
17 کیش ایر 7061 شیراز 1401-7-15 جمعه 13:15 طبق برنامه
18 سپهران 4335 مشهد 1401-7-15 جمعه 13:20 طبق برنامه
19 آساجت 8608 تهران 1401-7-15 جمعه 13:30 طبق برنامه
20 آتا 5657 تهران 1401-7-15 جمعه 13:40 طبق برنامه
21 وارش 5806 ساری 1401-7-15 جمعه 14:00 طبق برنامه
22 چابهار ایر 8764 تهران 1401-7-15 جمعه 14:05 طبق برنامه
23 زاگرس 4008 اهواز 1401-7-15 جمعه 14:20 طبق برنامه
24 ماهان 4594 کرمان 1401-7-15 جمعه 14:45 طبق برنامه
25 وارش 5824 تهران 1401-7-15 جمعه 15:45 طبق برنامه
26 ماهان 1043 تهران 1401-7-15 جمعه 15:55 طبق برنامه
27 ایران ایر تور 972 تبریز 1401-7-15 جمعه 16:00 طبق برنامه
28 معراج 2820 تهران 1401-7-15 جمعه 16:15 طبق برنامه
29 کیش ایر 7021 تهران 1401-7-15 جمعه 17:15 طبق برنامه
30 قشم 1224 تهران 1401-7-15 جمعه 17:55 طبق برنامه
31 فلای پرشیا 7406 شیراز 1401-7-15 جمعه 18:00 طبق برنامه
32 آتا 5617 مشهد 1401-7-15 جمعه 18:40 طبق برنامه
33 کیش ایر 7081 تهران 1401-7-15 جمعه 19:00 طبق برنامه
34 کیش ایر 7135 مشهد 1401-7-15 جمعه 19:00 طبق برنامه
35 سپهران 4345 مشهد 1401-7-15 جمعه 19:15 طبق برنامه
36 زاگرس 4071 تهران 1401-7-15 جمعه 19:45 طبق برنامه
37 کیش ایر 7023 اصفهان 1401-7-15 جمعه 21:00 طبق برنامه
38 قشم 1215 شیراز 1401-7-15 جمعه 21:25 طبق برنامه
39 وارش 5847 مشهد 1401-7-15 جمعه 21:45 طبق برنامه
40 معراج 2853 مشهد 1401-7-15 جمعه 22:15 طبق برنامه
41 کیش ایر 7057 تهران 1401-7-15 جمعه 22:45 طبق برنامه
42 کیش ایر 7113 اصفهان 1401-7-15 جمعه 23:30 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7052 تهران 1401-7-14 پنج شنبه 19:30 آماده پرواز
2 کیش ایر 7080 تهران 1401-7-14 پنج شنبه 23:45 پذیرش در میز (۱۵) ، اعلام تاخیر (۰۰:۴۵)
3 پارس 4489 تهران 1401-7-14 پنج شنبه 23:59 پذیرش در میز (۴)
4 ساها 179 شیراز 1401-7-15 جمعه 08:20 طبق برنامه
5 آتا 5686 شیراز 1401-7-15 جمعه 08:40 طبق برنامه
6 کیش ایر 7134 مشهد 1401-7-15 جمعه 09:00 طبق برنامه
7 وارش 5807 ساری 1401-7-15 جمعه 09:15 طبق برنامه
8 زاگرس 4005 اصفهان 1401-7-15 جمعه 09:30 طبق برنامه
9 کیش ایر 7060 شیراز 1401-7-15 جمعه 10:45 طبق برنامه
10 ایران ایر تور 973 تبریز 1401-7-15 جمعه 11:00 طبق برنامه
11 ساها 177 تهران 1401-7-15 جمعه 11:50 طبق برنامه
12 ساها 175 تهران 1401-7-15 جمعه 12:20 طبق برنامه
13 آتا 5660 تهران 1401-7-15 جمعه 12:40 طبق برنامه
14 چابهار ایر 8779 تهران 1401-7-15 جمعه 12:50 طبق برنامه
15 تابان 6298 تهران 1401-7-15 جمعه 13:30 طبق برنامه
16 زاگرس 4050 تهران 1401-7-15 جمعه 14:00 طبق برنامه
17 پارس 4459 تهران 1401-7-15 جمعه 14:00 طبق برنامه
18 سپهران 4334 مشهد 1401-7-15 جمعه 14:15 طبق برنامه
19 آساجت 8609 تهران 1401-7-15 جمعه 14:30 طبق برنامه
20 کیش ایر 7054 تهران 1401-7-15 جمعه 14:30 طبق برنامه
21 آتا 5618 مشهد 1401-7-15 جمعه 14:40 طبق برنامه
22 وارش 5821 تهران 1401-7-15 جمعه 15:00 طبق برنامه
23 چابهار ایر 8765 تهران 1401-7-15 جمعه 15:05 طبق برنامه
24 زاگرس 4009 اهواز 1401-7-15 جمعه 15:05 طبق برنامه
25 ماهان 4595 کرمان 1401-7-15 جمعه 15:45 طبق برنامه
26 ایران ایر تور 997 تهران 1401-7-15 جمعه 16:45 طبق برنامه
27 وارش 5846 مشهد 1401-7-15 جمعه 16:45 طبق برنامه
28 ماهان 1042 تهران 1401-7-15 جمعه 17:00 طبق برنامه
29 معراج 2852 مشهد 1401-7-15 جمعه 17:15 طبق برنامه
30 کیش ایر 7020 تهران 1401-7-15 جمعه 18:15 طبق برنامه
31 قشم 1214 شیراز 1401-7-15 جمعه 18:40 طبق برنامه
32 فلای پرشیا 7407 شیراز 1401-7-15 جمعه 18:50 طبق برنامه
33 آتا 5658 تهران 1401-7-15 جمعه 19:40 طبق برنامه
34 کیش ایر 7052 تهران 1401-7-15 جمعه 20:00 طبق برنامه
35 کیش ایر 7112 اصفهان 1401-7-15 جمعه 20:00 طبق برنامه
36 سپهران 4344 مشهد 1401-7-15 جمعه 20:15 طبق برنامه
37 زاگرس 4070 تهران 1401-7-15 جمعه 20:30 طبق برنامه
38 کیش ایر 7024 تهران 1401-7-15 جمعه 22:00 طبق برنامه
39 قشم 1225 تهران 1401-7-15 جمعه 22:10 طبق برنامه
40 وارش 5825 تهران 1401-7-15 جمعه 22:45 طبق برنامه
41 معراج 2821 تهران 1401-7-15 جمعه 23:15 طبق برنامه
42 کیش ایر 7056 تهران 1401-7-15 جمعه 23:45 طبق برنامه
43 کیش ایر 7080 تهران 1401-7-15 جمعه 23:59 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7081 تهران 1401-7-14 پنج شنبه 23:00 اعلام ورود (۰۰:۰۰) ، تاخیر دارد
2 پارس 4481 یزد 1401-7-14 پنج شنبه 23:45 طبق برنامه
3 ساها 176 تهران 1401-7-15 جمعه 07:20 طبق برنامه
4 آتا 5659 تهران 1401-7-15 جمعه 07:40 طبق برنامه
5 کیش ایر 7055 تهران 1401-7-15 جمعه 08:05 طبق برنامه
6 وارش 5820 تهران 1401-7-15 جمعه 08:35 طبق برنامه
7 زاگرس 4051 تهران 1401-7-15 جمعه 08:45 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 996 تهران 1401-7-15 جمعه 09:45 طبق برنامه
9 کیش ایر 7053 تهران 1401-7-15 جمعه 09:50 طبق برنامه
10 ساها 178 شیراز 1401-7-15 جمعه 10:50 طبق برنامه
11 ساها 174 تهران 1401-7-15 جمعه 11:20 طبق برنامه
12 آتا 5685 شیراز 1401-7-15 جمعه 11:40 طبق برنامه
13 چابهار ایر 8778 تهران 1401-7-15 جمعه 12:00 طبق برنامه
14 تابان 6297 تهران 1401-7-15 جمعه 12:35 طبق برنامه
15 زاگرس 4004 اصفهان 1401-7-15 جمعه 13:00 طبق برنامه
16 پارس 4458 تهران 1401-7-15 جمعه 13:15 طبق برنامه
17 کیش ایر 7061 شیراز 1401-7-15 جمعه 13:15 طبق برنامه
18 سپهران 4335 مشهد 1401-7-15 جمعه 13:20 طبق برنامه
19 آساجت 8608 تهران 1401-7-15 جمعه 13:30 طبق برنامه
20 آتا 5657 تهران 1401-7-15 جمعه 13:40 طبق برنامه
21 وارش 5806 ساری 1401-7-15 جمعه 14:00 طبق برنامه
22 چابهار ایر 8764 تهران 1401-7-15 جمعه 14:05 طبق برنامه
23 زاگرس 4008 اهواز 1401-7-15 جمعه 14:20 طبق برنامه
24 ماهان 4594 کرمان 1401-7-15 جمعه 14:45 طبق برنامه
25 وارش 5824 تهران 1401-7-15 جمعه 15:45 طبق برنامه
26 ماهان 1043 تهران 1401-7-15 جمعه 15:55 طبق برنامه
27 ایران ایر تور 972 تبریز 1401-7-15 جمعه 16:00 طبق برنامه
28 معراج 2820 تهران 1401-7-15 جمعه 16:15 طبق برنامه
29 کیش ایر 7021 تهران 1401-7-15 جمعه 17:15 طبق برنامه
30 قشم 1224 تهران 1401-7-15 جمعه 17:55 طبق برنامه
31 فلای پرشیا 7406 شیراز 1401-7-15 جمعه 18:00 طبق برنامه
32 آتا 5617 مشهد 1401-7-15 جمعه 18:40 طبق برنامه
33 کیش ایر 7081 تهران 1401-7-15 جمعه 19:00 طبق برنامه
34 کیش ایر 7135 مشهد 1401-7-15 جمعه 19:00 طبق برنامه
35 سپهران 4345 مشهد 1401-7-15 جمعه 19:15 طبق برنامه
36 زاگرس 4071 تهران 1401-7-15 جمعه 19:45 طبق برنامه
37 کیش ایر 7023 اصفهان 1401-7-15 جمعه 21:00 طبق برنامه
38 قشم 1215 شیراز 1401-7-15 جمعه 21:25 طبق برنامه
39 وارش 5847 مشهد 1401-7-15 جمعه 21:45 طبق برنامه
40 معراج 2853 مشهد 1401-7-15 جمعه 22:15 طبق برنامه
41 کیش ایر 7057 تهران 1401-7-15 جمعه 22:45 طبق برنامه
42 کیش ایر 7113 اصفهان 1401-7-15 جمعه 23:30 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7052 تهران 1401-7-14 پنج شنبه 19:30 آماده پرواز
2 کیش ایر 7080 تهران 1401-7-14 پنج شنبه 23:45 پذیرش در میز (۱۵) ، اعلام تاخیر (۰۰:۴۵)
3 پارس 4489 تهران 1401-7-14 پنج شنبه 23:59 پذیرش در میز (۴)
4 ساها 179 شیراز 1401-7-15 جمعه 08:20 طبق برنامه
5 آتا 5686 شیراز 1401-7-15 جمعه 08:40 طبق برنامه
6 کیش ایر 7134 مشهد 1401-7-15 جمعه 09:00 طبق برنامه
7 وارش 5807 ساری 1401-7-15 جمعه 09:15 طبق برنامه
8 زاگرس 4005 اصفهان 1401-7-15 جمعه 09:30 طبق برنامه
9 کیش ایر 7060 شیراز 1401-7-15 جمعه 10:45 طبق برنامه
10 ایران ایر تور 973 تبریز 1401-7-15 جمعه 11:00 طبق برنامه
11 ساها 177 تهران 1401-7-15 جمعه 11:50 طبق برنامه
12 ساها 175 تهران 1401-7-15 جمعه 12:20 طبق برنامه
13 آتا 5660 تهران 1401-7-15 جمعه 12:40 طبق برنامه
14 چابهار ایر 8779 تهران 1401-7-15 جمعه 12:50 طبق برنامه
15 تابان 6298 تهران 1401-7-15 جمعه 13:30 طبق برنامه
16 زاگرس 4050 تهران 1401-7-15 جمعه 14:00 طبق برنامه
17 پارس 4459 تهران 1401-7-15 جمعه 14:00 طبق برنامه
18 سپهران 4334 مشهد 1401-7-15 جمعه 14:15 طبق برنامه
19 آساجت 8609 تهران 1401-7-15 جمعه 14:30 طبق برنامه
20 کیش ایر 7054 تهران 1401-7-15 جمعه 14:30 طبق برنامه
21 آتا 5618 مشهد 1401-7-15 جمعه 14:40 طبق برنامه
22 وارش 5821 تهران 1401-7-15 جمعه 15:00 طبق برنامه
23 چابهار ایر 8765 تهران 1401-7-15 جمعه 15:05 طبق برنامه
24 زاگرس 4009 اهواز 1401-7-15 جمعه 15:05 طبق برنامه
25 ماهان 4595 کرمان 1401-7-15 جمعه 15:45 طبق برنامه
26 ایران ایر تور 997 تهران 1401-7-15 جمعه 16:45 طبق برنامه
27 وارش 5846 مشهد 1401-7-15 جمعه 16:45 طبق برنامه
28 ماهان 1042 تهران 1401-7-15 جمعه 17:00 طبق برنامه
29 معراج 2852 مشهد 1401-7-15 جمعه 17:15 طبق برنامه
30 کیش ایر 7020 تهران 1401-7-15 جمعه 18:15 طبق برنامه
31 قشم 1214 شیراز 1401-7-15 جمعه 18:40 طبق برنامه
32 فلای پرشیا 7407 شیراز 1401-7-15 جمعه 18:50 طبق برنامه
33 آتا 5658 تهران 1401-7-15 جمعه 19:40 طبق برنامه
34 کیش ایر 7052 تهران 1401-7-15 جمعه 20:00 طبق برنامه
35 کیش ایر 7112 اصفهان 1401-7-15 جمعه 20:00 طبق برنامه
36 سپهران 4344 مشهد 1401-7-15 جمعه 20:15 طبق برنامه
37 زاگرس 4070 تهران 1401-7-15 جمعه 20:30 طبق برنامه
38 کیش ایر 7024 تهران 1401-7-15 جمعه 22:00 طبق برنامه
39 قشم 1225 تهران 1401-7-15 جمعه 22:10 طبق برنامه
40 وارش 5825 تهران 1401-7-15 جمعه 22:45 طبق برنامه
41 معراج 2821 تهران 1401-7-15 جمعه 23:15 طبق برنامه
42 کیش ایر 7056 تهران 1401-7-15 جمعه 23:45 طبق برنامه
43 کیش ایر 7080 تهران 1401-7-15 جمعه 23:59 طبق برنامه