صفحه اصلی/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۷:۰۹:۰۱

لیست تمام پروازها

 ایرلاین شماره پروازمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
کیش ایر۷۱۶۱شیراز۱۳۹۶/۰۹/۰۱چهار شنبه۲۳:۳۰نشست(۰۲:۰۱)-پایان تحویل بار
زاگرس۴۰۵۱تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۰۷:۵۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۵تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۰۸:۰۵طبق برنامه
ایران ایر۳۳۵۳بندر عباس۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۰۹:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۱۳۱اهواز۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۰:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۲۹تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۰:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۱۲۵تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۲:۰۰طبق برنامه
زاگرس۴۱۰۷مشهد۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۲:۰۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۰۴اصفهان۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۳:۱۵طبق برنامه
تابان۶۲۶۳تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۴:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۳تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۴:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۲۳اصفهان۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۴:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۶۳بندر عباس۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۵:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۶۰۰۱دبی۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۵:۱۵طبق برنامه
ماهان۱۰۴۳تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۵:۵۰طبق برنامه
ماهان۴۵۹۴کرمان۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۷:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۹۷کرمانشاه۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۷:۲۰طبق برنامه
ماهان۱۰۴۴مشهد۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۷:۴۵طبق برنامه
ایران ایر۳۵۰تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۸:۲۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۸۱تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۹:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۶۱شیراز۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۹:۱۵طبق برنامه
آتا۵۷۱۲تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۹:۱۵طبق برنامه
زاگرس۴۰۷۱تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۹:۱۵طبق برنامه
سپهران۴۳۱۲تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۹:۳۰طبق برنامه
هواپیمایی قشم۱۲۲۴تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۹:۵۰طبق برنامه
کیش ایر۷۱۵۳تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۰:۱۵طبق برنامه
معراج۲۸۲۰تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۱:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۷۳مشهد۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۲:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۹۹ساری۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۲:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۶۰۰۳دبی۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۲:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۲۵تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۲:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۱۶۱شیراز۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۳:۳۰طبق برنامه

 ایرلاین شماره پروازمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
کیش ایر۷۱۳۰اهواز۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۰۷:۰۰پرواز کرد(۰۷:۱۲)
کیش ایر۷۰۶۲بندر عباس۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۰۷:۰۵در حال سوار شدن از درب خروج(۳)
کیش ایر۷۰۹۶کرمانشاه۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۰۷:۱۰پرواز کرد(۰۷:۱۵)
کیش ایر۶۰۰۰دبی۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۰۹:۱۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۰۵اصفهان۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۰۹:۳۰طبق برنامه
ایران ایر۳۳۷۷شیراز۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۰۹:۵۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۲۲اصفهان۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۱:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۶۰شیراز۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۱:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۷۲مشهد۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۲:۰۰طبق برنامه
زاگرس۴۱۰۶مشهد۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۳:۰۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۵۰تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۴:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۴تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۴:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۲تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۵:۳۰طبق برنامه
تابان۶۲۶۴تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۵:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۱۶۰شیراز۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۶:۰۰طبق برنامه
ماهان۱۰۴۲تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۷:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۹۸ساری۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۸:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۲۴تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۸:۱۵طبق برنامه
ماهان۴۵۹۵کرمان۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۸:۲۰طبق برنامه
ماهان۱۰۴۵مشهد۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۹:۰۰طبق برنامه
ایران ایر۴۲۱اصفهان۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۹:۱۰طبق برنامه
کیش ایر۶۰۰۲دبی۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۱۹:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۱۲۴تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۰:۰۰طبق برنامه
آتا۵۷۱۳تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۰:۰۵طبق برنامه
زاگرس۴۰۷۰تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۰:۱۵طبق برنامه
سپهران۴۳۱۳تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۰:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۱۲۸تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۰:۳۵طبق برنامه
هواپیمایی قشم۱۲۲۵تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۰:۴۰طبق برنامه
کیش ایر۷۱۵۲تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۱:۰۰طبق برنامه
معراج۲۸۲۱تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۲:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۸۰تهران۱۳۹۶/۰۹/۰۲پنج شنبه۲۳:۰۰طبق برنامه