لیست تمام پروازها

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 ایران ایر350 تهران 1398-5-1 سه شنبه 17:05 تحویل بار در تسمه نقاله (۴)
2 ماهان4594 کرمان 1398-5-1 سه شنبه 17:15 تحویل بار در تسمه نقاله (۱)
3 کیش ایر7125 تهران 1398-5-1 سه شنبه 18:25 طبق برنامه
4 کیش ایر7081 تهران 1398-5-1 سه شنبه 19:00 طبق برنامه
5 کیش ایر7099 ساری 1398-5-1 سه شنبه 19:00 طبق برنامه
6 معراج2820 تهران 1398-5-1 سه شنبه 19:30 طبق برنامه
7 ایران ایر3376 شیراز 1398-5-1 سه شنبه 19:55 طبق برنامه
8 آسمان3880 تهران 1398-5-1 سه شنبه 20:00 طبق برنامه
9 کیش ایر7073 مشهد 1398-5-1 سه شنبه 20:30 طبق برنامه
10 ماهان1013 تهران 1398-5-1 سه شنبه 20:45 طبق برنامه
11 ایران ایر420 اصفهان 1398-5-1 سه شنبه 21:25 طبق برنامه
12 کیش ایر7023 اصفهان 1398-5-1 سه شنبه 21:45 طبق برنامه
13 کیش ایر7061 شیراز 1398-5-1 سه شنبه 22:15 طبق برنامه
14 کیش ایر7129 تهران 1398-5-1 سه شنبه 23:59 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 ایران ایر421 اصفهان 1398-5-1 سه شنبه 17:40 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۱)
2 ماهان4595 کرمان 1398-5-1 سه شنبه 18:15 پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۵)
3 کیش ایر7052 تهران 1398-5-1 سه شنبه 19:25 طبق برنامه
4 کیش ایر7060 شیراز 1398-5-1 سه شنبه 20:00 طبق برنامه
5 کیش ایر7128 تهران 1398-5-1 سه شنبه 20:05 طبق برنامه
6 معراج2821 تهران 1398-5-1 سه شنبه 20:15 طبق برنامه
7 ایران ایر3377 شیراز 1398-5-1 سه شنبه 20:30 طبق برنامه
8 آسمان3881 تهران 1398-5-1 سه شنبه 20:45 طبق برنامه
9 کیش ایر7124 تهران 1398-5-1 سه شنبه 21:30 طبق برنامه
10 ماهان1012 تهران 1398-5-1 سه شنبه 22:00 طبق برنامه
11 ایران ایر351 تهران 1398-5-1 سه شنبه 22:00 طبق برنامه
12 کیش ایر7056 تهران 1398-5-1 سه شنبه 22:45 طبق برنامه
13 کیش ایر7080 تهران 1398-5-1 سه شنبه 23:15 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 ایران ایر350 تهران 1398-5-1 سه شنبه 17:05 تحویل بار در تسمه نقاله (۴)
2 ماهان4594 کرمان 1398-5-1 سه شنبه 17:15 تحویل بار در تسمه نقاله (۱)
3 کیش ایر7125 تهران 1398-5-1 سه شنبه 18:25 طبق برنامه
4 کیش ایر7081 تهران 1398-5-1 سه شنبه 19:00 طبق برنامه
5 کیش ایر7099 ساری 1398-5-1 سه شنبه 19:00 طبق برنامه
6 معراج2820 تهران 1398-5-1 سه شنبه 19:30 طبق برنامه
7 ایران ایر3376 شیراز 1398-5-1 سه شنبه 19:55 طبق برنامه
8 آسمان3880 تهران 1398-5-1 سه شنبه 20:00 طبق برنامه
9 کیش ایر7073 مشهد 1398-5-1 سه شنبه 20:30 طبق برنامه
10 ماهان1013 تهران 1398-5-1 سه شنبه 20:45 طبق برنامه
11 ایران ایر420 اصفهان 1398-5-1 سه شنبه 21:25 طبق برنامه
12 کیش ایر7023 اصفهان 1398-5-1 سه شنبه 21:45 طبق برنامه
13 کیش ایر7061 شیراز 1398-5-1 سه شنبه 22:15 طبق برنامه
14 کیش ایر7129 تهران 1398-5-1 سه شنبه 23:59 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 ایران ایر421 اصفهان 1398-5-1 سه شنبه 17:40 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۱)
2 ماهان4595 کرمان 1398-5-1 سه شنبه 18:15 پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۵)
3 کیش ایر7052 تهران 1398-5-1 سه شنبه 19:25 طبق برنامه
4 کیش ایر7060 شیراز 1398-5-1 سه شنبه 20:00 طبق برنامه
5 کیش ایر7128 تهران 1398-5-1 سه شنبه 20:05 طبق برنامه
6 معراج2821 تهران 1398-5-1 سه شنبه 20:15 طبق برنامه
7 ایران ایر3377 شیراز 1398-5-1 سه شنبه 20:30 طبق برنامه
8 آسمان3881 تهران 1398-5-1 سه شنبه 20:45 طبق برنامه
9 کیش ایر7124 تهران 1398-5-1 سه شنبه 21:30 طبق برنامه
10 ماهان1012 تهران 1398-5-1 سه شنبه 22:00 طبق برنامه
11 ایران ایر351 تهران 1398-5-1 سه شنبه 22:00 طبق برنامه
12 کیش ایر7056 تهران 1398-5-1 سه شنبه 22:45 طبق برنامه
13 کیش ایر7080 تهران 1398-5-1 سه شنبه 23:15 طبق برنامه