لیست تمام پروازها

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 926 رشت 1401-4-6 دوشنبه 14:30 تاخیر دارد
2 ایران ایر تور 972 تبریز 1401-4-6 دوشنبه 18:30 اعلام ورود (۱۸:۴۵)
3 سپهران 4345 مشهد 1401-4-6 دوشنبه 19:05 طبق برنامه
4 معراج 2820 تهران 1401-4-6 دوشنبه 19:30 طبق برنامه
5 زاگرس 4071 تهران 1401-4-6 دوشنبه 19:30 طبق برنامه
6 کیش ایر 7121 یزد 1401-4-6 دوشنبه 21:30 طبق برنامه
7 پارس 4458 تهران 1401-4-6 دوشنبه 22:40 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 927 رشت 1401-4-6 دوشنبه 15:15 اعلام تاخیر (۲۱:۰۰)
2 ایران ایر 3352 بندرعباس 1401-4-6 دوشنبه 17:40 آماده پرواز
3 کیش ایر 7120 یزد 1401-4-6 دوشنبه 18:30 آماده پرواز
4 ایران ایر تور 997 تهران 1401-4-6 دوشنبه 19:15 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۳)
5 سپهران 4344 مشهد 1401-4-6 دوشنبه 20:00 طبق برنامه
6 زاگرس 4070 تهران 1401-4-6 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
7 معراج 2821 تهران 1401-4-6 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
8 کیش ایر 7052 تهران 1401-4-6 دوشنبه 22:30 طبق برنامه
9 پارس 4459 تهران 1401-4-6 دوشنبه 23:20 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 926 رشت 1401-4-6 دوشنبه 14:30 تاخیر دارد
2 ایران ایر تور 972 تبریز 1401-4-6 دوشنبه 18:30 اعلام ورود (۱۸:۴۵)
3 سپهران 4345 مشهد 1401-4-6 دوشنبه 19:05 طبق برنامه
4 معراج 2820 تهران 1401-4-6 دوشنبه 19:30 طبق برنامه
5 زاگرس 4071 تهران 1401-4-6 دوشنبه 19:30 طبق برنامه
6 کیش ایر 7121 یزد 1401-4-6 دوشنبه 21:30 طبق برنامه
7 پارس 4458 تهران 1401-4-6 دوشنبه 22:40 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 927 رشت 1401-4-6 دوشنبه 15:15 اعلام تاخیر (۲۱:۰۰)
2 ایران ایر 3352 بندرعباس 1401-4-6 دوشنبه 17:40 آماده پرواز
3 کیش ایر 7120 یزد 1401-4-6 دوشنبه 18:30 آماده پرواز
4 ایران ایر تور 997 تهران 1401-4-6 دوشنبه 19:15 پذیرش در میز (۹) ، تشخیص هویت در میز (۳)
5 سپهران 4344 مشهد 1401-4-6 دوشنبه 20:00 طبق برنامه
6 زاگرس 4070 تهران 1401-4-6 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
7 معراج 2821 تهران 1401-4-6 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
8 کیش ایر 7052 تهران 1401-4-6 دوشنبه 22:30 طبق برنامه
9 پارس 4459 تهران 1401-4-6 دوشنبه 23:20 طبق برنامه