صفحه اصلی/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ ۱۰:۰۲:۱۳

لیست تمام پروازها

 ایرلاین شماره پروازمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
زاگرس4051تهران1396/03/05جمعه07:55طبق برنامه
کيش اير7055تهران1396/03/05جمعه08:05طبق برنامه
کاسپين044تهران1396/03/05جمعه10:30طبق برنامه
آسمان3845شيراز1396/03/05جمعه11:20طبق برنامه
هواپيمايي قشم1296شيراز1396/03/05جمعه11:30طبق برنامه
ماهان1043تهران1396/03/05جمعه11:40طبق برنامه
آسمان3805شيراز1396/03/05جمعه12:25طبق برنامه
کيش اير7425تهران1396/03/05جمعه12:25طبق برنامه
کيش اير7471کرمان1396/03/05جمعه13:00طبق برنامه
زاگرس4004اصفهان1396/03/05جمعه13:15طبق برنامه
کيش اير7419تبريز1396/03/05جمعه13:40طبق برنامه
نفت2629اهواز1396/03/05جمعه14:05طبق برنامه
کيش اير7053تهران1396/03/05جمعه14:30طبق برنامه
تابان6263تهران1396/03/05جمعه14:30طبق برنامه
معراج2818تهران1396/03/05جمعه15:15طبق برنامه
ماهان4594کرمان1396/03/05جمعه15:45طبق برنامه
تابان6280اصفهان1396/03/05جمعه16:10طبق برنامه
کيش اير7061شيراز1396/03/05جمعه16:15طبق برنامه

 ایرلاین شماره پروازمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
کيش اير7062بندر عباس1396/03/05جمعه07:00طبق برنامه
کيش اير7418تبريز1396/03/05جمعه08:00طبق برنامه
زاگرس4005اصفهان1396/03/05جمعه09:30طبق برنامه
کيش اير7470کرمان1396/03/05جمعه10:00طبق برنامه
کيش اير7460شيراز1396/03/05جمعه11:00طبق برنامه
کاسپين045تهران1396/03/05جمعه11:30طبق برنامه
آسمان3846شيراز1396/03/05جمعه11:45طبق برنامه
هواپيمايي قشم1297شيراز1396/03/05جمعه12:10طبق برنامه
ماهان1042تهران1396/03/05جمعه12:55طبق برنامه
آسمان3806شيراز1396/03/05جمعه13:00طبق برنامه
کيش اير7072مشهد1396/03/05جمعه14:00طبق برنامه
کيش اير7422اصفهان1396/03/05جمعه14:05طبق برنامه
کيش اير7060شيراز1396/03/05جمعه14:10طبق برنامه
زاگرس4050تهران1396/03/05جمعه14:15طبق برنامه
کيش اير7054تهران1396/03/05جمعه14:30طبق برنامه
نفت2638بندر عباس1396/03/05جمعه14:35طبق برنامه
تابان6264تهران1396/03/05جمعه15:45طبق برنامه
معراج2819تهران1396/03/05جمعه16:00طبق برنامه
کيش اير7138دبي1396/03/05جمعه16:15طبق برنامه
ماهان4595کرمان1396/03/05جمعه16:45طبق برنامه