صفحه اصلی/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۷:۰۹:۰۱

لیست تمام پروازها

"ایرلاین"شماره پروازمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
زاگرس۴۰۵۱تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۰۸:۰۰تاخیر دارد
کیش ایر۷۰۵۵تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۰۸:۰۵نشست(۰۸:۳۵)-پایان تحویل بار
کاسپین۰۴۴تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۰۸:۲۵نشست(۰۹:۲۰)-پایان تحویل بار
ایران ایر۳۳۵۳بندر عباس۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۰:۴۵نشست(۱۰:۲۶)-پایان تحویل بار
زاگرس۴۰۹۷تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۱:۰۰اعلام ورود(۱۱:۴۰)
کیش ایر۷۱۲۱یزد۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۱:۳۰اعلام ورود(۱۱:۲۵)
زاگرس۴۱۰۷مشهد۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۲:۰۰طبق برنامه
کاسپین۶۹۳۵اصفهان۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۲:۳۵طبق برنامه
زاگرس۴۰۰۴اصفهان۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۳:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۱۲۵تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۳:۱۵طبق برنامه
زاگرس۴۱۳۷مشهد۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۳:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۶۳بندر عباس۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۳:۳۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۰۳تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۳:۴۵طبق برنامه
هواپیمایی قشم۱۲۲۴تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۴:۲۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۳تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۴:۳۰طبق برنامه
تابان۶۲۶۳تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۴:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۲۳اصفهان۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۴:۳۰طبق برنامه
سپهران۴۳۴۴تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۴:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۶۱شیراز۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۵:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۶۰۰۱دبی۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۵:۱۵طبق برنامه
ماهان۱۰۴۴مشهد۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۵:۳۰طبق برنامه
آسمان۳۸۰۴شیراز۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۶:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۱۳۷رشت۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۷:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۲۷تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۷:۰۰طبق برنامه
ماهان۴۵۹۴کرمان۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۷:۱۵طبق برنامه
هواپیمایی قشم۱۲۲۲تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۷:۲۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۷۹تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۸:۱۵طبق برنامه
زاگرس۴۰۰۸اهواز۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۸:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۸۱تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۹:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۱۵تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۹:۱۵طبق برنامه
زاگرس۴۰۷۱تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۹:۱۵طبق برنامه
سپهران۴۳۱۲تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۹:۳۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۶۹تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۰:۱۵طبق برنامه
ماهان۱۰۴۳تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۰:۵۵طبق برنامه
کیش ایر۷۱۶۵شیراز۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۱:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۷۳مشهد۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۱:۰۰طبق برنامه
آتا۵۷۱۲تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۱:۱۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۸۹تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۱:۴۵طبق برنامه
زاگرس۴۱۲۰شیراز۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۲:۱۵طبق برنامه
هواپیمایی قشم۱۲۷۹تبریز۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۲:۵۰طبق برنامه
کیش ایر۷۱۲۹تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۳:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۱۳۱اهواز۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۳:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۷تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۳:۵۹طبق برنامه
کیش ایر۷۱۶۱شیراز۱۳۹۶/۱۲/۲۸دو شنبه۰۰:۳۰طبق برنامه

"ایرلاین"شماره پروازمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
کیش ایر۷۰۶۲بندر عباس۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۰۷:۰۰پرواز کرد(۰۷:۲۰)
کیش ایر۷۱۳۶رشت۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۰۷:۱۵پرواز کرد(۰۷:۳۴)
کیش ایر۷۱۲۰یزد۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۰۸:۰۰پرواز کرد(۰۸:۰۶)
کیش ایر۶۰۰۰دبی۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۰۹:۱۰پرواز کرد(۰۹:۵۱)
کاسپین۶۹۳۴اصفهان۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۰۹:۱۵پرواز کرد(۱۰:۱۲)
زاگرس۴۰۰۵اصفهان۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۰۹:۳۰پایان پذیرش مسافر-اعلام تاخیر(۱۲:۳۰)
کیش ایر۷۰۲۲اصفهان۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۱:۰۰آماده پرواز
ایران ایر۳۳۵۲بندر عباس۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۱:۲۰پذیرش مسافر در میز (۷)-در حال سوار شدن از درب خروج(۱)
زاگرس۴۰۹۶تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۲:۰۰پذیرش مسافر در میز (۱۳)-تاخیر دارد
کیش ایر۷۰۲۶تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۲:۳۰پذیرش مسافر در میز (۱۹)-
کیش ایر۷۰۶۰شیراز۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۲:۴۰پذیرش مسافر در میز (۱۵)-
زاگرس۴۱۰۶مشهد۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۳:۰۰طبق برنامه
کاسپین۰۴۵تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۳:۲۵طبق برنامه
زاگرس۴۰۵۰تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۴:۱۵طبق برنامه
زاگرس۴۱۳۶مشهد۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۴:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۴تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۴:۳۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۱۴تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۴:۴۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۰۹اهواز۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۴:۴۵طبق برنامه
هواپیمایی قشم۱۲۲۵تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۵:۰۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۲تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۵:۱۵طبق برنامه
سپهران۴۳۴۵تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۵:۳۵طبق برنامه
تابان۶۲۶۴تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۵:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۷۲مشهد۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۶:۰۰طبق برنامه
ماهان۱۰۴۵مشهد۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۶:۴۰طبق برنامه
آسمان۳۸۰۵شیراز۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۷:۰۰طبق برنامه
هواپیمایی قشم۱۲۷۸تبریز۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۸:۰۰طبق برنامه
ماهان۴۵۹۵کرمان۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۸:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۱۲۸تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۸:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۱۶۴شیراز۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۸:۴۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۷۸تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۹:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۶تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۹:۳۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۰۲تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۱۹:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۱۲۴تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۰:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۱۳۰اهواز۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۰:۰۵طبق برنامه
زاگرس۴۱۲۱شیراز۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۰:۱۰طبق برنامه
سپهران۴۳۱۳تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۰:۳۰طبق برنامه
زاگرس۴۰۶۸تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۱:۱۵طبق برنامه
آتا۵۷۱۳تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۲:۰۰طبق برنامه
ماهان۱۰۴۲تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۲:۰۵طبق برنامه
کیش ایر۷۱۶۰شیراز۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۲:۱۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۸۰تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۲:۱۵طبق برنامه
زاگرس۴۰۸۸تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۲:۴۵طبق برنامه
زاگرس۴۰۷۰تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۳:۰۰طبق برنامه
هواپیمایی قشم۱۲۲۳تهران۱۳۹۶/۱۲/۲۷یک شنبه۲۳:۳۰طبق برنامه