/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۷/۳/۲۷ ۲۱:۳۹:۰۱

لیست تمام پروازها

شماره پرواز ایرلاین مبدا تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ چهار شنبه ۲۰:۰۰ نشست(۰۰:۳۵)
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ چهار شنبه ۲۲:۱۵ نشست(۲۲:۲۲)-پایان تحویل بار
۷۰۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ چهار شنبه ۲۳:۱۰ نشست(۲۲:۴۴)-پایان تحویل بار
۷۱۳۱ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ چهار شنبه ۲۳:۴۵ نشست(۰۰:۰۵)
۷۰۵۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۰۰:۳۰ نشست(۰۰:۲۵)
۴۰۵۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۰۷:۵۵ طبق برنامه
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۰۸:۰۵ طبق برنامه
۷۱۳۱ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۰:۱۵ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۱:۲۵ طبق برنامه
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۲:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۳:۴۰ طبق برنامه
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۴۳۴۴ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۵:۰۵ طبق برنامه
۶۲۸۰ تابان اصفهان ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۶:۴۰ طبق برنامه
۳۳۵۳ ایران ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۶:۴۵ طبق برنامه
۷۱۸۵ کیش ایر کاشان ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۷:۰۰ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۷:۱۵ طبق برنامه
۷۰۹۷ کیش ایر کرمانشاه ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۷:۲۰ طبق برنامه
۷۰۲۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۹:۴۵ طبق برنامه
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۳۳۷۶ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۲۵ طبق برنامه
۷۱۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۱:۴۵ طبق برنامه
۷۰۹۹ کیش ایر ساری ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۷۰۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۲:۵۰ طبق برنامه
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۳:۱۵ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۳:۱۵ طبق برنامه
۷۰۵۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۳:۵۹ طبق برنامه

شماره پرواز ایرلاین مقصد تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ چهار شنبه ۲۳:۰۰ پرواز کرد(۲۳:۱۴)
۷۱۳۰ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۰۷:۰۰ طبق برنامه
۷۰۹۶ کیش ایر کرمانشاه ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۰۷:۱۰ طبق برنامه
۷۰۶۲ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۰۸:۰۰ طبق برنامه
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۰۹:۴۵ طبق برنامه
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۱:۱۵ طبق برنامه
۷۱۸۴ کیش ایر کاشان ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۳:۱۵ طبق برنامه
۷۰۲۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۳:۳۰ طبق برنامه
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۳:۳۰ طبق برنامه
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۴:۲۵ طبق برنامه
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۴۳۴۵ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۳۳۷۷ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۷:۲۰ طبق برنامه
۶۲۷۹ تابان اصفهان ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۷:۴۰ طبق برنامه
۷۰۹۸ کیش ایر ساری ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۸:۱۵ طبق برنامه
۷۰۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۸:۱۵ طبق برنامه
۷۰۵۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۷۱۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۴۵ طبق برنامه
۳۳۵۲ ایران ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۷۱۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۱:۲۵ طبق برنامه
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۲:۴۵ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۳:۵۵ طبق برنامه

شماره پرواز ایرلاین مبدا تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ چهار شنبه ۲۰:۰۰ نشست(۰۰:۳۵)
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ چهار شنبه ۲۲:۱۵ نشست(۲۲:۲۲)-پایان تحویل بار
۷۰۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ چهار شنبه ۲۳:۱۰ نشست(۲۲:۴۴)-پایان تحویل بار
۷۱۳۱ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ چهار شنبه ۲۳:۴۵ نشست(۰۰:۰۵)
۷۰۵۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۰۰:۳۰ نشست(۰۰:۲۵)
۴۰۵۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۰۷:۵۵ طبق برنامه
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۰۸:۰۵ طبق برنامه
۷۱۳۱ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۰:۱۵ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۱:۲۵ طبق برنامه
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۲:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۳:۴۰ طبق برنامه
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۴۳۴۴ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۵:۰۵ طبق برنامه
۶۲۸۰ تابان اصفهان ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۶:۴۰ طبق برنامه
۳۳۵۳ ایران ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۶:۴۵ طبق برنامه
۷۱۸۵ کیش ایر کاشان ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۷:۰۰ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۷:۱۵ طبق برنامه
۷۰۹۷ کیش ایر کرمانشاه ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۷:۲۰ طبق برنامه
۷۰۲۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۹:۴۵ طبق برنامه
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۱۵ طبق برنامه
۳۳۷۶ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۲۵ طبق برنامه
۷۱۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۱:۴۵ طبق برنامه
۷۰۹۹ کیش ایر ساری ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه
۷۰۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۲:۵۰ طبق برنامه
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۳:۱۵ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۳:۱۵ طبق برنامه
۷۰۵۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۳:۵۹ طبق برنامه

شماره پرواز ایرلاین مقصد تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ چهار شنبه ۲۳:۰۰ پرواز کرد(۲۳:۱۴)
۷۱۳۰ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۰۷:۰۰ طبق برنامه
۷۰۹۶ کیش ایر کرمانشاه ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۰۷:۱۰ طبق برنامه
۷۰۶۲ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۰۸:۰۰ طبق برنامه
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۰۹:۴۵ طبق برنامه
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۱:۱۵ طبق برنامه
۷۱۸۴ کیش ایر کاشان ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۳:۱۵ طبق برنامه
۷۰۲۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۳:۳۰ طبق برنامه
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۳:۳۰ طبق برنامه
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۴:۲۵ طبق برنامه
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۴۳۴۵ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۳۳۷۷ ایران ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۷:۲۰ طبق برنامه
۶۲۷۹ تابان اصفهان ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۷:۴۰ طبق برنامه
۷۰۹۸ کیش ایر ساری ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۸:۱۵ طبق برنامه
۷۰۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۸:۱۵ طبق برنامه
۷۰۵۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۷۱۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۰:۴۵ طبق برنامه
۳۳۵۲ ایران ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۷۱۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۱:۲۵ طبق برنامه
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۱:۳۰ طبق برنامه
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۲:۴۵ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج شنبه ۲۳:۵۵ طبق برنامه