صفحه اصلی/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۷:۰۹:۰۱

لیست تمام پروازها

 ایرلاین شماره پروازمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
زاگرس۴۱۲۷مشهد۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۶:۰۰نشست(۱۶:۱۲)-پایان تحویل بار
تابان۶۲۸۰اصفهان۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۶:۱۰نشست(۱۶:۰۶)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۰۹۷کرمانشاه۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۷:۲۰نشست(۱۶:۵۸)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۰۲۱تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۷:۳۰نشست(۱۷:۵۱)-پایان تحویل بار
هواپیمایی قشم۱۲۲۴تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۷:۴۵نشست(۱۷:۳۳)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۰۲۷تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۸:۰۰نشست(۱۷:۵۸)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۰۹۵عسلویه۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۸:۳۰نشست(۱۸:۰۸)-پایان تحویل بار
آتا۵۷۱۲تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۸:۳۰نشست(۱۹:۴۰)-پایان تحویل بار
زاگرس۴۰۰۸اهواز۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۸:۴۵نشست(۱۷:۴۷)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۰۸۱تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۹:۰۰نشست(۱۹:۱۸)-پایان تحویل بار
زاگرس۴۰۳۶اصفهان۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۹:۱۵نشست(۱۹:۵۸)-پایان تحویل بار
زاگرس۴۱۰۷مشهد۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۹:۱۵نشست(۱۹:۴۹)-پایان تحویل بار
زاگرس۴۰۷۱تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۹:۱۵نشست(۱۹:۴۲)-پایان تحویل بار
سپهران۴۳۱۲تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۹:۳۰نشست(۱۹:۳۰)-پایان تحویل بار
ماهان۱۰۴۴مشهد۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۰:۱۵نشست(۲۰:۲۵)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۰۶۱شیراز۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۰:۱۵نشست(۲۱:۰۶)-تحویل بار از تسمه نقاله(۴)
کیش ایر۷۰۱۵تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۰:۱۵نشست(۲۰:۵۱)-تحویل بار از تسمه نقاله(۳)
ماهان۱۰۴۳تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۰:۴۵نشست(۲۱:۰۱)-تحویل بار از تسمه نقاله(۲)
معراج۲۸۲۰تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۱:۰۰اعلام ورود(۲۱:۱۰)
زاگرس۴۰۹۹تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۱:۰۰اعلام ورود(۲۱:۲۵)
کیش ایر۶۰۰۳دبی۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۲:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۲۵تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۲:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۷۳مشهد۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۳:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۱۶۵شیراز۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۳:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۷تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۳:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۱۶۱شیراز۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۳:۵۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۹۹ساری۱۳۹۶/۱۱/۰۳سه شنبه۰۰:۱۵طبق برنامه

 ایرلاین شماره پروازمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
تابان۶۲۶۴تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۵:۴۵پرواز کرد(۱۶:۱۵)
کیش ایر۷۰۱۴تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۵:۵۰پرواز کرد(۱۶:۰۸)
کیش ایر۷۰۹۴عسلویه۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۶:۰۰پرواز کرد(۱۶:۰۱)
زاگرس۴۱۲۶مشهد۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۶:۴۵پرواز کرد(۱۷:۲۱)
تابان۶۲۷۹اصفهان۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۷:۱۰پرواز کرد(۱۷:۰۶)
کیش ایر۷۱۲۴تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۸:۱۵پرواز کرد(۱۸:۲۹)
هواپیمایی قشم۱۲۲۵تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۸:۲۵پرواز کرد(۱۸:۳۵)
کیش ایر۷۰۷۲مشهد۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۸:۳۰پرواز کرد(۱۸:۵۳)
کیش ایر۷۰۵۶تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۹:۰۰پرواز کرد(۱۹:۱۱)
کیش ایر۷۰۹۸ساری۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۹:۳۰پرواز کرد(۱۹:۴۳)
آتا۵۷۱۳تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۹:۴۰پرواز کرد(۲۰:۴۰)
زاگرس۴۰۰۲تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۹:۴۵پرواز کرد(۱۹:۵۴)
کیش ایر۶۰۰۲دبی۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۱۹:۴۵پرواز کرد(۲۰:۰۴)
زاگرس۴۰۳۷اصفهان۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۰:۰۰پرواز کرد(۲۱:۰۷)
زاگرس۴۱۰۶مشهد۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۰:۰۰پرواز کرد(۲۰:۵۴)
زاگرس۴۰۷۰تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۰:۱۵پرواز کرد(۲۰:۴۶)
سپهران۴۳۱۳تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۰:۱۵پرواز کرد(۲۰:۲۹)
کیش ایر۷۱۶۴شیراز۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۱:۰۰پایان پذیرش مسافر - اعلام تاخیر(۲۱:۴۵)
کیش ایر۷۱۶۰شیراز۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۱:۳۰پذیرش مسافر در میز (۱۹)-تشخیص هویت
ماهان۱۰۴۵مشهد۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۱:۳۰در حال سوار شدن از درب خروج(۴)-
ماهان۱۰۴۲تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۱:۴۵پذیرش مسافر در میز (۹)-تشخیص هویت
معراج۲۸۲۱تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۲:۰۰پذیرش مسافر در میز (۳,۴)-تشخیص هویت
زاگرس۴۰۹۸تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۲:۰۰پذیرش مسافر در میز (۱,۲)-تشخیص هویت
کیش ایر۷۱۲۸تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۲دو شنبه۲۳:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۲۰تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۳سه شنبه۰۰:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۸۰تهران۱۳۹۶/۱۱/۰۳سه شنبه۰۰:۳۰طبق برنامه