/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۷/۱/۵ ۱۱:۲۳:۳۹

لیست تمام پروازها

شماره پرواز ایرلاین مبدا تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۵۷۱۲ آتا تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۷:۱۰ نشست(۱۷:۰۴)-پایان تحویل بار
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۹:۰۰ نشست(۲۰:۵۲)-پایان تحویل بار
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۹:۱۵ نشست(۱۹:۲۰)-پایان تحویل بار
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۹:۳۰ نشست(۱۹:۲۴)-پایان تحویل بار
۱۲۲۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۹:۳۵ نشست(۱۹:۵۲)-پایان تحویل بار
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۰:۰۰ نشست(۲۰:۱۸)-پایان تحویل بار
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۱:۳۰ نشست(۲۱:۳۴)-پایان تحویل بار
۷۰۲۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۲:۴۰ طبق برنامه
۷۰۵۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۳:۳۰ طبق برنامه
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۳:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۳:۵۹ طبق برنامه
۴۰۵۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۷:۵۵ طبق برنامه
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۸:۰۵ طبق برنامه
۷۱۲۱ کیش ایر یزد ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۱:۳۰ طبق برنامه
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۲:۰۰ طبق برنامه
۴۰۰۴ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۲:۳۰ طبق برنامه
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۳:۱۰ طبق برنامه
۱۲۲۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۳:۲۵ طبق برنامه
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۴۳۴۴ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۵:۰۵ طبق برنامه
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۵:۴۵ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۶:۴۵ طبق برنامه
۷۱۳۷ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۷:۰۰ طبق برنامه
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۷۰۲۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۸:۱۵ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۳۵۲ ایران ایر اصفهان-تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۵۷۱۲ آتا تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۱۰ طبق برنامه
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۵۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۲:۴۵ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه
۷۱۳۱ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۳:۳۰ طبق برنامه
۷۰۵۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۳:۵۹ طبق برنامه
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ دو شنبه ۰۰:۳۰ طبق برنامه

شماره پرواز ایرلاین مقصد تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۷:۱۰ پرواز کرد(۱۷:۱۶)
۵۷۱۳ آتا تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۸:۱۰ پرواز کرد(۱۸:۰۸)
۷۰۵۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۹:۰۰ پرواز کرد(۱۹:۱۰)
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۰:۰۰ در حال سوار شدن از درب خروج(۳)-
۱۲۲۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۰:۱۵ پرواز کرد(۲۰:۵۵)
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۰:۳۰ پرواز کرد(۲۰:۳۵)
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۰:۳۰ پرواز کرد(۲۰:۳۱)
۷۱۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۱:۰۰ پرواز کرد(۲۱:۵۳)
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۲:۱۵ در حال سوار شدن از درب خروج(۴)-
۷۰۶۲ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۷:۰۰ طبق برنامه
۷۱۳۶ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۷:۱۵ طبق برنامه
۷۱۲۰ کیش ایر یزد ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۸:۰۰ طبق برنامه
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۸:۳۰ طبق برنامه
۴۰۰۵ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۹:۰۰ طبق برنامه
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۹:۴۵ طبق برنامه
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۲:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۳:۳۰ طبق برنامه
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۳:۳۰ طبق برنامه
۱۲۲۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۴:۱۰ طبق برنامه
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۵:۱۵ طبق برنامه
۴۳۴۵ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۶:۴۰ طبق برنامه
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۷:۴۵ طبق برنامه
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۸:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۹:۱۰ طبق برنامه
۷۰۵۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۷۱۳۰ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۳۵۳ ایران ایر اصفهان-تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۴۵ طبق برنامه
۵۷۱۳ آتا تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۱:۳۵ طبق برنامه
۷۱۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۲:۰۰ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه

شماره پرواز ایرلاین مبدا تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۵۷۱۲ آتا تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۷:۱۰ نشست(۱۷:۰۴)-پایان تحویل بار
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۹:۰۰ نشست(۲۰:۵۲)-پایان تحویل بار
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۹:۱۵ نشست(۱۹:۲۰)-پایان تحویل بار
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۹:۳۰ نشست(۱۹:۲۴)-پایان تحویل بار
۱۲۲۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۹:۳۵ نشست(۱۹:۵۲)-پایان تحویل بار
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۰:۰۰ نشست(۲۰:۱۸)-پایان تحویل بار
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۱:۳۰ نشست(۲۱:۳۴)-پایان تحویل بار
۷۰۲۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۲:۴۰ طبق برنامه
۷۰۵۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۳:۳۰ طبق برنامه
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۳:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۳:۵۹ طبق برنامه
۴۰۵۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۷:۵۵ طبق برنامه
۷۰۵۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۸:۰۵ طبق برنامه
۷۱۲۱ کیش ایر یزد ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۱:۳۰ طبق برنامه
۷۰۶۳ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۲:۰۰ طبق برنامه
۴۰۰۴ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۲:۳۰ طبق برنامه
۷۱۲۵ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۳:۱۰ طبق برنامه
۱۲۲۴ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۳:۲۵ طبق برنامه
۷۰۵۳ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۷۰۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۵:۰۰ طبق برنامه
۴۳۴۴ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۵:۰۵ طبق برنامه
۱۰۴۴ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۵:۳۰ طبق برنامه
۶۰۰۱ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۵:۴۵ طبق برنامه
۷۰۲۳ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۶:۴۵ طبق برنامه
۷۱۳۷ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۷:۰۰ طبق برنامه
۱۰۴۳ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۸:۰۰ طبق برنامه
۷۰۲۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۸:۱۵ طبق برنامه
۷۰۸۱ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۹:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۱ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۹:۱۵ طبق برنامه
۴۳۱۲ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۳۵۲ ایران ایر اصفهان-تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۵۷۱۲ آتا تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۱۰ طبق برنامه
۲۸۲۰ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۵۰ طبق برنامه
۷۰۷۳ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۲:۴۵ طبق برنامه
۷۱۲۹ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۳:۰۰ طبق برنامه
۷۱۳۱ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۳:۳۰ طبق برنامه
۷۰۵۷ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۳:۵۹ طبق برنامه
۷۱۶۱ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ دو شنبه ۰۰:۳۰ طبق برنامه

شماره پرواز ایرلاین مقصد تاریخ روز ساعت طبق برنامه وضعیت
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۷:۱۰ پرواز کرد(۱۷:۱۶)
۵۷۱۳ آتا تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۸:۱۰ پرواز کرد(۱۸:۰۸)
۷۰۵۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۱۹:۰۰ پرواز کرد(۱۹:۱۰)
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۰:۰۰ در حال سوار شدن از درب خروج(۳)-
۱۲۲۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۰:۱۵ پرواز کرد(۲۰:۵۵)
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۰:۳۰ پرواز کرد(۲۰:۳۵)
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۰:۳۰ پرواز کرد(۲۰:۳۱)
۷۱۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۱:۰۰ پرواز کرد(۲۱:۵۳)
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ شنبه ۲۲:۱۵ در حال سوار شدن از درب خروج(۴)-
۷۰۶۲ کیش ایر بندر عباس ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۷:۰۰ طبق برنامه
۷۱۳۶ کیش ایر رشت ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۷:۱۵ طبق برنامه
۷۱۲۰ کیش ایر یزد ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۸:۰۰ طبق برنامه
۷۰۲۲ کیش ایر اصفهان ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۸:۳۰ طبق برنامه
۴۰۰۵ زاگرس اصفهان ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۹:۰۰ طبق برنامه
۶۰۰۰ کیش ایر دبی ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۰۹:۴۵ طبق برنامه
۷۰۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۲:۳۰ طبق برنامه
۷۰۲۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۳:۳۰ طبق برنامه
۴۰۵۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۳:۳۰ طبق برنامه
۱۲۲۵ هواپیمایی قشم تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۴:۱۰ طبق برنامه
۷۰۵۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۴:۳۰ طبق برنامه
۷۰۵۲ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۵:۱۵ طبق برنامه
۴۳۴۵ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۶:۰۰ طبق برنامه
۱۰۴۵ ماهان مشهد ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۶:۴۰ طبق برنامه
۷۰۷۲ کیش ایر مشهد ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۷:۴۵ طبق برنامه
۷۱۲۸ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۸:۳۰ طبق برنامه
۱۰۴۲ ماهان تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۹:۱۰ طبق برنامه
۷۰۵۶ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۱۹:۳۰ طبق برنامه
۷۱۳۰ کیش ایر اهواز ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۷۱۲۴ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۰۰ طبق برنامه
۴۰۷۰ زاگرس تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۴۳۱۳ سپهران تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۳۰ طبق برنامه
۳۵۳ ایران ایر اصفهان-تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۰:۴۵ طبق برنامه
۵۷۱۳ آتا تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۱:۰۰ طبق برنامه
۲۸۲۱ معراج تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۱:۳۵ طبق برنامه
۷۱۶۰ کیش ایر شیراز ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۲:۰۰ طبق برنامه
۷۰۸۰ کیش ایر تهران ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ یک شنبه ۲۲:۱۵ طبق برنامه