لیست تمام پروازها

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 ایران ایر تور998 مشهد 1398-6-25 دوشنبه 10:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۱)
2 کیش ایر7097 کرمانشاه 1398-6-25 دوشنبه 11:30 طبق برنامه
3 کیش ایر7129 تهران 1398-6-25 دوشنبه 11:35 طبق برنامه
4 آسمان3804 شیراز 1398-6-25 دوشنبه 11:45 اعلام ورود (۱۱:۳۰)
5 زاگرس4004 اصفهان 1398-6-25 دوشنبه 12:15 طبق برنامه
6 تابان6261 تهران 1398-6-25 دوشنبه 12:30 طبق برنامه
7 کاسپین044 تهران 1398-6-25 دوشنبه 13:00 طبق برنامه
8 زاگرس4003 تهران 1398-6-25 دوشنبه 14:00 طبق برنامه
9 کیش ایر7053 تهران 1398-6-25 دوشنبه 14:30 طبق برنامه
10 سپهران4335 مشهد 1398-6-25 دوشنبه 14:35 طبق برنامه
11 آسمان3848 بندرعباس 1398-6-25 دوشنبه 14:45 طبق برنامه
12 کیش ایر7015 تهران 1398-6-25 دوشنبه 15:30 طبق برنامه
13 ماهان1043 تهران 1398-6-25 دوشنبه 15:55 طبق برنامه
14 وارش5824 تهران 1398-6-25 دوشنبه 16:30 طبق برنامه
15 کیش ایر7135 مشهد 1398-6-25 دوشنبه 16:35 طبق برنامه
16 ایران ایر3361 بندرعباس 1398-6-25 دوشنبه 16:45 طبق برنامه
17 کیش ایر6001 دبی 1398-6-25 دوشنبه 16:45 طبق برنامه
18 قشم1244 تهران 1398-6-25 دوشنبه 19:10 طبق برنامه
19 زاگرس4071 تهران 1398-6-25 دوشنبه 19:30 طبق برنامه
20 ایران ایر3376 شیراز 1398-6-25 دوشنبه 19:55 طبق برنامه
21 کیش ایر7061 شیراز 1398-6-25 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
22 کیش ایر6053 مسقط 1398-6-25 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
23 ماهان1044 مشهد 1398-6-25 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
24 ماهان1013 تهران 1398-6-25 دوشنبه 20:45 طبق برنامه
25 کیش ایر7023 اصفهان 1398-6-25 دوشنبه 21:15 طبق برنامه
26 کیش ایر7081 تهران 1398-6-25 دوشنبه 22:20 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 ایران ایر تور999 مشهد 1398-6-25 دوشنبه 11:45 پذیرش در میز (۹)
2 آسمان3849 بندرعباس 1398-6-25 دوشنبه 12:15 طبق برنامه
3 کیش ایر7060 شیراز 1398-6-25 دوشنبه 12:45 طبق برنامه
4 زاگرس4050 تهران 1398-6-25 دوشنبه 13:00 طبق برنامه
5 تابان6262 تهران 1398-6-25 دوشنبه 13:30 طبق برنامه
6 کاسپین045 تهران 1398-6-25 دوشنبه 14:00 طبق برنامه
7 زاگرس4002 تهران 1398-6-25 دوشنبه 15:00 طبق برنامه
8 آسمان3805 شیراز 1398-6-25 دوشنبه 15:15 طبق برنامه
9 سپهران4334 مشهد 1398-6-25 دوشنبه 15:25 طبق برنامه
10 کیش ایر7052 تهران 1398-6-25 دوشنبه 15:30 طبق برنامه
11 کیش ایر6052 مسقط 1398-6-25 دوشنبه 16:30 طبق برنامه
12 ماهان1042 تهران 1398-6-25 دوشنبه 17:05 طبق برنامه
13 ایران ایر3360 بندرعباس 1398-6-25 دوشنبه 17:20 طبق برنامه
14 وارش5825 تهران 1398-6-25 دوشنبه 17:30 طبق برنامه
15 کیش ایر7054 تهران 1398-6-25 دوشنبه 17:35 طبق برنامه
16 کیش ایر7022 اصفهان 1398-6-25 دوشنبه 17:45 طبق برنامه
17 قشم1245 تهران 1398-6-25 دوشنبه 19:50 طبق برنامه
18 ایران ایر3377 شیراز 1398-6-25 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
19 زاگرس4070 تهران 1398-6-25 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
20 ماهان1045 مشهد 1398-6-25 دوشنبه 21:30 طبق برنامه
21 کیش ایر7128 تهران 1398-6-25 دوشنبه 21:30 طبق برنامه
22 ماهان1012 تهران 1398-6-25 دوشنبه 22:00 طبق برنامه
23 کیش ایر7080 تهران 1398-6-25 دوشنبه 22:00 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمبداتاریخروزساعتوضعیت
1 ایران ایر تور998 مشهد 1398-6-25 دوشنبه 10:30 تحویل بار در تسمه نقاله (۱)
2 کیش ایر7097 کرمانشاه 1398-6-25 دوشنبه 11:30 طبق برنامه
3 کیش ایر7129 تهران 1398-6-25 دوشنبه 11:35 طبق برنامه
4 آسمان3804 شیراز 1398-6-25 دوشنبه 11:45 اعلام ورود (۱۱:۳۰)
5 زاگرس4004 اصفهان 1398-6-25 دوشنبه 12:15 طبق برنامه
6 تابان6261 تهران 1398-6-25 دوشنبه 12:30 طبق برنامه
7 کاسپین044 تهران 1398-6-25 دوشنبه 13:00 طبق برنامه
8 زاگرس4003 تهران 1398-6-25 دوشنبه 14:00 طبق برنامه
9 کیش ایر7053 تهران 1398-6-25 دوشنبه 14:30 طبق برنامه
10 سپهران4335 مشهد 1398-6-25 دوشنبه 14:35 طبق برنامه
11 آسمان3848 بندرعباس 1398-6-25 دوشنبه 14:45 طبق برنامه
12 کیش ایر7015 تهران 1398-6-25 دوشنبه 15:30 طبق برنامه
13 ماهان1043 تهران 1398-6-25 دوشنبه 15:55 طبق برنامه
14 وارش5824 تهران 1398-6-25 دوشنبه 16:30 طبق برنامه
15 کیش ایر7135 مشهد 1398-6-25 دوشنبه 16:35 طبق برنامه
16 ایران ایر3361 بندرعباس 1398-6-25 دوشنبه 16:45 طبق برنامه
17 کیش ایر6001 دبی 1398-6-25 دوشنبه 16:45 طبق برنامه
18 قشم1244 تهران 1398-6-25 دوشنبه 19:10 طبق برنامه
19 زاگرس4071 تهران 1398-6-25 دوشنبه 19:30 طبق برنامه
20 ایران ایر3376 شیراز 1398-6-25 دوشنبه 19:55 طبق برنامه
21 کیش ایر7061 شیراز 1398-6-25 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
22 کیش ایر6053 مسقط 1398-6-25 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
23 ماهان1044 مشهد 1398-6-25 دوشنبه 20:15 طبق برنامه
24 ماهان1013 تهران 1398-6-25 دوشنبه 20:45 طبق برنامه
25 کیش ایر7023 اصفهان 1398-6-25 دوشنبه 21:15 طبق برنامه
26 کیش ایر7081 تهران 1398-6-25 دوشنبه 22:20 طبق برنامه

#ایرلاینشماره پروازمقصدتاریخروزساعتوضعیت
1 ایران ایر تور999 مشهد 1398-6-25 دوشنبه 11:45 پذیرش در میز (۹)
2 آسمان3849 بندرعباس 1398-6-25 دوشنبه 12:15 طبق برنامه
3 کیش ایر7060 شیراز 1398-6-25 دوشنبه 12:45 طبق برنامه
4 زاگرس4050 تهران 1398-6-25 دوشنبه 13:00 طبق برنامه
5 تابان6262 تهران 1398-6-25 دوشنبه 13:30 طبق برنامه
6 کاسپین045 تهران 1398-6-25 دوشنبه 14:00 طبق برنامه
7 زاگرس4002 تهران 1398-6-25 دوشنبه 15:00 طبق برنامه
8 آسمان3805 شیراز 1398-6-25 دوشنبه 15:15 طبق برنامه
9 سپهران4334 مشهد 1398-6-25 دوشنبه 15:25 طبق برنامه
10 کیش ایر7052 تهران 1398-6-25 دوشنبه 15:30 طبق برنامه
11 کیش ایر6052 مسقط 1398-6-25 دوشنبه 16:30 طبق برنامه
12 ماهان1042 تهران 1398-6-25 دوشنبه 17:05 طبق برنامه
13 ایران ایر3360 بندرعباس 1398-6-25 دوشنبه 17:20 طبق برنامه
14 وارش5825 تهران 1398-6-25 دوشنبه 17:30 طبق برنامه
15 کیش ایر7054 تهران 1398-6-25 دوشنبه 17:35 طبق برنامه
16 کیش ایر7022 اصفهان 1398-6-25 دوشنبه 17:45 طبق برنامه
17 قشم1245 تهران 1398-6-25 دوشنبه 19:50 طبق برنامه
18 ایران ایر3377 شیراز 1398-6-25 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
19 زاگرس4070 تهران 1398-6-25 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
20 ماهان1045 مشهد 1398-6-25 دوشنبه 21:30 طبق برنامه
21 کیش ایر7128 تهران 1398-6-25 دوشنبه 21:30 طبق برنامه
22 ماهان1012 تهران 1398-6-25 دوشنبه 22:00 طبق برنامه
23 کیش ایر7080 تهران 1398-6-25 دوشنبه 22:00 طبق برنامه