لیست تمام پروازها

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر 3530 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 07:35 اعلام ورود (۰۷:۳۵)
2 زاگرس 4147 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 08:00 اعلام ورود (۰۸:۰۰)
3 کیش ایر 7055 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 08:00 اعلام ورود (۰۸:۰۰)
4 ایران ایر 3353 بندرعباس 1399-11-2 پنج شنبه 08:25 طبق برنامه
5 زاگرس 4051 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 08:30 طبق برنامه
6 ایران ایر تور 916 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 09:45 طبق برنامه
7 وارش 5822 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 10:00 طبق برنامه
8 سپهران 4335 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 10:10 طبق برنامه
9 ایران ایر تور 996 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 12:00 طبق برنامه
10 زاگرس 4107 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 12:00 طبق برنامه
11 ماهان 4594 کرمان 1399-11-2 پنج شنبه 12:15 طبق برنامه
12 کیش ایر 7023 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 12:15 طبق برنامه
13 فلای پرشیا 7408 شیراز 1399-11-2 پنج شنبه 12:20 طبق برنامه
14 آتا 5654 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 12:20 طبق برنامه
15 کیش ایر 7129 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 12:30 طبق برنامه
16 زاگرس 4004 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 12:45 طبق برنامه
17 تابان 6263 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 13:30 طبق برنامه
18 ایران ایر 3533 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 13:30 طبق برنامه
19 ایران ایر تور 926 رشت 1399-11-2 پنج شنبه 13:45 طبق برنامه
20 زاگرس 4003 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 13:50 طبق برنامه
21 وارش 5806 ساری 1399-11-2 پنج شنبه 15:15 طبق برنامه
22 کیش ایر 7053 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 15:30 طبق برنامه
23 معراج 2820 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 15:30 طبق برنامه
24 ماهان 1043 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 15:55 طبق برنامه
25 کاسپین 044 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 16:05 طبق برنامه
26 زاگرس 4140 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 16:05 طبق برنامه
27 سپهران 4345 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 16:20 طبق برنامه
28 ایران ایر تور 972 تبریز 1399-11-2 پنج شنبه 16:20 طبق برنامه
29 فلای پرشیا 7419 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 16:50 طبق برنامه
30 کیش ایر 7125 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 17:55 طبق برنامه
31 کیش ایر 7099 ساری 1399-11-2 پنج شنبه 18:00 طبق برنامه
32 کاسپین 6984 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 18:05 طبق برنامه
33 ایران ایر 352 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 18:10 طبق برنامه
34 تابان 6261 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 18:30 طبق برنامه
35 ایران ایر تور 8098 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 18:30 طبق برنامه
36 آتا 5662 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 19:00 طبق برنامه
37 ایران ایر 3376 شیراز 1399-11-2 پنج شنبه 19:00 طبق برنامه
38 زاگرس 4071 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 19:25 طبق برنامه
39 معراج 2864 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 19:40 طبق برنامه
40 کیش ایر 7073 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 20:45 طبق برنامه
41 کیش ایر 7081 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 21:00 طبق برنامه
42 قشم 1224 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 21:25 طبق برنامه
43 کاسپین 6944 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 21:30 طبق برنامه
44 کیش ایر 7121 یزد 1399-11-2 پنج شنبه 21:45 طبق برنامه
45 کیش ایر 7131 اهواز 1399-11-2 پنج شنبه 22:45 طبق برنامه
46 کیش ایر 7061 شیراز 1399-11-2 پنج شنبه 23:59 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7124 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 08:10 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۱)
2 ایران ایر 3532 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 08:20 پذیرش در میز (۷) ، تشخیص هویت در میز (۴)
3 زاگرس 4146 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 08:45 پذیرش در میز (۹)
4 کیش ایر 7022 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 09:00 پذیرش در میز (۱۵)
5 ایران ایر 3352 بندرعباس 1399-11-2 پنج شنبه 09:00 پذیرش در میز (۵)
6 زاگرس 4005 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 09:20 پذیرش در میز (۱۳)
7 وارش 5807 ساری 1399-11-2 پنج شنبه 10:45 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 973 تبریز 1399-11-2 پنج شنبه 10:45 طبق برنامه
9 سپهران 4334 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 11:10 طبق برنامه
10 زاگرس 4141 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 12:45 طبق برنامه
11 کیش ایر 7098 ساری 1399-11-2 پنج شنبه 13:00 طبق برنامه
12 ایران ایر تور 8099 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 13:00 طبق برنامه
13 فلای پرشیا 7418 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 13:10 طبق برنامه
14 آتا 5653 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 13:10 طبق برنامه
15 ماهان 4595 کرمان 1399-11-2 پنج شنبه 13:15 طبق برنامه
16 کیش ایر 7128 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 13:15 طبق برنامه
17 زاگرس 4050 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 13:45 طبق برنامه
18 ایران ایر 3531 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 14:15 طبق برنامه
19 تابان 6264 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 14:30 طبق برنامه
20 زاگرس 4002 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 14:45 طبق برنامه
21 ایران ایر تور 927 رشت 1399-11-2 پنج شنبه 14:45 طبق برنامه
22 وارش 5823 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 16:00 طبق برنامه
23 کیش ایر 7072 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 16:00 طبق برنامه
24 کیش ایر 7054 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 16:15 طبق برنامه
25 معراج 2865 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 16:20 طبق برنامه
26 زاگرس 4106 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 16:55 طبق برنامه
27 کاسپین 6945 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 17:00 طبق برنامه
28 ماهان 1042 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 17:00 طبق برنامه
29 سپهران 4344 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 17:20 طبق برنامه
30 ایران ایر تور 917 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 17:20 طبق برنامه
31 فلای پرشیا 7409 شیراز 1399-11-2 پنج شنبه 17:40 طبق برنامه
32 کیش ایر 7120 یزد 1399-11-2 پنج شنبه 18:45 طبق برنامه
33 کیش ایر 7130 اهواز 1399-11-2 پنج شنبه 18:45 طبق برنامه
34 کاسپین 6985 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 19:00 طبق برنامه
35 ایران ایر 353 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 19:05 طبق برنامه
36 ایران ایر تور 997 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 19:30 طبق برنامه
37 تابان 6262 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 19:30 طبق برنامه
38 ایران ایر 3377 شیراز 1399-11-2 پنج شنبه 19:35 طبق برنامه
39 آتا 5661 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 20:00 طبق برنامه
40 زاگرس 4070 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 20:10 طبق برنامه
41 معراج 2821 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 20:30 طبق برنامه
42 کیش ایر 7024 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 21:30 طبق برنامه
43 کیش ایر 7060 شیراز 1399-11-2 پنج شنبه 21:45 طبق برنامه
44 قشم 1225 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 22:10 طبق برنامه
45 کاسپین 045 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 22:20 طبق برنامه
46 کیش ایر 7052 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 22:45 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر 3530 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 07:35 اعلام ورود (۰۷:۳۵)
2 زاگرس 4147 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 08:00 اعلام ورود (۰۸:۰۰)
3 کیش ایر 7055 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 08:00 اعلام ورود (۰۸:۰۰)
4 ایران ایر 3353 بندرعباس 1399-11-2 پنج شنبه 08:25 طبق برنامه
5 زاگرس 4051 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 08:30 طبق برنامه
6 ایران ایر تور 916 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 09:45 طبق برنامه
7 وارش 5822 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 10:00 طبق برنامه
8 سپهران 4335 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 10:10 طبق برنامه
9 ایران ایر تور 996 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 12:00 طبق برنامه
10 زاگرس 4107 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 12:00 طبق برنامه
11 ماهان 4594 کرمان 1399-11-2 پنج شنبه 12:15 طبق برنامه
12 کیش ایر 7023 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 12:15 طبق برنامه
13 فلای پرشیا 7408 شیراز 1399-11-2 پنج شنبه 12:20 طبق برنامه
14 آتا 5654 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 12:20 طبق برنامه
15 کیش ایر 7129 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 12:30 طبق برنامه
16 زاگرس 4004 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 12:45 طبق برنامه
17 تابان 6263 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 13:30 طبق برنامه
18 ایران ایر 3533 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 13:30 طبق برنامه
19 ایران ایر تور 926 رشت 1399-11-2 پنج شنبه 13:45 طبق برنامه
20 زاگرس 4003 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 13:50 طبق برنامه
21 وارش 5806 ساری 1399-11-2 پنج شنبه 15:15 طبق برنامه
22 کیش ایر 7053 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 15:30 طبق برنامه
23 معراج 2820 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 15:30 طبق برنامه
24 ماهان 1043 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 15:55 طبق برنامه
25 کاسپین 044 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 16:05 طبق برنامه
26 زاگرس 4140 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 16:05 طبق برنامه
27 سپهران 4345 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 16:20 طبق برنامه
28 ایران ایر تور 972 تبریز 1399-11-2 پنج شنبه 16:20 طبق برنامه
29 فلای پرشیا 7419 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 16:50 طبق برنامه
30 کیش ایر 7125 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 17:55 طبق برنامه
31 کیش ایر 7099 ساری 1399-11-2 پنج شنبه 18:00 طبق برنامه
32 کاسپین 6984 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 18:05 طبق برنامه
33 ایران ایر 352 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 18:10 طبق برنامه
34 تابان 6261 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 18:30 طبق برنامه
35 ایران ایر تور 8098 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 18:30 طبق برنامه
36 آتا 5662 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 19:00 طبق برنامه
37 ایران ایر 3376 شیراز 1399-11-2 پنج شنبه 19:00 طبق برنامه
38 زاگرس 4071 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 19:25 طبق برنامه
39 معراج 2864 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 19:40 طبق برنامه
40 کیش ایر 7073 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 20:45 طبق برنامه
41 کیش ایر 7081 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 21:00 طبق برنامه
42 قشم 1224 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 21:25 طبق برنامه
43 کاسپین 6944 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 21:30 طبق برنامه
44 کیش ایر 7121 یزد 1399-11-2 پنج شنبه 21:45 طبق برنامه
45 کیش ایر 7131 اهواز 1399-11-2 پنج شنبه 22:45 طبق برنامه
46 کیش ایر 7061 شیراز 1399-11-2 پنج شنبه 23:59 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7124 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 08:10 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۱)
2 ایران ایر 3532 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 08:20 پذیرش در میز (۷) ، تشخیص هویت در میز (۴)
3 زاگرس 4146 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 08:45 پذیرش در میز (۹)
4 کیش ایر 7022 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 09:00 پذیرش در میز (۱۵)
5 ایران ایر 3352 بندرعباس 1399-11-2 پنج شنبه 09:00 پذیرش در میز (۵)
6 زاگرس 4005 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 09:20 پذیرش در میز (۱۳)
7 وارش 5807 ساری 1399-11-2 پنج شنبه 10:45 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 973 تبریز 1399-11-2 پنج شنبه 10:45 طبق برنامه
9 سپهران 4334 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 11:10 طبق برنامه
10 زاگرس 4141 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 12:45 طبق برنامه
11 کیش ایر 7098 ساری 1399-11-2 پنج شنبه 13:00 طبق برنامه
12 ایران ایر تور 8099 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 13:00 طبق برنامه
13 فلای پرشیا 7418 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 13:10 طبق برنامه
14 آتا 5653 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 13:10 طبق برنامه
15 ماهان 4595 کرمان 1399-11-2 پنج شنبه 13:15 طبق برنامه
16 کیش ایر 7128 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 13:15 طبق برنامه
17 زاگرس 4050 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 13:45 طبق برنامه
18 ایران ایر 3531 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 14:15 طبق برنامه
19 تابان 6264 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 14:30 طبق برنامه
20 زاگرس 4002 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 14:45 طبق برنامه
21 ایران ایر تور 927 رشت 1399-11-2 پنج شنبه 14:45 طبق برنامه
22 وارش 5823 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 16:00 طبق برنامه
23 کیش ایر 7072 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 16:00 طبق برنامه
24 کیش ایر 7054 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 16:15 طبق برنامه
25 معراج 2865 اصفهان 1399-11-2 پنج شنبه 16:20 طبق برنامه
26 زاگرس 4106 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 16:55 طبق برنامه
27 کاسپین 6945 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 17:00 طبق برنامه
28 ماهان 1042 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 17:00 طبق برنامه
29 سپهران 4344 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 17:20 طبق برنامه
30 ایران ایر تور 917 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 17:20 طبق برنامه
31 فلای پرشیا 7409 شیراز 1399-11-2 پنج شنبه 17:40 طبق برنامه
32 کیش ایر 7120 یزد 1399-11-2 پنج شنبه 18:45 طبق برنامه
33 کیش ایر 7130 اهواز 1399-11-2 پنج شنبه 18:45 طبق برنامه
34 کاسپین 6985 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 19:00 طبق برنامه
35 ایران ایر 353 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 19:05 طبق برنامه
36 ایران ایر تور 997 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 19:30 طبق برنامه
37 تابان 6262 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 19:30 طبق برنامه
38 ایران ایر 3377 شیراز 1399-11-2 پنج شنبه 19:35 طبق برنامه
39 آتا 5661 مشهد 1399-11-2 پنج شنبه 20:00 طبق برنامه
40 زاگرس 4070 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 20:10 طبق برنامه
41 معراج 2821 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 20:30 طبق برنامه
42 کیش ایر 7024 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 21:30 طبق برنامه
43 کیش ایر 7060 شیراز 1399-11-2 پنج شنبه 21:45 طبق برنامه
44 قشم 1225 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 22:10 طبق برنامه
45 کاسپین 045 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 22:20 طبق برنامه
46 کیش ایر 7052 تهران 1399-11-2 پنج شنبه 22:45 طبق برنامه