صفحه اصلی/لیست تمام پروازها
لیست تمام پروازها ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۱۷:۰۹:۰۱

لیست تمام پروازها

 ایرلاین شماره پروازمبداتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
کاسپین۰۴۴تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۰:۳۰نشست(۱۰:۵۱)-پایان تحویل بار
هواپیمایی قشم۱۲۴۴تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۱:۱۰نشست(۱۱:۱۲)-پایان تحویل بار
ماهان۱۰۴۳تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۱:۴۰نشست(۱۱:۳۷)-پایان تحویل بار
ساها۱۶۴مشهد۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۱:۵۰نشست(۱۱:۵۶)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۴۲۵تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۲:۲۵نشست(۱۲:۴۶)-پایان تحویل بار
آسمان۳۸۰۵شیراز۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۲:۲۵تاخیر دارد
ایران ایر تور۸۰۹۶تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۲:۳۰نشست(۱۲:۲۸)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۴۷۱کرمان۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۳:۰۰نشست(۱۳:۰۱)-پایان تحویل بار
زاگرس۴۰۲۲یزد۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۳:۱۵نشست(۱۳:۰۲)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۴۱۹تبریز۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۳:۴۰نشست(۱۳:۲۴)-پایان تحویل بار
کیش ایر۷۰۵۳تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۴:۳۰نشست(۱۴:۱۳)-پایان تحویل بار
تابان۶۲۶۳تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۴:۳۰نشست(۱۴:۵۰)-تحویل بار از تسمه نقاله(۲)
تابان۶۲۸۰اصفهان۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۶:۰۰طبق برنامه
ماهان۴۵۹۴کرمان۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۶:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۶۱شیراز۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۶:۱۵طبق برنامه
ساها۱۶۰تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۶:۵۰طبق برنامه
ماهان۱۰۱۳تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۷:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۷۳مشهد۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۹:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۶۳بندر عباس۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۹:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۸۱تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۹:۰۰طبق برنامه
سپهران۴۳۰۶شیراز۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۹:۱۵طبق برنامه
سپهران۴۳۱۲تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۹:۱۵طبق برنامه
ایران ایر۴۲۰اصفهان۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۹:۲۵طبق برنامه
نفت۲۶۲۹اهواز۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۰:۱۰طبق برنامه
کیش ایر۷۴۶۱شیراز۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۰:۴۵طبق برنامه
معراج۲۸۲۰تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۱:۱۵طبق برنامه
کاسپین۶۹۴۴مشهد۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۱:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۴۲۳اصفهان۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۲:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۱۳۹دبی۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۳:۱۵طبق برنامه
کیش ایر۷۵۵۳گرگان۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۳:۵۹طبق برنامه
کیش ایر۷۴۲۹تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۳:۵۹طبق برنامه

 ایرلاین شماره پروازمقصدتاریخروز ساعت طبق برنامهوضعیت
کیش ایر۷۴۷۰کرمان۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۰:۰۰پرواز کرد(۱۰:۰۶)
کاسپین۰۴۵تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۱:۳۰پرواز کرد(۱۱:۴۲)
هواپیمایی قشم۱۲۴۵تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۱:۵۰پرواز کرد(۱۱:۵۷)
ساها۱۶۱تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۲:۵۰پرواز کرد(۱۲:۵۷)
ماهان۱۰۴۲تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۲:۵۵پرواز کرد(۱۲:۵۹)
آسمان۳۸۰۶شیراز۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۳:۰۰پایان پذیرش مسافر-تاخیر دارد
ایران ایر تور۸۰۹۷تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۳:۳۰پرواز کرد(۱۳:۳۵)
کیش ایر۷۰۷۲مشهد۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۴:۰۰پرواز کرد(۱۴:۲۲)
کیش ایر۷۰۶۰شیراز۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۴:۰۵پرواز کرد(۱۴:۱۰)
کیش ایر۷۴۲۲اصفهان۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۴:۱۰پرواز کرد(۱۴:۲۵)
زاگرس۴۰۵۰تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۴:۱۵پرواز کرد(۱۴:۱۵)
کیش ایر۷۰۵۴تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۴:۳۰پرواز کرد(۱۴:۵۱)
تابان۶۲۶۴تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۵:۴۵پذیرش مسافر در میز (۹)-تشخیص هویت
کیش ایر۷۱۳۸دبی۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۶:۴۵طبق برنامه
ماهان۴۵۹۵کرمان۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۶:۵۰طبق برنامه
تابان۶۲۷۹اصفهان۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۷:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۴۵۲تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۷:۱۵طبق برنامه
ساها۱۶۵مشهد۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۷:۵۰طبق برنامه
ماهان۱۰۱۲تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۹:۰۰طبق برنامه
کیش ایر۷۵۵۲گرگان۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۹:۴۵طبق برنامه
کیش ایر۷۴۲۴تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۱۹:۵۰طبق برنامه
کیش ایر۷۴۲۸تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۰:۰۰طبق برنامه
ایران ایر۳۵۱تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۰:۰۵طبق برنامه
سپهران۴۳۰۷شیراز۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۰:۱۵طبق برنامه
سپهران۴۳۱۳تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۰:۳۰طبق برنامه
نفت۲۶۲۸اهواز۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۰:۴۰طبق برنامه
معراج۲۸۲۱تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۲:۰۰طبق برنامه
کاسپین۶۹۴۵مشهد۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۲:۰۵طبق برنامه
کیش ایر۷۰۵۲تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۳:۳۰طبق برنامه
کیش ایر۷۰۸۰تهران۱۳۹۶/۰۴/۳۰جمعه۲۳:۵۰طبق برنامه