آقای نصراله زمانی ، معاون عملیات فرودگاهی

آقای جواد دانایی ، معاون عملیات هوانوردی