پارکینگ فرودگاه کیش

فرودگاه بین المللی کیش دارای سه پارکینگ عمومی با مشخصات ذیل می باشد :

پارکینگ شماره یک : به ابعاد 5000 متر مربع و با ظرفیت 134 خودرو می باشد. این پارکینگ روبروی برج مراقبت پرواز و ترمینال پروازهای داخلی قرار دارد و مجهز به سایه بان و کارواش می باشد.

پارکینگ شماره دو : به ابعاد 6000 متر مربع و با ظرفیت 250 خودرو بوده و این پارکینگ در کنار پایگاه پلیس فرودگاه قرار دارد.

پارکینگ شماره سه : به ابعاد 3000 متر مربع و با ظرفیت 100 خودرو بوده و این پارکینگ در کنار پایگاه پلیس فرودگاه قرار دارد.