برگزاری آزمون شامل


آزمون علمی و کتبی از کتاب های پایه نهم (دوره آموزش اول متوسطه) (اول دبیرستان) شامل موارد ذیل می باشد :