هدایت و کنترل 6639 پرواز توسط اداره مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی کیش

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، اداره مراقبت پرواز این فرودگاه در سه ماه اول سال 1396 ، هدایت و کنترل تعداد 6 هزار 639 پرواز را با موفقیت به انجام رسانید. این تعداد پرواز در بخش مسافری عمومی در فرودگاه بین المللی کیش نشست و برخاست داشته اند.

هم چنین در مدت مذکور تعداد 695 پرواز هلی کوپتری و 188 پرواز محلی توسط اداره مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی کیش هدایت و ناوبری شده اند.

لازم به ذکر است که فرودگاه بین المللی کیش جزو پنج فرودگاه پرترافیک کشور می باشد.