//انجام ۱۳۰ پرواز در آخرین روز سال ۹۶
انجام ۱۳۰ پرواز در آخرین روز سال ۹۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۲۱:۴۷:۲۵

Project Description

انجام ۱۳۰ پرواز در آخرین روز سال ۹۶ در فرودگاه کیش

در روز پایانی سال ۹۶ ، فرودگاه کیش شاهد نشست و برخاست ۱۳۰ پرواز بود.

۲۹  اسفند ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۳۵