فرودگاه بین المللی کیش در تاریخ 1395/01/13 شاهد ثبت رکورد بیشترین تعداد پرواز با تعداد 136 نشست و برخاست در یک روز بود. این فیلم مربوط به ساعت 16 تا 17 روز مذکور می باشد.