//اپرون غربی فرودگاه بین المللی کیش
اپرون غربی فرودگاه بین المللی کیش ۱۳۹۶/۱/۲۴ ۱۷:۵۵:۲۳

Project Description

فرودگاه بین المللی کیش در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ شاهد ثبت رکورد بیشترین تعداد پرواز با تعداد ۱۳۶ نشست و برخاست در یک روز بود. این فیلم مربوط به ساعت ۱۶ تا ۱۷ روز مذکور می باشد.