بازدید دکتر ترکان از فرودگاه جزیره هندورابی

دکتر اکبر ترکان ، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور از فرودگاه جزیره هندورابی بازدید نمودند.

6 اردیبهشت 1396
تعداد عکس: 24