//برگزاری جلسه ستاد نوروزی فرودگاه
برگزاری جلسه ستاد نوروزی فرودگاه ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۰:۱۲:۱۳

Project Description

آخرین جلسه هماهنگی ستاد نوروزی فرودگاه برگزار شد.

جلسه هماهنگی مسوولین واحدهای اداره کل فرودگاه با حضور مدیر کل فرودگاه برگزار شد.

۲۱ اسفند ۱۳۹۶
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: ۷