جلسه مانور طرح اضطراری

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای مانور مشترک چندجانبه آتش نشانی ، نجات و امداد با حضور ادارات فرودگاهی و شهری برگزار شد.

28 آذر 1396

عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 9