//تصویب دستورالعمل طرح اضطراری و مدیریت بحران فرودگاه کیش
تصویب دستورالعمل طرح اضطراری و مدیریت بحران فرودگاه کیش ۱۳۹۶/۷/۲۰ ۱۱:۰۴:۴۰

Project Description

نسخه جدید طرح اضطراری و مدیریت بحران فرودگاه کیش به تصویب رسید.

این دستوالعمل به چگونگی مدیریت و فعالیت واحدهای درگیر در سوانح و حوادث هوایی و فرودگاهی می پردازد.

تصاویر ذیل مربوط به مانورهای انجام شده در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ می باشد.

۲۰ مهر ۱۳۹۶
عکاس: حسین تهوری 
تعداد عکس: ۶۰