خط کشی سطوح پروازی

به منظور افزایش ضریب ایمنی ، رنگ آمیزی سطوح پروازی فرودگاه بین المللی کیش ، طبق استاندارهای ملی و بین المللی فرودگاهی انجام پذیرفت.

31 خرداد 1399
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 10