فرودگاه بین المللی جزیره زیبای کیش در مورخ 1396/01/11 شاهد بیشترین تعداد اعزام و پذیرش مسافر به تعداد 17 هزار و 788 نفر بود. فیلم مذکور مربوط به ساعت 12 تا 13 روز مذکور در سالن ورودی می باشد.