طرح انتقال آهوان به بیرون از فرودگاه

در روز یک شنبه مورخ 23 اردی بهشت 97 ، تعدادی از آهوان موجود در فرودگاه با کمک نیروهای سایر ارگانهای مستقر در کیش یه بیرون از فرودگاه هدایت شدند.

24 اردی بهشت 1397
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: 33