//عملیات انتقال آهو به بیرون از فرودگاه
عملیات انتقال آهو به بیرون از فرودگاه ۱۳۹۷/۲/۲۵ ۹:۱۹:۳۵

Project Description

طرح انتقال آهوان به بیرون از فرودگاه

در روز یک شنبه مورخ ۲۳ اردی بهشت ۹۷ ، تعدادی از آهوان موجود در فرودگاه با کمک نیروهای سایر ارگانهای مستقر در کیش یه بیرون از فرودگاه هدایت شدند.

۲۴ اردی بهشت ۱۳۹۷
عکاس: حسین تهوری
تعداد عکس: ۳۳