مانور مشترک آتش نشانی ، نجات و امداد با حضور واحدهای فرودگاهی و شهری در دی ماه 96 در فرودگاه بین المللی کیش برگزار شد.