معارفه معاون عملیات هوانوردی

در جلسه ای که صبح روز دوشنبه 28 مرداد 98 در محل دفتر مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش برگزار شد ، آقای محسن ناصری به سمت معاون عملیات هوانوردی معرفی گردید.

28  مرداد  1398
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 8