هدایت و کنترل 6639 پرواز توسط برج مراقبت پرواز

اداره مراقبت پرواز فرودگاه بین المللی کیش در فصل بهار سال جاری ، به 6639 نشست و برخاست هواپیمای مسافری، سرویس هوانوردی ارایه نموده است.

8 تیر 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 23