دوشنبه ، 1 دي ، 1393 14:03 English
25°C
حداقل
پرواز های خروجی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمقصدوضعیت
زاگرس4050MD83دو شنبه14:15تهراندر حال سوار شدن از درب خروج(2)-
نفت2646FA50دو شنبه14:30بندر عباسپذيرش مسافر در ميز (2)-تشخيص هويت
کيش اير7054MD82دو شنبه14:30تهرانپذيرش مسافر در ميز (5)-تشخيص هويت
کيش اير7098F100دو شنبه14:30ساريپذيرش مسافر در ميز (4)-تشخيص هويت
کاسپين043MD82دو شنبه15:05تهرانپذيرش مسافر در ميز (3)-تشخيص هويت
ماهان1045AB4دو شنبه15:15مشهدپذيرش مسافر در ميز (7,8)-
کيش اير7134MD82دو شنبه15:15دبيپذيرش مسافر در ميز (3)-
کيش اير7020MD83دو شنبه16:15تهرانطبق برنامه
هواپيمايي قشم1245F100دو شنبه16:35تهرانطبق برنامه
آتا5222MD83دو شنبه16:35تهرانطبق برنامه
تابان6274MD82دو شنبه17:30مشهدطبق برنامه
زاگرس4004MD82دو شنبه17:45تهرانطبق برنامه
نفت2628FA50دو شنبه18:00اهوازطبق برنامه
تابان6279MD82دو شنبه18:10اصفهانطبق برنامه
کيش اير7138MD82دو شنبه19:45دبيطبق برنامه
ايران اير421F100دو شنبه19:55اصفهانطبق برنامه
زاگرس4070MD83دو شنبه20:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7430F100دو شنبه20:15اهوازطبق برنامه
آسمان3896AT72دو شنبه20:20شيرازطبق برنامه
ماهان1042AB4دو شنبه20:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7460F100دو شنبه21:15شيرازطبق برنامه
تابان6262MD82دو شنبه21:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7452MD82دو شنبه21:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7080MD82دو شنبه22:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4016MD82دو شنبه22:15تهرانطبق برنامه
آسمان3846AT72دو شنبه23:45شيرازطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/10/01 14:00
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما