چهارشنبه ، 26 شهريور ، 1393 09:01 English
32°C
حداقل
پرواز های ورودی
لوگوی شرکتنام شرکتشماره پروازنوع هواپیماروز هفتهزمانمبداوضعیت
زاگرس4051MD83چهار شنبه09:05تهراننشست(09:18)-پايان تحويل بار
زاگرس4015MD82چهار شنبه11:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7143MD82چهار شنبه12:15دبيطبق برنامه
ماهان4594BA11چهار شنبه12:30کرمانطبق برنامه
زاگرس4006MD82چهار شنبه13:25اصفهانطبق برنامه
نفت2629FA50چهار شنبه13:55اهوازطبق برنامه
زاگرس4007MD82چهار شنبه14:00مشهدطبق برنامه
کيش اير7053MD83چهار شنبه14:30تهرانطبق برنامه
زاگرس4031MD82چهار شنبه15:00مشهدطبق برنامه
هواپيمايي قشم1244F100چهار شنبه15:10تهرانطبق برنامه
کيش اير7131MD82چهار شنبه15:15دبيطبق برنامه
کيش اير7423MD82چهار شنبه15:30اصفهانطبق برنامه
آسمان3805AT72چهار شنبه15:45شيرازطبق برنامه
آتا5221MD83چهار شنبه15:45تهرانطبق برنامه
ماهان1043AB4چهار شنبه15:55تهرانطبق برنامه
کيش اير7461F100چهار شنبه16:00شيرازطبق برنامه
زاگرس4003MD82چهار شنبه16:45تهرانطبق برنامه
کاسپين044MD82چهار شنبه17:15تهرانطبق برنامه
نفت2647FA50چهار شنبه17:30بندر عباسطبق برنامه
کيش اير7437F100چهار شنبه18:30رشتطبق برنامه
کيش اير7081MD82چهار شنبه19:00تهرانطبق برنامه
زاگرس4071MD83چهار شنبه19:15تهرانطبق برنامه
آسمان3895AT72چهار شنبه19:30شيرازطبق برنامه
تابان6261MD82چهار شنبه20:15تهرانطبق برنامه
کيش اير7453MD82چهار شنبه20:30تهرانطبق برنامه
کيش اير7021MD83چهار شنبه21:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7429F100چهار شنبه21:00تهرانطبق برنامه
کيش اير7029MD83چهار شنبه21:45تهرانطبق برنامه
آخرین بروز رسانی در 1393/06/26 10:05
پروازهای ورودی پروازهای خروجی گالری تصاویر پارکینگ تاکسی گمرک اینترنت ایرشو اخبار راهنما تماس با ما