# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7080 تهران 23:30 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۱ ، ۲) ، اعلام تاخیر (۰۰:۰۰)
2 کیش ایر 7014 تهران 23:45 پذیرش در میز (۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۲)
3 وارش 5807 ساری 09:15 طبق برنامه
4 زاگرس 4005 اصفهان 09:20 طبق برنامه
5 آسمان 3849 بندرعباس 09:40 طبق برنامه
6 کیش ایر 7134 مشهد 10:00 طبق برنامه
7 کیش ایر 7022 اصفهان 10:00 طبق برنامه
8 زاگرس 4037 کرمانشاه 10:15 طبق برنامه
9 ایران ایر تور 927 رشت 10:45 طبق برنامه
10 ایران ایر تور 973 تبریز 11:45 طبق برنامه
11 کیش ایر 7112 اصفهان 12:00 طبق برنامه
12 ساها 175 تهران 12:15 طبق برنامه
13 آسمان 3805 شیراز 12:35 طبق برنامه
14 آسمان 3721 گرگان 12:45 طبق برنامه
15 زاگرس 4050 تهران 13:25 طبق برنامه
16 کیش ایر 7060 شیراز 14:30 طبق برنامه
17 زاگرس 4106 مشهد 15:30 طبق برنامه
18 ماهان 4595 کرمان 15:45 طبق برنامه
19 کیش ایر 7072 مشهد 16:00 طبق برنامه
20 کیش ایر 7056 تهران 16:30 طبق برنامه
21 سپهران 4344 مشهد 16:40 طبق برنامه
22 ایران ایر تور 949 مشهد 16:45 طبق برنامه
23 ایران ایر 351 تهران 16:50 طبق برنامه
24 ماهان 1042 تهران 17:00 طبق برنامه
25 کیش ایر 7020 تهران 17:45 طبق برنامه
26 کیش ایر 7054 تهران 18:00 طبق برنامه
27 ایران ایر تور 917 تهران 18:00 طبق برنامه
28 معراج 2852 مشهد 18:30 طبق برنامه
29 آتا 5686 شیراز 18:40 طبق برنامه
30 وارش 5821 تهران 18:45 طبق برنامه
31 ایران ایر 3377 شیراز 19:15 طبق برنامه
32 وارش 5823 تهران 20:45 طبق برنامه
33 ایران ایر 421 اصفهان 21:30 طبق برنامه
34 تابان 6298 تهران 21:30 طبق برنامه
35 زاگرس 4070 تهران 21:40 طبق برنامه
36 آتا 5660 تهران 21:40 طبق برنامه
37 کیش ایر 7080 تهران 22:30 طبق برنامه
38 ایران ایر 3360 بندرعباس 22:55 طبق برنامه
39 کیش ایر 7124 تهران 23:15 طبق برنامه
40 معراج 2821 تهران 23:30 طبق برنامه
41 کیش ایر 7052 تهران 23:30 طبق برنامه