#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
#ایرلاینشماره پروازمقصدساعتوضعیت
1 ایران ایر تور8097 تهران 15:15 درب خروج بسته شد
2 تابان6262 تهران 15:45 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۳) ، اعلام تاخیر (۱۶:۴۵)
3 ماهان4595 کرمان 15:45 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۳) ، سوار شدن از درب خروج (۴)
4 کیش ایر7072 مشهد 16:30 پذیرش در میز (۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۲)
5 ایران ایر351 تهران 16:40 پذیرش در میز (۵ ، ۷) ، تشخیص هویت در میز (۱)
6 وارش5821 تهران 16:45 پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۵)
7 ماهان1042 تهران 17:00 پذیرش در میز (۱ ، ۲ ، ۳)
8 کیش ایر7060 شیراز 17:15 طبق برنامه
9 معراج2821 تهران 17:35 طبق برنامه
10 زاگرس4002 تهران 17:55 طبق برنامه
11 ایران ایر تور997 تهران 19:05 طبق برنامه
12 فلای پرشیا7407 شیراز 19:10 طبق برنامه
13 زاگرس4009 اهواز 19:10 طبق برنامه
14 ایران ایر421 اصفهان 19:55 طبق برنامه
15 کیش ایر7124 تهران 20:00 طبق برنامه
16 ایران ایر3377 شیراز 20:00 طبق برنامه
17 کیش ایر7190 اصفهان 20:15 طبق برنامه
18 زاگرس4070 تهران 20:20 طبق برنامه
19 قشم1225 تهران 20:30 طبق برنامه
20 آتا5686 شیراز 20:30 طبق برنامه
21 تابان6264 تهران 20:30 طبق برنامه
22 آتا5660 تهران 21:30 طبق برنامه
23 کیش ایر7080 تهران 22:30 طبق برنامه
24 ایران ایر3360 بندرعباس 23:40 طبق برنامه