# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 ایران ایر 3352 بندرعباس 08:30 طبق برنامه
2 قشم 1225 تهران 09:25 طبق برنامه
3 زاگرس 4005 اصفهان 09:35 طبق برنامه
4 کیش ایر 7022 اصفهان 10:00 طبق برنامه
5 کیش ایر 7062 بندرعباس 11:00 طبق برنامه
6 ساها 175 تهران 11:30 طبق برنامه
7 سپهران 4334 مشهد 12:10 طبق برنامه
8 پویا 2317 یزد 12:30 طبق برنامه
9 وارش 5846 مشهد 12:45 طبق برنامه
10 زاگرس 4037 کرمانشاه 13:00 طبق برنامه
11 زاگرس 4050 تهران 14:00 طبق برنامه
12 ایران ایر تور 999 مشهد 14:10 طبق برنامه
13 تابان 6264 تهران 14:30 طبق برنامه
14 کیش ایر 7072 مشهد 15:30 طبق برنامه
15 کیش ایر 7024 تهران 15:45 طبق برنامه
16 ایران ایر 3360 بندرعباس 16:15 طبق برنامه
17 معراج 2865 اصفهان 16:20 طبق برنامه
18 ماهان 1042 تهران 17:00 طبق برنامه
19 وارش 5831 اصفهان 17:30 طبق برنامه
20 فلای پرشیا 7407 شیراز 17:40 طبق برنامه
21 زاگرس 4002 تهران 18:15 طبق برنامه
22 سپهران 4344 مشهد 18:20 طبق برنامه
23 وارش 5823 تهران 18:45 طبق برنامه
24 تابان 6262 تهران 19:30 طبق برنامه
25 کیش ایر 7128 تهران 19:30 طبق برنامه
26 زاگرس 4106 مشهد 20:25 طبق برنامه
27 معراج 2819 تهران 20:30 طبق برنامه
28 ایران ایر تور 997 تهران 20:45 طبق برنامه
29 کیش ایر 7060 شیراز 21:30 طبق برنامه
30 کیش ایر 7080 تهران 22:00 طبق برنامه
31 وارش 5821 تهران 22:00 طبق برنامه
32 کیش ایر 7028 تهران 23:10 طبق برنامه