# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 ساها 179 شیراز 08:20 طبق برنامه
2 آتا 5686 شیراز 08:40 طبق برنامه
3 کیش ایر 7134 مشهد 09:00 طبق برنامه
4 وارش 5807 ساری 09:15 طبق برنامه
5 زاگرس 4005 اصفهان 09:30 طبق برنامه
6 کیش ایر 7060 شیراز 10:45 طبق برنامه
7 ایران ایر تور 973 تبریز 11:00 طبق برنامه
8 ساها 177 تهران 11:50 طبق برنامه
9 ساها 175 تهران 12:20 طبق برنامه
10 آتا 5660 تهران 12:40 طبق برنامه
11 چابهار ایر 8779 تهران 12:50 طبق برنامه
12 تابان 6298 تهران 13:30 طبق برنامه
13 پارس 4459 تهران 13:30 طبق برنامه
14 زاگرس 4050 تهران 14:00 طبق برنامه
15 سپهران 4334 مشهد 14:15 طبق برنامه
16 کیش ایر 7054 تهران 14:30 طبق برنامه
17 آتا 5618 مشهد 14:40 طبق برنامه
18 چابهار ایر 8765 تهران 15:05 طبق برنامه
19 زاگرس 4009 اهواز 15:05 طبق برنامه
20 ماهان 4595 کرمان 15:45 طبق برنامه
21 ایران ایر تور 997 تهران 16:45 طبق برنامه
22 وارش 5846 مشهد 16:45 طبق برنامه
23 ماهان 1042 تهران 17:00 طبق برنامه
24 معراج 2852 مشهد 17:15 طبق برنامه
25 کیش ایر 7020 تهران 18:15 طبق برنامه
26 وارش 5821 تهران 18:15 طبق برنامه
27 قشم 1214 شیراز 18:40 طبق برنامه
28 فلای پرشیا 7407 شیراز 18:50 طبق برنامه
29 آتا 5658 تهران 19:40 طبق برنامه
30 کیش ایر 7112 اصفهان 20:00 طبق برنامه
31 سپهران 4344 مشهد 20:15 طبق برنامه
32 زاگرس 4070 تهران 20:30 طبق برنامه
33 کیش ایر 7052 تهران 21:00 طبق برنامه
34 قشم 1225 تهران 22:10 طبق برنامه
35 وارش 5825 تهران 22:45 طبق برنامه
36 معراج 2821 تهران 23:15 طبق برنامه
37 کیش ایر 7056 تهران 23:45 طبق برنامه
38 کیش ایر 7080 تهران 23:59 طبق برنامه