//پایش دوره ای اشعه تجهیزات ایکس ری

پایش دوره ای اشعه تجهیزات ایکس ری

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش با برنامه ریزی صورت گرفته بمنظور حفظ ایمنی مسافرین و کاربران در برابر اشعه X و اطمینان از عدم نشتی اشعه از تجهیزات بازرسی ایکس ری فرودگاه بین المللی کیش , پایش دوره ای اشعه کلیه تجهیزات (تعداد ۱۵ دستگاه )ایکس ری این فرودگاه توسط پرسنل اداره ارتباطات و ناوبری هوایی بوسیله دستگاه DOSE METER انجام پذیرفت و مقادیر مربوطه در نواحی مختلف تجهیزات اندازه گیری و ثبت گردیدند. از نتایج استخراج شده در جهت برنامه ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی احتمالی بهره گیری میگردد.

۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ۱۲:۴۳:۴۶ ۱۲:۳۴ ۱۳۹۶-۱۰-۲۶|