# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 پارس 4420 شیراز 1400-3-31 دوشنبه 19:35 اعلام ورود (۲۰:۴۵) ، تاخیر دارد
2 کیش ایر 7015 تهران 1400-3-31 دوشنبه 20:30 تاخیر دارد
3 قشم 1224 تهران 1400-3-31 دوشنبه 21:05 طبق برنامه
4 کیش ایر 7125 تهران 1400-3-31 دوشنبه 22:10 طبق برنامه
5 کیش ایر 7129 تهران 1400-3-31 دوشنبه 23:59 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 پارس 4421 شیراز 1400-3-31 دوشنبه 20:20 آماده پرواز
2 کیش ایر 7052 تهران 1400-3-31 دوشنبه 21:30 پذیرش در میز (۱۷) ، اعلام تاخیر (۲۲:۴۵)
3 قشم 1225 تهران 1400-3-31 دوشنبه 21:50 پذیرش در میز (۱۳) ، اعلام تاخیر (۲۲:۵۰)
4 کیش ایر 7080 تهران 1400-3-31 دوشنبه 23:00 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای خروجی

پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
1 پارس 4420 شیراز 19:35 اعلام ورود (۲۰:۴۵) ، تاخیر دارد
2 کیش ایر 7015 تهران 20:30 تاخیر دارد
3 قشم 1224 تهران 21:05 طبق برنامه
4 کیش ایر 7125 تهران 22:10 طبق برنامه
5 کیش ایر 7129 تهران 23:59 طبق برنامه

پروازهای خروجی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 پارس 4421 شیراز 20:20 آماده پرواز
2 کیش ایر 7052 تهران 21:30 پذیرش در میز (۱۷) ، اعلام تاخیر (۲۲:۴۵)
3 قشم 1225 تهران 21:50 پذیرش در میز (۱۳) ، اعلام تاخیر (۲۲:۵۰)
4 کیش ایر 7080 تهران 23:00 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارسال پیام
درخواست ملاقات

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی

مشاهده راه های ارتباطی