# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7055 تهران 1400-7-2 جمعه 08:05 اعلام ورود (۰۷:۴۵)
2 زاگرس 4051 تهران 1400-7-2 جمعه 08:45 طبق برنامه
3 آسمان 3804 شیراز 1400-7-2 جمعه 09:10 طبق برنامه
4 زاگرس 4107 مشهد 1400-7-2 جمعه 09:30 طبق برنامه
5 کیش ایر 7053 تهران 1400-7-2 جمعه 09:45 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7134 مشهد 1400-7-2 جمعه 08:00 پذیرش در میز (۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۱ ، ۲)
2 کیش ایر 7022 اصفهان 1400-7-2 جمعه 09:00 طبق برنامه
3 کیش ایر 7044 رامسر 1400-7-2 جمعه 09:00 طبق برنامه
4 زاگرس 4005 اصفهان 1400-7-2 جمعه 09:20 طبق برنامه
5 آسمان 3849 بندرعباس 1400-7-2 جمعه 09:40 طبق برنامه

مشاهده تمام پروازهای خروجی

پروازهای ورودی

# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مبدا ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7055 تهران 08:05 اعلام ورود (۰۷:۴۵)
2 زاگرس 4051 تهران 08:45 طبق برنامه
3 آسمان 3804 شیراز 09:10 طبق برنامه
4 زاگرس 4107 مشهد 09:30 طبق برنامه
5 کیش ایر 7053 تهران 09:45 طبق برنامه
6 ایران ایر تور 916 تهران 09:45 طبق برنامه
7 سپهران 4335 مشهد 10:05 طبق برنامه
8 کیش ایر 7021 تهران 11:00 طبق برنامه
9 فلای پرشیا 7416 تهران 11:20 طبق برنامه
10 ساها 174 تهران 11:45 طبق برنامه
11 آسمان 3848 بندرعباس 12:05 طبق برنامه
12 کیش ایر 7023 اصفهان 12:30 طبق برنامه
13 کاسپین 044 تهران 12:35 طبق برنامه
14 زاگرس 4004 اصفهان 12:45 طبق برنامه
15 کیش ایر 7135 مشهد 13:00 طبق برنامه
16 وارش 5806 ساری 13:10 طبق برنامه
17 فلای پرشیا 7406 شیراز 13:20 طبق برنامه
18 کیش ایر 7045 رامسر 14:00 طبق برنامه
19 تابان 6263 تهران 14:30 طبق برنامه
20 زاگرس 4036 کرمانشاه 14:45 طبق برنامه
21 ماهان 4594 کرمان 14:45 طبق برنامه
22 کیش ایر 7073 مشهد 15:45 طبق برنامه
23 ایران ایر تور 972 تبریز 15:45 طبق برنامه
24 سپهران 4345 مشهد 15:50 طبق برنامه
25 ماهان 1043 تهران 15:55 طبق برنامه
26 ایران ایر تور 926 رشت 16:00 طبق برنامه
27 کیش ایر 7061 شیراز 16:00 طبق برنامه
28 کیش ایر 7057 تهران 16:30 طبق برنامه
29 قشم 1224 تهران 16:45 طبق برنامه
30 آتا 5654 اصفهان 17:00 طبق برنامه
31 آتا 5712 تهران 17:10 طبق برنامه
32 فلای پرشیا 7438 یزد 17:20 طبق برنامه
33 معراج 2820 تهران 17:30 طبق برنامه
34 فلای پرشیا 7419 اصفهان 18:20 طبق برنامه
35 زاگرس 4008 اهواز 18:20 طبق برنامه
36 ایران ایر 350 تهران 18:30 طبق برنامه
37 ایران ایر 3361 بندرعباس 18:40 طبق برنامه
38 کیش ایر 7081 تهران 19:00 طبق برنامه
39 کیش ایر 7015 تهران 19:30 طبق برنامه
40 کیش ایر 7129 تهران 21:15 طبق برنامه
41 کیش ایر 7113 اصفهان 21:30 طبق برنامه
42 کیش ایر 7125 تهران 21:30 طبق برنامه
43 آتا 5659 تهران 21:45 لغو شد
44 ایران ایر 3376 شیراز 22:20 طبق برنامه
45 ایران ایر 420 اصفهان 22:50 طبق برنامه
46 معراج 2853 مشهد 23:05 طبق برنامه

پروازهای خروجی

# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
# ایرلاین شماره پرواز مقصد ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7134 مشهد 08:00 پذیرش در میز (۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۱ ، ۲)
2 کیش ایر 7022 اصفهان 09:00 طبق برنامه
3 کیش ایر 7044 رامسر 09:00 طبق برنامه
4 زاگرس 4005 اصفهان 09:20 طبق برنامه
5 آسمان 3849 بندرعباس 09:40 طبق برنامه
6 زاگرس 4037 کرمانشاه 10:15 طبق برنامه
7 ایران ایر تور 973 تبریز 10:45 طبق برنامه
8 کیش ایر 7072 مشهد 10:45 طبق برنامه
9 سپهران 4334 مشهد 11:00 طبق برنامه
10 کیش ایر 7056 تهران 12:00 طبق برنامه
11 فلای پرشیا 7417 تهران 12:10 طبق برنامه
12 ساها 175 تهران 12:25 طبق برنامه
13 آسمان 3805 شیراز 12:35 طبق برنامه
14 زاگرس 4050 تهران 13:25 طبق برنامه
15 کاسپین 045 تهران 13:30 طبق برنامه
16 کیش ایر 7060 شیراز 13:30 طبق برنامه
17 وارش 5807 ساری 14:00 طبق برنامه
18 فلای پرشیا 7439 یزد 14:10 طبق برنامه
19 کیش ایر 7054 تهران 14:30 طبق برنامه
20 کیش ایر 7014 تهران 15:00 طبق برنامه
21 زاگرس 4106 مشهد 15:30 طبق برنامه
22 تابان 6264 تهران 15:30 طبق برنامه
23 ماهان 4595 کرمان 15:45 طبق برنامه
24 ایران ایر تور 917 تهران 16:30 طبق برنامه
25 سپهران 4344 مشهد 16:40 طبق برنامه
26 کیش ایر 7128 تهران 16:45 طبق برنامه
27 کیش ایر 7052 تهران 17:00 طبق برنامه
28 ماهان 1042 تهران 17:00 طبق برنامه
29 ایران ایر تور 927 رشت 17:25 طبق برنامه
30 قشم 1225 تهران 17:30 طبق برنامه
31 آتا 5713 تهران 17:40 طبق برنامه
32 آتا 5653 اصفهان 17:50 طبق برنامه
33 کیش ایر 7112 اصفهان 18:00 طبق برنامه
34 فلای پرشیا 7407 شیراز 18:10 طبق برنامه
35 معراج 2852 مشهد 18:15 طبق برنامه
36 زاگرس 4009 اهواز 19:05 طبق برنامه
37 ایران ایر 3377 شیراز 19:15 طبق برنامه
38 فلای پرشیا 7418 اصفهان 19:20 طبق برنامه
39 ایران ایر 421 اصفهان 19:25 طبق برنامه
40 کیش ایر 7020 تهران 20:00 طبق برنامه
41 کیش ایر 7080 تهران 22:30 طبق برنامه
42 آتا 5660 تهران 22:40 لغو شد
43 کیش ایر 7124 تهران 22:45 طبق برنامه
44 ایران ایر 3360 بندرعباس 22:55 طبق برنامه
45 کیش ایر 7028 تهران 23:00 طبق برنامه
46 معراج 2821 تهران 23:45 طبق برنامه
47 ایران ایر 351 تهران 23:45 طبق برنامه

آخرین اخبار

گزارش تصویری

ارتباط با مدیر کل فرودگاه های کیش

ارسال پیام
درخواست ملاقات

ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی

مشاهده راه های ارتباطی