ارتباط با مدیر ایمنی جهت ارسال موارد مربوط به گزارشات خطر و حوزه ایمنی

1- شماره فکس : 07644443329
2- شماره ثابت : 07644443200 – داخلی 111
3- شماره همراه : 09347697014 (آقای شاهرخی)
4- ایمیل : safety@kishairport.ir
5- سامانه پیامکی : 3000636455