به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، در تیرماه ماه سال 96 تعداد اعزام و پذیرش مسافر 202 هزار و 123 نفر بوده است.

از این تعداد مسافر، 198 هزار و 537 نفر در پروازهای داخلی و 3 هزار و 586 نفر در پروازهای خارجی تردد داشته اند.

همچنین تعداد پرواز در این ماه، 1734 نشست و برخاست بوده است.

تعداد مسافر و پرواز در مقایسه با تیرماه سال 95 با دو درصد رشد همراه بوده است.