رشد 5 درصدی مسافر در اردی بهشت 96

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، تعداد مسافر در اردی بهشت ماه سال 1396 در مقایسه با اردی بهشت ماه سال 1395 با افزایش همراه بوده است.

در اردی بهشت ماه سال 96 تعداد اعزام و پذیرش مسافر 238 هزار و 770 نفر بوده که در مقایسه با اردی بهشت ماه سال گذشته با 5/5 درصد رشد همراه بوده است. در اردی بهشت ماه سال 95 تعداد اعزام و پذیرش مسافر 226 هزار و 205 نفر بوده است.

این تعداد مسافر توسط 1975 پرواز جابجا شده اند.