تلفن دفتر مدیر کل فرودگاه : 07644485585
نمابر دفتر مدیر کل : 07644485576

آدرس : جزیره کیش – فرودگاه بین ­المللی کیش – ساختمان اداره کل فرودگاه
کدپستی 63355-79419