دفاتر فروش بلیط

کلیه شرکت های هواپیمایی که در این فرودگاه دارای پرواز می باشند فروش بلیط در فرودگاه دارند. در صورتی که مسافرین محترم قصد تهیه بلیط از شرکت های هواپیمایی دیگر را داشته باشند می توانند به دفتر فروش بلیط واقع در ترمینال ورودی پروازهای داخلی مراجعه نمایند.