آمار ورود گردشگران از مسیر هوایی به کیش به 107هزار و 281 نفر رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، از25 اسفند 95 تا پایان 8 فروردین 96 آمار گردشگران مسیر هوایی کیش با افزایش 20 هزار و 390 نفر ، نسبت به سال گذشته 24 درصد رشد داشته است.
سال گذشته دراین ایام آمار ورود گردشگران از مسیر هوایی 86 هزار و 890 نفر بود.

رضایتمندی وزیرراه وشهرسازی در خدمات دهی وامکانات فرودگاه بین المللی جزیره کیش