شرکت­های هلی کوپتری فعال در فرودگاه کیش

ردیف

نام شرکت نام رئیس ایستگاه
1 شرکت هلیکوپتری ایران آقایان برجی و کاظمی
2 شرکت هلیکوپتری پرشین گلف (پاسکو) آقای پهلوان زاده
3 شرکت هلی کوپتری هلی آریا آقای رحمتی
4 شرکت هلی کوپتری پاسارگاد پرواز کیش آقای عربیان