لیست تمام پروازها

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر 3353 بندرعباس 1401-3-2 دوشنبه 17:05 اعلام ورود (۱۶:۵۰)
2 کیش ایر 7099 ساری 1401-3-2 دوشنبه 17:30 طبق برنامه
3 ایران ایر تور 972 تبریز 1401-3-2 دوشنبه 18:30 طبق برنامه
4 معراج 2820 تهران 1401-3-2 دوشنبه 18:45 طبق برنامه
5 سپهران 4345 مشهد 1401-3-2 دوشنبه 19:10 طبق برنامه
6 زاگرس 4071 تهران 1401-3-2 دوشنبه 19:30 طبق برنامه
7 کیش ایر 7073 مشهد 1401-3-2 دوشنبه 20:00 طبق برنامه
8 قشم 1224 تهران 1401-3-2 دوشنبه 21:20 طبق برنامه
9 کیش ایر 7121 یزد 1401-3-2 دوشنبه 21:30 طبق برنامه
10 کیش ایر 7081 تهران 1401-3-2 دوشنبه 22:15 طبق برنامه
11 پارس 4458 تهران 1401-3-2 دوشنبه 22:40 طبق برنامه
12 کیش ایر 7061 شیراز 1401-3-2 دوشنبه 23:30 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ماهان 1042 تهران 1401-3-2 دوشنبه 17:00 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۴)
2 ایران ایر 3352 بندرعباس 1401-3-2 دوشنبه 17:40 پذیرش در میز (۷)
3 کیش ایر 7054 تهران 1401-3-2 دوشنبه 17:45 پذیرش در میز (۱۷)
4 کیش ایر 7120 یزد 1401-3-2 دوشنبه 18:30 پذیرش در میز (۱۵) ، اعلام تاخیر (۲۰:۴۰)
5 ایران ایر تور 997 تهران 1401-3-2 دوشنبه 19:15 اعلام تاخیر (۲۰:۰۰)
6 معراج 2821 تهران 1401-3-2 دوشنبه 19:30 طبق برنامه
7 سپهران 4344 مشهد 1401-3-2 دوشنبه 20:05 طبق برنامه
8 زاگرس 4070 تهران 1401-3-2 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
9 کیش ایر 7060 شیراز 1401-3-2 دوشنبه 21:00 طبق برنامه
10 قشم 1225 تهران 1401-3-2 دوشنبه 22:05 طبق برنامه
11 کیش ایر 7052 تهران 1401-3-2 دوشنبه 22:30 تاخیر دارد
12 پارس 4459 تهران 1401-3-2 دوشنبه 23:20 طبق برنامه
13 کیش ایر 7080 تهران 1401-3-2 دوشنبه 23:30 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر 3353 بندرعباس 1401-3-2 دوشنبه 17:05 اعلام ورود (۱۶:۵۰)
2 کیش ایر 7099 ساری 1401-3-2 دوشنبه 17:30 طبق برنامه
3 ایران ایر تور 972 تبریز 1401-3-2 دوشنبه 18:30 طبق برنامه
4 معراج 2820 تهران 1401-3-2 دوشنبه 18:45 طبق برنامه
5 سپهران 4345 مشهد 1401-3-2 دوشنبه 19:10 طبق برنامه
6 زاگرس 4071 تهران 1401-3-2 دوشنبه 19:30 طبق برنامه
7 کیش ایر 7073 مشهد 1401-3-2 دوشنبه 20:00 طبق برنامه
8 قشم 1224 تهران 1401-3-2 دوشنبه 21:20 طبق برنامه
9 کیش ایر 7121 یزد 1401-3-2 دوشنبه 21:30 طبق برنامه
10 کیش ایر 7081 تهران 1401-3-2 دوشنبه 22:15 طبق برنامه
11 پارس 4458 تهران 1401-3-2 دوشنبه 22:40 طبق برنامه
12 کیش ایر 7061 شیراز 1401-3-2 دوشنبه 23:30 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ماهان 1042 تهران 1401-3-2 دوشنبه 17:00 پایان پذیرش مسافر ، سوار شدن از درب خروج (۴)
2 ایران ایر 3352 بندرعباس 1401-3-2 دوشنبه 17:40 پذیرش در میز (۷)
3 کیش ایر 7054 تهران 1401-3-2 دوشنبه 17:45 پذیرش در میز (۱۷)
4 کیش ایر 7120 یزد 1401-3-2 دوشنبه 18:30 پذیرش در میز (۱۵) ، اعلام تاخیر (۲۰:۴۰)
5 ایران ایر تور 997 تهران 1401-3-2 دوشنبه 19:15 اعلام تاخیر (۲۰:۰۰)
6 معراج 2821 تهران 1401-3-2 دوشنبه 19:30 طبق برنامه
7 سپهران 4344 مشهد 1401-3-2 دوشنبه 20:05 طبق برنامه
8 زاگرس 4070 تهران 1401-3-2 دوشنبه 20:30 طبق برنامه
9 کیش ایر 7060 شیراز 1401-3-2 دوشنبه 21:00 طبق برنامه
10 قشم 1225 تهران 1401-3-2 دوشنبه 22:05 طبق برنامه
11 کیش ایر 7052 تهران 1401-3-2 دوشنبه 22:30 تاخیر دارد
12 پارس 4459 تهران 1401-3-2 دوشنبه 23:20 طبق برنامه
13 کیش ایر 7080 تهران 1401-3-2 دوشنبه 23:30 طبق برنامه