لیست تمام پروازها

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7129 تهران 1399-12-18 دوشنبه 23:59 طبق برنامه
2 ایران ایر 3530 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 07:15 طبق برنامه
3 ایران ایر 3353 بندرعباس 1399-12-19 سه شنبه 07:55 طبق برنامه
4 کیش ایر 7055 تهران 1399-12-19 سه شنبه 08:10 طبق برنامه
5 زاگرس 4051 تهران 1399-12-19 سه شنبه 08:30 طبق برنامه
6 وارش 5822 تهران 1399-12-19 سه شنبه 09:00 طبق برنامه
7 سپهران 4335 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 10:05 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 916 تهران 1399-12-19 سه شنبه 10:35 طبق برنامه
9 کیش ایر 7021 تهران 1399-12-19 سه شنبه 10:55 طبق برنامه
10 آتا 5659 تهران 1399-12-19 سه شنبه 11:50 طبق برنامه
11 ایران ایر تور 996 تهران 1399-12-19 سه شنبه 12:00 طبق برنامه
12 زاگرس 4004 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 12:40 طبق برنامه
13 آسمان 3720 گرگان 1399-12-19 سه شنبه 12:45 طبق برنامه
14 ایران ایر 3533 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 13:00 طبق برنامه
15 زاگرس 4107 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 13:15 طبق برنامه
16 کیش ایر 7135 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 13:30 طبق برنامه
17 کیش ایر 7053 تهران 1399-12-19 سه شنبه 13:30 طبق برنامه
18 زاگرس 4003 تهران 1399-12-19 سه شنبه 13:50 طبق برنامه
19 کاسپین 044 تهران 1399-12-19 سه شنبه 13:50 طبق برنامه
20 تابان 6263 تهران 1399-12-19 سه شنبه 14:15 طبق برنامه
21 آسمان 3804 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 15:10 طبق برنامه
22 معراج 2820 تهران 1399-12-19 سه شنبه 15:30 طبق برنامه
23 آتا 5685 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 15:50 طبق برنامه
24 سپهران 4345 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 15:50 طبق برنامه
25 ماهان 1043 تهران 1399-12-19 سه شنبه 15:55 طبق برنامه
26 ایران ایر 350 تهران 1399-12-19 سه شنبه 16:30 طبق برنامه
27 فلای پرشیا 7406 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 16:50 طبق برنامه
28 ایران ایر تور 972 تبریز 1399-12-19 سه شنبه 17:00 طبق برنامه
29 کیش ایر 7137 رشت 1399-12-19 سه شنبه 17:00 طبق برنامه
30 ایران ایر 3361 بندرعباس 1399-12-19 سه شنبه 17:25 طبق برنامه
31 کیش ایر 7023 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 18:30 طبق برنامه
32 ایران ایر تور 998 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 18:30 طبق برنامه
33 ماهان 4594 کرمان 1399-12-19 سه شنبه 18:45 طبق برنامه
34 کیش ایر 7081 تهران 1399-12-19 سه شنبه 19:00 طبق برنامه
35 تابان 6261 تهران 1399-12-19 سه شنبه 19:20 طبق برنامه
36 زاگرس 4071 تهران 1399-12-19 سه شنبه 19:25 طبق برنامه
37 کیش ایر 7073 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 19:45 طبق برنامه
38 معراج 2864 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 19:50 طبق برنامه
39 ایران ایر 420 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 20:20 طبق برنامه
40 ایران ایر 352 تهران 1399-12-19 سه شنبه 20:25 طبق برنامه
41 ایران ایر 3376 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 21:05 طبق برنامه
42 فلای پرشیا 7419 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 21:30 طبق برنامه
43 کیش ایر 7125 تهران 1399-12-19 سه شنبه 22:45 طبق برنامه
44 کیش ایر 7113 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 23:00 طبق برنامه
45 کیش ایر 7061 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 23:15 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 آتا 5661 مشهد 1399-12-18 دوشنبه 22:40 پرواز کرد (۲۳:۰۷)
2 ایران ایر 3532 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 08:00 طبق برنامه
3 ایران ایر 3352 بندرعباس 1399-12-19 سه شنبه 08:30 طبق برنامه
4 کیش ایر 7134 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 08:30 طبق برنامه
5 زاگرس 4005 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 09:20 طبق برنامه
6 کیش ایر 7022 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 10:00 طبق برنامه
7 سپهران 4334 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 10:55 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 973 تبریز 1399-12-19 سه شنبه 11:30 طبق برنامه
9 کیش ایر 7136 رشت 1399-12-19 سه شنبه 12:00 طبق برنامه
10 آتا 5686 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 12:50 طبق برنامه
11 زاگرس 4050 تهران 1399-12-19 سه شنبه 13:00 طبق برنامه
12 ایران ایر تور 999 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 13:00 طبق برنامه
13 آسمان 3721 گرگان 1399-12-19 سه شنبه 13:15 طبق برنامه
14 زاگرس 4106 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 14:00 طبق برنامه
15 کیش ایر 7054 تهران 1399-12-19 سه شنبه 14:30 طبق برنامه
16 ایران ایر 3531 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 14:35 طبق برنامه
17 کیش ایر 7072 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 14:45 طبق برنامه
18 کاسپین 045 تهران 1399-12-19 سه شنبه 14:55 طبق برنامه
19 زاگرس 4002 تهران 1399-12-19 سه شنبه 15:00 طبق برنامه
20 تابان 6264 تهران 1399-12-19 سه شنبه 15:15 طبق برنامه
21 آسمان 3805 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 15:40 طبق برنامه
22 وارش 5823 تهران 1399-12-19 سه شنبه 16:00 طبق برنامه
23 معراج 2865 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 16:20 طبق برنامه
24 سپهران 4344 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 16:40 طبق برنامه
25 آتا 5660 تهران 1399-12-19 سه شنبه 16:50 طبق برنامه
26 ماهان 1042 تهران 1399-12-19 سه شنبه 17:00 طبق برنامه
27 ایران ایر 421 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 17:15 طبق برنامه
28 فلای پرشیا 7418 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 17:50 طبق برنامه
29 ایران ایر 3377 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 18:00 طبق برنامه
30 کیش ایر 7020 تهران 1399-12-19 سه شنبه 18:00 طبق برنامه
31 ایران ایر تور 917 تهران 1399-12-19 سه شنبه 18:00 طبق برنامه
32 ایران ایر تور 997 تهران 1399-12-19 سه شنبه 19:30 طبق برنامه
33 کیش ایر 7112 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 19:30 طبق برنامه
34 ماهان 4595 کرمان 1399-12-19 سه شنبه 19:45 طبق برنامه
35 کیش ایر 7052 تهران 1399-12-19 سه شنبه 20:00 طبق برنامه
36 زاگرس 4070 تهران 1399-12-19 سه شنبه 20:15 طبق برنامه
37 تابان 6262 تهران 1399-12-19 سه شنبه 20:20 طبق برنامه
38 معراج 2821 تهران 1399-12-19 سه شنبه 20:40 طبق برنامه
39 کیش ایر 7060 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 20:45 طبق برنامه
40 ایران ایر 351 تهران 1399-12-19 سه شنبه 21:05 طبق برنامه
41 ایران ایر 353 تهران 1399-12-19 سه شنبه 21:10 طبق برنامه
42 ایران ایر 3360 بندرعباس 1399-12-19 سه شنبه 21:40 طبق برنامه
43 فلای پرشیا 7407 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 22:20 طبق برنامه
44 کیش ایر 7080 تهران 1399-12-19 سه شنبه 23:45 طبق برنامه
45 کیش ایر 7124 تهران 1399-12-19 سه شنبه 23:59 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7129 تهران 1399-12-18 دوشنبه 23:59 طبق برنامه
2 ایران ایر 3530 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 07:15 طبق برنامه
3 ایران ایر 3353 بندرعباس 1399-12-19 سه شنبه 07:55 طبق برنامه
4 کیش ایر 7055 تهران 1399-12-19 سه شنبه 08:10 طبق برنامه
5 زاگرس 4051 تهران 1399-12-19 سه شنبه 08:30 طبق برنامه
6 وارش 5822 تهران 1399-12-19 سه شنبه 09:00 طبق برنامه
7 سپهران 4335 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 10:05 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 916 تهران 1399-12-19 سه شنبه 10:35 طبق برنامه
9 کیش ایر 7021 تهران 1399-12-19 سه شنبه 10:55 طبق برنامه
10 آتا 5659 تهران 1399-12-19 سه شنبه 11:50 طبق برنامه
11 ایران ایر تور 996 تهران 1399-12-19 سه شنبه 12:00 طبق برنامه
12 زاگرس 4004 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 12:40 طبق برنامه
13 آسمان 3720 گرگان 1399-12-19 سه شنبه 12:45 طبق برنامه
14 ایران ایر 3533 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 13:00 طبق برنامه
15 زاگرس 4107 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 13:15 طبق برنامه
16 کیش ایر 7135 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 13:30 طبق برنامه
17 کیش ایر 7053 تهران 1399-12-19 سه شنبه 13:30 طبق برنامه
18 زاگرس 4003 تهران 1399-12-19 سه شنبه 13:50 طبق برنامه
19 کاسپین 044 تهران 1399-12-19 سه شنبه 13:50 طبق برنامه
20 تابان 6263 تهران 1399-12-19 سه شنبه 14:15 طبق برنامه
21 آسمان 3804 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 15:10 طبق برنامه
22 معراج 2820 تهران 1399-12-19 سه شنبه 15:30 طبق برنامه
23 آتا 5685 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 15:50 طبق برنامه
24 سپهران 4345 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 15:50 طبق برنامه
25 ماهان 1043 تهران 1399-12-19 سه شنبه 15:55 طبق برنامه
26 ایران ایر 350 تهران 1399-12-19 سه شنبه 16:30 طبق برنامه
27 فلای پرشیا 7406 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 16:50 طبق برنامه
28 ایران ایر تور 972 تبریز 1399-12-19 سه شنبه 17:00 طبق برنامه
29 کیش ایر 7137 رشت 1399-12-19 سه شنبه 17:00 طبق برنامه
30 ایران ایر 3361 بندرعباس 1399-12-19 سه شنبه 17:25 طبق برنامه
31 کیش ایر 7023 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 18:30 طبق برنامه
32 ایران ایر تور 998 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 18:30 طبق برنامه
33 ماهان 4594 کرمان 1399-12-19 سه شنبه 18:45 طبق برنامه
34 کیش ایر 7081 تهران 1399-12-19 سه شنبه 19:00 طبق برنامه
35 تابان 6261 تهران 1399-12-19 سه شنبه 19:20 طبق برنامه
36 زاگرس 4071 تهران 1399-12-19 سه شنبه 19:25 طبق برنامه
37 کیش ایر 7073 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 19:45 طبق برنامه
38 معراج 2864 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 19:50 طبق برنامه
39 ایران ایر 420 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 20:20 طبق برنامه
40 ایران ایر 352 تهران 1399-12-19 سه شنبه 20:25 طبق برنامه
41 ایران ایر 3376 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 21:05 طبق برنامه
42 فلای پرشیا 7419 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 21:30 طبق برنامه
43 کیش ایر 7125 تهران 1399-12-19 سه شنبه 22:45 طبق برنامه
44 کیش ایر 7113 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 23:00 طبق برنامه
45 کیش ایر 7061 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 23:15 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 آتا 5661 مشهد 1399-12-18 دوشنبه 22:40 پرواز کرد (۲۳:۰۷)
2 ایران ایر 3532 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 08:00 طبق برنامه
3 ایران ایر 3352 بندرعباس 1399-12-19 سه شنبه 08:30 طبق برنامه
4 کیش ایر 7134 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 08:30 طبق برنامه
5 زاگرس 4005 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 09:20 طبق برنامه
6 کیش ایر 7022 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 10:00 طبق برنامه
7 سپهران 4334 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 10:55 طبق برنامه
8 ایران ایر تور 973 تبریز 1399-12-19 سه شنبه 11:30 طبق برنامه
9 کیش ایر 7136 رشت 1399-12-19 سه شنبه 12:00 طبق برنامه
10 آتا 5686 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 12:50 طبق برنامه
11 زاگرس 4050 تهران 1399-12-19 سه شنبه 13:00 طبق برنامه
12 ایران ایر تور 999 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 13:00 طبق برنامه
13 آسمان 3721 گرگان 1399-12-19 سه شنبه 13:15 طبق برنامه
14 زاگرس 4106 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 14:00 طبق برنامه
15 کیش ایر 7054 تهران 1399-12-19 سه شنبه 14:30 طبق برنامه
16 ایران ایر 3531 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 14:35 طبق برنامه
17 کیش ایر 7072 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 14:45 طبق برنامه
18 کاسپین 045 تهران 1399-12-19 سه شنبه 14:55 طبق برنامه
19 زاگرس 4002 تهران 1399-12-19 سه شنبه 15:00 طبق برنامه
20 تابان 6264 تهران 1399-12-19 سه شنبه 15:15 طبق برنامه
21 آسمان 3805 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 15:40 طبق برنامه
22 وارش 5823 تهران 1399-12-19 سه شنبه 16:00 طبق برنامه
23 معراج 2865 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 16:20 طبق برنامه
24 سپهران 4344 مشهد 1399-12-19 سه شنبه 16:40 طبق برنامه
25 آتا 5660 تهران 1399-12-19 سه شنبه 16:50 طبق برنامه
26 ماهان 1042 تهران 1399-12-19 سه شنبه 17:00 طبق برنامه
27 ایران ایر 421 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 17:15 طبق برنامه
28 فلای پرشیا 7418 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 17:50 طبق برنامه
29 ایران ایر 3377 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 18:00 طبق برنامه
30 کیش ایر 7020 تهران 1399-12-19 سه شنبه 18:00 طبق برنامه
31 ایران ایر تور 917 تهران 1399-12-19 سه شنبه 18:00 طبق برنامه
32 ایران ایر تور 997 تهران 1399-12-19 سه شنبه 19:30 طبق برنامه
33 کیش ایر 7112 اصفهان 1399-12-19 سه شنبه 19:30 طبق برنامه
34 ماهان 4595 کرمان 1399-12-19 سه شنبه 19:45 طبق برنامه
35 کیش ایر 7052 تهران 1399-12-19 سه شنبه 20:00 طبق برنامه
36 زاگرس 4070 تهران 1399-12-19 سه شنبه 20:15 طبق برنامه
37 تابان 6262 تهران 1399-12-19 سه شنبه 20:20 طبق برنامه
38 معراج 2821 تهران 1399-12-19 سه شنبه 20:40 طبق برنامه
39 کیش ایر 7060 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 20:45 طبق برنامه
40 ایران ایر 351 تهران 1399-12-19 سه شنبه 21:05 طبق برنامه
41 ایران ایر 353 تهران 1399-12-19 سه شنبه 21:10 طبق برنامه
42 ایران ایر 3360 بندرعباس 1399-12-19 سه شنبه 21:40 طبق برنامه
43 فلای پرشیا 7407 شیراز 1399-12-19 سه شنبه 22:20 طبق برنامه
44 کیش ایر 7080 تهران 1399-12-19 سه شنبه 23:45 طبق برنامه
45 کیش ایر 7124 تهران 1399-12-19 سه شنبه 23:59 طبق برنامه