لیست تمام پروازها

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7073 مشهد 1401-7-4 دوشنبه 23:59 طبق برنامه
2 کیش ایر 7055 تهران 1401-7-5 سه شنبه 08:05 طبق برنامه
3 زاگرس 4051 تهران 1401-7-5 سه شنبه 08:45 طبق برنامه
4 وارش 5820 تهران 1401-7-5 سه شنبه 09:00 طبق برنامه
5 کیش ایر 7021 تهران 1401-7-5 سه شنبه 10:15 طبق برنامه
6 کیش ایر 7053 تهران 1401-7-5 سه شنبه 11:30 طبق برنامه
7 چابهار ایر 8778 تهران 1401-7-5 سه شنبه 11:55 طبق برنامه
8 تابان 6297 تهران 1401-7-5 سه شنبه 12:30 طبق برنامه
9 آتا 5659 تهران 1401-7-5 سه شنبه 12:40 طبق برنامه
10 زاگرس 4004 اصفهان 1401-7-5 سه شنبه 13:00 طبق برنامه
11 سپهران 4335 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 13:05 طبق برنامه
12 معراج 2818 تهران 1401-7-5 سه شنبه 13:15 طبق برنامه
13 ایران ایر تور 996 تهران 1401-7-5 سه شنبه 13:30 طبق برنامه
14 چابهار ایر 8764 تهران 1401-7-5 سه شنبه 14:05 طبق برنامه
15 زاگرس 4008 اهواز 1401-7-5 سه شنبه 14:20 طبق برنامه
16 وارش 5806 ساری 1401-7-5 سه شنبه 14:30 طبق برنامه
17 فلای پرشیا 7406 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 16:30 طبق برنامه
18 آتا 5685 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 16:40 طبق برنامه
19 کیش ایر 7081 تهران 1401-7-5 سه شنبه 17:00 طبق برنامه
20 ماهان 4594 کرمان 1401-7-5 سه شنبه 17:30 طبق برنامه
21 کیش ایر 7113 اصفهان 1401-7-5 سه شنبه 17:30 طبق برنامه
22 قشم 1224 تهران 1401-7-5 سه شنبه 17:50 طبق برنامه
23 ایران ایر 350 تهران 1401-7-5 سه شنبه 17:55 طبق برنامه
24 معراج 2853 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 18:45 طبق برنامه
25 زاگرس 4107 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 18:45 طبق برنامه
26 ایران ایر تور 972 تبریز 1401-7-5 سه شنبه 19:30 طبق برنامه
27 زاگرس 4071 تهران 1401-7-5 سه شنبه 19:40 طبق برنامه
28 وارش 5824 تهران 1401-7-5 سه شنبه 19:45 طبق برنامه
29 کیش ایر 7061 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 20:30 طبق برنامه
30 پارس 4458 تهران 1401-7-5 سه شنبه 20:45 طبق برنامه
31 قشم 1215 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 21:20 طبق برنامه
32 کیش ایر 7135 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 21:30 طبق برنامه
33 ماهان 1013 تهران 1401-7-5 سه شنبه 21:30 طبق برنامه
34 فلای پرشیا 7420 تهران 1401-7-5 سه شنبه 22:00 طبق برنامه
35 سپهران 4345 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 22:40 طبق برنامه
36 کیش ایر 7125 تهران 1401-7-5 سه شنبه 23:00 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7080 تهران 1401-7-4 دوشنبه 23:30 درب خروج بسته شد
2 سپهران 4344 مشهد 1401-7-4 دوشنبه 23:35 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۳)
3 کیش ایر 7052 تهران 1401-7-4 دوشنبه 23:59 پایان پذیرش مسافر ، اعلام تاخیر (۰۲:۴۵)
4 کیش ایر 7112 اصفهان 1401-7-5 سه شنبه 09:00 طبق برنامه
5 زاگرس 4005 اصفهان 1401-7-5 سه شنبه 09:30 طبق برنامه
6 وارش 5807 ساری 1401-7-5 سه شنبه 09:45 طبق برنامه
7 کیش ایر 7134 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 11:15 طبق برنامه
8 کیش ایر 7054 تهران 1401-7-5 سه شنبه 12:30 طبق برنامه
9 چابهار ایر 8779 تهران 1401-7-5 سه شنبه 12:40 طبق برنامه
10 تابان 6298 تهران 1401-7-5 سه شنبه 13:25 طبق برنامه
11 آتا 5686 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 13:40 طبق برنامه
12 زاگرس 4050 تهران 1401-7-5 سه شنبه 14:00 طبق برنامه
13 معراج 2852 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 14:00 طبق برنامه
14 سپهران 4334 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 14:00 طبق برنامه
15 ایران ایر تور 973 تبریز 1401-7-5 سه شنبه 14:15 طبق برنامه
16 چابهار ایر 8765 تهران 1401-7-5 سه شنبه 15:05 طبق برنامه
17 زاگرس 4009 اهواز 1401-7-5 سه شنبه 15:05 طبق برنامه
18 وارش 5821 تهران 1401-7-5 سه شنبه 15:15 طبق برنامه
19 فلای پرشیا 7421 تهران 1401-7-5 سه شنبه 17:20 طبق برنامه
20 آتا 5660 تهران 1401-7-5 سه شنبه 17:40 طبق برنامه
21 کیش ایر 7060 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 18:00 طبق برنامه
22 ماهان 4595 کرمان 1401-7-5 سه شنبه 18:15 طبق برنامه
23 کیش ایر 7020 تهران 1401-7-5 سه شنبه 18:30 طبق برنامه
24 قشم 1214 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 18:35 طبق برنامه
25 ایران ایر 351 تهران 1401-7-5 سه شنبه 18:40 طبق برنامه
26 معراج 2819 تهران 1401-7-5 سه شنبه 19:30 طبق برنامه
27 زاگرس 4106 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 19:30 طبق برنامه
28 ایران ایر تور 997 تهران 1401-7-5 سه شنبه 20:15 طبق برنامه
29 زاگرس 4070 تهران 1401-7-5 سه شنبه 20:25 طبق برنامه
30 وارش 5825 تهران 1401-7-5 سه شنبه 20:45 طبق برنامه
31 کیش ایر 7052 تهران 1401-7-5 سه شنبه 21:30 طبق برنامه
32 پارس 4459 تهران 1401-7-5 سه شنبه 21:30 طبق برنامه
33 قشم 1225 تهران 1401-7-5 سه شنبه 22:05 طبق برنامه
34 ماهان 1012 تهران 1401-7-5 سه شنبه 22:45 طبق برنامه
35 فلای پرشیا 7407 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 22:50 طبق برنامه
36 کیش ایر 7024 تهران 1401-7-5 سه شنبه 23:10 طبق برنامه
37 سپهران 4344 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 23:40 طبق برنامه
38 کیش ایر 7080 تهران 1401-7-5 سه شنبه 23:45 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7073 مشهد 1401-7-4 دوشنبه 23:59 طبق برنامه
2 کیش ایر 7055 تهران 1401-7-5 سه شنبه 08:05 طبق برنامه
3 زاگرس 4051 تهران 1401-7-5 سه شنبه 08:45 طبق برنامه
4 وارش 5820 تهران 1401-7-5 سه شنبه 09:00 طبق برنامه
5 کیش ایر 7021 تهران 1401-7-5 سه شنبه 10:15 طبق برنامه
6 کیش ایر 7053 تهران 1401-7-5 سه شنبه 11:30 طبق برنامه
7 چابهار ایر 8778 تهران 1401-7-5 سه شنبه 11:55 طبق برنامه
8 تابان 6297 تهران 1401-7-5 سه شنبه 12:30 طبق برنامه
9 آتا 5659 تهران 1401-7-5 سه شنبه 12:40 طبق برنامه
10 زاگرس 4004 اصفهان 1401-7-5 سه شنبه 13:00 طبق برنامه
11 سپهران 4335 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 13:05 طبق برنامه
12 معراج 2818 تهران 1401-7-5 سه شنبه 13:15 طبق برنامه
13 ایران ایر تور 996 تهران 1401-7-5 سه شنبه 13:30 طبق برنامه
14 چابهار ایر 8764 تهران 1401-7-5 سه شنبه 14:05 طبق برنامه
15 زاگرس 4008 اهواز 1401-7-5 سه شنبه 14:20 طبق برنامه
16 وارش 5806 ساری 1401-7-5 سه شنبه 14:30 طبق برنامه
17 فلای پرشیا 7406 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 16:30 طبق برنامه
18 آتا 5685 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 16:40 طبق برنامه
19 کیش ایر 7081 تهران 1401-7-5 سه شنبه 17:00 طبق برنامه
20 ماهان 4594 کرمان 1401-7-5 سه شنبه 17:30 طبق برنامه
21 کیش ایر 7113 اصفهان 1401-7-5 سه شنبه 17:30 طبق برنامه
22 قشم 1224 تهران 1401-7-5 سه شنبه 17:50 طبق برنامه
23 ایران ایر 350 تهران 1401-7-5 سه شنبه 17:55 طبق برنامه
24 معراج 2853 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 18:45 طبق برنامه
25 زاگرس 4107 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 18:45 طبق برنامه
26 ایران ایر تور 972 تبریز 1401-7-5 سه شنبه 19:30 طبق برنامه
27 زاگرس 4071 تهران 1401-7-5 سه شنبه 19:40 طبق برنامه
28 وارش 5824 تهران 1401-7-5 سه شنبه 19:45 طبق برنامه
29 کیش ایر 7061 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 20:30 طبق برنامه
30 پارس 4458 تهران 1401-7-5 سه شنبه 20:45 طبق برنامه
31 قشم 1215 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 21:20 طبق برنامه
32 کیش ایر 7135 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 21:30 طبق برنامه
33 ماهان 1013 تهران 1401-7-5 سه شنبه 21:30 طبق برنامه
34 فلای پرشیا 7420 تهران 1401-7-5 سه شنبه 22:00 طبق برنامه
35 سپهران 4345 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 22:40 طبق برنامه
36 کیش ایر 7125 تهران 1401-7-5 سه شنبه 23:00 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7080 تهران 1401-7-4 دوشنبه 23:30 درب خروج بسته شد
2 سپهران 4344 مشهد 1401-7-4 دوشنبه 23:35 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۳)
3 کیش ایر 7052 تهران 1401-7-4 دوشنبه 23:59 پایان پذیرش مسافر ، اعلام تاخیر (۰۲:۴۵)
4 کیش ایر 7112 اصفهان 1401-7-5 سه شنبه 09:00 طبق برنامه
5 زاگرس 4005 اصفهان 1401-7-5 سه شنبه 09:30 طبق برنامه
6 وارش 5807 ساری 1401-7-5 سه شنبه 09:45 طبق برنامه
7 کیش ایر 7134 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 11:15 طبق برنامه
8 کیش ایر 7054 تهران 1401-7-5 سه شنبه 12:30 طبق برنامه
9 چابهار ایر 8779 تهران 1401-7-5 سه شنبه 12:40 طبق برنامه
10 تابان 6298 تهران 1401-7-5 سه شنبه 13:25 طبق برنامه
11 آتا 5686 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 13:40 طبق برنامه
12 زاگرس 4050 تهران 1401-7-5 سه شنبه 14:00 طبق برنامه
13 معراج 2852 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 14:00 طبق برنامه
14 سپهران 4334 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 14:00 طبق برنامه
15 ایران ایر تور 973 تبریز 1401-7-5 سه شنبه 14:15 طبق برنامه
16 چابهار ایر 8765 تهران 1401-7-5 سه شنبه 15:05 طبق برنامه
17 زاگرس 4009 اهواز 1401-7-5 سه شنبه 15:05 طبق برنامه
18 وارش 5821 تهران 1401-7-5 سه شنبه 15:15 طبق برنامه
19 فلای پرشیا 7421 تهران 1401-7-5 سه شنبه 17:20 طبق برنامه
20 آتا 5660 تهران 1401-7-5 سه شنبه 17:40 طبق برنامه
21 کیش ایر 7060 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 18:00 طبق برنامه
22 ماهان 4595 کرمان 1401-7-5 سه شنبه 18:15 طبق برنامه
23 کیش ایر 7020 تهران 1401-7-5 سه شنبه 18:30 طبق برنامه
24 قشم 1214 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 18:35 طبق برنامه
25 ایران ایر 351 تهران 1401-7-5 سه شنبه 18:40 طبق برنامه
26 معراج 2819 تهران 1401-7-5 سه شنبه 19:30 طبق برنامه
27 زاگرس 4106 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 19:30 طبق برنامه
28 ایران ایر تور 997 تهران 1401-7-5 سه شنبه 20:15 طبق برنامه
29 زاگرس 4070 تهران 1401-7-5 سه شنبه 20:25 طبق برنامه
30 وارش 5825 تهران 1401-7-5 سه شنبه 20:45 طبق برنامه
31 کیش ایر 7052 تهران 1401-7-5 سه شنبه 21:30 طبق برنامه
32 پارس 4459 تهران 1401-7-5 سه شنبه 21:30 طبق برنامه
33 قشم 1225 تهران 1401-7-5 سه شنبه 22:05 طبق برنامه
34 ماهان 1012 تهران 1401-7-5 سه شنبه 22:45 طبق برنامه
35 فلای پرشیا 7407 شیراز 1401-7-5 سه شنبه 22:50 طبق برنامه
36 کیش ایر 7024 تهران 1401-7-5 سه شنبه 23:10 طبق برنامه
37 سپهران 4344 مشهد 1401-7-5 سه شنبه 23:40 طبق برنامه
38 کیش ایر 7080 تهران 1401-7-5 سه شنبه 23:45 طبق برنامه