لیست تمام پروازها

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7055 تهران 1400-4-4 جمعه 08:05 طبق برنامه
2 وارش 5820 تهران 1400-4-4 جمعه 08:35 طبق برنامه
3 زاگرس 4051 تهران 1400-4-4 جمعه 08:40 طبق برنامه
4 آسمان 3804 شیراز 1400-4-4 جمعه 09:10 طبق برنامه
5 زاگرس 4107 مشهد 1400-4-4 جمعه 09:30 طبق برنامه
6 ایران ایر تور 948 مشهد 1400-4-4 جمعه 10:00 طبق برنامه
7 ایران ایر تور 916 تهران 1400-4-4 جمعه 10:50 طبق برنامه
8 کیش ایر 7021 تهران 1400-4-4 جمعه 11:00 طبق برنامه
9 ساها 174 تهران 1400-4-4 جمعه 11:20 طبق برنامه
10 کیش ایر 7053 تهران 1400-4-4 جمعه 11:45 طبق برنامه
11 آسمان 3848 بندرعباس 1400-4-4 جمعه 12:05 طبق برنامه
12 آسمان 3720 گرگان 1400-4-4 جمعه 12:15 طبق برنامه
13 زاگرس 4004 اصفهان 1400-4-4 جمعه 12:40 طبق برنامه
14 کیش ایر 7023 اصفهان 1400-4-4 جمعه 13:15 طبق برنامه
15 زاگرس 4036 کرمانشاه 1400-4-4 جمعه 14:45 طبق برنامه
16 ماهان 4594 کرمان 1400-4-4 جمعه 14:45 طبق برنامه
17 کیش ایر 7135 مشهد 1400-4-4 جمعه 15:00 طبق برنامه
18 ایران ایر تور 926 رشت 1400-4-4 جمعه 15:45 طبق برنامه
19 سپهران 4345 مشهد 1400-4-4 جمعه 15:50 طبق برنامه
20 ماهان 1043 تهران 1400-4-4 جمعه 15:55 طبق برنامه
21 ایران ایر 350 تهران 1400-4-4 جمعه 16:05 طبق برنامه
22 ایران ایر تور 972 تبریز 1400-4-4 جمعه 17:00 طبق برنامه
23 کیش ایر 7061 شیراز 1400-4-4 جمعه 17:00 طبق برنامه
24 معراج 2820 تهران 1400-4-4 جمعه 17:45 طبق برنامه
25 وارش 5806 ساری 1400-4-4 جمعه 17:45 طبق برنامه
26 آتا 5659 تهران 1400-4-4 جمعه 17:50 طبق برنامه
27 ایران ایر 3361 بندرعباس 1400-4-4 جمعه 18:40 طبق برنامه
28 وارش 5822 تهران 1400-4-4 جمعه 20:05 طبق برنامه
29 تابان 6297 تهران 1400-4-4 جمعه 20:30 طبق برنامه
30 ایران ایر 420 اصفهان 1400-4-4 جمعه 20:40 طبق برنامه
31 زاگرس 4071 تهران 1400-4-4 جمعه 20:55 طبق برنامه
32 کیش ایر 7073 مشهد 1400-4-4 جمعه 21:00 طبق برنامه
33 آتا 5685 شیراز 1400-4-4 جمعه 21:00 طبق برنامه
34 کیش ایر 7057 تهران 1400-4-4 جمعه 21:30 طبق برنامه
35 کیش ایر 7129 تهران 1400-4-4 جمعه 22:15 طبق برنامه
36 ایران ایر 3376 شیراز 1400-4-4 جمعه 22:20 طبق برنامه
37 کیش ایر 7081 تهران 1400-4-4 جمعه 22:30 طبق برنامه
38 معراج 2853 مشهد 1400-4-4 جمعه 22:45 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7080 تهران 1400-4-3 پنج شنبه 23:30 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۲)
2 کیش ایر 7014 تهران 1400-4-3 پنج شنبه 23:45 آماده پرواز
3 وارش 5807 ساری 1400-4-4 جمعه 09:15 طبق برنامه
4 زاگرس 4005 اصفهان 1400-4-4 جمعه 09:20 طبق برنامه
5 آسمان 3849 بندرعباس 1400-4-4 جمعه 09:40 طبق برنامه
6 کیش ایر 7134 مشهد 1400-4-4 جمعه 10:00 طبق برنامه
7 کیش ایر 7022 اصفهان 1400-4-4 جمعه 10:00 طبق برنامه
8 زاگرس 4037 کرمانشاه 1400-4-4 جمعه 10:15 طبق برنامه
9 ایران ایر تور 927 رشت 1400-4-4 جمعه 10:45 طبق برنامه
10 ایران ایر تور 973 تبریز 1400-4-4 جمعه 11:45 طبق برنامه
11 کیش ایر 7112 اصفهان 1400-4-4 جمعه 12:00 طبق برنامه
12 ساها 175 تهران 1400-4-4 جمعه 12:15 طبق برنامه
13 آسمان 3805 شیراز 1400-4-4 جمعه 12:35 طبق برنامه
14 آسمان 3721 گرگان 1400-4-4 جمعه 12:45 طبق برنامه
15 زاگرس 4050 تهران 1400-4-4 جمعه 13:25 طبق برنامه
16 کیش ایر 7060 شیراز 1400-4-4 جمعه 14:30 طبق برنامه
17 زاگرس 4106 مشهد 1400-4-4 جمعه 15:30 طبق برنامه
18 ماهان 4595 کرمان 1400-4-4 جمعه 15:45 طبق برنامه
19 کیش ایر 7072 مشهد 1400-4-4 جمعه 16:00 طبق برنامه
20 کیش ایر 7056 تهران 1400-4-4 جمعه 16:30 طبق برنامه
21 سپهران 4344 مشهد 1400-4-4 جمعه 16:40 طبق برنامه
22 ایران ایر تور 949 مشهد 1400-4-4 جمعه 16:45 طبق برنامه
23 ایران ایر 351 تهران 1400-4-4 جمعه 16:50 طبق برنامه
24 ماهان 1042 تهران 1400-4-4 جمعه 17:00 طبق برنامه
25 کیش ایر 7020 تهران 1400-4-4 جمعه 17:45 طبق برنامه
26 کیش ایر 7054 تهران 1400-4-4 جمعه 18:00 طبق برنامه
27 ایران ایر تور 917 تهران 1400-4-4 جمعه 18:00 طبق برنامه
28 معراج 2852 مشهد 1400-4-4 جمعه 18:30 طبق برنامه
29 آتا 5686 شیراز 1400-4-4 جمعه 18:40 طبق برنامه
30 وارش 5821 تهران 1400-4-4 جمعه 18:45 طبق برنامه
31 ایران ایر 3377 شیراز 1400-4-4 جمعه 19:15 طبق برنامه
32 وارش 5823 تهران 1400-4-4 جمعه 20:45 طبق برنامه
33 ایران ایر 421 اصفهان 1400-4-4 جمعه 21:30 طبق برنامه
34 تابان 6298 تهران 1400-4-4 جمعه 21:30 طبق برنامه
35 آتا 5660 تهران 1400-4-4 جمعه 21:40 طبق برنامه
36 زاگرس 4070 تهران 1400-4-4 جمعه 21:40 طبق برنامه
37 کیش ایر 7080 تهران 1400-4-4 جمعه 22:30 طبق برنامه
38 ایران ایر 3360 بندرعباس 1400-4-4 جمعه 22:55 طبق برنامه
39 کیش ایر 7124 تهران 1400-4-4 جمعه 23:15 طبق برنامه
40 معراج 2821 تهران 1400-4-4 جمعه 23:30 طبق برنامه
41 کیش ایر 7052 تهران 1400-4-4 جمعه 23:30 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7055 تهران 1400-4-4 جمعه 08:05 طبق برنامه
2 وارش 5820 تهران 1400-4-4 جمعه 08:35 طبق برنامه
3 زاگرس 4051 تهران 1400-4-4 جمعه 08:40 طبق برنامه
4 آسمان 3804 شیراز 1400-4-4 جمعه 09:10 طبق برنامه
5 زاگرس 4107 مشهد 1400-4-4 جمعه 09:30 طبق برنامه
6 ایران ایر تور 948 مشهد 1400-4-4 جمعه 10:00 طبق برنامه
7 ایران ایر تور 916 تهران 1400-4-4 جمعه 10:50 طبق برنامه
8 کیش ایر 7021 تهران 1400-4-4 جمعه 11:00 طبق برنامه
9 ساها 174 تهران 1400-4-4 جمعه 11:20 طبق برنامه
10 کیش ایر 7053 تهران 1400-4-4 جمعه 11:45 طبق برنامه
11 آسمان 3848 بندرعباس 1400-4-4 جمعه 12:05 طبق برنامه
12 آسمان 3720 گرگان 1400-4-4 جمعه 12:15 طبق برنامه
13 زاگرس 4004 اصفهان 1400-4-4 جمعه 12:40 طبق برنامه
14 کیش ایر 7023 اصفهان 1400-4-4 جمعه 13:15 طبق برنامه
15 زاگرس 4036 کرمانشاه 1400-4-4 جمعه 14:45 طبق برنامه
16 ماهان 4594 کرمان 1400-4-4 جمعه 14:45 طبق برنامه
17 کیش ایر 7135 مشهد 1400-4-4 جمعه 15:00 طبق برنامه
18 ایران ایر تور 926 رشت 1400-4-4 جمعه 15:45 طبق برنامه
19 سپهران 4345 مشهد 1400-4-4 جمعه 15:50 طبق برنامه
20 ماهان 1043 تهران 1400-4-4 جمعه 15:55 طبق برنامه
21 ایران ایر 350 تهران 1400-4-4 جمعه 16:05 طبق برنامه
22 ایران ایر تور 972 تبریز 1400-4-4 جمعه 17:00 طبق برنامه
23 کیش ایر 7061 شیراز 1400-4-4 جمعه 17:00 طبق برنامه
24 معراج 2820 تهران 1400-4-4 جمعه 17:45 طبق برنامه
25 وارش 5806 ساری 1400-4-4 جمعه 17:45 طبق برنامه
26 آتا 5659 تهران 1400-4-4 جمعه 17:50 طبق برنامه
27 ایران ایر 3361 بندرعباس 1400-4-4 جمعه 18:40 طبق برنامه
28 وارش 5822 تهران 1400-4-4 جمعه 20:05 طبق برنامه
29 تابان 6297 تهران 1400-4-4 جمعه 20:30 طبق برنامه
30 ایران ایر 420 اصفهان 1400-4-4 جمعه 20:40 طبق برنامه
31 زاگرس 4071 تهران 1400-4-4 جمعه 20:55 طبق برنامه
32 کیش ایر 7073 مشهد 1400-4-4 جمعه 21:00 طبق برنامه
33 آتا 5685 شیراز 1400-4-4 جمعه 21:00 طبق برنامه
34 کیش ایر 7057 تهران 1400-4-4 جمعه 21:30 طبق برنامه
35 کیش ایر 7129 تهران 1400-4-4 جمعه 22:15 طبق برنامه
36 ایران ایر 3376 شیراز 1400-4-4 جمعه 22:20 طبق برنامه
37 کیش ایر 7081 تهران 1400-4-4 جمعه 22:30 طبق برنامه
38 معراج 2853 مشهد 1400-4-4 جمعه 22:45 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7080 تهران 1400-4-3 پنج شنبه 23:30 پایان پذیرش مسافر ، تشخیص هویت در میز (۲)
2 کیش ایر 7014 تهران 1400-4-3 پنج شنبه 23:45 آماده پرواز
3 وارش 5807 ساری 1400-4-4 جمعه 09:15 طبق برنامه
4 زاگرس 4005 اصفهان 1400-4-4 جمعه 09:20 طبق برنامه
5 آسمان 3849 بندرعباس 1400-4-4 جمعه 09:40 طبق برنامه
6 کیش ایر 7134 مشهد 1400-4-4 جمعه 10:00 طبق برنامه
7 کیش ایر 7022 اصفهان 1400-4-4 جمعه 10:00 طبق برنامه
8 زاگرس 4037 کرمانشاه 1400-4-4 جمعه 10:15 طبق برنامه
9 ایران ایر تور 927 رشت 1400-4-4 جمعه 10:45 طبق برنامه
10 ایران ایر تور 973 تبریز 1400-4-4 جمعه 11:45 طبق برنامه
11 کیش ایر 7112 اصفهان 1400-4-4 جمعه 12:00 طبق برنامه
12 ساها 175 تهران 1400-4-4 جمعه 12:15 طبق برنامه
13 آسمان 3805 شیراز 1400-4-4 جمعه 12:35 طبق برنامه
14 آسمان 3721 گرگان 1400-4-4 جمعه 12:45 طبق برنامه
15 زاگرس 4050 تهران 1400-4-4 جمعه 13:25 طبق برنامه
16 کیش ایر 7060 شیراز 1400-4-4 جمعه 14:30 طبق برنامه
17 زاگرس 4106 مشهد 1400-4-4 جمعه 15:30 طبق برنامه
18 ماهان 4595 کرمان 1400-4-4 جمعه 15:45 طبق برنامه
19 کیش ایر 7072 مشهد 1400-4-4 جمعه 16:00 طبق برنامه
20 کیش ایر 7056 تهران 1400-4-4 جمعه 16:30 طبق برنامه
21 سپهران 4344 مشهد 1400-4-4 جمعه 16:40 طبق برنامه
22 ایران ایر تور 949 مشهد 1400-4-4 جمعه 16:45 طبق برنامه
23 ایران ایر 351 تهران 1400-4-4 جمعه 16:50 طبق برنامه
24 ماهان 1042 تهران 1400-4-4 جمعه 17:00 طبق برنامه
25 کیش ایر 7020 تهران 1400-4-4 جمعه 17:45 طبق برنامه
26 کیش ایر 7054 تهران 1400-4-4 جمعه 18:00 طبق برنامه
27 ایران ایر تور 917 تهران 1400-4-4 جمعه 18:00 طبق برنامه
28 معراج 2852 مشهد 1400-4-4 جمعه 18:30 طبق برنامه
29 آتا 5686 شیراز 1400-4-4 جمعه 18:40 طبق برنامه
30 وارش 5821 تهران 1400-4-4 جمعه 18:45 طبق برنامه
31 ایران ایر 3377 شیراز 1400-4-4 جمعه 19:15 طبق برنامه
32 وارش 5823 تهران 1400-4-4 جمعه 20:45 طبق برنامه
33 ایران ایر 421 اصفهان 1400-4-4 جمعه 21:30 طبق برنامه
34 تابان 6298 تهران 1400-4-4 جمعه 21:30 طبق برنامه
35 آتا 5660 تهران 1400-4-4 جمعه 21:40 طبق برنامه
36 زاگرس 4070 تهران 1400-4-4 جمعه 21:40 طبق برنامه
37 کیش ایر 7080 تهران 1400-4-4 جمعه 22:30 طبق برنامه
38 ایران ایر 3360 بندرعباس 1400-4-4 جمعه 22:55 طبق برنامه
39 کیش ایر 7124 تهران 1400-4-4 جمعه 23:15 طبق برنامه
40 معراج 2821 تهران 1400-4-4 جمعه 23:30 طبق برنامه
41 کیش ایر 7052 تهران 1400-4-4 جمعه 23:30 طبق برنامه