لیست تمام پروازها

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 قشم 1224 تهران 1400-9-8 دوشنبه 22:20 اعلام ورود (۲۲:۲۰)
2 کیش ایر 7125 تهران 1400-9-8 دوشنبه 22:30 طبق برنامه
3 کیش ایر 7129 تهران 1400-9-8 دوشنبه 23:59 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 سپهران 4344 مشهد 1400-9-8 دوشنبه 20:40 آماده پرواز
2 قشم 1225 تهران 1400-9-8 دوشنبه 23:05 پذیرش در میز (۱۳)
3 کیش ایر 7080 تهران 1400-9-8 دوشنبه 23:30 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 قشم 1224 تهران 1400-9-8 دوشنبه 22:20 اعلام ورود (۲۲:۲۰)
2 کیش ایر 7125 تهران 1400-9-8 دوشنبه 22:30 طبق برنامه
3 کیش ایر 7129 تهران 1400-9-8 دوشنبه 23:59 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 سپهران 4344 مشهد 1400-9-8 دوشنبه 20:40 آماده پرواز
2 قشم 1225 تهران 1400-9-8 دوشنبه 23:05 پذیرش در میز (۱۳)
3 کیش ایر 7080 تهران 1400-9-8 دوشنبه 23:30 طبق برنامه