لیست تمام پروازها

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 996 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 15:15 تاخیر دارد
2 سپهران 4345 مشهد 1400-6-25 پنج شنبه 15:50 تحویل بار در تسمه نقاله (۵)
3 ماهان 1043 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 15:55 تحویل بار در تسمه نقاله (۱)
4 فلای پرشیا 7419 اصفهان 1400-6-25 پنج شنبه 16:40 طبق برنامه
5 آتا 5659 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 17:10 طبق برنامه
6 کیش ایر 7121 یزد 1400-6-25 پنج شنبه 17:30 طبق برنامه
7 کیش ایر 7023 اصفهان 1400-6-25 پنج شنبه 17:30 طبق برنامه
8 آتا 5754 اصفهان 1400-6-25 پنج شنبه 17:40 طبق برنامه
9 ایران ایر تور 998 مشهد 1400-6-25 پنج شنبه 18:00 طبق برنامه
10 معراج 2818 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 19:00 طبق برنامه
11 ایران ایر 3376 شیراز 1400-6-25 پنج شنبه 19:50 طبق برنامه
12 زاگرس 4071 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 20:50 طبق برنامه
13 کیش ایر 7061 شیراز 1400-6-25 پنج شنبه 21:00 طبق برنامه
14 ایران ایر تور 972 تبریز 1400-6-25 پنج شنبه 21:00 طبق برنامه
15 قشم 1224 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 21:10 طبق برنامه
16 کیش ایر 7081 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 21:35 طبق برنامه
17 آتا 5654 اصفهان 1400-6-25 پنج شنبه 21:40 طبق برنامه
18 کیش ایر 7025 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 23:00 طبق برنامه
19 کیش ایر 7125 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 23:45 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 973 تبریز 1400-6-25 پنج شنبه 16:00 اعلام تاخیر (۱۷:۳۰)
2 سپهران 4344 مشهد 1400-6-25 پنج شنبه 16:40 پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۳)
3 کیش ایر 7054 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 16:45 پذیرش در میز (۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۱ ، ۲)
4 ماهان 1042 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 17:00 پذیرش در میز (۱ ، ۲ ، ۳) ، تشخیص هویت در میز (۳)
5 فلای پرشیا 7407 شیراز 1400-6-25 پنج شنبه 17:30 پذیرش در میز (۱۵)
6 آتا 5653 اصفهان 1400-6-25 پنج شنبه 17:50 طبق برنامه
7 کیش ایر 7052 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 18:15 طبق برنامه
8 آتا 5753 اصفهان 1400-6-25 پنج شنبه 18:30 طبق برنامه
9 کیش ایر 7024 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 18:30 طبق برنامه
10 ایران ایر تور 999 مشهد 1400-6-25 پنج شنبه 19:00 طبق برنامه
11 معراج 2819 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 19:50 طبق برنامه
12 ایران ایر 3377 شیراز 1400-6-25 پنج شنبه 20:20 طبق برنامه
13 زاگرس 4070 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 21:35 طبق برنامه
14 قشم 1225 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 21:55 طبق برنامه
15 ایران ایر تور 997 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 22:00 طبق برنامه
16 کیش ایر 7124 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 22:00 طبق برنامه
17 کیش ایر 7080 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 22:30 طبق برنامه
18 آتا 5660 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 22:30 طبق برنامه
19 کیش ایر 7014 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 23:45 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 996 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 15:15 تاخیر دارد
2 سپهران 4345 مشهد 1400-6-25 پنج شنبه 15:50 تحویل بار در تسمه نقاله (۵)
3 ماهان 1043 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 15:55 تحویل بار در تسمه نقاله (۱)
4 فلای پرشیا 7419 اصفهان 1400-6-25 پنج شنبه 16:40 طبق برنامه
5 آتا 5659 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 17:10 طبق برنامه
6 کیش ایر 7121 یزد 1400-6-25 پنج شنبه 17:30 طبق برنامه
7 کیش ایر 7023 اصفهان 1400-6-25 پنج شنبه 17:30 طبق برنامه
8 آتا 5754 اصفهان 1400-6-25 پنج شنبه 17:40 طبق برنامه
9 ایران ایر تور 998 مشهد 1400-6-25 پنج شنبه 18:00 طبق برنامه
10 معراج 2818 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 19:00 طبق برنامه
11 ایران ایر 3376 شیراز 1400-6-25 پنج شنبه 19:50 طبق برنامه
12 زاگرس 4071 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 20:50 طبق برنامه
13 کیش ایر 7061 شیراز 1400-6-25 پنج شنبه 21:00 طبق برنامه
14 ایران ایر تور 972 تبریز 1400-6-25 پنج شنبه 21:00 طبق برنامه
15 قشم 1224 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 21:10 طبق برنامه
16 کیش ایر 7081 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 21:35 طبق برنامه
17 آتا 5654 اصفهان 1400-6-25 پنج شنبه 21:40 طبق برنامه
18 کیش ایر 7025 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 23:00 طبق برنامه
19 کیش ایر 7125 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 23:45 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 ایران ایر تور 973 تبریز 1400-6-25 پنج شنبه 16:00 اعلام تاخیر (۱۷:۳۰)
2 سپهران 4344 مشهد 1400-6-25 پنج شنبه 16:40 پذیرش در میز (۱۳) ، تشخیص هویت در میز (۳)
3 کیش ایر 7054 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 16:45 پذیرش در میز (۱۷) ، تشخیص هویت در میز (۱ ، ۲)
4 ماهان 1042 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 17:00 پذیرش در میز (۱ ، ۲ ، ۳) ، تشخیص هویت در میز (۳)
5 فلای پرشیا 7407 شیراز 1400-6-25 پنج شنبه 17:30 پذیرش در میز (۱۵)
6 آتا 5653 اصفهان 1400-6-25 پنج شنبه 17:50 طبق برنامه
7 کیش ایر 7052 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 18:15 طبق برنامه
8 آتا 5753 اصفهان 1400-6-25 پنج شنبه 18:30 طبق برنامه
9 کیش ایر 7024 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 18:30 طبق برنامه
10 ایران ایر تور 999 مشهد 1400-6-25 پنج شنبه 19:00 طبق برنامه
11 معراج 2819 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 19:50 طبق برنامه
12 ایران ایر 3377 شیراز 1400-6-25 پنج شنبه 20:20 طبق برنامه
13 زاگرس 4070 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 21:35 طبق برنامه
14 قشم 1225 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 21:55 طبق برنامه
15 ایران ایر تور 997 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 22:00 طبق برنامه
16 کیش ایر 7124 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 22:00 طبق برنامه
17 کیش ایر 7080 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 22:30 طبق برنامه
18 آتا 5660 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 22:30 طبق برنامه
19 کیش ایر 7014 تهران 1400-6-25 پنج شنبه 23:45 طبق برنامه