لیست تمام پروازها

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7055 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 08:10 طبق برنامه
2 زاگرس 4051 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 08:30 طبق برنامه
3 وارش 5820 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 09:45 طبق برنامه
4 ساها 174 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 10:30 طبق برنامه
5 ایران ایر تور 998 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 11:00 طبق برنامه
6 سپهران 4335 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 11:10 طبق برنامه
7 کیش ایر 7063 بندرعباس 1399-9-12 چهارشنبه 11:30 طبق برنامه
8 پویا 2316 یزد 1399-9-12 چهارشنبه 11:30 طبق برنامه
9 کاسپین 044 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 12:10 طبق برنامه
10 زاگرس 4003 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 12:15 طبق برنامه
11 ایران ایر تور 8098 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 12:30 طبق برنامه
12 کیش ایر 7029 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 12:40 طبق برنامه
13 کاسپین 6984 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 13:00 طبق برنامه
14 زاگرس 4004 اصفهان 1399-9-12 چهارشنبه 13:15 طبق برنامه
15 تابان 6263 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 13:30 طبق برنامه
16 کیش ایر 7023 اصفهان 1399-9-12 چهارشنبه 13:30 طبق برنامه
17 معراج 2818 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 13:30 طبق برنامه
18 کیش ایر 7053 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 14:30 طبق برنامه
19 وارش 5822 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 15:15 طبق برنامه
20 وارش 5847 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 15:45 طبق برنامه
21 ماهان 1043 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 15:55 طبق برنامه
22 ایران ایر 3361 بندرعباس 1399-9-12 چهارشنبه 16:25 طبق برنامه
23 زاگرس 4107 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 16:30 طبق برنامه
24 سپهران 4345 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 17:20 طبق برنامه
25 زاگرس 4036 کرمانشاه 1399-9-12 چهارشنبه 17:30 طبق برنامه
26 ایران ایر تور 996 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 18:00 طبق برنامه
27 کیش ایر 7125 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 18:00 طبق برنامه
28 تابان 6261 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 18:30 طبق برنامه
29 کیش ایر 7081 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 19:00 طبق برنامه
30 کیش ایر 7057 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 20:10 طبق برنامه
31 آتا 5659 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 20:30 طبق برنامه
32 قشم 1224 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 21:05 طبق برنامه
33 کیش ایر 7061 شیراز 1399-9-12 چهارشنبه 21:30 طبق برنامه
34 کیش ایر 7025 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 21:40 طبق برنامه
35 ایران ایر 3376 شیراز 1399-9-12 چهارشنبه 22:20 طبق برنامه
36 کیش ایر 7129 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 22:30 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7062 بندرعباس 1399-9-12 چهارشنبه 09:15 طبق برنامه
2 زاگرس 4005 اصفهان 1399-9-12 چهارشنبه 09:30 طبق برنامه
3 کیش ایر 7022 اصفهان 1399-9-12 چهارشنبه 10:00 طبق برنامه
4 وارش 5846 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 10:45 طبق برنامه
5 ساها 175 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 11:30 طبق برنامه
6 سپهران 4334 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 12:10 طبق برنامه
7 ایران ایر تور 999 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 12:15 طبق برنامه
8 کیش ایر 7128 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 12:30 طبق برنامه
9 پویا 2317 یزد 1399-9-12 چهارشنبه 12:30 طبق برنامه
10 کاسپین 045 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 12:50 طبق برنامه
11 زاگرس 4037 کرمانشاه 1399-9-12 چهارشنبه 13:00 طبق برنامه
12 ایران ایر تور 997 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 13:30 طبق برنامه
13 کیش ایر 7028 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 13:40 طبق برنامه
14 کاسپین 6985 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 13:50 طبق برنامه
15 زاگرس 4050 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 14:00 طبق برنامه
16 معراج 2819 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 14:20 طبق برنامه
17 تابان 6264 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 14:30 طبق برنامه
18 کیش ایر 7054 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 14:30 طبق برنامه
19 کیش ایر 7052 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 15:30 طبق برنامه
20 وارش 5823 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 16:00 طبق برنامه
21 وارش 5821 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 16:45 طبق برنامه
22 ایران ایر 3377 شیراز 1399-9-12 چهارشنبه 17:00 طبق برنامه
23 ماهان 1042 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 17:00 طبق برنامه
24 کیش ایر 7024 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 17:10 طبق برنامه
25 زاگرس 4106 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 17:30 طبق برنامه
26 سپهران 4344 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 18:20 طبق برنامه
27 زاگرس 4002 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 18:30 طبق برنامه
28 کیش ایر 7060 شیراز 1399-9-12 چهارشنبه 19:00 طبق برنامه
29 ایران ایر تور 8099 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 19:15 طبق برنامه
30 تابان 6262 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 19:30 طبق برنامه
31 کیش ایر 7056 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 21:00 طبق برنامه
32 آتا 5660 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 21:30 طبق برنامه
33 کیش ایر 7080 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 22:00 طبق برنامه
34 قشم 1225 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 22:05 طبق برنامه
35 ایران ایر 3352 بندرعباس 1399-9-12 چهارشنبه 22:25 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7055 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 08:10 طبق برنامه
2 زاگرس 4051 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 08:30 طبق برنامه
3 وارش 5820 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 09:45 طبق برنامه
4 ساها 174 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 10:30 طبق برنامه
5 ایران ایر تور 998 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 11:00 طبق برنامه
6 سپهران 4335 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 11:10 طبق برنامه
7 کیش ایر 7063 بندرعباس 1399-9-12 چهارشنبه 11:30 طبق برنامه
8 پویا 2316 یزد 1399-9-12 چهارشنبه 11:30 طبق برنامه
9 کاسپین 044 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 12:10 طبق برنامه
10 زاگرس 4003 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 12:15 طبق برنامه
11 ایران ایر تور 8098 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 12:30 طبق برنامه
12 کیش ایر 7029 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 12:40 طبق برنامه
13 کاسپین 6984 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 13:00 طبق برنامه
14 زاگرس 4004 اصفهان 1399-9-12 چهارشنبه 13:15 طبق برنامه
15 تابان 6263 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 13:30 طبق برنامه
16 کیش ایر 7023 اصفهان 1399-9-12 چهارشنبه 13:30 طبق برنامه
17 معراج 2818 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 13:30 طبق برنامه
18 کیش ایر 7053 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 14:30 طبق برنامه
19 وارش 5822 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 15:15 طبق برنامه
20 وارش 5847 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 15:45 طبق برنامه
21 ماهان 1043 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 15:55 طبق برنامه
22 ایران ایر 3361 بندرعباس 1399-9-12 چهارشنبه 16:25 طبق برنامه
23 زاگرس 4107 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 16:30 طبق برنامه
24 سپهران 4345 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 17:20 طبق برنامه
25 زاگرس 4036 کرمانشاه 1399-9-12 چهارشنبه 17:30 طبق برنامه
26 ایران ایر تور 996 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 18:00 طبق برنامه
27 کیش ایر 7125 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 18:00 طبق برنامه
28 تابان 6261 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 18:30 طبق برنامه
29 کیش ایر 7081 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 19:00 طبق برنامه
30 کیش ایر 7057 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 20:10 طبق برنامه
31 آتا 5659 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 20:30 طبق برنامه
32 قشم 1224 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 21:05 طبق برنامه
33 کیش ایر 7061 شیراز 1399-9-12 چهارشنبه 21:30 طبق برنامه
34 کیش ایر 7025 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 21:40 طبق برنامه
35 ایران ایر 3376 شیراز 1399-9-12 چهارشنبه 22:20 طبق برنامه
36 کیش ایر 7129 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 22:30 طبق برنامه

# ایرلاین شماره پرواز مقصد تاریخ روز ساعت وضعیت
1 کیش ایر 7062 بندرعباس 1399-9-12 چهارشنبه 09:15 طبق برنامه
2 زاگرس 4005 اصفهان 1399-9-12 چهارشنبه 09:30 طبق برنامه
3 کیش ایر 7022 اصفهان 1399-9-12 چهارشنبه 10:00 طبق برنامه
4 وارش 5846 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 10:45 طبق برنامه
5 ساها 175 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 11:30 طبق برنامه
6 سپهران 4334 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 12:10 طبق برنامه
7 ایران ایر تور 999 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 12:15 طبق برنامه
8 کیش ایر 7128 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 12:30 طبق برنامه
9 پویا 2317 یزد 1399-9-12 چهارشنبه 12:30 طبق برنامه
10 کاسپین 045 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 12:50 طبق برنامه
11 زاگرس 4037 کرمانشاه 1399-9-12 چهارشنبه 13:00 طبق برنامه
12 ایران ایر تور 997 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 13:30 طبق برنامه
13 کیش ایر 7028 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 13:40 طبق برنامه
14 کاسپین 6985 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 13:50 طبق برنامه
15 زاگرس 4050 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 14:00 طبق برنامه
16 معراج 2819 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 14:20 طبق برنامه
17 تابان 6264 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 14:30 طبق برنامه
18 کیش ایر 7054 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 14:30 طبق برنامه
19 کیش ایر 7052 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 15:30 طبق برنامه
20 وارش 5823 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 16:00 طبق برنامه
21 وارش 5821 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 16:45 طبق برنامه
22 ایران ایر 3377 شیراز 1399-9-12 چهارشنبه 17:00 طبق برنامه
23 ماهان 1042 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 17:00 طبق برنامه
24 کیش ایر 7024 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 17:10 طبق برنامه
25 زاگرس 4106 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 17:30 طبق برنامه
26 سپهران 4344 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 18:20 طبق برنامه
27 زاگرس 4002 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 18:30 طبق برنامه
28 کیش ایر 7060 شیراز 1399-9-12 چهارشنبه 19:00 طبق برنامه
29 ایران ایر تور 8099 مشهد 1399-9-12 چهارشنبه 19:15 طبق برنامه
30 تابان 6262 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 19:30 طبق برنامه
31 کیش ایر 7056 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 21:00 طبق برنامه
32 آتا 5660 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 21:30 طبق برنامه
33 کیش ایر 7080 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 22:00 طبق برنامه
34 قشم 1225 تهران 1399-9-12 چهارشنبه 22:05 طبق برنامه
35 ایران ایر 3352 بندرعباس 1399-9-12 چهارشنبه 22:25 طبق برنامه