ترمینال پروازهای داخلی دارای مساحت 9500 مترمربع می باشد. این ترمینال از ساعت 6 صبح  تا 24 پذیرای مسافران می باشد.

ترمینال پروازهای  بین المللی دارای مساحت 4000 متر مربع می باشد. ترمینال شماره یک جهت  پروازهای خروجی و ترمینال شماره دو جهت پروازهای ورودی به صورت مجزا می باشد.