آقای نصراله زمانی ، معاون عملیات فرودگاهی

آقای محسن ناصری ، معاون عملیات هوانوردی