مقاصد پروازی

مسیرهای پروازی داخل کشور

ردیف

مقصد

1

تهران

2

شیراز

3

مشهد

4

اصفهان

5

بندرعباس

6

کرمان

7

اهواز

8

تبریز

9

یزد

10

همدان

11

بوشهر

12

رشت

13

کرمانشاه

14

ساری

15

کاشان

16

گرگان

17

جم

18

عسلویه

19

ارومیه

20

سنندج

مسیرهای پروازی خارج کشور

ردیف

مقصد

1

دبی

2

مسقط