اشیاء گمشده و جا مانده

پیگیری اشیاء گمشده و جا مانده 

1. اشیا و اموال پیدا شده در سالن ورودی و سالن تحویل بار و دریافت کارت پرواز ، به پلیس فرودگاه تحویل داده می شود.
شماره تلفن  5-07644485501 داخلی 110

2. اشیا و اموال پیدا شده در سالن ترانزیت ، به سپاه فرودگاه تحویل داده می شود و پس از آن توسط پرسنل آن مجموعه تحویل پلیس فرودگاه می گردد.

3. اشیا و اموال پیدا شده در هواپیما و همچنین اموال دارای برچسب بار به امور جامه دان شرکت هواپیمایی مربوطه تحویل داده می شود.
شماره تلفن جامدان سامان : 07644485513
شماره تلفن جامدان همراه کوشا : 07644485517