خدمات پزشکی

معرفی خدمات پزشکی

واحد اورژانس در ترمینال ورودی پروازهای داخلی مستقر می باشد. این تیم در تمام ساعات شبانه روز آماده ارایه خدمات بوده و در صورت نیاز ، بیمار توسط آمبولانس مستقر در فرودگاه به بیمارستان منتقل می گردد.