به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه بین المللی کیش ، عملیات وارسی پروازی (فلایت چک ) سامانه های ناوبری هوایی VOR/DME این فرودگاه که منطبق با اسناد و دستورالعملهای ایکائو از الزامات تداوم ارائه سرویسهای هوانوردی مربوطه میباشد با همکاری فشرده و متقابل تیم پروازی فلایت چک واداره ارتباطات و ناوبری هوایی فرودگاه کیش در تاریخ 29/9/1396 با موفقیت به انجام رسید. در وارسی پروازی صورت گرفته ضمن اعمال تنظیمات ضروری درخواستی و کالیبراسیون تجهیزات ، نهایتا صحت پخش اطلاعات هوانوردی سامانه های ناوبری هوایی VOR/DME مورد تایید واقع شده و نوتام (اطلاعیه هوانوردی) آن نیز از سوی مرجع ذیصلاح مربوطه صادر گردید.