Project Description

انجام 130 پرواز در آخرین روز سال 96 در فرودگاه کیش

در روز پایانی سال 96 ، فرودگاه کیش شاهد نشست و برخاست 130 پرواز بود.

29  اسفند 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 35