بازدید مدیران ترمینال فرودگاه کیش از تجهیزات ناوبری هوایی

مدیران ترمینال فرودگاه بین المللی کیش ، از تجهیزات ناوبری هوایی مستقر در فرودگاه بین المللی کیش بازدید نمودند. در این بازدید، کارشناسان اداره ارتباطات و ناوبری  به معرفی و توضیح موارد فنی و تخصصی پرداختند.

6 شهریور 1396
عکاس: روابط عمومی فرودگاه 
تعداد عکس: 11